فهرست مقالات

 

مقالات در حوزه تاریخ و سیاست:

1)فرقه اسماعیلیه و پژوهش تطبیقی منابع،پژوهشنامه (علمی,پژوهشی)دانشکده ادبیات و علوم انسانی,دانشگاه شهید بهشتی,ش 28,تابستان 1382، صص 121 تا 140 ، دریافت متن کامل مقاله

2) پژوهش ها و منابع مطالعاتی تاریخ اسلام در اینترنت,  فصلنامه تاریخ اسلام (علمی,پژوهشی),  شماره 5 , بهار  1380, صص 212 , 197 ، دریافت متن کامل مقاله

3) تاریخ تشیع و شبکه جهان پهنا  ,  فصلنامه تاریخ اسلام (علمی,پژوهشی),, شماره 7 , پاییز 1380, صص 200  ,  189 , دریافت متن کامل مقاله

4) تاریخ اسلام از منظر چند پایگاه اینترنتی  , فصلنامه تاریخ اسلام (علمی,پژوهشی),, شماره 9  , بهار1381, صص 206 , 193 , دریافت متن کامل مقاله

5) تاریخ اسلام از منظر چند پایگاه اسلامی , فصلنامه تاریخ اسلام (علمی,پژوهشی),, شماره 12, زمستان 1381, صص 142 , 119  , دریافت متن کامل مقاله

6) تاریخ دراینترنت,قسمت اول (اصطلاحات بنیادی,مجلات و گروه هاي تاریخی),،كتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،شماره 43و 42 , فروردین و اردیبهشت  1380 دريافت متن مقاله

7) تاریخ در اینترنت , قسمت دوم ( ایران قبل از اسلام ) ,   کتاب ماه تاریخ و جغرافیا , شماره 48 , مهر 1380، دریافت متن کامل مقاله

8) تاریخ در اینترنت , قسمت سوم  , کتاب ماه تاریخ و جغرافیا  , شماره 49,  آبان 1380,  صص 89 , 78  ,  دریافت متن کامل مقاله

9)   تاریخ در اینترنت , قسمت چهارم ( دایره المعارف های اینترنتی )   , کتاب ماه تاریخ , شماره 50,  آذر 1380, صص 88 , 82 ,دریافت متن کامل مقاله

10) تاریخ دراینترنت , قسمت پنجم ( زرتشت و نقشه های تاریخی )  , کتاب ماه تاریخ , شماره53 ,  اسفند 1380 , صص 73 , 65, دریافت متن کامل مقاله

11) تاریخ در اینترنت , قسمت ششم ( تحقیقات تاریخی در مراکز مطالعاتی جهان ) , کتاب ماه تاریخ ,  شماره55, 54,  فروردین و اردیبهشت  1381, صص 79 , 72 , دریافت متن کامل مقاله

12) تاریخ در اینترنت ,  قسمت هفتم  ( نقشه های تاریخی , تاریخ باستان ) , کتاب ماه تاریخ ,  شماره59 , 58, مرداد و شهریور 1381, صص 108 , 102 , دریافت متن کامل مقاله

13) تاریخ در اینترنت , قسمت هشتم ( انبیاء الهی , شبکه بین المللی تاریخی , انجمن های تاریخی , موزه های تاریخی ) , کتاب ماه تاریخ ,  شماره 60,  مهر1381, صص 85,78 , دریافت متن کامل مقاله

14) تاریخ در اینترنت , قسمت نهم  ( پژوهش های تاریخی یونسکو )  , کتاب ماه تاریخ ,  شماره 63, دی 1381, صص 61 , 56 , دریافت متن کامل مقاله

15)  تاریخ در اینترنت , قسمت دهم ( مجلات تاریخی )  , کتاب ماه تاریخ ,  شماره64, بهمن 1381 , صص 56, 51 , دریافت متن کامل مقاله

16) تاریخ در اینترنت , قسمت یازدهم ( مجموعه تاریخ بشر توسط یونسکو , ایران باستان )  , کتاب ماه تاریخ ,  شماره 65, اسفند  1381, صص 80 , 75  , دریافت متن کامل مقاله

17) تاریخ در اینترنت , قسمت دوازدهم (هرودوت , تاریخ باستان )   , کتاب ماه تاریخ ,  شماره67 و 66 , فروردین واردیبهشت 1382 , صص 110 ,104  , دریافت متن کامل مقاله

18) تاریخ در اینترنت , قسمت سیزدهم ( پایگاه مرکزی تاریخ , معلم تاریخ , گروه های تاریخ دانشگاه ها , فراعنه و مصر باستان )  , کتاب ماه تاریخ , شماره 73  , آبان 82 , صص 84 تا 91 , دریافت متن کامل مقاله

19) تاریخ در اینترنت , قسمت چهاردهم ( انتشارات دانشگاه های شیکاگو , مک گیل , میشیگان , ادینبورگ , کلمبیا , پرینستون , نیویورک , هاروارد , کالیفرنیا ,  کمبریج ,  آکسفورد )   , کتاب ماه تاریخ , شماره  75,76,  دی و بهمن 82   , صص 179 تا 185 , دریافت متن کامل مقاله

20) تاریخ ترکیه و امپراتوری عثمانی , قسمت اول ( بررسی منابع مطالعاتی تاریخ ترکیه و عثمانی )  ,  کتاب ماه تاریخ  , شماره 79  , اردیبهشت 83   ,  صص 50 تا 58  , دریافت متن کامل مقاله

21)  تاریخ ترکیه و امپراتوری عثمانی , قسمت دوم (نقشه های تاریخی ترکیه , مراکز مطالعاتی )   , کتاب ماه تاریخ ,  شماره  101 ,102,103, اسفند 84 , فروردین و اردیبهشت 85    , صص  98 تا 109 , دریافت متن کامل مقاله

22)  نقشه های تاریخی , قسمت اول (تاریخ در اینترنت ,قسمت 17 ) , کتاب ماه تاریخ  , شماره 85 , آبان 83 ، دريافت متن كامل مقاله

 23) نقشه های تاریخی , قسمت دوم (تاریخ در اینترنت , قسمت 18 ) , کتاب ماه تاریخ , شماره 86 و 87 , آذر و دی 83 , دریافت متن کامل مقاله

24) نقشه های تاریخی , قسمت سوم (تاریخ در اینترنت , قسمت 19 )  , کتاب ماه تاریخ , شماره 90 و 91 , فروردین و اردیبهشت 84 , دریافت متن کامل مقاله

25) جایگاه تاریخ نگاری نظامی در وب , کتاب ماه تاریخ , شماره 113 , مهر 86 . , دریافت متن کامل مقاله

26) روی خط فلسفه تاریخ  , کتاب ماه تاریخ , شماره  109 , خرداد 86 . , دریافت متن کامل مقاله

27) خلیج فارس , پژوهشنامه خلیج فارس , (ضمیمه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ، شماره 86و 87) , اردیبهشت 84 . دریافت متن کامل مقاله

28) جایگاه آموزش تاریخ در جهان (قسمت اول )  ,  مجله رشد آموزش تاریخ , شماره 24 , پاییز 85 . , دریافت متن کامل مقاله

29) جایگاه آموزش تاریخ در جهان (قسمت دوم )  , مجله رشد آموزش تاریخ ,  شماره 25 , زمستان 85 .  ,دریافت متن کامل

30) اهمیت آبیاری در تاریخ گذشته ایران ، فصلنامه فرهنگ جهاد ، سال سوم ، شماره دوم ، 1376 ، ، دریافت متن  مقاله

31) وضعیت پژوهش در تاریخ علم در ایران  ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ، شماره 125 ، مهر 87 . ، دریافت متن مقاله

32) جایگاه جهانی تاریخ شفاهی ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ، شماره 118 ، اسفند 86 ، دریافت متن مقاله

33) تحقیقات مغولی ( کتاب و مقاله) در سه دهه اخیر ، کتاب ماه تاريخ و جغرافیا ، شماره 83 - 81  ، تیر و مرداد و شهریور 1383 ، دریافت متن مقاله

34) مطالعات مغولی در اینرتنت ، کتاب ماه و جغرافیا ، شماره 83 - 81  ، تیر و مرداد و شهریور 1383 ، دریافت متن مقاله

35) آموزش تاريخ در وب  ، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا ، شماره 131، فروردين 1388 ، در يافت متن مقاله

36) ارزش تحقيقات تاريخي ديجيتالي در آموزش تاريخ ، كتاب ماه ، شماره 139 ، آذر 1388 ، دريافت متن مقاله

37 ) سايه شمسيرها : نقد و بررسي رماني تاريخي از كامران  پاشا ، كتاب ماه  تاريخ و جغرافيا ، شماره 154 ، اسفند 1389 ، دريافت متن مقاله

38) چشم انداز جغرافياي تاريخي (بررسي كتاب جغرافياي تاريخي : چشم انداز و توسعه ، تاليف ميشل پاسيون)، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره 163، آذر 1390، دريافت متن مقاله

39) زبان غوريان و ابهامات تاريخي آن ، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا ، شماره 162 ، آبان 1390 ، دريافت متن مقاله

40) بررسی جغرافیای تاریخی ، سیاسی و اقتصادی نفت ایران در چالش دکتر مصدق با بانک جهانی ، فصلنامه بین المللی جغرافیا (علمی - پژوهشی) ، شماره 39 ، زمستان 1392 ، دریافت متن مقاله

41) مبانی اقتدار در تفکر اسماعیلیه ، مجله جستارهای تاریخی (علمی - پژوهشی) ، سال 6 ، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394 ، دریافت متن مقاله

42) جغرافیای تاریخی زلزله در ایران: اسناد مهلرزه ای (از ابتدا تا عصر صفویه) ، فصلنامه بین المللی جغرافیا (علمی پژوهشی) ، شماره 49 ، تابستان 1395 ، دریافت متن مقاله

......     ......      ......     .......     .......    .......    ......     ......    .......    .......    .......    ......    ......    .......    ......   .....

مقالات تاریخی و سیاسی ارائه شده در همایش ها : 

1) شناخت شگرد های سازمان های اطلاعاتی بیگانه در نشر اسناد تاریخی اینترنتی  , مجموعه مقالات همایش اسناد و تاریخ معاصر , آذر 1381 , مرکز بررسی اسناد تاریخی ، صص 111 تا  120 , دریافت متن  مقاله

2) قرارداد 1907 در دنیای مجازی  , مجموعه مقالات همایش ایران و سیاست جهانی در آغاز قرن بیستم (در یکصدمین سالگرد قرارداد 1907 ), بهمن 1386 , ص 189 تا 200 , متن کامل مقاله

3) كارگاه  تخصصي تاريخ و اينترنت ، برگزار كننده : پژوهشكده تاريخ اسلام  و انجمن ايراني تاريخ ، 19 بهمن 1390 ، دريافت متن

4) نقد و بررسي پروژه تاريخ شفاهي دانشگاه هاروارد، نشست تخصصي جايگاه تاريخ شفاهي در پژوهش هاي تاريخي، دانشگاه خوارزمي ، گروه تاريخ ، 28 آذر 1391 ، دريافت متن سخنراني

5) کارگاه تخصصی کاربرد کلیومتریک در پژوهش های تاریخی ، برگزار كننده : پژوهشكده تاريخ اسلام  ، دریافت متن سخنرانی

......     ......      ......     .......     .......    .......    ......     ......    .......    .......    .......    ......    ......    .......    ......   .....

مقالات در حوزه کامپیوتر :

1) نسخه برداری نرم افزار (کپی رایت ) , همایش بررسی مشکلات تولید نرم افزار  کشور , 18 ,19 خرداد 1376  , متن کامل مقاله

2) نقد و بررسی کتاب : اینترنت و حرفه تاریخ نگاری ، تالیف رولاندو مینوتی ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، دریافت متن مقاله ،

......     ......      ......     .......     .......    .......    ......     ......    .......    .......    .......    ......    ......    .......    ......   .....

مقالات در حوزه ادبیات :

 1) جایگاه زبان و ادبیات فارسی در اینترنت ( شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی , شاهنامه )  ,   دریافت متن کامل مقاله ,

کتاب ماه ادبیات و فلسفه  , شماره  39   , دی 1379 , صص 71, 68  .

2) زبان و ادبیات فارسی در اینترنت  ( مولوی , دانشگاه اوهایو )  ,کتاب ماه ادبیات و فلسفه ,  شماره 40 , بهمن 1379, صص 67 64 ., دریافت متن کامل مقاله

 3)  زبان و ادبیات فارسی در اینترنت ( حافظ , دانشگاه هاروارد )    ,کتاب ماه ادبیات و فلسفه  ,  شماره 42 و 41 , اسفند و  فروردین 1380, صص 111 ,  108 .,  دریافت متن کامل مقاله

 4)  زبان و ادبیات فارسی دراینترنت ( عمر خیام , اوستا , دانشگاه کلمبیا , اسطوره شناسی, دانشگاه کمبریج ) , کتاب ماه ادبیات و فلسفه ,  شماره 43, اردیبهشت 380, صص  78 تا 81 ., دریافت متن کامل مقاله

 5) زبان و ادبیات فارسی در اینترنت (ادبیات فارسی در ژاپن , تصوف و عرفان )  کتاب ماه ادبیات و فلسفه  ,  شماره 44, خرداد 1380,صص 85 , 82 .,  دریافت متن کامل مقاله ,

 6) زبان و ادبیات فارسی در اینترنت ( ادبیات جهانی , هنر , دانشگاه کالیفرنیا , شاملو و شاعران معاصر )  ,  کتاب ماه ادبیات و فلسفه , شماره 45,  تیر , 1380, صص 85 , 82 , دریافت متن کامل مقاله

 7)  ادبیات و شعر در اینترنت ( جایگاه ادبیات فارسی , شعر کردی , شعر امریکایی و افریقایی , شکسپیر , شاعران عرب )  , کتاب ماه ادبیات و فلسفه , شماره 47 و 46   ,  مرداد و شهریور 1380, صص 111, 107 . , دریافت متن کامل مقاله

......     ......      ......     .......     .......    .......    ......     ......    .......    .......    .......    ......    ......    .......    ......   .....

   مصاحبه ها   

1) سيد جمال الدين اسد آبادي ، مصاحبه با پايگاه  بين المللي همكاري هاي خبري شيعه (شفقنا) ، اسفند 91 ، دريافت متن مصاحبه 

 

......     ......      ......     .......     .......    .......    ......     ......    .......    .......    .......    ......    ......    .......    ......   .....