فهرست مقالات

 

مقالات در حوزه تاریخ  ایران :

1) فرقه اسماعیلیه و پژوهش تطبیقی منابع،پژوهشنامه (علمی,پژوهشی) دانشکده ادبیات و علوم انسانی,دانشگاه شهید بهشتی,ش 28,تابستان 1382، صص 121 تا 140 ، دریافت متن کامل مقاله

2) خلیج فارس , پژوهشنامه خلیج فارس , (ضمیمه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ، شماره 86و 87) , اردیبهشت 84 . دریافت متن کامل مقاله

3) اهمیت ابیاری در تاریخ گذشته ایران ، فصلنامه فرهنگ جهاد ، سال سوم ، شماره دوم ، 1376 ، ، دریافت متن  مقاله

4) وضعیت پژوهش در تاریخ علم در ایران  ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ، شماره 125 ، مهر 87 . ، دریافت متن مقاله

5 ) سايه شمسيرها : نقد و بررسي رماني تاريخي از كامران  پاشا ، كتاب ماه  تاريخ و جغرافيا ، شماره 154 ، اسفند 1389 ، دريافت متن مقاله

6) چشم انداز جغرافياي تاريخي (بررسي كتاب جغرافياي تاريخي : چشم انداز و توسعه ، تاليف ميشل پاسيون)، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره 163، آذر 1390، دريافت متن مقاله

7) زبان غوريان و ابهامات تاريخي آن ، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا ، شماره 162 ، آبان 1390 ، دريافت متن مقاله

8) بررسی جغرافیای تاریخی ، سیاسی و اقتصادی نفت ایران در چالش دکتر مصدق با بانک جهانی ، فصلنامه بین المللی جغرافیا (علمی - پژوهشی) ، شماره 39 ، زمستان 1392 ، دریافت متن مقاله

9) مبانی اقتدار در تفکر اسماعیلیه ، فصلنامه  جستارهای تاریخی (علمی - پژوهشی) ، دوره 6 ، شماره 2 ، پائیز و زمستان 1394 ، دریافت متن مقاله

......     ......      ......     .......     .......    .......    ......     ......    .......    .......    .......    ......    ......    .......    ......   .....

مقالات در حوزه تاریخ  و اینترنت :

1) پژوهش ها و منابع مطالعاتی تاریخ اسلام در اینترنت,  فصلنامه تاریخ اسلام (علمی,پژوهشی),  شماره 5 , بهار  1380, صص 212 , 197 ، دریافت متن کامل مقاله

2) تاریخ تشیع و شبکه جهان پهنا  ,  فصلنامه تاریخ اسلام (علمی,پژوهشی),, شماره 7 , پاییز 1380, صص 200  ,  189 , دریافت متن کامل مقاله

3) تاریخ اسلام از منظر چند پایگاه اینترنتی  , فصلنامه تاریخ اسلام (علمی,پژوهشی),, شماره 9  , بهار1381, صص 206 , 193 , دریافت متن کامل مقاله

4) تاریخ اسلام از منظر چند پایگاه اسلامی , فصلنامه تاریخ اسلام (علمی,پژوهشی),, شماره 12, زمستان 1381, صص 142 , 119  , دریافت متن کامل مقاله

5) تاریخ دراینترنت,قسمت اول (اصطلاحات بنیادی,مجلات و گروه هاي تاریخی),،كتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،شماره 43و 42 , فروردین و اردیبهشت  1380 دريافت متن مقاله

6) تاریخ در اینترنت , قسمت دوم ( ایران قبل از اسلام ) ,   کتاب ماه تاریخ و جغرافیا , شماره 48 , مهر 1380، دریافت متن کامل مقاله

7) تاریخ در اینترنت , قسمت سوم  , کتاب ماه تاریخ و جغرافیا  , شماره 49,  آبان 1380,  صص 89 , 78  ,  دریافت متن کامل مقاله

8)   تاریخ در اینترنت , قسمت چهارم ( دایره المعارف های اینترنتی )   , کتاب ماه تاریخ , شماره 50,  آذر 1380, صص 88 , 82 ,دریافت متن کامل مقاله

9) تاریخ دراینترنت , قسمت پنجم ( زرتشت و نقشه های تاریخی )  , کتاب ماه تاریخ , شماره53 ,  اسفند 1380 , صص 73 , 65, دریافت متن کامل مقاله

10) تاریخ در اینترنت , قسمت ششم ( تحقیقات تاریخی در مراکز مطالعاتی جهان ) , کتاب ماه تاریخ ,  شماره55, 54,  فروردین و اردیبهشت  1381, صص 79 , 72 , دریافت متن کامل مقاله

11) تاریخ در اینترنت ,  قسمت هفتم  ( نقشه های تاریخی , تاریخ باستان ) , کتاب ماه تاریخ ,  شماره59 , 58, مرداد و شهریور 1381, صص 108 , 102 , دریافت متن کامل مقاله

12) تاریخ در اینترنت , قسمت هشتم ( انبیاء الهی , شبکه بین المللی تاریخی , انجمن های تاریخی , موزه های تاریخی ) , کتاب ماه تاریخ ,  شماره 60,  مهر1381, صص 85,78 , دریافت متن کامل مقاله

13) تاریخ در اینترنت , قسمت نهم  ( پژوهش های تاریخی یونسکو )  , کتاب ماه تاریخ ,  شماره 63, دی 1381, صص 61 , 56 , دریافت متن کامل مقاله

14)  تاریخ در اینترنت , قسمت دهم ( مجلات تاریخی )  , کتاب ماه تاریخ ,  شماره64, بهمن 1381 , صص 56, 51 , دریافت متن کامل مقاله

15) تاریخ در اینترنت , قسمت یازدهم ( مجموعه تاریخ بشر توسط یونسکو , ایران باستان )  , کتاب ماه تاریخ ,  شماره 65, اسفند  1381, صص 80 , 75  , دریافت متن کامل مقاله

16) تاریخ در اینترنت , قسمت دوازدهم (هرودوت , تاریخ باستان )   , کتاب ماه تاریخ ,  شماره67 و 66 , فروردین واردیبهشت 1382 , صص 110 ,104  , دریافت متن کامل مقاله

17) تاریخ در اینترنت , قسمت سیزدهم ( پایگاه مرکزی تاریخ , معلم تاریخ , گروه های تاریخ دانشگاه ها , فراعنه و مصر باستان )  , کتاب ماه تاریخ , شماره 73  , آبان 82 , صص 84 تا 91 , دریافت متن کامل مقاله

18) تاریخ در اینترنت , قسمت چهاردهم ( انتشارات دانشگاه های شیکاگو , مک گیل , میشیگان , ادینبورگ , کلمبیا , پرینستون , نیویورک , هاروارد , کالیفرنیا ,  کمبریج ,  آکسفورد )   , کتاب ماه تاریخ , شماره  75,76,  دی و بهمن 82   , صص 179 تا 185 , دریافت متن کامل مقاله

19) تاریخ ترکیه و امپراتوری عثمانی , قسمت اول ( بررسی منابع مطالعاتی تاریخ ترکیه و عثمانی )  ,  کتاب ماه تاریخ  , شماره 79  , اردیبهشت 83   ,  صص 50 تا 58  , دریافت متن کامل مقاله

20)  تاریخ ترکیه و امپراتوری عثمانی , قسمت دوم (نقشه های تاریخی ترکیه , مراکز مطالعاتی )   , کتاب ماه تاریخ ,  شماره  101 ,102,103, اسفند 84 , فروردین و اردیبهشت 85    , صص  98 تا 109 , دریافت متن کامل مقاله

21)  نقشه های تاریخی , قسمت اول (تاریخ در اینترنت ,قسمت 17 ) , کتاب ماه تاریخ  , شماره 85 , آبان 83 ، دريافت متن كامل مقاله

 22) نقشه های تاریخی , قسمت دوم (تاریخ در اینترنت , قسمت 18 ) , کتاب ماه تاریخ , شماره 86 و 87 , آذر و دی 83 , دریافت متن کامل مقاله

23) نقشه های تاریخی , قسمت سوم (تاریخ در اینترنت , قسمت 19 )  , کتاب ماه تاریخ , شماره 90 و 91 , فروردین و اردیبهشت 84 , دریافت متن کامل مقاله

24) جایگاه تاریخ نگاری نظامی در وب , کتاب ماه تاریخ , شماره 113 , مهر 86 . , دریافت متن کامل مقاله

25) روی خط فلسفه تاریخ  , کتاب ماه تاریخ , شماره  109 , خرداد 86 . , دریافت متن کامل مقاله

26) جایگاه آموزش تاریخ در جهان (قسمت اول )  ,  مجله رشد آموزش تاریخ , شماره 24 , پاییز 85 . , دریافت متن کامل مقاله

27) جایگاه آموزش تاریخ در جهان (قسمت دوم )  , مجله رشد آموزش تاریخ ,  شماره 25 , زمستان 85 .  ,دریافت متن کامل

28) جایگاه جهانی تاریخ شفاهی ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ، شماره 118 ، اسفند 86 ، دریافت متن مقاله

29) تحقیقات مغولی ( کتاب و مقاله) در سه دهه اخیر ، کتاب ماه تاريخ و جغرافیا ، شماره 83 - 81  ، تیر و مرداد و شهریور 1383 ، دریافت متن مقاله

30) مطالعات مغولی در اینرتنت ، کتاب ماه و جغرافیا ، شماره 83 - 81  ، تیر و مرداد و شهریور 1383 ، دریافت متن مقاله

31) آموزش تاريخ در وب  ، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا ، شماره 131، فروردين 1388 ، در يافت متن مقاله

32) ارزش تحقيقات تاريخي ديجيتالي در آموزش تاريخ ، كتاب ماه ، شماره 139 ، آذر 1388 ، دريافت متن مقاله

......     ......      ......     .......     .......    .......    ......     ......    .......    .......    .......    ......    ......    .......    ......   .....

مقالات تاریخی و سیاسی ارائه شده در همایش ها : 

1) شناخت شگرد های سازمان های اطلاعاتی بیگانه در نشر اسناد تاریخی اینترنتی  , مجموعه مقالات همایش اسناد و تاریخ معاصر , آذر 1381 , مرکز بررسی اسناد تاریخی ، صص 111 تا  120 , دریافت متن  مقاله

2) قرارداد 1907 در دنیای مجازی  , مجموعه مقالات همایش ایران و سیاست جهانی در آغاز قرن بیستم (در یکصدمین سالگرد قرارداد 1907 ), بهمن 1386 , ص 189 تا 200 , متن کامل مقاله

3) كارگاه  تخصصي تاريخ و اينترنت ، برگزار كننده : پژوهشكده تاريخ اسلام  و انجمن ايراني تاريخ ، 19 بهمن 1390 ، دريافت متن

4) نقد و بررسي پروژه تاريخ شفاهي دانشگاه هاروارد، نشست تخصصي جايگاه تاريخ شفاهي در پژوهش هاي تاريخي، دانشگاه خوارزمي ، گروه تاريخ ، 28 آذر 1391 ، دريافت متن سخنراني

5) کاربرد کلیومتریک در پژوهش های تاریخی ، همایش  روش شناسی مطالعات تاریخی و رهیافت بینارشته ای ، پژوهشکده تاریخ اسلام ، 12 آذر 1394 ، دریافت متن سخنرانی / دریافت متن مقاله چاپ شده

......     ......      ......     .......     .......    .......    ......     ......    .......    .......    .......    ......    ......    .......    ......   .....

مقالات در حوزه کامپیوتر :

1) نسخه برداری نرم افزار (کپی رایت ) , همایش بررسی مشکلات تولید نرم افزار  کشور , 18 ,19 خرداد 1376  , متن کامل مقاله

2) نقد و بررسی کتاب : اینترنت و حرفه تاریخ نگاری ، تالیف رولاندو مینوتی ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، دریافت متن مقاله ،

......     ......      ......     .......     .......    .......    ......     ......    .......    .......    .......    ......    ......    .......    ......   .....

مقالات در حوزه ادبیات :

 1) جایگاه زبان و ادبیات فارسی در اینترنت ( شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی , شاهنامه )  ,   دریافت متن کامل مقاله ,

کتاب ماه ادبیات و فلسفه  , شماره  39   , دی 1379 , صص 71, 68  .

2) زبان و ادبیات فارسی در اینترنت  ( مولوی , دانشگاه اوهایو )  ,کتاب ماه ادبیات و فلسفه ,  شماره 40 , بهمن 1379, صص 67 – 64 ., دریافت متن کامل مقاله

 3)  زبان و ادبیات فارسی در اینترنت ( حافظ , دانشگاه هاروارد )    ,کتاب ماه ادبیات و فلسفه  ,  شماره 42 و 41 , اسفند و  فروردین 1380, صص 111 ,  108 .,  دریافت متن کامل مقاله

 4)  زبان و ادبیات فارسی دراینترنت ( عمر خیام , اوستا , دانشگاه کلمبیا , اسطوره شناسی, دانشگاه کمبریج ) , کتاب ماه ادبیات و فلسفه ,  شماره 43, اردیبهشت 380, صص  78 تا 81 ., دریافت متن کامل مقاله

 5) زبان و ادبیات فارسی در اینترنت (ادبیات فارسی در ژاپن , تصوف و عرفان )  کتاب ماه ادبیات و فلسفه  ,  شماره 44, خرداد 1380,صص 85 , 82 .,  دریافت متن کامل مقاله ,

 6) زبان و ادبیات فارسی در اینترنت ( ادبیات جهانی , هنر , دانشگاه کالیفرنیا , شاملو و شاعران معاصر )  ,  کتاب ماه ادبیات و فلسفه , شماره 45,  تیر , 1380, صص 85 , 82 , دریافت متن کامل مقاله

 7)  ادبیات و شعر در اینترنت ( جایگاه ادبیات فارسی , شعر کردی , شعر امریکایی و افریقایی , شکسپیر , شاعران عرب )  , کتاب ماه ادبیات و فلسفه , شماره 47 و 46   ,  مرداد و شهریور 1380, صص 111, 107 . , دریافت متن کامل مقاله

......     ......      ......     .......     .......    .......    ......     ......    .......    .......    .......    ......    ......    .......    ......   .....

   مصاحبه ها   

1) سيد جمال الدين اسد آبادي ، مصاحبه با پايگاه  بين المللي همكاري هاي خبري شيعه (شفقنا) ، اسفند 91 ، دريافت متن مصاحبه 

......     ......      ......     .......     .......    .......    ......     ......    .......    .......    .......    ......    ......    .......    ......   .....

                                                                                                                          

               

CV – mirhadi hosseini

 

Personal Information.

I am mirhadi Hosseini. Assistant Professor and member of the Department of History, Kharazmi University.  Undergraduate degree at the University of kharazmi, (KHU) 1368 / 1989.

MA degree at the University shahid Beheshti (SBU), 1375/1996. The Title of my Dissertation: Nasir al-din Tusi Political - Cultural function.

PHD degree at the University payam noor (PNU), 1392/2013. The Title of my Dissertation:  analysis of Mossadegh Government Policies in dealing with external sanction (with the method of Clio metric)

Email: hosseini@khu.ac.ir

Web: http://m-hosseini.ir

……………………………

My favorite subjects are:

1- Iran's contemporary history.

2- Iranian Constitutional Revolution.

3- Islamic revolution of Iran.

4- Oil and the coup of mordad 28.

…………………………………….

My Published articles:

To become familiar with my articles, please visit the following site:

http://m-hosseini.ir/ARTICLES/articles.htm

………………………………………………….

A) Historical Articles:

1- Ismaili sect and Comparative research resources, Journal of Literature and humanities, shahid Beheshti University, No. 28, summer 1382, pp. 121- 140. Full text link

2-Review historical geography, political and economic Iranian oil, the challenges dr. Mosaddegh with the World Bank, International Journal of Geography, No. 39, Winter 1392. Full text link

3- Foundations authority on Ismaili Thought , Journal of Historical Notes , Volume 6, Issue 2, Spring & Summer 2016 / fall & winter 1394. Full text link

4- Persian gulf in historical maps , Appendix Monthly Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No 86 & 87 , ordibehasht 1384 , Full text link

5- The importance of irrigation in Iran's history, Quarterly culture of jihad, year 3, No 2, 1376.  Full text link

6- The status of research on the history of science in Iran, Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No. 125, mehr 1387. Full text link

7- Shadow Sword: A Critique of historical novel of Kamran Pasha, Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No. 154, esfand 1389, Full text link

8- Historical geography prospect (Review of historical geography: progress and prospect, ed. Michael pacione), Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No. 163, azar 1390. Full text link

9- Ghoryan language and their Uncertainties of history, Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No. 162, aban 1390. Full text link

…………………………………………

B) Articles about history & Internet:

1- Research and studies Islamic history sources on the Internet, Quarterly Journal of Islamic history, No. 5, spring 1380, pp. 197- 212. Full text link

2- History of Shia and World Wide web, Quarterly of islamic history, No 8 , fall 1380 , pp. 189-200, Full text link

3- The history of Islam from the perspective of several web site, Quarterly of Islamic history, No. 9, spring 1381, pp. 193- 206. Full text link

4- The history of Islam from the perspective of several web site, Quarterly of Islamic history, No. 12, winter 1381, pp. 193- 206. Full text link

5- History in internet (first part - foundational terminologies, Historical journals and departmens), Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No. 42 & 43, farvardin & ordibehesht 1380. Full text link

6- History in internet (second part – pre Islamic Iran), Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No. 48, mehr 1380. Full text link

7- History in internet (Third part), Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No. 49, aban 1380. Full text link

8- History in internet (fourth part- Online Encyclopedia ), Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No. 50, azar 1380. Full text link

9- History in internet (fifth part- Zoroaster and historical maps), Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No. 53, esfand 1380. Full text link

10- History in internet (sixth part- Historical research In the study centers of the world), Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No. 54&55, farvardin & ordibehesh 1381. Full text link

11- History in internet (seventh part- Historic maps, ancient history), Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No. 58&59, mordad & shahrivar 1381. Full text link

12- History in internet (eighth part- Prophets, an international network of historic, historical societies, historical museums), Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No.60, mehr 1381. Full text link

13- History in internet (ninth part- UNESCO historical research), Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No.63, dey 1381. Full text link

14- History in internet (tenth part- Historical magazines), Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No.64, bahman 1381. Full text link

15- History in internet (Eleventh part- Human date set by UNESCO, the Ancient Persia), Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No.65, esfand 1381. Full text link

16- History in internet (Twelfth part- Herodotus, the ancient history), Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No.66 & 67, farvardin & ordibehesh 1382. Full text link

17- History in internet (Thirteenth part- Database historic center, a history teacher, history departments , pharaohs and ancient Egypt), Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No.73, aban 1382. Full text link

18- History in internet (Fourteenth part- The University of Chicago, McGill, Michigan, Edinburgh, Columbia, Princeton, New York, Harvard, California, Cambridge, Oxford), Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No.75 & 76, day & bahman 1382. Full text link

19- The history of Turkey and the Ottoman Empire - first part , Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No.79, ordibehesht 1383. Full text link

20- The history of Turkey and the Ottoman Empire - second part , Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No.101-103, esfand 1384 & farvardin 1385. Full text link

21- Historical Maps – first part, Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No.85, aban 1383. Full text link

22- - Historical Maps –second part, Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No.86 & 87, azar & dey 1383. Full text link

23- Historical Maps –third part, Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No.90 & 91, farvardin & ordibehesht 1384. Full text link

24- Military historian place in web, Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No.113, mehr 1386. Full text link

25- On- line the Philosophy of History, Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No.109, khordad 1386. Full text link

26- Teaching history in the world – first part, journal Roshd- amozesh tarikh, No.24, fall 1385. Full text link

27- Teaching history in the world – second part, journal Roshd- amozesh tarikh, No.25, winter 1385. Full text link

28- Oral History of the World, Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No.118, esfand 1386. Full text link

29- Mongolian research (books and articles) in the last three decades, Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No.81-83, tir-shahrivar 1383. Full text link

30- Mongolian studies on the Internet, Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No.81-83, tir-shahrivar 1383. Full text link

31- Learn history on the web, Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No.131, farvardin 1388. Full text link

32- The value of digital history research in history education, Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No.139, azar 1388. Full text link

33- Duplication software (copyright), Congress of software development problems of the country, 18 khordad 1376. Full text link

34- Book review: internet and historiography.ed: ronaldo minuti, Magazine Ketabe mah tarikh va goghrafia, No. 73, aban 1382. Full text link

…………………………………………………….

C) Historical and political articles Presented at Conferences & seminars

1- Recognition of the alien intelligence ploy in publishing documents on the Internet, Collection of the documentation and contemporary history conference, azar 1381, Center of historical documents, pp. 111-120, Full text link

2- 1907 Agreement in the virtual world, Iran and the World Policy Conference at the beginning of the twentieth century (hundredth anniversary of the 1907 Convention), bahman 1386, pp.186-200.

Full text link

3- Specialized workshops on internet and history, Organizer: research center for Islamic history and The Iranian Society of History, 19 bahman 1390.  Full text link

4- Critical Review of the Oral History Project at Harvard University, Special meeting on the status of oral history in historical research, kharazmi university , history department , 28 azar 1381. Full text link

5- Application of clio metric in historical research, Conference methodology of historical studies and interdisciplinary approach, Research center for Islamic history, 12 azar 1394. Full text link

………………………………………………….

D) Articles in the field of literature

1- Persian Language and Literature on the Internet (Council of Persian Language and Literature, Shah nameh), Magazine Ketabe mah adabiat va falsafeh, No.39, dey 1379, pp. 68-71. Full text link

2- Persian Language and Literature on the Internet (Rumi, Ohio State University), Magazine Ketabe mah adabiat va falsafeh, No.40, bahman 1379. Full text link

3- Persian Language and Literature on the Internet (Hafiz, Harvard university), Magazine Ketabe mah adabiat va falsafeh, No.41 - 42, farvardi 1380. Full text link

4- Persian Language and Literature on the Internet (Omar Khayyam, Avesta, Columbia University, mythology, University of Cambridge), Magazine Ketabe mah adabiat va falsafeh, No.43, ordibehesht 1380. Full text link

5- Persian Language and Literature on the Internet (Persian literature in Japan, mysticism), Magazine Ketabe mah adabiat va falsafeh, No.44, khordad 1380. Full text link

6- Persian Language and Literature on the Internet (World Literature, Art, University of California, Shamloo and contemporary poets), Magazine Ketabe mah adabiat va falsafeh, No.45, tir 1380. Full text link

7- Literature and poetry on the Internet (The Persian literature, poetry Kurdish, American and African poetry, Shakespeare, Arab poets), Magazine Ketabe mah adabiat va falsafeh, No.46 - 47, mordad - shahrivar 1380. Full text link

……………………………………………………