اسناد ساواک-شهيد بهشتي

گيرنده مديريت كل اداره سوم

تاريخ 11/1/1342

فرستنده ساواك خوزستان

موضوع نامه هاي روحانيون

بدينوسيله 4 برگ فتوكپي سه فقره نامه كه از تهران و قم جهت روحانيون آبادان ارسال گرديده و حاوي مطالب با ارزشي است { جهت } استحضار به پيوست تقديم و به عرض مي رساند كه پاكتهاي مربوطه پس از عكسبرداري به وسيله پست ، به صاحبان آنها داده شده است ك

رئيس ساواك استان خوزستان ـ م خاوري

بررسي شد در پرونده تظاهرات 15 خرداد بايگاني شود

موضوع انجمن مهندسين اسلامي

از ساعت 2/1 18 روز جمعه 3/9/40 جلسه ماهيانه انجمن اسلامي مهندسين اسلامي با شركت عده اي در حدود 250 نفر از اعضاي انجمن و بازاريها و دانشجويان و اعضاي جبهه ملي و نهضت آزادي ايران در كوي قائن خانه شماره 82 ـ 84 تشكيل شد ابتدا يكي از اعضاي انجمن اظهار داشت كه چون هدف اين انجمن شناساندن هدفهاي واقعي دين مبين اسلام است واز طرف مردم استقبال مي شود لذا بايستي جاي مناسبتر ديگري در نظر گرفته شود كه گنجايش اجتماع بيشتري داشته باشد سپس قرائت قرآن و ترجمه آن آغاز گرديد كه سخنرانيهاي ماهيانه با كمك چند تن از رفقاي دانشجو در نوار ضبط و سپس بر روي كاغذ آمده و آنگاه توسط آقاي غفاري مدير چاپخانه صدوق واقع در بازار جنب مسجد سلطاني به صورت جزوه اي چاپ و منتشر شده است كه به بهاء 5 ريال فروخته مي شود نمونه اي از آن به پيوست است ساعت 19 شخصي به نام بهشتي پشت ميكرفون قرار گرفته و پس از اشاره به سخنراني چند ماه قبل خود كه پيرامون قشرهاي جديد در اجتماع سخن گفته بود رشته صحبت خود را به زندگي اعراب در ازمنه قديم كشانيده و توجيه نمود كه چگونه حضرت پيغمبر اكرم اعراب روح مرده آن عصر را به صورت جامعه مترقي صدر اسلام درآورد و آنها را رو به تكامل برد ناطق ضمن اين قسمت از سخنان خود از بين بردن فساد و هرج و مرج را يكي از واسطه هاي پيوندهاي اجتماعي قملداد نموده و اضافه نمود كه بايستي اين پيوندهاي اجتماعي را تقويت كنيم و لازم است كه قلوب تميز و به هم نزديك شود همانطوري كه رسول اكرم براي همه مسلمانان آن عهد صيغه برادري خواند و از آن طريق رشته مودت را بين جامعه اسلامي صدر اسلام استوار ساخت اما در اجتماع امروزي ما هم دزدي مي كنيم و هم دروغ مي گوييم و هم مال مردم را مي خوريم و اسممان هست مسلمان ما بايد با كمك تمام دوستان كه اينجا تشريف دارند اين اجتماع كثيف را به اجتماعي كه اسلام مي خواهد تبديل كنيم ـ شما تصور نكنيد كه نمي شود روزي كه پيغمبر ص شروع به كار كرد تنها بود ولي امروز چندين ميليون مسلمان واقعي در دنيا هست و ما هم اجتماع سالم مورد نظر را به وجود آوريم مقارن ساعت 20 ناطق پس از دعاي بسيار در راه توفيق خدمت به اسلام و تهذيب اخلاق اجتماعي مردم به گفتار خود خاتمه داد و در پايان ضمن توزيع دعوتنامه جلسه اول ديماه كه نمونه آن به پيوست است جلسه مزبور خاتمه يافت

بخش بايگاني

بهره برداري شد

8/1

گيرنده مديريت كل اداره سوم

تاريخ 11/1/1342

فرستنده ساواك خوزستان

موضوع نامه هاي روحانيون

بدينوسيله 4 برگ فتوكپي سه فقره نامه كه از تهران و قم جهت روحانيون آبادان ارسال گرديده و حاوي مطالب با ارزشي است { جهت } استحضار به پيوست تقديم و به عرض مي رساند كه پاكتهاي مربوطه پس از عكسبرداري به وسيله پست ، به صاحبان آنها داده شده است ك

رئيس ساواك استان خوزستان ـ م خاوري

بررسي شد در پرونده تظاهرات 15 خرداد بايگاني شود

تلگراف زير امروز به قم مخابره گرديده است

قم حضرت آيت الله العظمي آقاي خميني

رونوشت حضرت آيت الله گلپايگاني

رونوشت حضرت آيت الله شريعتمداري

واقعه ناگوار دوم فروردين قم كه به دست دشمنان دين و روحانيت به وجود آمده { موجب } تألم عموم مسلمانان است بدينوسيله تأسف خود را از اين پيشامد اعلام سربلندي اسلام و تأييد علماي اعلام را از خداوند متعال خواهانيم

امضاء عباسعلي برهاني ، ابوالحسن بدري ، مهدي استكي ، حسن همدانيان {= صمدانيان }، جمال موسوي ، تقي هسته اي ، اكبر بانك ، حسن حدادي دستور داده شد عباسعلي برهاني كه تلگراف مذكور را براي مخابره برده است احضار و تحت بازجويي قرار دهند

125 ـ 11/1/42 صدقي

38ـ308 / ن

گيرنده مديريت كل اداره سوم

فرستنده ساواك اصفهان

تاريخ 4/2/1342

موضوع آقاي جمال سيادت موسوي

در اثر تحقيقات معموله معلوم گرديد تلگراف مورد نظر در منزل نامبرده بالا كه شخص معمم و دبير فرهنگ اصفهان است به وسيله آقاي محمد بهشتي رئيس دبيرستان دين و دانش قم كه در آن روز براي ديد و بازديد به اصفهان آمده بود تنظيم و به امضا رسيده و مخابره گرديده است مشاراليه به ساواك احضار و در بازجويي معموله به تنظيم تلگراف به وسيله آقاي بهشتي در منزل ايشان و مخابره آن به قم را اعتراف كرده است عليهذا اينك بيوگرافي كامل و يك قطعه عكس و رونوشت 3 برگ بازجويي از شخص مزبور را به پيوست تقديم مقرر فرماييد نظريه عالي را در مورد جمال سيادت موسوي به اين ساواك و در مورد محمد بهشتي به ساواك قم ابلاغ نمايند

رئيس سازمان اطلاعات و امنيت استان دهم محمود صدقي

به نامبردگان تذكر دهيد كه اقدام به اين قبيل اقدامات نتيجه خوبي براي آنها نخواهد داشت در صورت تكرار تصميمات شديدي درباره آنان اتخاذ خواهد شد 23

محترماً به عرض مي رساند

19/2/42

گيرنده رياست ساواك تهران

تاريخ 28/2/1342

شماره 8197/312

موضوع محمد بهشتي رئيس دبيرستان دين و دانش شهرستان قم

بدينوسيله يك برگ رونوشت تلگراف رمز شماره 125ـ11/1/42 و يك برگ رونوشت نامه شماره 42/504/7 ـ 4/2/42 ساواك اصفهان به پيوست ايفاد ، دستور فرماييد ضمن ارسال مشخصات كامل و يك قطعه عكس نامبرده بالا به وي تذكر دهند كه انجام اين قبيل اقدامات نتيجه خوبي براي مشاراليه نخواهد داشت و در صورت تكرار تصميمات شديدي درباره اش اتخاذ خواهد شد

از طرف مدير كل اداره سوم

ب امجدي 27/2/42

تهيه كننده تجلي

رئيس بخش كامياب

رئيس اداره شريف

به ساواك اصفهان در پرونده سيد جمال سيادت اعلام گرديد

دو برگ به پيوست دارد

پس از صدور ارائه شود

28/2/42

گيرنده مديريت كل اداره سوم

تاريخ 11/1/1342

فرستنده ساواك خوزستان

موضوع نامه هاي روحانيون

بدينوسيله 4 برگ فتوكپي سه فقره نامه كه از تهران و قم جهت روحانيون آبادان ارسال گرديده و حاوي مطالب با ارزشي است { جهت } استحضار به پيوست تقديم و به عرض مي رساند كه پاكتهاي مربوطه پس از عكسبرداري به وسيله پست ، به صاحبان آنها داده شده است ك

رئيس ساواك استان خوزستان ـ م خاوري

بررسي شد در پرونده تظاهرات 15 خرداد بايگاني شود

تاريخ 15/4/1342

اطلاعيه

پس از حادثه قم و بازداشت خميني بين معلمين و فرهنگيان و دانش آموزان شهرستان قم تحريكات شديدي عليه هيئت حاكمه به عمل مي آيد كه سردسته آنان سعيد تهراني آموزگار دبستان ملي فيض است و يكي ديگر از محركين سيد بهشتي است كه ليسانسه معقول و منقول مي باشد و در دبيرستان دين و دانش شهرستان مزبور تدريس مي كند و آنچه مسلم است تحريكات نامبردگان در دانش آموزان عليه دستگاه دولتي مؤثر و محسوس است

در صورت صحت فوراً اقدام شود

اطلاعيه فوق در تاريخ 15/4/42 قبلاً ارسال شده بود

رونوشت برابر با اصل است

اصل در پرونده 155/ ف بايگاني است

گيرنده رياست شهرباني استان

فرستنده ساواك اصفهان

تاريخ 22/4/42

شماره 42 ـ 2204 / 7

موضوع آقاي بهشتي واعظ

پيرو مذاكره تلفني با رياست اداره اطلاعات برابر گزارش رسيده روز چهارشنبه 19/4/42 بين ساعت 2100 الي 2200 در منزل حسين آقا واقع در خيابان جامي اول كوچه فرخي ، دست راست درب دوم شخصي به نام بهشتي واعظ روي منبر مردم را عليه مقامات دولتي تحريك و نسبت به شركت زنان در امور اجتماعي انتقاد نموده كه اين موضوع موجب اعتراض عده اي از بانوان شده و منبر او را ترك كرده اند اين شخص مجدداً روز 20/4/42 در همان ساعت و درهمان مجلس گفته است مردم به پا خيزيد دين و ايمان از بين رفت دولت خوب است به جاي خريدن ميليونها دلار توپ و تانك و كشتن مردم به درد دل مردم برسد در پايان منبر براي خميني دعا كرده است عليهذا خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به صحت و سقم اطلاعات مزبور تحقيق نتيجه را ضمن اعلام مشخصات بهشتي مورد نظر به اين سازمان منعكس نمايند م

رئيس سازمان اطلاعات و امنيت استان دهم محمود صدقي

آقاي تقي زاده به محل مزبور رفته و گزارش نماييد

23/4/42

گيرنده ساواك تهران

فرستنده اداره كل سوم

تاريخ 11/7/1342

شماره 21788/332

موضوع پيرو 21173/333 ـ 31/5/42

طبق اطلاع واصله پس از حادثه قم و بازداشت آقاي خميني بين معلمين و فرهنگيان و دانش آموزان شهرستان قم تحريكات شديد عليه هيئت حاكمه به عمل مي آيد كه سردسته آنان سعيد تهراني آموزگار دبستان ملي فيض و يكي ديگر از محركين سيد بهشتي ليسانسيه معقول و منقول مي باشد كه در دبيرستان دين و دانش شهرستان مزبور تدريس مي كند و آنچه مسلم است تحريكات نامبردگان در دانش آموزان عليه دستگاه دولتي مؤثر و محسوس است خواهشمند است دستور فرماييد سريعاً به موضوع بالا رسيدگي و گزارش مشروحي از اين نوع فعاليتها در قم تهيه و ارسال دارند

از طرف مدير كل اداره سوم مقدم دكتر فروزين

رونوشت به ساواك قم ايفاد مي گردد كه چگونگي را سريعاً‌ اعلام فرمايند

15444 س ت / 18/7/42

رئيس دبيرخانه ساواك تهران فتوحي

رونوشت برابر اصل و اصل در 5150 بايگاني است

گيرنده رياست ساواك تهران

تاريخ 6/8/1342

شماره 1942 / ق م

موضوع آقاي محمد حسيني بهشتي و مفتح پيرو 15444 / س ت ـ 18/7/42

نامبردگان بالا { كه }‍ از عناصر ناراحت فرهنگ قم هستند { لذا } با اداره فرهنگ قم مذاكره شد تا نسبت به انتقال آنان از طريق فرهنگ اقدام نمايد نتيجه متعاقباً به عرض خواهد رسيد ضمناً دو نسخه بيوگرافي تكميل شده محمد حسيني بهشتي به پيوست ايفاد مي گردد بيوگرافي آقاي مفتح پس از تكميل ارسال خواهد شد

از طرف رئيس سازمان اطلاعات و امنيت قم ح بديعي

صاحب الزماني

رونوشت يك نسخه برابر اصل و اصل در 5150 بايگاني است

گيرنده تيمسار رياست ساواك

مديريت كل اداره سوم

تاريخ 15/8/42

شماره 17658 / س ت

موضوع آقاي محمد حسيني بهشتي

برابر گزارش ساواك قم نامبرده از عناصر ناراحت فرهنگ قم بوده كه ضمن تماس با اداره فرهنگ قم نسبت به انتقال وي اقدام گرديد عليهذا يك نسخه بيوگرافي مشاراليه به پيوست ايفاد مي گردد ب

رئيس ساواك تهران مولوي

از طرف نواب

اداره دوم بخش 322

18/8/42

فرستنده ساواك قم

گيرنده ساواك تهران

تاريخ 15/8/1342

مطالب مندرج در اين برگ هميشه محرمانه خواهد بود

خواهشمند است استعلاميه زير را تكميل نموده و عيناً‌ اعاده فرمايند

1ـ نام محمد در صورتي كه نام ديگري دارد ذكر شود

نام پدر

2ـ شهرت حسيني بهشتي لقب چنانچه قبلاً شهرت ديگري داشته ذكر گردد

3ـ تاريخ و محل تولد 1307 ـ اصفهان

شماره شناسنامه و محل صدور 17606 ـ اصفهان

مذهب شيعه ، تابعيت ايران

4ـ نشاني كامل محل سكونت فعلي قم خيابان بهروز

5ـ نشاني كامل سكونت از سال 1327 تاكنون آدرس فوق

6ـ ميزان تحصيلات فوق ليسانس معقول ، نام مدارسي كه طي كرده با ذكر محل ، تاريخ ، خاتمه تحصيل دبيرستان سعدي اصفهان سال 1321

دانشكده معقول و منقول دوره ليسانس 1330 و دانشكده معقول و منقول دوره دكترا سال 1339

7ـ خدمت نظام وظيفه را در چه تاريخ با چه درجه در كدام قسمت در كجا انجام داده است

8 ـ متأهل است يا خير متأهل است ، مشخصات و مليت زوج يا زوجه اگر عيال يا شوهر ديگري داشته مشخصات او با ذكر تعداد اولاد نام عيال عزت الشريعه مدرس داراي سه اولاد

9ـ شغل و سمت فعلي مدير دبيرستان دين و دانش قم

كليه مشاغلي كه دارا بوده اعم از دولتي با ذكر سمت و مدت و خلاصه اي از سوابق خدمتي 1ـ دبير دبيرستان جعفري تهران مدت پنج ماه 2ـ دبير دبيرستانهاي دولتي قم سه سال 3ـ سرپرست ، ناظم و سرپرست ، رئيس دبيرستان دين و دانش قم از سال 1334 تا كنون

10ـ مسافرتهايي كه به خارج از كشور نموده ضمن تعيين تاريخ ـ علت ـ محل خدمت ـ توقف ـ ذكر نام همراهان

11ـ به چه زبانهايي آشنايي دارد فارسي ـ انگليسي ـ عربي

12ـ تأليفات ـ مقالات ـ نشريات مقالاتي در نشريات مذهبي

13ـ هرگونه سابقه سياسي از قبيل شركت در احزاب ـ جمعيتها ـ كانونها ـ اتحاديه ها ـ سنديكاها ـ انجمنها با ذكر تاريخ و محل فعاليت توضيح داده شود

14ـ در حال حاضر در كداميك از احزاب ـ جمعيتها ـ كانونها ـ اتحاديه ها ـ سنديكاها ـ باشگاهها ـ انجمنها عضويت دارد

15ـ آيا تا حال از طرف مأمورين انتظامي بازداشت شده است در صورت بازداشت شدن تاريخ بازداشت تاريخ خاتمه بازداشت علت آيا سرانجام به محكوميت منجر گرديده است ؟ در صورت محكوميت مدت آن ذكر شود

تاريخ 23/8/1342

اطلاع رسيده بود پس از حادثه قم و بازداشت آيت الله خميني بين معلمين و دانش آموزان فرهنگ شهرستان مزبور به تحريك آقاي محمد حسيني بهشتي ليسانسيه معقول و منقول و رئيس دبيرستان دين و دانش قم فعاليت محسوسي عليه هيئت حاكمه آغاز گرديده است

با اقدامات سريعي كه به موقع خود به عمل آمده فعاليت و تحريكات نامبرده در محل خنثي گرديد و چون تشخيص داده شد كه اين قبيل تحريكات به وسيله مشاراليه صورت گرفته از فرهنگ شهرستان قم منتقل گرديده است

محترماً به عرض مي رساند

به طوري كه استحضار دارند مدتي است دفتر ويژه اطلاعات صحت و سقم اطلاعيه بالا و اقدامات معموله ساواك را به وسيله مراجعه پي در پي آقاي پرنيانفر خواستار گرديده كه چندين فقره نامه خيلي فوري و مشروح به ساواك قم و ساواك تهران ارسال و خواستار اعلام نتيجه تحقيقات معموله و اقدامات ساواك قم بوده متأسفانه تاكنون هريك هفته موضوع كتبي و هم تلفني تعقيب مي گرديده ساواك تهران در 2 سطر پاسخ داده كه سابقه عيناً‌ به عرض مي رسد نظر به اين كه موضوع مورد تعقيب مرتب دفتر ويژه اطلاعات بود گزارش بالا تهيه گرديده است در صورت تصويب علت مسامحه و تأخير ساواك قم كتباً از ساواك تهران سئوال گردد

قهرماني

23/8/42

تاريخ 23/8/42

محترماً به عرض مي رساند

گزارش پيوست درباره تحريكات فرهنگيان قم عليه هيئت حاكمه كه مورد توجه و تعقيب مكرر آقاي پرنيانفر بوده اكنون براي دفتر ويژه اطلاعات تهيه گرديده تا در صورت تصويب ارسال گردد ضمناً شرحي نيز به ساواك تهران در اين باره نوشته شده كه جهت امضا به عرض مي رسد

قهرماني

23/8/42

ارسال شود 23/8

ارسال گرديد ثابتي

26/8/42

گيرنده ساواك تهران

فرستنده اداره كل سوم

تاريخ 25/8/1342

شماره 31265/322

موضوع تحريكات فرهنگيان قم عليه هيئت حاكمه

عطف 7658 / س ت

گزارش مشروع جريان بالا مورد توجه مقامات عاليه مي باشد و تاكنون طي شماره هاي 21173 ـ 31/5/42 و 25327 ـ 1/7/42 و 21788 ـ 11/7/42 مراتب به آن ساواك و رونوشت به ساواك قم اعلام گرديده خواهشمند است دستور فرمايند به سئوالات زير پاسخ داده شود

1ـ آيا در فرهنگ قم فعاليت و تحريكات حادي عليه هيئت حاكمه به عمل آمده يا خير ؟

2ـ اگر موضوع مورد تأييد آن ساواك مي باشد پس به چه علت ساواك قم به موقع چگونگي را گزارش ننموده است ؟

3ـ خلاصه مشخصات و سوابق سعيد تهراني آموزگار دبستان ملي فيض قم را ارسال و ضمناً همانطور كه در نامه بالا مشروحاً ذكر گرديده تعيين نمايند آيا نامبرده سردستة محركين بوده است يا خير ؟

4ـ چه اقداماتي تاكنون از طرف ساواك قم درباره خنثي نمودن اين قبيل فعاليتها به عمل آمده موارد آن ذكر گردد و درباره سعيد تهراني چه نوع تصميمي اتخاذ شده است 20 نسخه تكثير شد

5ـ درباره محمد حسيني بهشتي رئيس سابق دبيرستان دين و دانش قم كه اعلام گرديده از عناصر ناراحت فرهنگ قم بوده و منتقل گرديده است چه موقع ساواك قم اقدام به انتقال او نموده ؟ و نامبرده به كجا منتقل گرديده ؟ و آيا مشاراليه در اين تحريكات دست داشته است يا خير ؟

بالاخره چگونگي را مشروحاً گزارش و علت تأخير در اعلام اين قبيل موضوعات كه حائز كمال اهميت است از ساواك قم توضيح لازم اخذ و نتيجه سريعاً اعلام گردد م م

از طرف مدير كل اداره سوم مقدم

23/8/42

تهيه كننده 23/8/42

رئيس دايره قهرماني

نثري

رئيس بخش

23/8

گيرنده رياست اداره دوم عمليات

تاريخ 7/9/42

دستور فرماييد سوابق محمد حسين {حسيني} بهشتي رئيس دبيرستان دين و دانش قم را كه به نفع آيت الله خميني فعاليتهايي داشته و گويا از وزارت فرهنگ نيز مدرك و مجوزي ندارد بررسي نمايند تا پاسخ دفتر ويژه اطلاعات كه وضع وي را خواستار مي باشد به نحو مقتضي داده شود

مدير كل اداره سوم مقدم

آقاي قهرماني

7/9

گيرنده ساواك تهران

تاريخ 11/9/1342

فرستنده اداره كل سوم

موضوع درباره تحريكات فرهنگيان قم

خواهشمند است دستور فرمايند در اطراف سوابق محمد حسين {حسيني} بهشتي رئيس سابق دبيرستان دين و دانش قم كه به نفع آيت الله خميني فعاليتهايي داشته و طبق اطلاع مدرك تحصيلي و مجوزي از وزارت فرهنگ در دست ندارد تحقيقات لازم معمول و نتيجه را هرچه زودتر اعلام نمايند تا در اين مورد گزارش لازم تهيه و به عرض مقامات عاليه برسد م م

از طرف مدير كل اداره سوم مقدم

31389/322 ـ 11/9/42

تهيه كننده 10/9/42

رئيس بخش 10/9

رئيس اداره دوم 10/9/42

محترماً به طوري كه استحضار دارند

اين دهمين نامه است كه در اين باره به ساواك تهران و ساواك قم نوشته مي شود طبق اطلاع چون رئيس ساواك مربوطه مشغول اخذ آموزش در تهران مي باشد جانشين وي تاكنون موفق به تهيه جواب نگرديده است اينك اتخاذ هر نوع تصميم موكول به اوامر عالي است

قهرماني

10/9/42

بي سيم تلگرام

تاريخ 16/9/42

تيمسار رياست ساواك ساواك تهران پيرو شماره 196/3 م 12/9/42 كتبي روز جاري فرهنگ قم به آقاي محمد حسين {حسيني} بهشتي دبير دبيرستانهاي قم ابلاغ كرده بود به موجب اعلام وزارت فرهنگ به تهران منتقل گرديده است تاريخ عزيمت وي متعاقباً گزارش خواهد شد 441 ـ 16/9/42 { رئيس ساواك قم } بديعي

رونوشت برابر اصل واصل در 5150 بايگاني است

به رياست ساواك قم

از ساواك تهران

تاريخ 18/9/1342

شماره 20256

درباره محمد حسيني بهشتي

پيرو 18858 / س ت

خواهشمند است دستور فرماييد در اطراف سوابق نامبرده رئيس سابق دبيرستان دين و دانش قم كه به نفع آيت الله خميني فعاليتهايي داشته و طبق اطلاع مدرك تحصيل و مجوزي از وزارت فرهنگ در دست ندارد تحقيقات لازم معمول و نتيجه را هرچه زودتر اعلام نمايند ب

رئيس بخش دانشگاه و فرهنگ حمزه لو

يك نسخه رونوشت برابر اصل واصل در پرونده كلاسه 5051 بايگاني است

شماره 24331 / س ت

تاريخ 29/10/1342

موضوع محمد حسيني بهشتي آموزگار قم

آقاي پيشوايي معاون سابق فرهنگ قم و مدير آموزش ابتدايي ناحيه سه صبح روز 24/10/42 اظهار مي داشت كه محمد حسيني بهشتي رئيس دبيرستان گنج و دانش قم كه اخيراً قرار بود به تهران منتقل شود از طرف وزارت فرهنگ منتظر خدمت گرديد وي مي گفت اخيراً آقاي بهشتي طلاب را در قم در منزل خود دعوت ميكرد و علوم جديد را به آنان مي آموخت و ضمناً در منزل او بحثهايي هم در مسائل سياسي در مي گرفت پيشوايي اضافه نمود كه مقامات دولتي و سازمان امنيت قم علناً پسر مرحوم حجت را تحريك كرده اند كه در { جامعه } روحانيت تفرقه بيندازد و نامبرده اعلاميه هاي زيادي عليه بعضي از مراجع تقليد منتشر كرده است و قمي ها و روحانيون با نظر بدبيني به وي نگاه مي كنند % د

1ـ اطلاعيه شود

2ـ در گزارش روزانه مختصراً درج شود

30/10/42

تاريخ 6/2/1343

موضوع فعاليت در شهرستان قم

برابر اطلاع واصله در هفته گذشته در شهر قم در ميان طلاب و مردم بازاري فعاليتهايي به طرفداري از سران بازداشت شده نهضت آزادي انجام شده كه هنوز ادامه دارد

اين فعاليتها بيشتر به وسيله آقاي سيد بهشتي عضو نهضت آزادي صورت ميگيرد آقاي بهشتي دبير فرهنگ شهرستان قم است و در لباس روحانيت مي باشد و با اغلب علما و روحانيون قم تماس نزديك دارد و اين جريان سبب شده كه احساسات آنها را در جهت رفع محكوميت و آزادي آقاي مهندس بازرگان و طالقاني تحريك نمايد ص

3788/20 الف ـ 23/2/43

رونوشت جهت اقدامات لازم و اعلام چگونگي و همچنين ارسال دو نسخه بيوگرافي ملصق به عكس شخص مورد بحث به ساواك قم ايفاد مي گردد % د

تعداد نسخه

گيرندگان رياست ساواك تهران جهت اطلاع و تحقيق و بررسي در مورد سابقه نامبرده بالا و اعلام نتيجه ضمن ارسال بيوگرافي ملصق به عكس مشاراليه

گيرنده رياست ساواك تهران

فرستنده

تاريخ 7/3/1343

شماره 5740 / ق م

موضوع سيد محمد حسيني بهشتي

پيرو 3788/20 ـ 23/2/43

همانطوري كه طي تلگراف شماره 411 ـ 16/9/42 گزارش گرديده نامبرده بالا به مركز منتقل شده در تهران منتظر خدمت شده و در حدود 20 روز قبل به قم آمده و مراجعت نموده است و در فرهنگ قم نيز سمتي ندارد ضمناً بيوگرافي تكميل شده مشاراليه قبلاً طي نامه شماره 1642/ ق م ـ 6/8/42 اين ساواك تقديم گرديده استس

رئيس سازمان اطلاعات و امنيت قم ح بديعي

سابقه احزاب راست

10/3/43

شماره 5681/120 الف

تاريخ 18/3/43

موضوع جلسات انجمن اسلامي مهندسين

به قرار اطلاع واصله انجمن اسلامي مهندسين معمولاً هر 15 روز يك بار در محل كانون مهندسين واقع در خيابان جنوبي پارك شهر تشكيل مي گردد و هيئت مديره آن به شرح زير مي باشد مهندس منوچهر سالور ـ مهندس ذبيح الله دبير ـ مهندس علي اكبر معين فر ـ مهندس عباس تاج ـ مهندس يوسف طاهري ـ مهندس مصطفي كتيرايي ـ مهندس ابتكار ـ ضمناً مهندس مهدي بازرگان نيز قبل از توقيف عضو هيئت مديره اين انجمن بوده است اخيراً جلسات سوگواري انجمن اسلامي مهندسين در محل آموزشگاه حرفه اي نارمك در چهار شب در ايام عاشورا منعقد گرديده و آقايان غفوري دبير دبيرستان علوي ـ سيد محمد بهشتي روحاني و ساكن قم و مرتضي مطهري به ترتيب در شبهاي 29 و 30 و 31 سخنراني نموده اند ـ د

بخش 312 بهره برداري شود

به پرونده انجمن اسلامي مهندسين ضميمه و بايگاني گردد

تعداد نسخه 10

گيرندگان 1ـ اداره كل سوم بخش 312 2 نسخه ‌2ـ ساواك شمال شرق جهت اطلاع و اقدامات لازم و اعلام چگونگي 3ـ ساواك جنوب شرق جهت اطلاع و اعلام چگونگي

گيرنده رياست ساواك تهران

تاريخ 28/4/1343

شماره 15767/312

موضوع محمد بهشتي

عطف به 5913/12 ـ 18/3/43

خواهشمند است دستور فرماييد ضمن ارسال خلاصه پيشينه و مشخصات كامل و در صورت امكان يك قطعه عكس نامبرده بالا را كه در دو جلسه دادگاه تجديد نظر ويژه دادرسي ارتش كه براي رسيدگي به اتهام نه نفر متهمين جمعيت نهضت آزادي تشكيل گرديده بود شركت مي نموده نحوه و چگونگي فعاليت مشار اليه را در احزاب نيز تعيين و اعلام نمايند ص

مدير كل اداره سوم مقدم

از طرف شاهين

سابقه 29/4/43

دانشگاه 4797

به موجب اطلاعيه شماره 6608/20 الف ـ 27/3/43 ساواك تهران با تقويم ب 2 آقاي / خانم محمد بهشتي در پنجاه و هشتمين جلسه دادگاه تجديد نظر متهمين جمعيت نهضت آزادي در پادگان عشرت آباد شركت نموده است ص

اصل درج / 528

به سابقه نامبرده بالا ضميمه و ارائه شود

به موجب اطلاعيه شماره 5913/20 الف ـ 18/3/43 ساواك تهران با تقويم ب 2 آقاي / خانم محمد بهشتي در جلسه 47 دادگاه تجديد نظر متهمين جمعيت نهضت آزادي در پادگان عشرت آباد شركت نموده است ص

اصل درج / 528

به سابقه نامبرده بالا ضميمه و ارائه شود

بخش 312 ـ داناييان 17/4/43

گيرنده تيمسار رياست ساواك اداره كل سوم

فرستنده ساواك استان مركز

تاريخ 18/12/1343

شماره 26905/20 الف

موضوع نتيجه تحقيقات از اكبر هاشمي بهرماني

در بازجويي كه از اكبر هاشمي بهرماني مورخه 15/12/43 به عمل آمد اقرار به نكاتي نموده ذيلاً‌ به استحضار مي رساند

1ـ در منزل مشكيني با حضور دونفر به نامهاي ابراهيم اميني و حاج آقا مهدي تصميم گرفتند به خانواده زندانيان كمك نمايند

2ـ در جلسات متعدد ديگر كه در قم تشكيل شده و به منظور كمك به خانواده زندانيان بوده شركت نموده است

3ـ آقاي بهشتي اصفهاني مبلغ 700 تومان به وي داده كه به خانواده زندانيان بدهد و اضافه نموده كه كمكهاي ديگري هم به وسيله خود آقاي بهشتي از طرف آيت الله ميلاني شده است

4ـ در مورد هيئتهاي مؤتلفه اسلامي اظهار نموده در اوايل مبارزات اعلاميه هايي ديده مي شد كه اين امضا را داشت منظور امضا هيئتهاي مؤتلفه اسلامي

5ـ اعتراف نموده در يكي از روزهاي اواخر ماه رمضان در مسجد شاه طهران با مهدي بهادران برخورد كردم مشار اليه اظهار نمود در اين چند روزه عده اي از رفقاي بازاري من را به اتهام شركت در ترور منصور گرفته اند اينان افراد ارزنده و لايقي هستند و دولت ممكن است همه آنها را تلف كند و پيداست كه سكوت علما و روحانيون در مقابل چنين رفتاري علاوه بر اين كه ممكن است عده زيادي از مسلمانان را تلف كند باعث خواهد شد كه قشر متدين كه در اين مدت از روحانيت پيروي كرده

از ساواك استان مركز

به تيمسار رياست ساواك

تاريخ 19/12/43

شماره 26980/20 هـ

ساواك قم گزارش مي نمايد

طبق اطلاع واصله سيد محمد حسيني بهشتي تصميم دارد براي تبليغ به آلمان عزيمت نمايد به نظر اين ساواك مسافرت مشار اليه به آلمان مصلحت نيست % ش

از طرف رئيس ساواك استان مركز مولوي

كميته مذهبي 22/12

سوابق اين شخص بررسي گردد فيش به نام سيد محمد شهرت حسيني بهشتي بررسي شود

22/12/43

گيرنده رياست ساواك استان مركز

فرستنده اداره كل سوم

تاريخ 19/12/43

شماره 46222/321

موضوع سيد محمد حسيني بهشتي

پيرو 36980/20

نامبرده در اين اداره كل فاقد سابقه مي باشد خواهشمنداست دستور فرماييد اعلام نمايند مشار اليه داراي چه سوابقي است و براي چه تبليغي عازم اروپا مي باشد؟ ضمناً بيوگرافي ملصق به عكس وي را نيز ارسال دارند م

از طرف مدير كل اداره سوم شاهين

تهيه كننده ـ 29/12

رئيس بخش 321

رئيس اداره دوم عمليات ـ نثري

گيرنده تيمسار رياست ساواك مديريت كل اداره سوم

فرستنده ساواك استان مركز

تاريخ 7/2/1344

موضوع سيد محمد حسيني بهشتي

سوابق موجود از نامبرده بالا عبارت است از نامه هاي شماره 8197/321 ـ 28/2/42 و 21788/322 ـ 11/7/42 و 9116/312 ـ 13/2/43 و 15767/312 ـ 28/4/43 آن اداره كل و نامه هاي شماره 24331 / س ت ـ 29/10/42 و 17658 / س ت ـ 15/8/42 و 5681/20 الف ـ 19/3/43 و 6660/20 الف 28/3/43 و 5913/20 الف ـ 18/3/43 ارسالي اين ساواك ضمناً‌ ساواك قم گزارش مي نمايد مشار اليه مدتي است از قم منتقل شده و قصد مسافرت وي تبليغ ديني بوده است بيوگرافي وي طي شماره 17658 / س ت ـ 15/8/42 ارسال شده ، خواهشمند است دستور فرماييد در مورد دستگيري وي به شماره 27175/20 الف ـ 22/12/43 توجه نمايند%ت

از طرف رئيس ساواك استان مركز ـ مولوي

نامبرده فعلاً‌ اقداماتي جهت صدور گذرنامه به مقصد آلمان نموده است در صورت اقدام خواهد شد

فعلاً بايگاني شود مقدم 9/2

تاريخ 4/3/1344

شماره 291/303

موضوع محمد بهشتي

محمد بهشتي كه بنا به پيشنهاد مراجع تقليد با اطلاع وزارت امور خارجه جهت تصدي و اداره امور مركز اسلامي در هامبورگ چندي قبل عازم آلمان گرديده و مشغول انجام تعاليم اسلامي به جوانان ايراني و دانشجويان مسلمان در هامبورگ مي باشد نامه هاي متعددي در مورد فعاليت و نحوه اقدامات خود در شهر هامبورگ براي دوستان و بستگان و حتي روحانيون از جمله فلسفي واعظ شيخ محمد تقي مصباح عبدالكريم ميري مير محمدباقر مدرسي سيد محمد بهشتي و سيد صدر الدين جزايري ارسال داشته و اشاراتي به وضع دانشجويان ايراني و مسلمان در هامبورگ نموده كه فتوكپي آن از چندي قبل تهيه و عيناً‌ جهت استحضار به ضميمه تقديم مي گردد مستدعي است مقرر فرمايند در صورتي كه ادامه سانسور مكاتبات نامبرده مورد لزوم است اعلام نمايند { تا } اقدام گردد ر

گيرندگان 321 و 315

تعداد نسخه

يك نفر بررسي كننده فهميده موضوع را مورد بررسي قرار دهد و گزارش تهيه شود 6/2

بررسي شد مطالب جالبي نداشت در پرونده مربوطه بايگاني شود 14/6

جناب آقاي دكتر صدري سركنسول محترم دولت شاهنشاهي ايران در هامبورگ

با تقديم احترام معروض مي دارد اينجانب به دعوت مراجع تقليد معظم براي اداره مركز اسلامي هامبورگ از ايران به هامبورگ آمده ام نخست بنا داشتم خانواده نيز همراه من به عتبات عاليات بيايند و مدتي آنجا مشرف باشند به همين جهت گذرنامه اينجانب همراه با خانواده صادر شد اين فكر عملي نشد و با همين گذرنامه تنها از ايران حركت كردم اكنون چنين پيداست كه بايد مدتي اينجا اقامت كنم و خانواده نيز بايد از تهران به هامبورگ بيايند خواهشمند است مقرر فرمايند در اين زمينه اقدامات لازم در هامبورگ به عمل آيد عين گذرنامه شماره عمومي 719135 و خصوصي 7562 هـ صادر 19/12/43 مطابق با 65/3/10 از تهران به ضميمه تقديم مي گردد تا براي هر نوع اطلاع لازم مورد استفاده واقع و بعد به اينجانب رد شود قبلاً از هر نوع تسهيل و تسريع كه در اين باره رعايت شود سپاسگزاري مي كنم

9/2/44 مطابق 65/4/29 محمد بهشتي

استخراج از گذرنامه فوق الذكر

به موجب رسيد شماره 134957 بانك ملي ايران مبلغ -/ 15000 ريال بابت عوارض خروجي شماره 72770 ـ‌ 1 ـ 8 ـ 19/12/1343 دريافت شده

مشخصات گذرنامه شماره عمومي 719135 شماره خصوصي 57562 شماره رسيد بانك 134957 براي اجازه خروج 72770 ـ‌ 1 ـ 8 ـ 19/12/1343 1500 ريال به بانك ملي

تاريخ 10/2/1344

شماره 213

سركنسولگري شاهنشاهي ايران ـ هامبورگ

فوري است

وزارت امور خارجه ـ اداره گذرنامه و رواديد

آقاي محمد بهشتي كه بنابر { امر } مراجع تقليد براي اداره مركز اسلامي اخيراً‌ از ايران به هامبورگ آمده اند تقاضايي مبني بر صدور گذرنامه جهت همسر و سه فرزند خود به اين سركنسولگري داده اند كه رونوشت آن ـ به پيوست ايفاد مي گردد به طوري كه از نامه آقاي بهشتي مستفاد مي شود قبلاً قرار بوده است با خانواده خود بيايند و به همين دليل اسامي همراهان در گذرنامه ايشان ذكر گرديده و طبق قانون عوارض نيز به موجب رسيد شماره 134957 بانك ملي ايران مبلغ پانزده هزار 15000 ريال بابت عوارض خروجي به شماره 72770 ـ‌ 1 ـ 8 مورخ 19/12/1343دريافت شده است لذا خواهشمند است دستور فرمايند با توجه به اين كه آقاي بهشتي عوارض مربوطه را پرداخت نموده اند طبق درخواست ايشان جهت همسر و سه فرزند ايشان كه عازم هامبورگ مي باشند گذرنامه صادر نمايند

سركنسول ـ دكتر محسن صدري

تاريخ 14/4/1344

موضوع فعاليت مركز اسلامي در هامبورگ

تعقيب گزارشهاي شماره 291/303 ـ 5/3/44 و 337/303 ـ 15/3/44 در مورد فعاليتهاي مذهبي محمد بهشتي در هامبورگ و ارسال تعدادي فتوكپي نامه هاي مشاراليه به عرض مي رساند نامه ضميمه نيز از طرف نامبرده به عنوان رجايي دبير دبيرستان كمال واقع در نارمك از آلمان ارسال شده و در جوف آن پاكت ديگري كه محتوي نامه وي خطاب به مهندس بازرگان مي باشد قرار داده شده است در نامه رجايي و مهندس بازرگان نام آيت الله طالقاني ، دكتر سحابي ، مهندس سحابي ، علي بابايي ، وكيلي ، باهنر ، صاحب الزماني ، فارسي ، حاج ملاحاجي ، عباس فر ، آذرنوش ، درويش زاده و خرسند به نيكي ياد كرده و آنها را مرداني حقگو و حق جو و راهنماي طبقه جوان قلمداد كرده است

نظريه بخش

به نظر مي رسد كه مشار اليه در مورد تشكيل مركز اسلامي در هامبورگ و انجام تبليغات ديني بين دانشجويان آن كشور روابطي هم با دار و دسته مهندس بازرگان و طرفداران انجمن اسلامي مهندسين داشته باشد فتوكپي نامه مذكور جهت استحضار به ضميمه تقديم مي گردد

از اداره كل سوم

به رياست ساواك استان مركز

تاريخ 2/6/1344

شماره 28129/316

درباره محمد جواد مقصود

محمد بهشتي رئيس تعليمات اسلامي در هامبورگ نامه اي جهت نامبرده بالا ارسال داشته كه فتوكپي آن به پيوست ايفاد مي گردد خواهشمند است دستور فرماييد به طور كاملاً غير محسوس نسبت به مفاد نامه وي و همچنين نحوه ارتباط و فعاليتهاي آنان تحقيقات لازم معمول و نتيجه را ضمن اعاده عين مرجوعه و تعيين مشخصات كامل و خلاصه اي از سوابق مشار اليه به اين اداره كل اعلام دارند ش

از طرف مدير كل اداره سوم مقدم ليقواني

رياست ساواك شمال شرق رونوشت بالا به انضمام برگ فتوكپي نامه و پاكت واصله جهت اطلاع و هرگونه اقدام مقتضي با توجه به مفاد آن به پيوست ايفاد مي گردد خواهشمند است دستور فرماييد نتيجه اقدامات معموله را به اين ساواك اعلام دارند ك

هدفهاي اطلاعاتي ، زماني

6/6/44

13712/12هـ ـ 6/6/44

مبدأ آلمان

مقصد تهران

تاريخ 20/6/44

شماره 279/303

موضوع فعاليت خارج از كشور

آقاي محمد حسيني بهشتي كه قريب شش ماه قبل به عنوان تبليغ دين اسلام از قم به آلمان عزيمت نموده و قبلاً اطلاعاتي درباره چگونگي فعاليت وضع فعلي او گزارشاتي تقديم گرديده اخيراً نامه اي به آدرس مدرسه فيضيه قم جهت آقاي محمد تقي مصباح يزدي ارسال و ضمن نوشتن مطالب دوستانه يادآور شده كه رفقاي جوان نبايد به هيچ وجه خستگي به خود راه بدهند و خوشحال باشند كه اين آزمونهاي بزرگ اجتماعي كه رخ داده مي تواند براي باقيماند{گان} درس گرانبهايي باشد و اضافه نموده ده روز پيش در يك انجمن علمي و ادبي كه دسته اي از فارغ التحصيلان ارزنده ايراني در هامبورگ تشكيل داده اند براي ايراد يك خطابه علمي دعوت شده بود و بحثي درباره رابطه علم و دين اسلام ‌ طرح كرده و اين بحث در اشخاصي كه سالهاست در اروپا زندگي مي كنند و داراي ارزش علمي هستند تأثير عجيبي نموده و سرانجام نيز استعلام كرده كه آيا از آقايان اهل علم كسي هنوز گرفتار هست يا نه ، همه آزاد شده اند يا خير ؟

فتوكپي نامه مزبور به پيوست است

عيناً جهت اقدام به اداره 326 ـ 2 ارسال مي گردد شماره 21/6

چه اقدامي روي اين اعلاميه خواهيد نمود ؟

دستخط نصيري

از بخش 326

به رياست بخش 316

تاريخ 22/6/1344

شماره 21318/326

درباره محمد حسيني بهشتي

بدينوسيله تعداد 5 برگ فتوكپي از نامه اي كه نامبرده بالا براي دوستان خود و بخصوص محمدتقي مصباح يزدي ارسال داشته به پيوست ايفاد مي گردد مطالبي كه در يكي از اين نامه ها درج گرديده و با خط قرمز مشخص شده است قدري مشكوك و مبهم به نظر مي رسد كه احتياج به تحقيق و بررسي دارد مشار اليه در يك مورد از آزادي دوست خود آقاي هاشمي اظهار خوشحالي كرده و به طوري كه استحضار دارند هاشمي رفسنجاني يكي از طلاب بسيار ناراحت مدرسه فيضيه قم و از طرفداران خميني مي باشد كه به اتهام اخلال نظم و تحريك مردم بر عليه دولت مدتها زنداني بوده است سابقه طلبه مذكور حاكيست كه وي رابط هيئتهاي مؤتلفه اسلامي با روحانيون قم بوده و ظاهراً با فدائيان اسلام نيز ارتباط داشته است عليهذا با توجه به اهميت موضوع خواهشمند است دستور فرماييد در اين باره اقدام مقتضي معمول و از نتيجه اين بخش را مطلع فرمايند پ

رئيس بخش 326 ـ تهامي 22/6/44

آقاي صالحي با سابقه ارائه شود 23/6

با پرونده هاشمي رفسنجاني ارائه شود 23/6/44

از اداره كل سوم

تاريخ 1/7/1344

شماره 316

درباره محمد حسيني بهشتي

محترماً به استحضار مي رساند نامبرده بالا در چند ماه قبل بنا به پيشنهاد مراجع تقليد و با اطلاع وزارت امور خارجه جهت تصدي و اداره امور مركز اسلامي در هامبورگ به آلمان عزيمت نموده و مشغول انجام تعاليم اسلامي به جوانان ايراني و دانشجويان مسلمان هامبورگ مي باشد

ضمن كنترل نامه ها در پستخانه تعدادي نامه نيز از ياد شده كه براي دوستانش و همچنين روحانيون مقيم ايران فرستاده به دست آمده كه در پرونده مربوط مضبوط مي باشد مفاد اين نامه ها حاكي است كه وي فردي مشكوك و ناراحت مي باشد به طور مثال قسمتي از نامه هايي كه مشاراليه براي افراد به تهران فرستاده به استحضار مي رساند

در تاريخ 28/3/44 ياد شده نامه هايي به عنوان مهندس بازرگان و اشخاص ديگر از افراد وابسته به جمعيت نهضت آزادي ايران نوشته و از آنان به نيكي ياد كرده و آنان را مرداني حقگو و راهنماي طبقه جوان قلمداد نموده و همچنين اضافه كرده كه زمينه مساعدي براي شروع طرحهاي اصيل اسلامي پيدا كرده و آمادگي طبقه جوان و تحصيلكرده را فراهم نموده است

در تاريخ 14/6/44 نامه اي جهت شخصي به نام محمد تقي مصباح به تهران فرستاده و ضمن آن در مورد آزادي يكي از طلاب ناراحت به نام هاشمي رفسنجاني كه چندي پيش به اتهام اخلال نظم و تحريك مردم عليه دولت زنداني بوده اظهار خوشحالي كرده و افزود كه من اين گونه ثباتها را در زندگي دوستاني چون تو مفيد مي دانم از خستگي و ملال روحي شما كه خواه ناخواه نشانه ملال بسياري از دوستان ديگر نيز هست ناراحتيم و اميدوارم خداي منان بر همه شما صبر و تاب و توان و در پرتو آن نشاط روزافزون كارهاي صحيح و اصولي و در عين حال متحرك و زنده عنايت فرمايد اميدوارم دوستان عزيز در راهي كه با هم شروع كرده ايم با پايداري و همبستگي هر چه تمامتر جلو برويد ‌

در تاريخ 16/6/44 ضمن ارسال نامه اي به آدرس تهران ـ بازار ـ دالان امين الملك به عنوان صالحي نجف آبادي از نامبرده تقاضا نموده شخصي را كه داراي صلاحيت باشد و بتواند در آلمان تبليغ ديني نمايد انتخاب و به ايشان معرفي تا ترتيب عزيمت وي به آلمان داده شود

خلاصه پيشينه

ياد شده فوق در گذشته رئيس دبيرستان دين و دانش شهرستان قم بوده و داراي مدرك فوق ليسانس از دانشكده معقول و منقول تهران مي باشد در سال 42 به نفع آيت الله خميني فعاليت مي كند و از فرهنگ شهرستان قم به تهران منتقل مي شود و در جريان مدرسه فيضيه قم به اصفهان مسافرت مي نمايد و علما اصفهان را وادار به مخابره تلگراف به مراجع تقليد قم مي كند كه در مورد جريان دوم فروردين ماه سال {42} به آنها تسليت بگويند

نظريه

با بررسي نامه هايي كه شخص مزبور براي دوستان خود و همچنين روحانيون مقيم ايران ارسال داشته چنين استنباط مي گردد كه وي شخصي ناراحت و مشكوك مي باشد

قرائن و شواهد حاكيست كه مشار اليه به منظور خاص به وسيله عناصر ناراحت و روحانيون مخالف جهت تصدي امور مذهبي ايرانيان مقيم آلمان و تبليغ به نفع جناحهاي مخالف ظاهراً‌ مذهبي به آن كشور مسافرت نموده است كه ضمن انجام امور مذهبي نيات آنان را نيز تأمين نمايد

عليهذا گذشته از اين كه ادامه اقامت ياد شده در آلمان به مصلحت نمي باشد عزيمت شخص ديگري كه نامبرده در نظر دارد انتخاب گردد و جهت تبليغ به آلمان برود نيز به صلاح نمي باشد ضمناً‌ در صورت تصويب ترتيبي اتخاذ گردد كه به نحو مقتضي موجبات مراجعت سيد محمد حسيني بهشتي به ايران فراهم و شخص موجه و واجد شرايط ديگري جهت تصدي امور مذهبي ايرانيان مقيم هامبورگ با نظر مراجع مذهبي ميانه رو انتخاب و رهسپار آن كشور گردد

ضمناً‌ با مذاكراتي كه با بخش 315 به عمل آمده به نمايندگي اين اداره كل در آلمان توصيه شده است كه اعمال و رفتار اين شخص فعلاً تحت نظر باشد ش

مذاكره شود 2/7

{ ناصر مقدم }

آقاي صابري در اجراي اوامر شفاهي به ساواك تهران بنويسيد سيد محمد حسيني بهشتي غير از كمكهاي مالي از طرف مراجع روحاني { كه }‍ به وي مي شود آيا از طريق مؤسسات دولتي نظير وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت خارجه يا اداره اوقاف كمكي به وي مي شود يا خير در صورت اول ميزان كمك را روشن نمايند 5/7

از اداره كل سوم

به رياست ساواك استان مركز

تاريخ 6/7/44

شماره 35074/316

درباره محمد حسيني بهشتي

خواهشمند است دستور فرماييد تحقيق و اعلام نمايند نامبرده بالا كه نماينده مذهبي ايران مقيم هامبورگ مي باشد غير از كمكهايي كه از طرف مراجع مذهبي به وي مي شود آيا از طريق مؤسسات دولتي نظير وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت امور خارجه ـ اداره اوقاف كمكي به مشار اليه مي شود يا خير

در صورت مثبت ميزان كمك به نامبرده را روشن نمايند ش

مدير كل اداره سوم مقدم

از طرف ليقواني 5/7

صابري 5/7/44

آقاي تقوي پس از صدور ارائه شود 5/7/44

از اداره كل سوم

به رياست ساواك استان مركز

تاريخ 13/7/1344

شماره 35139/316

درباره محمد حسيني بهشتي

خواهشمند است دستور فرماييد ضمن ارسال رونوشتي از نامه شماره 27175/20الف ـ 22/12/43 آن ساواك يك قطعه عكس نامبرده بالا را از طريق فرهنگ شهرستان قم تهيه و ارسال نمايند م

مدير كل اداره سوم ـ مقدم

از طرف ليقواني

12/7/44

از ‌ اداره كل سوم

به رياست ساواك استان مركز

تاريخ 28/7/44

شماره 35305/316

درباره محمد حسيني بهشتي

پيرو 25074/316 ـ 6/7/44

خواهشمند است دستور فرماييد در اعلام پاسخ تسريع نمايند ش

از طرف مديريت كل اداره سوم مقدم ليقواني 27/7

اوراق برگ شماره 265 از پرونده كلاسه 528 ـ ج جلد 9 اسم جمعيت نهضت آزادي شهرت پدر استخراج و به پرونده كلاسه 15985 اسم محمد ، شهرت حسيني بهشتي ،‌ پدر ضميمه شود رئيس بخش 316 ، اسم محمد تقي ، شهرت جوان ، تاريخ 7/7/44

امضا صابري 7/7

دستور صادره فوق اجرا شد

مسئول بايگاني پرونده اسم محمد ، شهرت يارمحمدلو ، تاريخ 10/7/44

رئيس بخش بايگاني اسم علي ، شهرت شمع ريز ، تاريخ 11/7/44

اوراق 27 ـ 28 ـ 29 ـ 31 ـ 32 ـ 35 ـ 36 از پرونده كلاسه 155ـ ف اسم فرهنگ قم ، شهرت پدر استخراج و به پرونده كلاسه 15985 اسم محمد ، شهرت حسيني بهشتي ، پدر ضميمه و ارائه شود

رئيس بخش 316 اسم محمدتقي ، شهرت جوان ، تاريخ 11/7/44

امضا صابري 16/7/44

دستور صادره فوق اجرا شد

مسئول بايگاني پرونده اسم ساجدين ، شهرت عابديني ، تاريخ 11/7/44

رئيس بخش بايگاني اسم علي ، شهرت شمع ريز ، تاريخ

از بخش 316

به رياست بخش 315

تاريخ 19/8/1344

شماره 35512/316

درباره حسن و حسين صالحي

منظور از ارسال فتوكپي اطلاعيه مورخ 29/7/44 بخش 303 انعكاس چگونگي ارتباط حسين و حسن صالحي با سيد محمد حسيني بهشتي است كه طبق محتويات پرونده در مورد شخص اخير الذكر قبلاً از طرف آن بخش با نمايندگي مكاتبه شده است و سابقه فعاليت مضره دارد تماس نامبردگان بالا با اين شخص نيز حائز اهميت است لذا خواهشمند است دستور فرماييد در مورد نحوه فعاليت اين سه نفر در آلمان و ارتباط آنها با يكديگر و اعلام اين موضوع كه هر سه نفر با عناصر مشكوك داخلي ارتباط دارند چگونگي را از طريق نمايندگي استعلام و نتيجه را به اين بخش منعكس فرمايند م

رئيس بخش 316

جوان

رونوشت در پرونده هاي 315 ص ـ الف و 882 ص ـ الف ضميمه گرديد

يك نسخه در پرونده سيد محمد حسيني بهشتي ضميمه شود

از ساواك استان مركز

به تيمسار رياست ساواك مديريت كل اداره سوم

تاريخ 20/8/44

شماره 17713/20 الف

درباره محمد حسيني بهشتي

عطف به 35072/316 ـ 6/7/44

به طوري كه در اين مورد تحقيق به عمل آمده نامبرده بالا از سال 1343 در هامبورگ مي باشد و بيشتر كمكها از طرف تجار بازار و عده اي از مراجع مذهبي مي باشد و هيچ گونه كمكي از طرف اداره اوقاف و وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه به وي نمي شود ش

رئيس ساواك استان مركز مولوي

آقاي تقوي سابقه ارائه شود 23/8/44

1ـ اين تجار و مراجع بازاري چه اشخاصي هستند مشخصات آنان اعلام شود

2ـ اين شخص قبلاً مدير دبيرستان دين و دانش در قم بوده مشخص شود حقوقي از وزارت آموزش و پرورش دريافت مي دارد يا خير ؟

3ـ با توجه به نامة شماره35139/316 ـ 14/7/44 يك قطعه عكس نامبرده را به انضمام رونوشت نامه شماره سريعاً ارسال نمايند

از ساواك استان مركز

به تيمسار رياست ساواك

تاريخ 20/8/44

شماره 28957/20 الف

درباره سيد محمد حسيني بهشتي

عطف به 54634/316

به طوري كه در اين مورد تحقيق به عمل آمده

ماهانه مبلغ چهل و پنج هزار ريال 45000 توسط آيت الله سيد احمد خوانساري از وجوه جمع آوري شده جهت نامبرده بالا ارسال مي گردد اينك بدينوسيله يك قطعه عكس و يك برگ مشخصات و دو برگ فتوكپي مربوط به خلاصه سوابق خدمت فرهنگي مشاراليه به پيوست ايفاد مي گردد % ت

به جاي رئيس ساواك استان مركز ـ نواب

فرستنده ؟

گيرنده بهشتي

تاريخ 21/7/44

شماره 364/303

موضوع روحانيون

شخصي كه نامش مشخص نيست ضمن ارسال نامه اي براي بهشتي مبلغ ديني كه در هامبورگ اقامت دارد بعد از احوالپرسي و تعارفات در مورد وضع ايران نوشته است اوضاع ايران كماكان و تازه اي نيست و اخيراً دو نفر به تركيه براي ديدار رفته اند وضع مزاجي ايشان خوب است روحيه كماكان فتوكپي نامه به ضميمه تقديم مي گردد

نظريه

به نظر مي رسد كه نويسنده نامه منظورش خميني بوده و نامه وقتي نوشته شده كه خميني در تركيه بود عيناً جهت اقدام به اداره 36 ارسال مي گردد در شماره 23

پرونده سيد محمد حسيني بهشتي ارائه شود در پي سئوالاتي كه از ساواك تهران شده بود بررسي كنيد و نتيجه را توضيح دهيد

عيناً جهت اقدام به اداره 316 ارسال مي گردد شماره 113 23/7

به نظر من نويسنده نامه يكي از افراد ذيل است 23/7

1ـ ناصر مكارم شيرازي

2ـ هاشمي رفسنجاني

3ـ برادران حجتي

4ـ مصباح يزدي

اگر نمونه خط اين افراد به دقت بررسي شود نويسنده روشن خواهد شد

رياست بخش بايگاني

تاريخ 23/8/44

پرونده 15985 به نام محمد حسيني شهرت بهشتي جهت بررسي به رابط اين بخش تحويل نماييد

رئيس بخش 316

از طرف ليقواني 23/8/44

از ساواك استان مركز

به تيمسار رياست ساواك مديريت كل اداره سوم

تاريخ 3/9/44

شماره 21300/20 الف

درباره محمد حسيني بهشتي

عطف به 35139/316 ـ 13/7/44

بدينوسيله يك قطعه عكس نامبرده بالا به انضمام رونوشت نامه شماره 27175/20 الف ـ مورخه 22/12/43 به پيوست ايفاد مي گردد

از طرف رئيس ساواك استان مركز ـ مولوي

از مركز

به جناب آقاي پاكدل

تاريخ 7/9/44

شماره 45507/315

درباره محمد حسيني بهشتي

بازگشت به 1377 ـ 13/8/44

محترماً‌ به قرار اطلاع واصله نامبرده بالا با حسين و حسن صالحي كه آن نمايندگي طي شماره 618 ـ 26/5/44 وضعيت آنان را به مركز اعلام داشته داراي تماسهايي مي باشد عليهذا با توجه به اين كه هر سه نفر آنها با عناصر مشكوك داخلي ارتباط دارند متمني است مقرر فرماييد در صورت امكان در مورد نحوه فعاليت اين سه نفر در آلمان و ارتباط آنها با يكديگر تحقيق و نتيجه را به مركز اعلام فرمايندـ7/9

رونوشت در پرونده هاي 315 ص ـ الف و 882 ص ـ الف ضميمه گرديد 9/9/44

تهيه كننده وليان 4/9/44

4/9/44

رئيس بخش 315 حسيني 4/9/44

4/9/44

رئيس اداره يك عمليات و بررسي ليقواني 45507/315

آقاي داودي

لطفاً مشخصات محمد شهرت حسيني بهشتي واعظ مقيم هامبورگ آلمان از شهرباني استعلام گردد 8/9/44

مشخصات و عكس از شهرباني كل كشور گذرنامه ‌ خواسته شد

داودي 8/9/44

از مريم

به اداره كل سوم

تاريخ 16/9/44

شماره ذ 2311

درباره محمد حسيني بهشتي

سابقه ـ پاسخ 45507/315 ـ 7/9/44

طبق اطلاعي كه به دست آمده اين شخص ماهي سه هزار مارك از شخصي به نام همداني آهن فروش در خيابان سپه و مبالغ ديگري از تهران دريافت مي كند و جلساتي مذهبي تشكيل مي دهد اما در آن جلسات هيچ گونه تبليغات يا مذاكرات سياسي نمي شود البته در مورد او تحقيقات بيشتري خواهد شد ، متمني است مقرر فرمايند در مورد همداني مورد بحث رسيدگي نموده و از اطلاعاتي كه به دست مي آيد نمايندگي را نيز مطلع نمايند

پاكدل

با توجه به برگ 190 پرونده كه به استحضار رياست بخش 316 مي رسد خواهشمند است دستور فرماييد در مورد همداني ذكر شده در نامه تحقيق و نتيجه را جهت ارسال به نمايندگي آلمان به اين بخش اعلام فرمايند

از طرف 315 ، 28/9/44

آقاي وليان اقدام فرماييد 25/9

آقاي صالحي در اين مورد با ساواك تهران مكاتبه نماييد و خاطر نشان نماييد در مورد چگونگي امر و خلاصه سابقه و نحوه فعاليت همداني به طور كاملاً غير محسوس تحقيق و نتيجه را اعلام نمايند

27/9/44

315 ص ـ الف و 15985

مريم اسم مستعار نمايندگي ساواك در آلمان بوده است

ليست شماره 345

مورخ 1/10/44

پيرو ليست

آقاي رابط شهرباني كل كشور ـ اداره گذرنامه

درباره حسيني بهشتي

خواهشمند است دستور فرماييد يك برگ اوراق استعلامي پيوست را پس از تكميل اعاده فرمايند

از رابط خواسته شد 1/10/44

امضا 25/9/44

در پرونده 15985 ضميمه گردد

از اداره كل سوم 316

به رياست ساواك استان مركز

تاريخ 4/10/44

شماره 45340/316

درباره همداني آهن فروش در خيابان سپه

پيرو 45119/316 ـ 15/9/44

برابر اطلاع واصله هر ماهه مبلغ سه هزار مارك از طرف نامبرده بالا جهت كمك به محمد حسيني بهشتي به آلمان فرستاده مي شود خواهشمند است دستور فرماييد به طور كاملاً غير محسوس و بدون احضار وي پيرامون چگونگي حواله وجه و نحوه فعاليت و ارتباط مشار اليه با محمد حسيني بهشتي و همچنين در صورت امكان نحوه تهيه مبلغ فوق الذكر تحقيق و مراتب را ضمن تعيين و مشخصات كامل همداني و هر گونه سوابق موجود در آن ساواك به اين اداره كل اعلام دارند ـ م

مدير كل اداره سوم

مقدم

از طرف ليقواني 2/10

تهيه كننده ـ صالحي 1/10/44

رئيس بخش 316 ـ جوان

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي ـ ليقواني

از امور اجتماعي

به رياست بخش دانشگاه فرهنگ

تاريخ 6/10/44

شماره 24197/20 الف

درباره محمد حسيني بهشتي

يادداشت اداري

نامبرده بالا قبلاً مدير دبستان دين و دانش در قم بوده است خواهشمند است دستور فرماييد تحقيق نمايند در شرايط موجود مشاراليه از وزارت آموزش و پرورش حقوق دريافت مي دارد يا خير ؟

رئيس بخش امور اجتماعي

افضلي

آقاي فاطمي

به وسيله رابط از وزارت آموزش و پرورش تحقيق بشود

7/10/44

وزارت كشور

شهرباني كل كشور

تاريخ 12/10/44

پاسخ يادداشت اداري شماره 345 ـ 1/10/44

محمد حسيني بهشتي فرزند فضل الله متولد 1307 شناسنامه 17606 اصفهان شغل فعلي واعظ مقيم هامبورگ همسر عزت الشريعه مدرس مطلق مشخصات ضامن ـ سيد رحمن آيت زاده شيرازي فرزند محمد حسين متولد 1307 شناسنامه 8339 ساكن خيابان اميركبير كوچه ميرزا محمود وزير ج

رابط شهرباني

12/10/44

در پرونده 15985 بايگاني شود

315

از ساواك استان مركز

به تيمسار رياست ساواك مديريت كل اداره سوم

تاريخ

18/10/44

شماره 26219/20 الف

درباره محمد حسين {حسيني} بهشتي

پيرو 21300/20 الف ـ 3/9/44

نامبرده بالا از كاركنان منتظر خدمت وزارت آموزش و پرورش مي باشد و از حقوق و مزاياي دوران انتظار خدمت استفاده مي نمايد

بجاي رئيس ساواك استان مركز ـ نواب

آقاي صالحي سابقه ارائه شود

19/10

از اداره كل سوم 316

به رياست ساواك استان مركز

تاريخ 27/10/44

شماره 54636/316

درباره محمد حسيني بهشتي

پيرو شماره 35578/316 ـ 26/8/44

خواهشمند است دستور فرماييد با توجه به نامه شماره پيروي فوق در اعلام پاسخ در مورد بند 2 تسريع فرمايند

مدير كل اداره سوم مقدم

از طرف ليقواني

27/10

تهيه كننده ـ تقوي 26/10

رئيس بخش 316 ـ‌ جوان

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي ـ ليقواني

فوري است

وزارت آموزش و پرورش

35291/12/12/42

اداره كل كارگزيني اداره اول

خواهشمند است جواباً اعلام فرمايند آقاي محمد حسيني بهشتي كه به موجب حكم شماره 1/41389 ـ 8/10/42 بنا به مقتضيات اداري با استفاده از حقوق منتظر خدمت گرديده مي تواند در ايام انتظار خدمت از مدد معاش اولاد و حق تأهل استفاده نمايد يا خير ؟

رئيس اداره فرهنگ ناحيه 3 تهران

1/53039 ـ 14/12/42 اداره فرهنگ ناحيه 3

عطف به شماره 35291 ـ 12/12/42 اشعار مي دارد و در صورتي كه آقاي محمد حسيني بهشتي در زمان اشتغال به كار از حقوق و معاش اولاد و حق تأهل استفاده مي نموده است در ايام انتظار خدمت مي تواند از مزاياي مزبور با رعايت مقررات استفاده نمايد

از طرف مدير كل كارگزيني ـ بديعي

وزارت آموزش و پرورش

نام ونام خانوادگي آقاي محمد حسيني بهشتي

تاريخ تولد 1307

شماره شناسنامه 17606

تاريخ ورود به خدمت دولت 26/9/1330

تاريخ ورود به خدمت وزارت آموزش و پرورش 26/9/1330

معلومات ـ ليسانسيه رشته معقول

پايه فعلي ـ چهار دبيري

شغل فعلي ـ منتظر خدمت

خلاصه سوابق خدمت

از تاريخ 26/9/30 دبير دبيرستانهاي قم با پايه سه اداري ـ 5/4/34 پايه اداري وي به دبيري تبديل شد و از 7/38 كفيل دبيرستان دين و دانش قم ـ 12/9/42 دبير دبيرستانهاي تهران ـ 20/9/42 دبير ناحيه سه تهران ـ 8/10/42 طبق يادداشت مقام وزارت وقت بنا به مقتضيات اداري منتظر خدمت شد و پرونده تاكنون در حال انتظار خدمت مي باشد تاريخ انتظار خدمت 8/10/42

از ساواك استان مركز

به تيمسار رياست ساواك مديريت كل اداره سوم

تاريخ 15/11/44

شماره 893/20

درباره محمد جواد مقصود

عطف 54646/316 ـ 28/10/44

برابر گزارش شماره 2208/20 الف 2 ـ 19/11/44 ساواك شمال شرق با بررسيهايي كه به عمل آمده نامبرده بالا و محمد بهشتي رئيس تعليمات اسلامي در هامبورگ مي باشد و هر دو اهل همدان و با هم دوست و در تهران ارتباط خانوادگي دارند و فعلاً نيز با هم مكاتبه دارند و در مورد مشي سياسي محمد بهشتي اطلاعي به دست نيامده ولي دكتر جواد مقصود قبلاً در بعضي از جلسات ناحيه 5 وابسته به باشگاه مهرگان شركت داشته است

به جاي رئيس ساواك استان مركز ـ نواب امضا

رونوشت برابر اصل است اصل در پرونده 15678 بايگاني است

اين نسخه در پرونده محمد حسيني بهشتي به كلاسه 15985 بايگاني شود صالحي

از ساواك جنوب شرق

به رياست ساواك استان مركزي بخش امور اجتماعي

تاريخ 30/11/44

شماره 2276 س ت / 3

درباره همداني آهن فروش در خيابان سپه

عطف به 45340/316 ـ 4/10/44

ضمن تحقيقاتي كه به طور غير محسوس به عمل آمده حاج تقي شهرت توسلي معروف به همداني شغل آهن فروش در خيابان سپه ميدان حسن آباد فروشگاه اتفاق از طرفداران روحانيون مي باشد و همه ساله كمكهاي قابل توجهي به آنها مي نمايد و ماهيانه مبلغي به پيش نماز مسجد مجد مي پردازد ولي از كمكهاي ماهيانه وي به سيد محمد حسين {حسيني} بهشتي ساكن هامبورگ تا اين تاريخ اطلاعاتي واصل نگرديد ضمناً تهيه مشخصات نامبرده به طور غير محسوس براي اين ساواك مقدور نيست

رئيس ساواك جنوب شرق تهران رخشا

امور اجتماعي ـ 1/12/44

از اداره كل سوم 316

به رياست ساواك تهران

تاريخ 18/1/45

شماره 3177/316

درباره محمد جواد مقصود

عطف 29893/20 الف ـ 25/11/44

طبق محتويات پرونده محمد حسين { حسيني } بهشتي اهل همدان نبوده بلكه متولد و اهل اصفهان مي باشد لهذا خواهشمند است دستور فرماييد مجدداً به نحو غير محسوس پيرامون نحوه ارتباط و چگونگي فعاليت محمد جواد مقصود به نفع محمد حسين {حسيني } بهشتي و روحانيون مخالف تحقيق و نتيجه را به اين اداره كل اعلام دارند

مدير كل اداره سوم ـ مقدم

از طرف ليقواني 17/1

پس از صدور يك نسخه در پرونده محمد جواد مقصود ضميمه خواهد شد صالحي

17/1/45

فيش و سابقه

حاجي تقي توسلي معروف به همداني بررسي و ارائه شود

316 صالحي

17/12/44

فقط به نام محمدتقي توسلي مربوط نيست در دانشكده اطريش محصل مي باشد

در پرونده 15985 بايگاني شود

صالحي 16/1/45

اخذ يك

18/12/43

برگ تجديد نظر در پرونده و فيش

اطلاعات و مشخصات شخص

از اداره كل سوم

به مديريت كل اداره نهم

تاريخ 21/12/44

شماره 12029/330

شهرت حسيني بهشتي ، اسم محمد ، اسم پدر فضل الله ، شغل ، نام پيشين ، شماره پرونده 15895 ، شماره شناسنامه و محل صدور 17606 اصفهان ، محل و تاريخ تولد 1307 اصفهان ، نوع درجه فعاليت ، شماره جلد و صفحه پرونده ، تاريخ صدور فيش

پرونده شخص ياد شده بالا توسط اداره / ساواك به كلاسه تشكيل گرديد

پرونده ديگري از شخص ياد شده بالا در اداره / ساواك به كلاسه موجود است

رونوشت پرونده / خلاصه پرونده ياد شده بالا در اداره / ساواك ارسال داريد

پرونده به مشخصات بالا در اداره / ساواك باطل گرديد

فيش مشخص ياد شده بالا را به اداره / ساواك ارسال / دريافت داريد

فيش ياد شده بالا را تكميل نماييد

فيش ياد شده بالا را باطل نماييد

امضاي رئيس اداره سوم كل سوم تاريخ 6/1/45

هر كدام از جملات اشاره شده بالا مورد نظر باشد در مربع مستطيل مربوطه علامت قرمز گذارده شود مشخصات شخص در فرم بالا نوشته مي شود 21/12/44

از ساواك تهران

به تيمسار رياست ساواك مديريت كل اداره سوم

تاريخ 21/3/45

شماره 6925/20

درباره محمد جواد مقصود

عطف به 3177/316 ـ 18/1/45

برابر گزارش شماره 491/20 ج ـ 17/3/45 ساواك شمال شرق با تحقيقات مجددي كه به عمل آمد محمد حسيني بهشتي اهل اصفهان مي باشد و هنگامي كه نامبرده بالا در قم تحصيل مي كرده با مشاراليه ارتباط دوستي پيدا مي نمايد و در مورد اين كه محمد جواد مقصود به نفع محمد حسيني بهشتي چه نوع فعاليتي دارد اطلاع به دست نيامده است ضمناً‌ نامبرده فوق در سال 1341 در سالن دبيرستان پهلوي همدان به مناسبت لوايح ششگانه سخنراني نموده كه مطالب مزبور در روزنامه اطلاعات شماره 11008 سال مذكور درج گرديده است س

رئيس ساواك تهران نواب

يك نسخه به پرونده محمد جواد مقصود ضميمه گرديد

بايگاني شود

صالحي

25/3/45

تاريخ 19/7/{45}

رياست بخش بايگاني

خواهشمند است دستور فرماييد پرونده آقاي محمد ، شهرت حسيني بهشتي به كلاسه 15985 هر دو جلد را ارائه فرمايند هـ

رئيس بخش 316 ـ جوان

بايگاني شود 19/7

تاريخ 22/9/{45}

شماره 2279

موضوع تشكيل جلسه انجمن مذهبي دانشجويان و ارسال كتب

جلسه انجمن مذهبي دانشجويان ايراني در بيروت در تاريخ 18/9/45 تشكيل گرديد و سيد موسي صدر تحت عنوان حدود دين و عقل سخنراني نمود و پس از خاتمه سخنراني كتابي كه توسط آقاي بهشتي از آلمان به نام صداي اسلام ارسال شده بود بين حاضرين در جلسه توزيع و مبلغ شصت قروش لبناني بابت بهاي هر كتاب دريافت نمود يك نسخه آن تهيه و به پيوست تقديم مي گردد

از مركز

به جناب آقاي كهن

تاريخ 6/10/1345

درباره آقاي بهشتي

محترماً‌ اخيراً شخصي به نام بهشتي تعداي جزوه صداي اسلام از مركز اسلامي هامبورگ جهت موسي صدر عضو انجمن مذهبي دانشجويان ايراني مقيم بيروت ارسال نموده متمني است مقرر فرمايند ضمن تعيين مشخصات كامل وي سوابق و نحوه فعاليت نامبرده بالا را به مركز اعلام نمايند

رهبر عمليات ميرهادي

6/10/45

رئيس بخش 315 ـ قرائي

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي

ثابتي

6/10/45

به احتمال قوي اين همان سيد محمد حسيني بهشتي مسئول تعليمات اسلامي در هامبورگ مي باشد كه پرونده مفصلي دارد 7/10

ضميمه پرونده سيد محمد حسيني بهشتي و بايگاني شود

12/10/45

از نارنج

به اداره كل سوم

تاريخ 23/10/45

شماره 2931

درباره مسجد مسلمانان

سابقه پرونده شماره 754 ـ 14/5/42

يك برگ رونوشت نامه شماره 67 / م ـ 28/9/45 سركنسولگري هامبورگ صادره به عنوان سفارت شاهنشاهي كلن به پيوست ارسال مي گردد ، متمني است دستور فرماييد تا حد امكان وضع آقاي محمد بهشتي را براي اين نمايندگي روشن نمايند و اگر سابقه اي غير از آنچه در نمايندگي موجود است و به مركز منعكس شده وجود دارد اعلام دارند

از طرف كهن

دايره عمليات

اين موضوع در بخش 316 هم سابقه دارد با توجه به سوابق جواب نمايندگي داده شود

آقاي آيرملو 29/10/45

سابقه ارائه شود

شماره 67 / م

تاريخ 28/9/45

هامبورگ سفارت شاهنشاهي كلن

بازگشت به نامه شماره 6568 مورخ 12/9/45 درخصوص نحوه تشكيل جمعيت اسلامي و فعاليت آن در هامبورگ اشعار مي دارد طبق تحقيقاتي كه در اين خصوص به عمل آمده در زمان حيات حضرت آيت الله بروجردي از سال 1335 به اين طرف ماهيانه مبلغ پانصد مارك مرتباً‌ به آقاي محققي كه از طرف معظم له براي امور مذهبي ايرانيان هامبورگ تعيين شده بود ارسال مي شد پس از فوت حضرت آيت الله بروجردي كه مبلغ فوق الذكر قطع گرديد در سال 1341 در هامبورگ توسط ايرانيان مقيم جمعيتي به نام جمعيت اسلامي تشكيل شد كه تشكيل اين جمعيت نيز نزد مقامات رسمي محلي به ثبت رسيد و ساليانه حدود مبلغ شش هزار مارك ايرانيان مقيم هامبورگ جهت كمك به امور مذهبي كمك مي نمايند و هيئت مديره آن را نيز آقايان محمد بهشتي ـ ولادي ـ كريم نعمت زاده ـ محمد خسروشاهي ـ منوچهر اقبال ـ و دكتر اماري تشكيل داده اند كه در حال حاضر هم آقاي محمد بهشتي كه رياست هيئت را دارند با وجود اين كه ساختمان مسجد به اتمام نرسيده است دفتر كار خود را از تاريخ دهم آبانماه سال جاري به مسجد منتقل نموده اند جهت استحضار اشعار مي گردد كه به نظر اين سركنسولگري چون كمك به ساختمان مسجد و پرداخت هزينه ديگر جهت امور از طرف ايرانيان پرداخت مي گردد از هر لحاظي صلاح نمي باشد كه جمعيت مذكور فقط به نام جمعيت اسلامي باشد چه بهتر است كه مسجد به نام مسجد ايرانيان و جمعيت نيز به نام جمعيت اسلامي ايرانيان مقيم آلمان غربي باشد

خواهشمند است دستور فرمايند از هر اقدامي كه در قسمت اخير اين گزارش به عمل خواهد آمد اين سركنسولگري را آگاه سازند

سركنسول ـ جمشيد مفتاح

تاريخ 3/11/1345

خواهشمند است به نام مسجد مسلمانان فيش بررسي و كلاسه ارائه فرماييد

سابقه در دفتر موجود نيست

بخش 315 ـ 35113

3/11/1345

فقط م ـ 1322 ج 1

3/11/1345 برابر

از بخش 315

به رياست بخش 316

تاريخ 18/11/45

شماره 64579/315

درباره مسجد مسلمانان

با ارسال رونوشت نامه شماره 67/ م ـ 28/9/45 سركنسولگري هامبورگ به عنوان سفارت شاهنشاهي كلن به پيوست خواهشمند است دستور فرمايند هرگونه سوابقي از آقاي محمد بهشتي موجود است به اين بخش اعلام فرمايند

رئيس بخش 315

از طرف قرائي

17/11/45

آقاي صابري اقدام فرمايند

18/11

به پرونده محمد حسيني بهشتي به كلاسه 15985 ضميمه و به استحضار رياست بخش 315 برسد

از طرف بخش

آقاي آيرملو 13/11/45

تاريخ 23/12/1345

سركنسولگري شاهنشاهي ايران هامبورگ

وزارت امور خارجه

در تاريخ شنبه 20 اسفند ماه جاري از طرف سازماني ناشناس در اين سركنسولگري سازمان جبهه ملي ايران در هامبورگ مجلس ختمي جهت مرحوم دكتر مصدق ترتيب داده شده بود كه قبلاً‌ معلوم نبوده است در كجا انجام خواهد گرفت و پس از آن با فتواي آقاي محمد بهشتي كه به عنوان نماينده مرجع تقليد در هامبورگ بوده و سمت رياست هيئت امناي ساختمان مسجد ايرانيان را دارد ايشان در صبح همان روز به اتفاق همسرش جهت اداي مراسم حج عازم عربستان سعودي شده در مسجد ايرانيان از ساعت 16 تا 18 ترتيب داده شده و قبلاً كارت دعوت چاپ كارت از طرف چاپخانه آقاي حقيري تبعه ايران قبول نشده و معلوم نيست در كجا به وسيله حروف ماشين تحرير فارسي تهيه و چاپ شده است جهت كليه ايرانيان مقيم هامبورگ ارسال گرديده بود و به طوري كه آقاي حسين وفا يكي از ايرانيان مقيم هامبورگ كه خود را نماينده روزنامه اطلاعات معرفي مي كند با اطلاع قبلي سركنسولگري در آن مجلس حاضر شده و به طوري كه بعداً اظهار مي داشت هيچ يك از بازرگانان ايراني شركت ننموده جز تعدادي در حدود يكصد و بيست سي نفر به ظاهر دانشجو كه آنها اكثراً‌ از خارج هامبورگ آورده شده بودند در مسجد حضور داشته اند پس از قرائت قرآن كريم به وسيله ضبط صوت يكي از آنان درباره خدمات مرحوم نامبرده بياناتي داشته و مجلس در ساعت 18 خاتمه مي پذيرد از طرفي در روز جمعه 19 اسفند ماه نيز از طرف اتحاديه دانشجويان ايراني در محل دانشگاه از ساعت 18 تا 20 نيز طبق آگهي كه به طور دعوت نامه تهيه شده مجلس ختمي ترتيب داده اند كه در آن نيز هيچ يك از بازرگانان ايراني مقيم هامبورگ شركت نداشته اند

مي گردد كه همه ساله از طرف اتحاديه دانشجويان

تهيه و اصولاً‌ از فروش كارت دعوت به بازرگانان ايراني هزينه شب جشن دانشجويان ايراني تأمين مي گردد و به طوري كه امروز اطلاع حاصل شده است به علت فوت دكتر مصدق برگزاري جشن نوروزي را به تاريخ بعد موكول كرده اند

درخصوص برگزاري مراسم ختم در بناي مسجد ايرانيان به محض اين كه سركنسولگري از اين موضوع با خبر شده اينجانب تلفناً با آقاي كريم نعمت زاده رئيس اتحاديه بازرگانان ايراني در هامبورگ كه يكي از اعضاي هيئت امناي ساختمان مسجد مي باشد تماس حاصل و گفته شد كه چطور از طرف هيئت امنا با اين امر موافقت شده است جواب داده اند كه ماها هيئت امنا ‌ اطلاعي نداريم و تا اين ساعت هم قرار نبوده كه در بناي مسجد ايرانيان انجام شود ولي چنانچه از طرف آقاي محمد بهشتي موافقت شده باشد توسط آقاي اماري كارمند دفتري ايشان كه كليه كليدهاي مسجد در دست نامبرده است انجام خواهد شد و ديگر هيچ يك از اعضاي هيئت امنا اطلاعي ندارند

آقاي محمد بهشتي مدت دو سال است كه به جاي آقاي محققي به هامبورگ آمده و از طرف شخصي به نام همداني كه بازرگان آهن در تهران مي باشد ماهانه مبلغ سه هزار 3000 ‌ مارك آلماني حقوق دريافت مي دارد و دفتر كار ايشان نيز اخيراً از منزل به بناي مسجد منتقل و به اتفاق همسر و فرزندان خود در شهر هامبورگ ساكن مي باشد

مسجد ايرانيان در هامبورگ در زمان حيات مرحوم آيت الله بروجردي با همت و حواله وجوه از طرف ايشان شروع شده و تاكنون نيز با كمك بازرگانان ايراني مقيم هامبورگ قسمت كتابخانه و منزل آقاي بهشتي تمام شده و قسمت اعظم آن كه شايد با مبلغ نزديك به يك ميليون مارك آلماني و مدت يك سال و نيم وقت لازم است تمام شود و مبلغ متناسبي نيز از طرف بازرگانان پرداخت شده است و مي شود كه تحت نظر هيئت امنا به مصرف اتمام ساختمان مي رسد و چون بنايي با وجه پرداختي توسط ايرانيان انجام مي شود طبيعتاً مسئوليت آن با هيئت امنا و شخصي كه رياست اين هيئت امنا را دارد ايراني خواهد بود اين هيئت سه نفري مركب از آقايان مهندس سيحون ،‌ مهندس در طرز ادامه ساختمان و اتمام آن به تهران مراجعت كردند تا اقدامات لازم در تسريع كار ساختماني و كمكهاي مالي را در تهران بنمايند و تاكنون معلوم نشده است كه اقدامات هيئت نامبرده به كجا انجاميده است

به نظر اين سركنسولگري شخصي كه به عنوان نماينده مراجع تقليد مي باشد بايستي از هر نظر مورد اعتماد دولت شاهنشاهي بوده و اداره امور آن نيز از هر جهت تحت نظارت نمايندگي شاهنشاهي باشد تا مورد سوء استفاده واقع نگردد

در زمان آقاي محققي به نام جمعيت اسلامي ايراني اساسنامه اي نزد مقامات رسمي شهر هامبورگ به ثبت رسيده و پس از آمدن آقاي محمد بهشتي نظر ايشان اين بوده كه بايستي جمعيت نامش مركز اسلامي بدون ذكر نام ايران باشد و به همين ترتيب نام ثبتي جمعيت عوض و به نام مركز اسلامي هامبورگ ثبت شده و نام ايران از آن برداشته شده است

سركنسول ـ جمشيد مفتاح

رونوشت شرح فوق عطف به نامه شماره 9710 مورخ 23/12/1345 جهت استحضار تيمسار سپهبد مظفر مالك سفير شاهنشاهي در كلن تقديم مي گردد

سركنسول جمشيد مفتاح

تاريخ 27/12/45

آقاي آيرملو جلد يكم پرونده بهشتي خواسته شود و پاسخ نمايندگي را بدهيد

27/12/45

خلاصه سابقه نامبرده به نمايندگي اعلام گردد

7/1/46

جلد يكم خواسته شد

27/12

رياست بخش بايگاني

خواهشمند است پرونده 15985 را روز 16/1/46 ارائه فرماييد

315 آيرملو

از نارنج

به اداره كل سوم

تاريخ 15/1/46

شماره 670

درباره مسجد مسلمانان

بدينوسيله فتوكپي نامه شماره 63/2 مورخه 23/12/45 سركنسولگري هامبورگ صادره به عنوان سفارت شاهنشاهي در كلن به پيوست ارسال مي گردد

همانگونه كه طي گزارش 2931 ـ 23/10/45 به استحضار رسيد وضع آقاي محمد بهشتي از نقطه نظر مركز براي اين نمايندگي روشن نيست متمني است نظر مركز را اعلام فرمايند

كهن

سابقه ضميمه و ارائه گردد

27/1/46

طبق مذاكره اقدام شود

3/2

آقاي آيرملو سابقه دارد گويا پاسخ داده شده است بررسي نماييد

9/2/46

نام محمد بهشتي فيش داده شد

28/1

از نارنج

به اداره كل سوم

تاريخ 18/1/46

شماره 107

درباره دكتر مصدق

طبق اطلاع يك روز قبل از اين كه آقاي بهشتي امام مسجد براي اداي مراسم حج به عربستان سعودي مسافرت نمايند در اثر مذاكره اي كه با آقاي اردشير هوشي دانشجوي ايراني مقيم هامبورگ مي نمايند موافقت مي كنند كه در مسجد ايرانيان يادبود و ختمي در تاريخ بيستم اسفند ماه سال 1345 برگزار شود و به آقاي اماري كارمند دفتري مسجد دستور مي دهند كه در غياب ايشان اين مجلس ختم از طرف سازمان جبهه ملي ترتيب داده شود آقاي اردشير هوشي كه خود را نمايندة سازمان جبهه ملي در هامبورگ مي شناسد دارنده شناسنامه شماره 224 صادره از تهران و متولد سال 1315 بوده و گذرنامه دانشجويي نامبرده شماره 5329/7155 مورخ 24/9/1338 صادره از تهران مي باشد و در آخرين مرتبه هم به استناد موافقتنامه سرپرستي دانشجويان ايران در كلن به شماره 11355 مورخ 5/12/1345 به مدت يك سال از تاريخ 24/9/45 تا 24/9/46 گذرنامه تحصيلي نامبرده در سركنسولگري هامبورگ تمديد گرديده است كهن

آقاي آيرملو بهره برداري نماييد

24/1/46

در پرونده محمد بهشتي ضميمه و ارائه شود 20/2/46

نارنج كد و اسم رمز نمايندگي ساواك در آلمان بوده است

از مركز

به جناب آقاي كهن

تاريخ 19/2/46

شماره 13267/315

درباره محمد حسيني بهشتي فرزند فضل الله

عطف 2931ـ23/10/45

محترماً‌ بدينوسيله يك برگ خلاصه سوابق مشاراليه غير از آنچه كه از طرف نمايندگي به مركز منعكس گرديده به پيوست ارسال مي گردد

رهبر عمليات آيرملو

رئيس بخش 315 قرائي

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي ثابتي

315 بايگاني شود

از مركز

به جناب آقاي كهن

تاريخ 1/3/46

شماره 21275/315

درباره محمد حسيني بهشتي

عطف به شماره 67 ـ 18/1/46

محترماً به طوري كه در خلاصه سوابق وي ضميمه شماره 13267/315 ـ 29/1/46 منعكس مي باشد آقاي مهندس شريف امامي وي را براي انجام امور شرعيه مسلمانان هامبورگ از طرف آيت الله خوانساري انتخاب نموده و بنابراين با مساعدتي كه از طرف مقامات در ايران به وي شده بايستي فعاليت وي صرفاً در جهت تأمين امور ديني مسلمانان بوده و به نفع كشور خود نيز فعاليت نمايد به طوري كه مشاهده مي گردد علاوه بر اين كه فعاليت وي در جهت مصالح كشور نمي باشد بلكه بعضاً‌ اقدامات وي به نفع ايرانيان منحرف بوده و از مسجد مسلمانان براي انعقاد مجالس مخالفين استفاده مي شود

مركز ، سوابقي از وي در خارج از كشور غير از آنچه از طريق نمايندگي واصل گرديده ندارد بنابراين به علت عدم امكان دسترسي به وي نمي تواند وضع وي را مشخص نمايد ولي چنانچه نمايندگي صلاح مي داند به علت امكان دسترسي با مشاراليه تماس و وضع وي مورد بررسي قرار گيرد

رهبر عمليات آيرملو 28/2/46

رئيس بخش 315 ـ قرائي

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي ـ ثابتي 30/2/46

از مركز

به ساواك رضائيه

تاريخ 6/3/46

شماره 21405/315

تلگرافات صادره

به قرار اطلاع آقاي هماتاج كه از آلمان به طرف ايران عزيمت نموده حامل چند حلقه نوار است خواهشمند است در صورتي كه تاكنون وارد كشور نشده به نحو غير محسوس و تحت پوشش مناسب اثاثيه نامبرده را در مرز بازرسي و چنانچه حامل نوار بود به عنوان اين كه طبق وظيفه گمركي بايستي از مطالب مضبوطه در آن اطلاع حاصل شود نوارها اخذ و پس از شنود در صورت وجود مطالب بر عليه مصالح مملكتي ، نامبرده با نوار به مركز اعزام گردد

مقدم

از طرف ليقواني

توجه

به احتمال قوي نامبرده تاكنون وارد شده و اگر نوارهايي داشته باشد بهتر است از طريق ساواك تهران نيز در اين مورد اقداماتي انجام شود

آقاي آيرملو در مورد تحقيق محدود نامبرده و همچنين مراقبت او در محل به ساواك تهران اعلام نماييد

7/3/46

از اداره كل سوم

به رياست ساواك تهران

تاريخ 11/3/46

شماره 21506/315

برابر نامه نمايندگي آلمان شخصي به نام هماتاج كه از آلمان به طرف ايران عزيمت نموده حامل چند حلقه نوار است كه احتمال مي رود در آن مطالبي عليه مصالح كشور ضبط گرديده نشاني گيرنده نوارها به شرح زير مي باشد تهران پارس ، ايستگاه فرودگاه ، كوچه حسيني صالحي كرماني يا لولا فروشي ، روبروي شمس العماره

در بررسي معموله در مرز بازرگان شخصي با مشخصات غلامرضا نماتاش فرزند قاسم شناسنامه 16615 متولد 1300 در تاريخ يك جاري با اتومبيل وارد ايران گرديد و آدرس خود را تهران خيابان شهباز كوچه جواهري كاشي 25 اظهار نموده است چون احتمالاً شخص اخير الذكر همان هماتاج مي باشد كه به ايران وارد گرديده خواهشمند است در مورد سوابق وي و گيرندگان نوار تحقيق و مشاراليه را در محلهاي مزبور مراقبت و نتيجه را به اين اداره كل اعلام نمايند

ضمناً‌ دستور فرمايند در اين مورد به نحوي اقدام شود كه موجب شناسايي منبع خبر توسط نامبرده بالا نگردد

مدير كل اداره سوم ـ‌ مقدم

از طرف ثابتي

11/3/46

21506/315 ـ 3/3/46

رهبر عمليات ـ آيرملو

از طرف رئيس بخش 315 ـ قرائي

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي ـ ثابتي

پس از ده روز پيرو نامه زده شود

از رضائيه

به كل سوم 315

تاريخ 16/3/46

بي سيم

تلگرام

پيرو 221 ـ ‌8/3/46 مقرر فرماييد در اعلام نتيجه تسريع نمايد

2431/ هـ 16/3/46 صياديان

آقاي آيرملو تلگرافي پاسخ دهيد به ساواك تهران دستور تحقيق داده شده نتيجه متعاقباً‌ اعلام خواهد شد 18/3/46

از مركز

به رضائيه

تاريخ 20/3/46

شماره 21633/315

عطف 2421 ـ 16/3/46

به ساواك تهران دستور تحقيق داده شده نتيجه متعاقباً اعلام خواهد شد

مقدم

از طرف ليقواني

ثابتي 20/3/46

تهيه كننده نام عنوان تهيه كننده دايره

تصويب كننده نام عنوان تصويب كننده

از اداره كل سوم

به رياست ساواك تهران

تاريخ 22/3/46

شماره 21714/315

پيرو شماره 21506/315 ـ 13/3/46

خواهشمند است دستور فرمايند در اعلام نتيجه تحقيقات تسريع فرمايند

مدير كل اداره سوم ـ مقدم

از طرف ثابتي

22/3/46

رهبر عمليات آيرملو

رئيس بخش 315

از طرف قرائي

21/3/46

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي ـ ثابتي

از نارنج

به مركز

تاريخ 31/3/46

شماره 651

تلگرافات وارده

شماره هاي عطفي پيرو67

طبق اطلاع آقاي بهشتي مرتباً نوارهاي ضبط صوت پر شده به مركز مي فرستد محتوي براي نمايندگي مشخص نيست وسيله آقاي هماتاج كه اغلب با اتومبيل به ايران آمد و رفت دارد مي باشد و ظاهراً جمعه 29 جاري حركت مي كند گيرنده تهران پارس ،‌ ايستگاه فرودگاه ، كوچه حسيني صالحي كرماني و يا لوله فروشي روبروي شمس العماره

كنترل بايد به طريقي باشد كه به اينجا منعكس نشود و الا مخبر ناراحت ، در آينده اطلاع ديگري به دست نخواهد آمد %‌ 651 ـ 19/5/67 كهن

آقاي آيرملو فوري با توجه به سابقه گزارشي عرضي تهيه گردد و در آن پيشنهاد شود كه ابتدا در مرز او را بازرسي نمايند و يا هم در محل تحرير مراقبت قرار گيرد

31/3/46

تاريخ 22/4/46

پخش اعلاميه درخواست كمك براي آسيب ديدگان تصادم اخير اعراب و اسرائيل

اخيراً تعدادي اعلاميه به زبان فارسي در آلمان توزيع گرديده است كه در آن تقاضا شده به اعراب آسيب ديده در جنگ اسرائيل و اعراب كمك مالي بشود

ارزيابي خبر

پخش اعلاميه مزبور مورد تأييد است

به عرض رياست اداره رسيد فرمودند نيازي به بولتن نيست

پارساكيا

22/4/46

از اداره كل سوم

به رياست ساواك تهران

تاريخ 2/5/46

شماره 28507/315

پيرو شماره هاي 21506 ـ 13/3/46 و 21714/315 ـ 22/3/46

خواهشمند است دستور فرمايند در اعلام نتيجه تحقيقات انجام شده تسريع نمايند

مدير كل اداره سوم ـ مقدم

از طرف ثابتي

2/5/46

از اداره كل سوم

به رياست ساواك تهران

رهبر عمليات ـ منفرد

رئيس بخش 315

از طرف قرائي

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي

ثابتي

2/5/46

كمك به خواهران و برادران عرب

حساب شماره 42056 ـ بانك برينكمان هامبورگ

H u us bsch Bud

t 42056 Bc , Wtz & C , Hbu

آقاي / خانم محترم

حتماً‌ شما هم مثل ما از آنچه در جنگ اخير بر سر برادران و خواهران ما در چند كشور عربي آمده آگاه و متأثريد و علاقه داريد دست همكاري و كمك به جانب برادران و خواهران آسيب ديده خود و اين كشورها دراز كنيد براي اين كه اين كمك هر قدر و از هر قبيل باشد {‌و} در يك جا متمركز شود و به مصرف رسد ، حساب بالا در بانك برينكمان باز شده تا وجوه جمع آوري شده به وسيله يكي از بانكهاي امدادي قابل اعتماد كشورهاي آسيب ديده در راه بهبود زندگي آسيب ديدگان و ترميم خرابيهاي جنگ به مصرف برسد

اميدوارم شما هم به سهم خود در اين راه خير كمك و همكاري كنيد

گروهي از برادران شما

از نارنج

به اداره كل سوم

تاريخ 7/3/46

شماره 1117

درباره ‌ اعلاميه

عين يك برگ دعوتنامه براي شركت در جشن ميلاد پيغمبر اسلام ص و همچنين يك برگ تقاضاي كمك براي اعراب آسيب ديده در تصادم اخير اعراب و اسرائيل جهت مزيد اطلاع به پيوست ايفاد مي گردد كهن

به پرونده سيد محمد حسيني بهشتي ضميمه و ارائه فرماييد

دايره بررسي

1ـ در خبر گذاشته شود

2ـ دايره عمليات در مورد بهشتي چه اقدامي كرده اند ؟

در پرونده سيد محمد حسيني بهشتي ضميمه و ارائه شود 315 ـ 24/6/46

به عرض رياست اداره رسيد فرمودند نيازي به بولتن نيست

پارسا كيا ـ 22/4/46

رياست دايره عمليات لطفاً هويت بهشتي معلوم و اقدامات لازم صادر گردد

پارسا كيا 22/4/46

باسمه تعالي

ميلاد خجسته پيغمبر اسلام ص

خانم / آقاي محترم

روز تولد پيغمبر بزرگوار اسلام براي همه مسلمانان جهان و همه كساني كه يكتاپرستي و فضيلت خواهي را راه رستگاري بشر مي دانند عيدي بس بزرگ و فرخنده است

مركز اسلامي هامبورگ با كمال خوشوقتي اين عيد پر ارج را به جنابعالي و همه خواهران و برادران مسلمان تبريك مي گويد و

روز دوشنبه 24 يوني 1967 ـ از ساعت 20 تا 22

به همين مناسبت در مسجد جشن مي گيرد شركت جنابعالي و فرزندان عزيزتان در اين جشم موجب تشكر و خوشوقتي خواهد بود

مركز اسلامي هامبورگ

سيد محمد حسيني بهشتي

نشاني

Hbu 22

Hbu 22 Sch usscht 36 SH

جلسات ماهانه بحث آزاد در مركز اسلامي هامبورگ از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر آخرين شنبه هر ماه در محل كتابخانه

جلسه آينده شنبه 26 آگوست 1967

از ساواك تهران

به تيمسار رياست ساواك مديريت كل اداره سوم

تاريخ 5/5/46

شماره 13353 / هـ 5

درباره هماتاج

بازگشت به 21506/315 ـ 13/3/46

برابر گزارش ساواك شمال شرق تهران نامبرده فوق در نشانيهاي تعيين شده شناخته نگرديد خواهشمند است دستور فرماييد آدرس صحيح وي را اعلام تا اقدام مقتضي معمول گردد

رئيس ساواك تهران نواب

5/5/46

از مركز

به نارنج

تاريخ 10/5/46

شماره 28663/315

شماره عطفي 651ـ 19/5/46

هماتاج در آدرس ارسالي شناخته نشد مشخصات بيشتر و آدرس دقيق اعلام فرمايند

از طرف بهمن

تهيه كننده ثابتي

10/5/46

315 بايگاني شود

از ساواك تهران

به تيمسار رياست ساواك مديريت كل اداره سوم

تاريخ 11/5/46

شماره 13529/ هـ 5

درباره هماتاج

بازگشت به 28507/315 ـ 3/5/46

خواهشمنداست دستورفرماييد به نامه شماره13353/ هـ 5ـ5/5/46مراجعه نمايند

رئيس ساواك تهران نواب

در پرونده هماتاج 15985 بايگاني شود 19/6/46

از اطريش

به 315

تاريخ 7/12/46

شماره 869 ـ 315

موضوع انجمن اسلامي

محل تشكيل برنامه W 2 منزل سعيد رمضاني اين جلسات با شركت اعضاي فعال جبهه ملي در كادر انجمن اسلامي نظير محسن توكلي معروف به عكاس متصدي و توزيع كننده روزنامه ايران آزاد سعيد رمضاني ـ منصور حاجيان ـ محمد ولايي ـ‌ دكتر محمد برادر ـ محمد عابد تشكيل گرديد اعضاي هيئت مديره انجمن عبارتند از محمد ولايي ـ محمد عابد ـ پرويز باقري ـ دكتر محمد برادر كه كمكهاي قابل توجهي به انجمن فوق مي كند

در اين جلسه راجع به فعاليتهاي انجام شده توسط انجمن جهت استحضار اعضا سخناني ايراد شد ضمناً‌ مبلغ 7 هزار شلينگ اطريش جهت تهيه محل دفتر و خريد لوازم مورد احتياج جمع آوري و تحويل صندوق گرديد

سخناني كه در اين جلسه ايراد شد راجع به تهيه كتاب براي كتابخانه سازمان فوق تهيه وسائل مسجد ـ تشكيل بورس پزشكي براي دانشجويان رشته طب ـ تشكيل صندوق تعاوني و قرضه و توزيع نشريات اسلامي كه البته جهت جلب دانشجويان جديد الورود و تبليغ اين انجمن مبني بر ازدياد اعضا

ضمناً‌ مطالبي درباره فعاليتهاي انجمن فوق به شرح زير ايراد گرديد

1ـ دعوت از آيت الله بهشتي مقيم هامبورگ

2ـ اهداء مقداري زيادي دارو به آوارگان اعراب در بحران جنگ اعراب با اسرائيل ‌

تبصره 1 انجمن فوق از آيت الله بهشتي دعوتي به عمل آورد و برنامه اين نيز در اوايل دسامبر در دفتر اتحاديه تشكيل داد

در اين جلسه سخناني به منظور تبادل نظر اعضاي انجمن فوق صرفاً‌ به خاطر بررسي مسائل مذهبي ايراد شد تعداد كل دانشجويان شركت كننده 40 نفر بودند تبصره 2 انجمن اسلامي دانشجويان ايراني طبق گفته منصور حاجيان مقدار زيادي دارو از طريق اتحاديه دانشجويان عرب در وين

shc Studdt U chss 13

انجمن اسلامي دانشجويان ايراني هر هفته از ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر واقع در بخش 9 وين تشكيل مي شود

منصور حاجيان ـ دكتر برادر ـ محسن توكلي در نظر دارند كه خارج از كادر اتحاديه مستقلاً انجمن اسلامي را توسعه داده و فعاليت بيشتري در اين باره مبذول دارند

ضمناً‌ جلسه اي در روز 22 دسامبر به مناسبت روز 21 رمضان در منزل رمضاني تشكيل خواهد شد

در پرونده روابط اقدام شده در پرونده سيد محمد حسيني بهشتي بايگاني شود

اواني 9/2/47

از ‌ 316

به 21

تاريخ 11/1/47

شماره 96/21

موضوع محمد حسيني بهشتي

ساعت 830 صبح روز 11/1/47 مدير كتابفروشي اقبال واقع در تهران خيابان شاه آباد ضمن صحبت خصوصي گفت آقاي محمد حسيني بهشتي نماينده مذهبي ايران در هامبورگ كتابي به نام صداي اسلام در اروپا نماز ‌ نوشته و از ما تقاضاي طبع آن را نموده تا پس از چاپ به آلمان ارسال نماييم آقاي بهشتي سابقاً‌ دبير زبان انگليسي در قم بوده و سپس به سمت رياست دبيرستان ملي دين و دانش منصوب گرديد وي در لباس روحاني است و در حوادث روحانيت از موافقين جدي خميني و از مخالفين دولت بود و حتي در دبيرستاني كه مسئوليت آن را به عهده داشت مجالس سخنراني ترتيب مي داد و دانش آموزان را براي هدفهاي سياسي خاصي تربيت ميكرد تا اين كه از قم تبعيد گرديد و پس از چندي از طرف آيت الله ميلاني به سمت نماينده مذهبي هامبورگ رفت در صفحه 20 كتاب درباره جمله بسم الله مي نويسد در جامعه مسلمانان هر ساختمان يا مؤسسه جديد فقط بايد به نام خدا افتتاح شود و افتتاح آن به نام هيچ كس ديگر جايز نيست و در جاي ديگر مي نويسد مداحان فرومايه كم كم آنها را در جامعه به صورت بتهاي مغرور خودكامه و خطرناكي درمي آورند كه خودآگاه يا ناخودآگاه انتظار دارند مردم به حد پرستش به آنها احترام گذارند و از آراء وفرمانهايشان بي چون و چرا تبعيت كنند

نظريه منبع ـ آقاي محمد حسيني بهشتي ضمن اين كه از طرفداران خميني است داراي سوابق و تمايلات سياسي به جبهه ملي ‌ نيز دارد و مي بايست درباره كتاب مزبور بررسي بيشتري به عمل آيد

نظريه رهبر عمليات ـ‌ مفاد گزارش فوق صحيح مي باشد و از محمد حسيني بهشتي سوابقي مبني بر طرفداري از خميني و فعاليت به نفع جبهه ملي و نهضت آزادي موجود است با تقديم يك جلد از كتاب مزبور مقرر فرماييد پس از بررسي هاي لازم چنانچه متن آن مضره تشخيص داده شد نسبت به جمع آوري كتب مزبور از كتابفروشي اقبال اقدامات لازم معمول دارند

نظريه امنيت داخلي

چون قصد ارسال جزوه مزبور به كشور خارج است اصلح است با بررسي مطالب آن اقدامات مقتضي صورت گيرد روحاني

فوري ـ آقاي اواني اين كتاب بررسي ضميمه سابقه محمد حسيني بهشتي ارائه شود ـ 22/1

صداي اسلام

خداي يكتا

خدا و انسان و جهان

راهنمايان الهي

علم و عقل و وحي

مرگ و زندگي

رستاخيز

شماره 15/11/22

نشريه مركز اسلامي هامبورگ

sschs Ztu Hb

2 Hb 22 Sh VSSCHT 36

تهران ـ خيابان باب همايون ـ سراي سبا

شركت سهامي انتشار ـ مركز پخش در ايران

12 ريال

از 316

تاريخ 26/1/47

درباره كتاب صداي اسلام در اروپا نماز تأليف محمد حسيني بهشتي

محترماً‌ به عرض مي رساند ساواك قم ضمن ارسال كتاب فوق اعلام نموده مدير كتابفروشي اقبال در تهران اظهار داشته كتاب مزبور را نامبرده بالا براي او فرستاده تا پس از چاپ برايش به آلمان بفرستند

كتاب مذكور بررسي گرديد كه قسمتي از آن با ذكر پيشينه مؤلف ذيلاً‌ به استحضار مي رسد

مطالب كتاب مذكور پيرامون برگزاري نماز يوميه و ستايش پروردگار عالم نوشته شده كه در صفحه 21 يادآور گرديد مسلمان هر كار وهر سخن را فقط با نام خدا شروع مي كند در جامعه مسلمانان هر ساختمان يا مؤسسه جديد فقط به نام خدا افتتاح مي شود و افتتاح ساختمانها و مؤسسات تازه به نام هيچ كس جز خدا جايز نيست

همچنين در صفحه مزبور اضافه شده از نظر اسلام ستايش مخصوص خداست كه كمال بي نهايت است غير از خدا هيچ كس و هيچ چيز شايسته ستايش نيست از هر كس و هر چيز در حدود ارزش واقعي اش مي شود قدرداني كرد در حدود محبت و خدمتش مي توان تشكر كرد ولي قدرداني و تشكر هرگز نبايد رنگ چاپلوسي ، مداحي و ستايشگري به خود بگيرد ‌

خلاصه پيشينه نويسنده

مشاراليه قبلاً رئيس دبيرستان دين و دانش قم بوده كه به علت فعاليت به نفع روحانيون مخالف و آيت الله خميني از آن شهرستان به تهران منتقل و در اواخر سال 42 منتظر خدمت مي گردد كه بعداً آقاي مهندس شريف امامي وي را براي انجام امور ديني مسلمانان هامبورگ از طرف آيت الله خوانساري انتخاب و به آلمان اعزام مي شود و در آنجا براي مجلس ختم دكتر مصدق از مسجد مسلمانان استفاده مي كند و مرتب نوارهاي ضبط صوت پر شده توسط شخصي به نام هماتاج به ايران ارسال مي دارد ضمناً‌ اين شخص به نفع جبهه ملي و نهضت آزادي فعاليتهايي نيز داشته است

نظريه

با توجه به سوابق محمد حسيني بهشتي و مفاد بعضي از مندرجات اين كتاب معلوم مي شود نظر مؤلف از جمله افتتاح ساختمانها و مؤسسات تازه به نام هيچ كس جز خدا جايز نيست و جملات مشابه ديگري در كتاب مزبور افتتاح و شروع كار مؤسسات جديدي است كه به نام شاهنشاه آريامهر انجام مي گيرد لذا چاپ و انتشار كتاب ياد شده به مصلحت نمي باشد در صورت تصويب از طريق بخش 325 طبق مقررات نسبت به جلوگيري از چاپ و توزيع آن اقدام گردد ك

اواني 26/1/47

رئيس بخش 316

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي ثابتي 26/1/47


از انگور

به ماه ـ 315

تاريخ 27/1/47

شماره 421

درباره مسجد مسلمانان هامبورگ

در ايام محرم در مسجد مسلمانان هامبورگ جلسات روضه خواني برپاست در روز عاشوراي امسال عده اي از دانشجويان وابسته به جبهه ملي جزواتي به نام نطقهاي تاريخي دكتر مصدق بين مردمي كه در اين مراسم شركت داشته اند پخش نموده اند صورت ظاهر امر نشان مي دهد كه آقاي بهشتي مسئول ديني مسجد در اين كار دخالتي نداشته است معهذا طبق اظهار عده اي از بازرگانان ايراني مقيم هامبورگ اين اعمال با صلاحديد قبلي نامبرده انجام شده است مراتب استحضاراً معروض گرديد ضمناً‌ يك نسخه از جزوه مزبور نيز طي شماره 385 ـ 23/1/47 تقديم گرديده است %

گلپر

جزوه مذكور در بخش 312 مي باشد

به استحضار رياست بخش 316 برسد

در پرونده سيد محمد حسيني بهشتي بايگاني شود

اواني

12/2/47

به رياست بخش 325

از اداره كل سوم

تاريخ 1/2/47

شماره 10472/316

درباره كتاب صداي اسلام در اروپا نماز

فتوكپي گزارش كتاب ياد شده بالا كه متضمن پي نوشت تيمسار مديريت كل مي باشد جهت اقدام مقتضي به پيوست ايفاد خواهشمند است دستور فرماييد از نتيجه اقدامات معموله اين بخش را مطلع نمايند

رئيس بخش 316

ازغندي

به رياست ساواك قم

تاريخ 2/2/47

برگ ارزيابي گزارش خبر واصله و درخواست اطلاعات تكميلي

موضوع محمد حسيني بهشتي

ارزيابي صحت خبر

فايده و اهميت

تأييد شده

به احتمال قوي صحيح است

تصور مي رود صحيح باشد

مشكوك

غلط

غير قابل قضاوت

حياتي

مهم

عادي

مفيد براي سابقه

غير مفيد

كهنه

خارج از موضوع

اطلاعات بيشتري لازم است

ملاحظات

اطلاعات تكميلي مشروحه زير مورد نياز مي باشد

چون كتاب صداي اسلام در اروپا نماز تأليف نامبرده بالا مضره تشخيص داده شد از طريق شهرباني كل كشور نسبت به جمع آوري نسخ آن اقدام لازم به عمل آمده است

جهت استحضار به بخش 315 ارسال گردد

از طرف 316 اواني

بايگاني شود

2/2/47

به وزارت فرهنگ و هنر كتابخانه ملي

از ساواك

تاريخ 11/2/47

شماره 23248/315

درباره كتاب صداي اسلام در اروپا

قرار است كتابي تحت عنوان صداي اسلام در اروپا ‌ تأليف محمد حسيني بهشتي از طريق كتابفروشي اقبال طبع و به خارج از كشور ارسال گردد

نظر به اين كه مندرجات مزبور قابل تأمل مي باشد عليهذا خواهشمند است دستور فرمايند ترتيبي اتخاذ شود كه چاپخانه مباشر طبع برابر آئين نامه مربوطه قبل از صحافي اقدام به كسب مجوز نمايد

رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور

سپهبد نصيري

گيرنده

1ـ وزارت اطلاعات جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضي

2ـ رياست شهرباني كل كشور جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضي

به استحضار رياست بخش 316 برسد و سپس ضميمه پرونده 15915 بايگاني گردد

25/2/47

بايگاني شود اواني ـ 14/2/47

به مركز

از لبنان

تاريخ 19/5/47

شماره 7480

گزارش خبر

موضوع ساعت وصول 1845 ساعت كشف 1850 كاشف 444

مديريت كل اداره سوم

خواهشمنداست دستور فرماييد مبلغ مذهبي دانشجويان مقيم هامبورگ آلمان ‌ چه سوابقي و چه فعاليتهايي دارد

شقاقي

گزارش خبر

به كل سوم

از سيب

تاريخ 19/5/47

شماره 7481

موضوع ساعت وصول 1845 ساعت كشف 1853 كاشف 444

پيرو 7480 ـ 19/5/47

رديف يك آقاي بهشتي مبلغ مذهبي و دانشجوي مقيم هامبورگ شروين

آقاي بهپور

21/5/47

به سيب

از مركز

تاريخ 23/5/47

شماره 41903/315

تلگرافات صادره

شماره عطف 7481ـ 19/5/47

محمد حسيني بهشتي به سبب فعاليت به نفع خميني و تمايلات جبهه ملي از فرهنگ قم اخراج ، سپس جهت انجام امور مسلمانان به انگور اعزام مي گردد مشاراليه با دانشجويان منحرف مقيم انگور همكاري دارد دستور فرمايند هرگونه سابقه مربوط به نامبرده را اعلام نمايند

از طرف فرشين

رديف 26

تاريخ و ساعت وصول 1330

ساعت اقدام 1530

نام كاشف 111

به كل سوم 315

از سيب

تاريخ 24/5/47

شماره 7512

موضوع كاشف 500 مخابره وصول 1600 كشف 1630

پيرو عطف 500 مخابره وصول 1600 كشف 1630

جناب فرشين

مطابق فيش به دست آمده سوژه با موسي صدر و خميني كياست دارد و دنباله فعاليت خود را به سيب كشانده است و به وسيله خلبان لايحه شد

شروين

بايگاني شود

مثلاً‌ نمايندگي ساواك در لبنان يا همان ‌ سيب تلگراف رمزي در مورد وضعيت آقاي بهشتي به مركز فرستاده كه كشف آن بدينشرح است

مديريت كل اداره سوم

مطابق سند به دست آمده سوژه با موسي صدر و خميني تماس دارد و دنباله فعاليت خود را از آلمان به لبنان كشانده اين خبر به وسيله پيك ارسال شد

پس از ارسال اين تلگرام مركز مي نويسد ‌ سابقه سوژه را بياوريد ‌

به 315

از 344

تاريخ 6/6/47

شماره 963

موضوع صداي اسلام در اروپا نشريه مركز اسلامي هامبورگ شماره هاي يك و دو

چهار شماره نشريه مذكور به زبان فارسي از هامبورگ به آدرس تهران ، سراي خورشيد ، سبزه ميدان ، آقاي علي اخباري ارسال شده كه جهت استحضار به پيوست تقديم مي گردد

مستدعي است نسبت به توزيع آن نظريه امر به ابلاغ فرمايند ضمناً در اين دو شماره به ترتيب پيرامون موارد زير بحث شده است

در تاريخ 9 ماه 6 سال 47 به بخش 315 واصل گرديد

شماره 1

خداي يكتا

خدا و انسان و جهان

راهنمايان الهي

علم عقل و وحي

مرگ و زندگي

رستاخيز

شماره 2

عيناً‌ به استحضار رياست ساواك 316 برسد

نيايش و پرستش

محترماً به استحضار مي رساند

315 اين نشريه را بررسي و نظريه دهيد 7/6

آقاي اواني بررسي و نظريه اعلام شود 9/6

نشريه هاي مزبور مضره نمي باشد

اواني

راز و نياز

شستشويي كن

آنگاه به نيايش برخيز

سرود و يكتاپرستي

سرود پاكي و فضيلت

نيايش دسته جمعي

در ساعت 1030 روز 9/6/47 به بخش 316 واصل گرديد

عيناً به استحضار اداره 316 برسد

9/6/47

به 315

از آلمان

تاريخ 11/11/48

شماره 70

موضوع اعلاميه مركز اسلامي هامبورگ

يك برگ اعلاميه مركز اسلامي هامبورگ در مورد برگزاري مجالس سخنراني و سوگواري به مناسبت روزهاي تاسوعا و عاشورا به پيوست تقديم مي گردد

در ساعت 1300 روز 8/2/48 به بخش 316 واصل گرديد

در پرونده سيد محمد حسيني بهشتي بايگاني شود اواني 9/2

بايگاني شود

به استحضار رياست بخش 316 برسد ساغري 8/2

315

به ياد عاشورا

روز الهامهاي حياتبخش ، روز شعارهاي جاويد ،

روزي كه حسين بن علي مرگ افتخار آميز در راه عقيده را چنين ستود

از آستـان همت ما ذلـت است دور ونــدر كنـام غيـرت مـا نيســتـش دور

گر جز بكشتنم نشود دين حق بلند اي تيغ ها بيـاييـد بـر فــرق مـن فـرود

اكنون كه ديده هيچ نبيند به غيرحق بايد زجان گذشت كزاين زندگي چه سود

بــرمـا گمان بندگي زور بـرده اند اي مرگ همتـي كه نخواهيـم ايـن قيـود

اول محرم 1389

آقاي / خانم محترم

با فرا رسيدن محرم ، يك هزار و سيصد و بيست و هشت سال قمري از جهاد الهامبخش امام سوم حسين بن علي عليهما السلام و ياران فداكارش در كربلا مي گذرد و بار ديگر مجالسي پرشكوه به ياد اين حادثه فراموش نشدني برپا مي شود تا درسي كه اين مردان خدا به صاحبان عقيده و ايمان آموختند همچنان در خاطره ها زنده بماند

روزهاي پنج شنبه 27 و جمعه 28 مارس 1969

به مناسبت تاسوعا و عاشورا

از ساعت 20 تا 22 مجلس سخنراني و سوگواري در مسجد تشكيل و مراسم عرض ارادت به امام سوم برگزار خواهد شد

مركز اسلامي هامبورگ

سيد محمد حسيني بهشتي

به 321

از 343

تاريخ 1/10/48

شماره 3318

تعداد دو طغري پاكت هر يك محتوي 2 جلد نشريات اتحاديه اسلامي دانشجويان اروپا 1ـ تغيير مادي مذهب 2ـ نقش ايمان در زندگي انسان 3ـ صداي اسلام در اروپا به زبان فارسي از آلمان غربي به آدرسهاي مشروحه ذيل ارسال كه از توزيع آنها جلوگيري و عيناً جهت استحضار به پيوست تقديم مي گردد

گيرندگان

1ـ تهران خيابان سپه مقابل بيمارستان سينا ، كلاهدوزي توسلي

2ـ اهواز خيابان پهلوي چاپخانه كوشش آقاي رحمت الله يزداني

در پرونده اتحاديه اسلامي دانشجويان اروپا 215316 بايگاني شود

از نشريات اتحاديه انجمن اسلامي دانشجويان در اروپا ‌ گروه فارسي زبان ‌

نقش ايمان در زندگي انسان

از سمح بهشتي

بحثهاي ايدئولوژيكي شماره 1

مهرماه 1348 اكتبر 1969

نشاني پستي

US

Ps up

51 ch

Pstch 1712

Wst y

نشاني بانكي

Pstschct Hv

t 245498

Wst y

بها معادل 10 ريال

به نام خدا

دوستان عزيز ، با خوشوقتي فراوان بحثهاي ماهانه ايدئولوژيكي را شروع مي كنيم هدف اصلي از اين كار اين است كه نظام فكري و عقيدتي اسلام را با همان چهره واقعي خودش بشناسيم

اميد ما اين است كه اين تلاش در مسير پاك و اصيلي كه شايسته آن است ادامه يابد و نتايجي ارزنده بار آورد

بسيار خرسنديم كه مركز اسلامي هامبورگ با اجراي اين برنامه از يك طرف به يكي از خواستهاي اساسي دوستان دانشجوي ما پاسخ مي دهد و ازطرف ديگر در پرتو اين رابطه پيگير فكري ،‌ اتحاديه جوان ما را كه در ساختن آينده سهمي اساسي بر عهده دارد به صورتي بهتر و عيني تر مي شناسد و با طرز فكر خواهران و برادران ما دربارة مسائل مختلف آشنايي نزديكتري پيدا مي كند اين شناسايي خود كمك پرارزشي است كه مركز اسلامي هامبورگ و گروه فارسي زبان اتحاديه انجمنهاي اسلامي همديگر را بهتر بفهمند و در برخورد با رويدادهاي گوناگون اجتماعي همفكري و همگامي اساسي تر و آگاهانه تري داشته باشند

در نشست پنجم گروه فارسي زبان اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان در اروپا مه 69 ـ خرداد 48 ـ هانور با موافقت مركز اسلامي هامبورگ چنين تصميم گرفته شد كه هر يك از واحدهاي عضو اتحاديه هرچهار هفته يك بار جلسات بحثهاي خود را به مسائل ايدئولوژيكي كه از طرف مركز اسلامي هامبورگ در اختيار اتحاديه قرار مي گيرد اختصاص دهند اين بحثها با نظمي خاص و منطقي تهيه خواهد شد و هر چهارم هفته يك بار در اختيار واحدها قرار خواهد گرفت

براي بهره برداري هرچه بيشتر از اين بحثها پيشنهاد مي شود كه يكي از اعضاي انجمن قبلاً انتخاب گردد كه بحث مربوط به هر جلسه را قبلاً مطالعه كند و به صورت يك سخنراني در جلسه انجمن بخواند تا در معرض گفتگو و تبادل نظر قرار گيرد مسئول ارتباطات يا مسئول فرهنگي هر واحد موظف است نظرها ، سئوالها ، انتقادات را چه آنها كه در داخل انجمن پاسخ داده مي شود و چه سئوالاتي را كه بدون جواب مي ماند پس از پايان جلسه تنظيم و گردآوري نمايد و بلافاصله براي مركز اسلامي هامبورگ بفرستد در يادداشت مزبور سئوالات و نظرهاي انتقادي كه از طرف خود دوستان به آنها پاسخ قانع كننده داده شده با علامت + و بقيه با علامت - مشخص شود

مركز اسلامي هامبورگ خواهد كوشيد سئوالها يا نظرهاي انتقادي را هرچه زودتر بررسي كند و نتيجه بررسي خود را براي تكثير به مركز اتحاديه بفرستد ، به طوري كه پيش از تشكيل جلسه بعد در اختيار همه انجمنها قرار گيرد

مطلبي را كه لازم مي دانيم به اطلاع كليه خواهران و برادران عضو اتحاديه برسانيم اين است كه تنظيم و ارسال اين گونه رساله هاي ماهانه به هيچ وجه نبايد و نمي تواند جايگزين تحقيقات و كوششهاي خود دوستان براي شناسايي هرچه تحقيقي تر تعاليم اسلامي باشد

دوستان عزيز ، اجراي منظم طرح بحثهاي ماهانه ،‌ افزايش محتواي اسلامي اتحاديه در فكر وعمل و رشد هماهنگ آن در تلاشهاي اجتماعي به فعاليت و كوشش همه ما بستگي دارد بكوشيم تا با عزمي استوار و در پرتو نظم و پشتكار از عهده برآييم و اميدوار باشيم كه خداي بزرگ ما را در اين راه يار و مددكار باشد

مهر ماه 1348 ـ اكتبر 1969

هيئت مديره اتحاديه

{از } ماه ـ 315

{ به } انگور

تاريخ 26/10/48

شماره 3274

سخنراني دكتر بهشتي در جلسه انجمن اسلامي دانشجويان ايراني مقيم هانور

انجمن اسلامي دانشجويان ايراني مقيم هانور از دكتر بهشتي دعوت به عمل آورده بوده كه نامبرده روز پنجشنبه 26/10/48 به هانور مسافرت و درباره مراحل اساسي يك نهضت سخنراني نمايد

نامبرده نيز در تاريخ فوق و در محل ياد شده حاضر و جلسه در ساعت 1930 و در محل آستا با شركت در حدود 90 الي 100 نفر تشكيل گرديد

ابتدا شرح برنامه جلسه توسط همايون ياقوت فام كه ضمناً نظامت جلسه را به عهده داشته قرائت مي شود بعد جعفر نيكويي آيه اي از قرآن مجيد تلاوت مي نمايد ترجمه آيه توسط مهدي نواب به سمع حضار مي رسد سپس دكتر بهشتي نهضت را تعريف و چگونگي آن را شرح مي دهد وي شرايط يك نهضت اساسي را بدينصورت بيان مي كند

‌ يك نهضت به طور كلي بايستي از يك هسته اصلي كه همان كادر رهبري باشد و هسته هاي فرعي تشكيل گردد هسته هاي فرعي توسط افراد هسته اصلي رهبري مي شوند البته ابتدا هسته اصلي تشكيل مي گردد كه داراي شرايطي است ‌ وي شرايط تشكيل هسته اصلي را شرح مي دهد بعد هسته هاي فرعي تشكيل مي گردند كه آنهم شرايطي دارد و شرايط آن را نيز بيان مي كند ‌

بهشتي در دنباله سخنان خود و به منظور توجيه بيشتر حضار در مورد نهضت و هسته هاي اصلي و فرعي آن مثالي بدين شرح مي آورد در تاريخ اسلام ديده شده است كه گاهي { پرونده سوخته شده است } آنان را به جنگ دشمن مي فرستاد از اين كار محمد {ص} و نتيجه مي گرفت يكي از قدرت و ايمان افراد خودآگاه مي شد ، ديگر اين كه قدرت دشمن برايش روشن و آشكار مي شد و به عبارت ديگر به اين طريق دشمن را قلقلك سياسي مي داد بعد از پايان سخنراني بهشتي نوبت به سئوالات مي رسد يكي از دانشجويان به نام صيفي ضمن اين كه به نظريات و سخنراني دكتر بهشتي سخت اعتراض مي كند از وي سئوال مي نمايد آيا به عقيده شما جريان پانزدهم خرداد يك قلقلك سياسي بود ؟ بهشتي در جواب اظهار مي دارد متأسفانه اطلاعات و مطالعات من در اين زمينه كم است و چنانچه كسي از آقايان حاضر در اين جلسه اطلاعي در اين مورد دارد اظهار نمايند بسيار متشكر مي شوم دانشجوي ديگري كه شناخته نيست سئوال مي كند آيا انجمن دانشجويان قدرت و صلاحيت يك چنين نهضتي كه شرح آن را داديد دارد يا خير ؟ دكتر بهشتي در جواب اين سئوال اظهار كم اطلاعي از وضع كلي اتحاديه دانشجويان مي كند ولي دانشجوي مزبور اعتراض كرده و خطاب به دكتر بهشتي مي گويد چگونه ممكن است شما كه خودتان را جزو ما مي دانيد و براي ما سخنراني مي كنيد از وضع انجمن بي اطلاع باشيد در اين هنگام مهدي نواب به پاخاسته و اظهار مي دارد اين يك سئوال سياسي است و خارج از بحث ما مي باشد شايد آقاي دكتر بهشتي چيزهايي بدانند ولي نخواسته باشند در اين جلسه بگويند ممكن است آن را در خارج از جلسه به تنهايي از ايشان سئوال كرد و ايشان جواب دهند فعلاً در اينجا نمي توانند جواب دهند در اين موقع ختم جلسه اعلام مي گردد

يك نسخه دعوتنامه كه به منظور سخنراني دكتر بهشتي قبلاً‌ بين دانشجويان مقيم هانور پخش شده و از منبع واصل گرديده به پيوست تقديم مي گردد

نظريه كاميار

به طوري كه در گزارش مربوطه به عرض رسيد و نظر داده شد انجمن اسلامي موجود در هانور به صورت يك سازمان سياسي است و چون تعدادي از افراد و اعضاي آن جديد بوده و گردانندگان اعتماد و اطمينان به آنها ندارند از اين لحاظ در سخنراني ها و جلسات صريحاً‌ مقاصد و اهداف و نظرات انجمن بروز داده نمي شود و از طرفي به طوري كه منبع اظهار مي داشت تعدادي از اعضاي انجمن چون قبلاً از فعاليتهاي سياسي به دور بوده اند لذا اطلاعات و مطالعاتي نيز ندارند ولي در بعضي از جلسات به منظور آشنا شدن اين عده ، مباحث ابتدايي و به طور كلي الف ـ ب مسائل سياسي آموخته مي گردد % والنتين

در پروندة سيد محمد حسيني بهشتي بايگاني شود اواني

316 بايگاني شود

به ماه ـ 315

از انگور

تاريخ 14/12/48

شماره 29

موضوع جلسه قرائت قرآن و بحث در مسجد مسلمانان واقع در هامبورگ

بعد از ظهر روز پنج شنبه 14/12/48 جلسه تلاوت قرآن و بحث زير نظر دكتر محمد حسيني بهشتي در مسجد مسلمانان واقع در هامبورگ برگزار گرديد تعداد حاضرين در جلسه در حدود 25 نفر بود كه از اين تعداد دكتر كارگشا ـ سلامتي ـ عماري ـ سلامت ـ لباسچي شناخته شدند پس از آن كه نماز خوانده شد آقاي بهشتي آيه اي از قرآن مجيد را كه قبلاً انتخاب نموده بود قرائت كرد آيه مزبور مربوط به تشكيل خانواده و ازدواج بود كه چگونه در اسلام صورت مي پذيرد و اصولاً خانواده چيست از تفسير چنين استنباط گرديد كه تشكيل خانواده دو علت اصلي دارد يكي از قول خداوند مي گويد ما جنس مخالف شما را آفريديم و حس جنسي را در شما به وجود آورديم كه جلوه بيشتري به كانون زندگي بدهد و دو جنس مخالف زن و مرد بتوانند بيشتر روحاً مونس و انيس يكديگر باشند و از ابتدا بناي كانون گرم يك زندگي اشتراكي را بريزيد و سپس مي گويد ما جنس مخالف را آفريديم نه از آن كه دفع شهوت و استفاده حيواني شود دكتر بهشتي سپس راجع به اجتماعات پيشرفته صحبت نموده و اشاره كرد كه چه وقايعي پيش مي آيد و چگونه صدمات عاري از بي بند و باري اجتماعات پيشرفته را تهديد مي كند و چگونه قوانين ازدواج كم كم از بين مي روند و باعث از بين رفتن كانون زندگي مي شوند كه در نتيجه با اجتماع بي بند و بار نمي شود كاري از پيش برد و با مقايسه اجتماعات پيش رفته با اجتماع ايران نتيجه گيري مي شود كه اجتماع ايران نيز كم كم از بين مي رود چون قوانين اسلامي در مورد ازدواج به عمل نمي آيد مثلاً‌ اگر يكي از زوجين به ديگري خيانت كرد مجازاتش اعدام است اگر همسر ناظر و شاهد جريان باشد مشاراليه همچنين به ارزش زن و مرد و تساوي حقوق آنان اشاره كرد كه هيچ فرقي بين آنها نيست زيرا داراي حقوق متساوي هستند بهشتي افزود ما شنيده ايم كه اگر زني دست از پا خطا كرد كثيف قلمداد مي شود و مورد نفرت عموم قرار مي گيرد و مجازات سختي براي او تعيين مي شود ولي اگر مردي خطا كرد گناهي بر او نمي داند و شايد بعضي ها به او حق بدهند كه اقتضاي طبيعي ايجاب مي كند ، متأسفانه در اين مورد اجتماع ما هنوز اشتباه مي كند و اما علت دوم تشكيل خانواده به وجود آوردن فرزنداني سالم و تندرست و تربيت روحي و اخلاقي آنهاست بنابراين ضرر اجتماع فاسد خراب شدن نسل جوان و در نتيجه بحراني شدن اجتماع مي باشد پس از سخنراني دكتر بهشتي ، از حضار پذيرايي چاي به عمل آمده و جلسه خاتمه يافت

نظريه كاميار

با مقايسه سخنراني دكتر بهشتي در مسجد مسلمانان هامبورگ و انجمن اسلامي دانشجويان ايراني گروه فارسي زبان در هانور ، ملاحظه مي گردد كه دكتر بهشتي احتياط همه جانبه را رعايت مي نمايد زيرا در جلسات دانشجويي از ابراز مطالب سياسي تاحدودي خودداري نمي كند لكن در جلسات مسجد كه غالب شركت كنندگان تجار مي باشند بحثهاي ديني نموده و از چهارچوب مسائل مذهبي پا فرا نمينهد لكن قدر مسلم آن است كه مشار اليه در مسجد نيز در بعضي از جلسات كه خصوصي باشد وارد مسائل و مطالب سياسي مخالف مي گردد كه فعلاً با توجه به امكانات منبع ، دسترسي به اطلاعات در اين زمينه مستلزم مدت زمان بيشتري است و هرگونه تعجيل در اين امر خالي از اشكال نيست

والنتين

با سابقه ارائه داده شود 3/49

باسمه تعالي

مركز اسلامي هامبورگ

تاريخ 10/3/1970

19/ اسفند / 1348 ‌

آقاي / خانم محترم

مركز اسلامي هامبورگ خوشوقت است بيلان مالي سال 1969 را براي اطلاع برادران و خواهران عزيز مسلمان كه با ما همكاري داشته اند در اختيار آنان بگذارد بيلان سال 1968 كه سال گذشته ديرتر از موعد مقرر آماده شده بود نيز همراه با اين بيلان در اختيار دوستان گذارده مي شود سال گذشته معافيتهاي مالياتي مربوط به پرداختهاي سال 1968 براي دوستان فرستاده شد معافيتهاي مالياتي مربوط به پرداختهاي سال 1969 همراه با اين بيلان براي رفقا فرستاده مي شود تا از نظر مالياتي مورد استفاده قرار گيرد علاوه بر اين دو بيلان ديگر نيز در دست تكميل است كه به زودي در اختيار علاقمندان گذارده خواهد شد يكي بيلان مالي حساب ساختمان مسجد و ديگر بيلان فعاليتهاي يك ساله مركز اسلامي هامبورگ در سال 1969 با تشكر فراوان از همكاري دوستاني كه تاكنون با ما همكاري داشته اند اميدواريم در سال 1970 از همكاري صميمانه همه كساني كه به فعاليتهاي اسلامي در اروپا علاقمندند بيش از پيش برخوردار باشيم و با توفيق الهي بتوانيم به تلاشي كه در راه خدمت اسلام و مسلمانان در اروپا شروع كرده ايم ادامه دهيم و در حدود افزايش امكانات انساني و مالي به گسترش آن بپردازيم

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

سيد محمد حسيني بهشتي

مركز اسلامي هامبورگ

ترازنامه درآمد و هزينه سال 1968

درآمد كمك به علاقمندان براي تأمين هزينه هاي جاري مسجد و مركز اسلامي هامبورگ 86/44615 مارك ؛ كمك علاقمندان براي زلزله زدگان خراسان توسط مركز اسلامي هامبورگ 40/43520 مارك ؛ فطريه 50/478 مارك ؛ فروش كتب و نشريات 50/1834 مارك ؛ جمع درآمد سال 1968 26/90450 مارك ؛ موجودي حسابهاي بانكي و غيره در اول سال 1968 82 /16522 مارك ؛ جمع 08/106973 مارك ؛ بدهي آخر سال 1968 58/7059 مارك ؛ توازن 66/114031 مارك

هزينه

هزينه جلسات پذيرايي و دعوتها 54/3567 مارك ؛ هزينه انتشارات و مطبوعات 12/4926 مارك ؛ هزينه سوخت 26/3263 مارك ؛ هزينه برق و آب و تلفن 95/3999 مارك ؛ هزينه بيمه و ماليات 54/449 مارك ؛ هزينه مسافرتهاي تبليغي 80/70 مارك ؛ هزينه پست 50/1793 مارك ؛ كمك به نيازمندان 90/3938 مارك ؛ وامهاي كوچك به افراد نيازمند 70/3016 مارك ؛ كتاب براي كتابخانه 94/891 مارك؛ اهداي كتاب به انجمن هاي اسلامي 118 مارك ؛ خريد كتب و نشريات براي توزيع 40/375 مارك ؛ حقوق و غيره 15/19103 مارك ؛ هديه براي كودكان 50/261 مارك ؛ اثاثيه و لوازم متفرقه 23/12105 مارك ؛ نوشت افزار و لوازم دفتري 04/6244 مارك ؛ جمع هزينه ها در سال 1968 57/64755 مارك كمك به زلزله زدگان خراسان 10/43220 مارك ؛ بدهي اول سال 1968 25/983 مارك ؛ جمع 92/108958 مارك ، موجودي آخر سال 1968 74/5072 مارك ؛ توازن 66/114031 مارك

تفاوت بدهي و موجودي در پايان سال 1968 مبلغ 84/1986 مارك است كه ميزان كسر بودجه مركز اسلامي هامبورگ در سال 1968 را مشخص مي كند

وجوه پرداخت شده به مركز اسلامي هامبورگ در سال 1968

آقاي دكتر احمدي 792 مارك ؛ آقاي اخوان فرشچي 250 مارك ؛ آقاي اسكويي 50 مارك ؛ آقاي رحيم بنكداريان 3900 مارك ؛ آقاي بهبهاني 50 مارك ؛ آقاي مرتضي بهفر 2300 مارك ؛ آقاي پورنقشبندي 30 مارك ؛ آقاي جعفري 100 مارك ؛ آقاي فيروز چايچيان 200 مارك ؛ خانم حسيني 250 مارك ؛ آقاي حكيم پور 30 مارك ؛ آقاي خاكشوري 100 مارك ؛ آقاي مهندس محمد خسروشاهي 3900 مارك ؛ آقاي دكتر علي خمسي 106 مارك ؛ آقاي دلخوش 200 مارك ؛ خانم زرنتس 160 مارك ؛ آقاي باقر سعادت 12000 مارك ؛ آقاي سلامتي 19 مارك ؛ آقاي مصطفي شاكري 4000 مارك ؛ آقاي دكتر شيباني 50 مارك ؛ آقاي صالحي زاده 600 مارك ؛ آقاي دكتر صداقت 50 مارك ؛ آقاي صوفي عنايتي 30 مارك ؛ آقاي خليل طوبي 2000 مارك ؛ آقاي مهدي عابدي 600 مارك ؛آقاي عبدالغفور و مادر 40/96 مارك ؛ آقاي حسن عطارباشي 1720 مارك ؛ جمع اين ستون 40/24583 مارك

آقاي علي بك 500 مارك ؛ آقاي عليزاده 1200 مارك ؛ آقاي مهدي عماري 15/105 مارك ؛ آقاي يحيي فتحي 65 مارك ؛ آقاي فروهيده 1300 مارك ؛ آقاي رحيم كماليان 2000 مارك ؛ آقاي مبين 20 مارك ؛ آقاي متين 120 مارك ؛ آقاي محمودزاده 60 مارك ؛ آقاي محموديه 200 مارك ؛ آقاي كريم مختارزاده 31/6872 مارك ؛ آقاي مدرسي 192 مارك ؛ آقاي مقدم نيا 100 مارك ؛ آقاي موسوي زاده 25 مارك ؛ آقاي مؤمني 100 مارك ؛ آقاي ميرزايي 30 مارك ؛ آقاي احمد ميلانچي 65 مارك ؛ آقاي رضا ميلانچي 120 مارك ؛ آقاي نحاس 13 مارك ؛ آقاي يعقوب نوبري 4400 مارك ؛ خانم دكتر نهاونديان 20 مارك ؛ آقاي همدمي 100 مارك ؛ آقاي مهدي يعقوبي 60 مارك ؛ يك علاقمند توسط بانك ملي 1200 مارك ؛ از علاقمندان بدون ذكر نام 265 مارك ؛ فطريه بدون نام 50/478 مارك

جمع كل 36/45094 مارك

مركز اسلامي هامبورگ ترازنامه درآمد و هزينه سال 1969

درآمد

كمك علاقمندان براي تأمين هزينه هاي جاري مسجد و مركز اسلامي هامبورگ 23/44228 مارك ؛ وصولي وامهايي كه قبلاً‌ داده شده 600 مارك ؛ فطريه 505 مارك ؛ فروش كتب و نشريات 60/750 مارك ؛ جمع درآمد در سال 1969 83/46083 مارك؛ موجودي حسابهاي بانكي و غيره در اول سال 1969 74/5072 مارك ؛ جمع 57/51156 مارك بدهي آخر سال 1969 81/27251 مارك ؛ توازن 38/78408 مارك

هزينه

هزينه جلسات و پذيرايي و دعوتها 84/4772 مارك ؛ هزينه انتشارات و مطبوعات 25/910 مارك هزينه سوخت 13/6198 مارك ؛ هزينه برق و آب و تلفن 94/3709 مارك ؛ هزينه بيمه و ماليات 60/327 مارك ؛ هزينه مسافرتهاي تبليغاتي 20/1227 مارك ؛ هزينه پست 15/1485 مارك ؛ كمك به نيازمندان 70/3954 مارك ؛ وامهاي كوچك به افراد نيازمند 1538 مارك ؛ كتاب براي كتابخانه 40/208 مارك ؛ حقوق و غيره 65/30586 مارك ؛ نوشت افزار و لوازم دفتري 09/4969 مارك ؛ اثاثيه و لوازم متفرقه 45/4071 مارك ؛خريد كتب و نشريات براي توزيع 90/1861 مارك ؛ جمع هزينه ها در سال 1969 50/65196 مارك ؛ بدهي اول سال 1969 58/7059 مارك ؛ جمع 08/72256 مارك

موجودي آخر سال 1969 30/6152 مارك ؛ توازن 38/78408 مارك

تفاوت بدهي و موجودي در پايان سال 1969 مبلغ 51/21099 مارك است كه ميزان كسر بودجه مركز اسلامي هامبورگ در سال 1969 را تشخيص مي دهد

انتظار داريم با همكاري بيشتر علاقمندان بتوانيم در سال 1970 هم اين كسر بودجه را تأمين كنيم و هم با كسر بودجه جديد مواجه نشويم

وجوه پرداخت شده به مركز اسلامي هامبورگ در سال 1969

آقاي حميد و صمد آذر 250 مارك ؛ آقاي آفريده 50 مارك ؛ آقاي ابريشمي 265 مارك ؛ آقاي دكتر احمدي5/7 مارك ؛ آقاي فون اومران 100 مارك ؛ آقاي اسد اورمچي 100 مارك ؛ توسط بانك ملي افغان 400 مارك ؛ آقاي رحيم بنكداريان 3600 مارك ؛ آقاي اخوان فرشچي 250 مارك ؛ آقاي اسكويي 50 مارك ؛ آقاي رحيم بنكداريان 3900 مارك ؛ آقاي سعيد بهفر 150 مارك ؛ آقاي دكتر فيلر 50 مارك ؛ آقايان دكتر پاپن 100 مارك ؛ آقاي چفتهراني 20 مارك ؛ آقاي قاضي تهراني 100 مارك ؛ آقاي توسلي 500 مارك ؛ آقاي جباري 1200 مارك ؛ فيروز چايچيان 1860 مارك ؛آقاي حيدرنيا 12 مارك ؛ آقاي خاكشوري 100 مارك ؛ آقاي مهندس محمد خسروشاهي 3600 مارك ؛ آقاي روحي شار 50 مارك ؛ آقاي سعيدي راد 05/249 مارك ؛ آقاي سميعي 6 مارك ؛ آقاي مصطفي شاكري 4000 مارك ؛ آقاي شبيري 30 مارك ؛ آقاي صالحي زاده 720 مارك ؛ آقاي مهدي عابدي 600 مارك ؛ جمع اين ستون 55/ 18199 مارك

آقاي عبدالغفور و مادر 130 مارك ؛ آقاي حسن عطارباشي 500 مارك ؛ آقاي عليزاده 1200 مارك ؛ آقاي مهدي عماري 68/286 مارك ؛آقاي مير جعفري غفاري 1242 مارك ؛ آقاي احمد غفراني 900 مارك ؛ آقاي فارسيان 1000 مارك ؛ آقاي مرحوم يحيي فتحي 2055 مارك ؛ آقاي رضا فرقاني 30 مارك ؛ آقاي فروهيده 1200 مارك ؛ آقاي رحيم كماليان 1000 مارك ؛ آقاي محمودزاده 100 مارك ؛ آقاي مدرسي 193 مارك ؛ آقاي احمد ميلانچي 60 مارك ؛ آقاي رضا ميلانچي 120 مارك ؛ آقاي محمدنظريان 120 مارك ؛ آقاي فرج الله نعمت زاده 2500 مارك ؛ آقاي كريم نعمت زاده 2500 مارك ؛ آقاي نيكوئيان مونيخ 2500 مارك ؛ آقاي يعقوب نوبري 4800 مارك ؛ نيكوئيان هامبورگ 1000 مارك ؛ آقاي هاين تسه 40 مارك ؛ فطريه بدون نام 505 مارك

جمع كل 23/44733

به كل سوم 316

از انگور

تاريخ 7/1/49

شماره 33

موضوع وصول 1300 كشف 1430 كاشف 911

قرار است فردا 8/1/49 سمينار انجمنهاي اسلامي در كشور آلمان غربي ـ اطريش و انگلستان و فرانسه به مدت 3 روز در شهر STHUD واقع در آلمان غربي بيست كيلومتري H تشكيل گردد بهشتي نيز در اين سمينار شركت خواهد نمود

والنتين

با پرونده محمد حسيني بهشتي ارائه شود اواني 12/1/49

از طرف بخش 315 در بولتن مورخ 19/1/49 درج گردد

به استحضار رياست بخش 316 برسد

از 315

به اطريش وين

تاريخ 21/2/49

شماره 3071/315

درباره دكتر بهشتي

نامبرده بالا كه از طرف انجمن اسلامي وين از هامبورگ دعوت شده بود در تاريخ 2/2/49 در محل آفرو راجع به زيربناي اقتصادي اسلام ، رساله اي قرائت كرد كه بعد از پايان قرائت رساله درباره آن بحث شد در اين جلسه حدود صد نفر دانشجوي ايراني شركت داشتند شركت كنندگان پيرو مكاتب مختلف سياسي بودند نامبرده معتقد بود كه پيروزي از طريق انقلاب قهرآميز و آنطوري كه دين اسلام تجويز مي كند بايد صورت گيرد و وجود احزاب تا جايي كه از طرز عمل اسلام تبعيت مي كنند در اين انقلاب { ضرري } ندارد در جواب اين سئوال كه بودجه اسلامي از كجا تأمين مي شود مشاراليه اظهار داشت از ايران و خميني

به استحضا رياست بخش 316 برسد

در پرونده محمد حسيني بهشتي بايگاني شود اواني 27/2

از ماه ـ 315

به انگور

تاريخ 18/2/49

شماره 767

درباره سخنراني آقاي بهشتي

روز جمعه 18/2/49 آقاي بهشتي مسئول امور مذهبي و مسجد هامبورگ در مونيه در زمينه امور مذهبي سخنراني نموده شركت كنندگان در حدود 40 نفر دانشجويان ايراني مقيم مونيخ بوده و اداره جلسه به عهده هادوي جبهه ملي بوده است

آقاي بهشتي بحث خود را در زمينه خداپرستي آغاز به تشريح شخصيت برجسته پيغمبر اكرم ص وقوانين عادلانه اسلام پرداخته دانشجويان را براي استفاده از كتابهايي كه نويسندگان غير مسلمان و غير ايراني درباره اسلام و قوانين آن و پيغمبر اسلام نوشته اند راهنمايي و آنها را به مطالعه وضع عمومي فعلي ايران ترغيب ضمن تشريح قوانين اسلامي غير مستقيم نتيجه گيري نموده است كه با وضع جهان و پيشرفت اقتصادي ، ايران زمينه اي براي انقلاب ديگر و صحبتهايي كه كمونيستها مي نمايند وجود ندارد قرار است منبع در اين زمينه تحقيقات بيشتري معمول دارد

والنتين

به استحضار رياست بخش 320 برسد

در پرونده سيد محمد حسيني بهشتي بايگاني شود 29/3/49

از طرف رئيس بخش 315 ـ فرهودي پارسا كيا

6/3/49

از انگور

به ماه ـ 316

تاريخ 9/3/49

شماره 982

درباره دكتر سيد محمد حسيني بهشتي

دكتر سيد محمد حسيني بهشتي مسئول مسجد مسلمانان در هامبورگ در تاريخ 8/3/49 به ايران مسافرت نموده است

به نظر نمايندگان با توجه به فعاليتهاي مشاراليه در آلمان بسيار مناسب خواهد بود تا در مدت توقف مشاراليه در مركز با وي تماس گرفته شود

والنتين

18/3/49

آقاي ساغري فوري مذاكره شود

19/2/49

فيش به نام سيد محمد حسيني بهشتي بررسي و ارائه شود

ساغري 23/3 ـ 315

به 316

از 20 / هـ

تاريخ 11/3/49

شماره 15208/20

ملاقات عده اي از روحانيون با بهشتي متصدي مسجدي واقع در هامبورگ آلمان

در تاريخ 11/3/49 عده اي از روحانيون از جمله علي مرواريد ـ شيخ حسين كاشاني ـ شيخ جعفر شجوني ـ سيد علي غيوري ـ سيد صادق عسكري ـ و علي اكبر هاشمي به ملاقات نامبرده بالا كه به منزل حاج اخوان واقع در محموديه وارد شده است رفتند در منزل اخوان سيد محمدرضا سعيدي ـ سيد مجتبي و سيد مرتضي صالحي ـ { هسته اي } اصفهاني ـ و مقصود همداني كه شيخي است در حدود 40 ساله و دبير آموزش و پرورش مي باشد حضور داشتند مقصود از بهشتي سئوال نمود در سال گذشته يك منبر مرصع توسط وزارت فرهنگ و هنر براي مسجد شما ساخته شد آيا به شما رسيده است ؟ بهشتي جواب داد خير و اضافه نمود ما چنين هدايايي را قبول نمي كنيم بارها هم گفته ام اگر كسي بخواهد هديه اي با تشريفات به ما بدهد پذيرفته نخواهد شد مقصود مجدداً پرسيد پس منبر چه شده است شجوني به شوخي گفت آن را به آلمان شرقي برده اند

نظريه منبع منبع نظري ندارد

نظريه رهبر رهبر عمليات نظري ندارد

آساي نظريه 20 / هـ 3 20 / هـ 3 نظري ندارد

1ـ بهشتي احضار شود

2ـ بهره برداري شود

با پرونده سيد محمد حسيني بهشتي ارائه شود 316 ـ 28/3/49

به 316

از 10 هـ

تاريخ 12/3/49

شماره 4169

موضوع حاج محمد بهشتي

حاج آقا محمد بهشتي فرزند سيد فضل الله بهشتي كه در زمان حيات آيت الله بروجردي از طرف ايشان براي راهنمايي دانشجويان مسلمانان ايراني به هامبورگ اعزام شده بود قرار است روز جمعه 15/3/49 ساعت 1700 به اصفهان وارد شود دانشگر

با پرونده سيد محمد حسيني بهشتي ارائه شود 23/3/49

فوري فيش به نام محمد بهشتي فرزند فضل الله بررسي و ارائه شود

17/3

آقاي مجتبوي

به اداره كل نهم اعلام شود چنانچه اين شخص تقاضاي گذرنامه يا پروانه خروج نمود قبل از هرگونه اقدامي نظر اين اداره كل را استعلام و به ساواكهاي اصفهان ، قم و تهران دستورمراقبت داده شود

18/3/49

از شهرباني استان اصفهان

به تيمسار رياست گروه اطلاعات ـ اداره اطلاعات

تاريخ گزارش 22/3/49

ساعت 18 روز 22/3/49 آقاي دكتر محمد بهشتي در كانون علمي و تربيتي جهان اسلام حاضر در حضور جمعيتي در حدود هفت هزار نفر مطالبي درباره دين مبين اسلام ـ شيعه ـ سني ـ فرقه بهايي بياناتي ايراد و از كارهايي كه در زمينه دين و كشور آلمان از قبيل ساختن مسجد و دعوت دانشجويان مقيم اروپا به اين مساجد مطالبي از دين و نص صريح قرآن به جوانان مي آموزند تا جوانان بهتر و با اشتياق بيشتر به طرف دين و دينداري بگروند ضمناً‌ از طرف اسقف بزرگ اطريش از من دعوت شد كه در شهر وين درباره دين مسيح از نظر اسلام صحبت نمايم كه نتيجه بسيار مطلوبي داشت و حتي دعوت شدم كه با دانشمندان كليمي و مسيحي صحبت نمايم و خوشبختانه در اين مباحثات سربلند بيرون آمديم در خاتمه از حضار تقاضا نمود چنانچه قصد فرستادن فرزندان خود را به اروپا دارند قبلاً‌ آدرس مساجد اسلامي را در اروپا گرفته و به آنها بدهند كه در آنجا سرگردان نبوده و بتوانند فرايض مذهبي خود را انجام دهند

ارزيابي اين خبر تأييد شده است

به رياست ساواك استان اصفهان

از اداره كل سوم 316

تاريخ 26/3/49

شماره 1389/316

درباره محمد بهشتي حسيني بهشتي فرزند سيد فضل الله

عطف به 4169 ـ 13/3/49

خواهشمند است دستور فرماييد اعمال و رفتار و تماسهاي نامبرده بالا را تحت كنترل قرار داده و در صورت مشاهده فعاليت مشكوكي از وي مراتب را به موقع به اين اداره كل منعكس نمايند

از طرف مدير كل اداره سوم ـ مقدم

26/3/49

گيرنده

رياست ساواك قم عطف به 96/21 ـ 19/1/47 جهت اطلاع و در صورت مشاهده ياد شده در آن منطقه مراقبت از وي

رياست ساواك تهران عطف به 6925/20 هـ 21/3/49

جهت اطلاع

اقدام كننده ـ مجتبوي 24/3/49

رئيس بخش 316 ـ ازغندي

به مديريت كل اداره نهم 911

از اداره كل سوم 316

تاريخ 26/3/49

شماره 1387/316

درباره محمد حسيني بهشتي بهشتي فرزند سيد فضل الله

خواهشمند است دستور فرماييد چنانچه نامبرده بالا تقاضاي صدور گذرنامه و يا پروانه خروج نمود قبل از هرگونه اقدامي نظر اين اداره كل را استعلام نمايند

مدير كل اداره سوم

از طرف مقدم 26/3/49

اقدام كننده مجتبوي

رئيس بخش 316 ازغندي

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي

جوان

به 316

از 10 هـ

تاريخ 27/3/49

شماره 4726

موضوع سيد محمد بهشتي

پيرو 4169 ـ 13/3/49

آقاي دكتر سيد محمد بهشتي كه اخيراً از آلمان مراجعت كرده است بنا به دعوت حوزه علميه شهرستان شهرضا به آن شهرستان عزيمت و از ساعت 1930 الي 2100 روز چهارشنبه 27/3/49 در مدرسه علميه سخناني در مورد جهان بيني اسلام و چگونگي فعاليت مسلمانان در اروپا ايراد كرده است

نظريه رهبر عمليات ـ منبع خبر در جلسه فوق شركت داشته چنانچه سخنان خلافي در مجلس ايراد شده باشد در گزارش بعدي به استحضار خواهد رسيد

دانشگر

در پرونده سيد محمد بهشتي بايگاني شود 4/4

در ساعت 9 روز 2/4/49 به بخش 316 واصل گرديد

315 بايگاني شود

از شهرباني شهرضا

به تيمسار رياست شهرباني كل كشور اداره اطلاعات

تاريخ 28/3/49

شماره 165/5

موضوع سخنراني آقاي دكتر سيد محمد بهشتي

محترماً مقام عالي را آگاه مي سازد از ساعت 19 روز 27/3/49 جلسه اي از طرف روحانيون شهرضا در حسينيه سادات در اين شهرستان تشكيل در اين جلسه كه از آقاي دكتر سيد محمد بهشتي كه از مهارت چندين ساله خود از اروپا به وطن مراجعت نموده اند دعوت به عمل آمده كه در مورد جهان بيني اسلام و به منظور آشنايي بيشتر از فعاليتهاي اسلامي در اروپا به ويژه كشور آلمان سخنراني نمايد در اين جلسه كه كليه روحانيون و طبقات مختلف شهر و بعضي دهات شركت داشته اند بدواً‌ آقاي پرورش دبير دبيرستانهاي شهرضا در مورد تاريخچه اسلام بياناتي ايراد و سپس آقاي دكتر سيد محمد بهشتي پشت بلندگو از فعاليتهاي مسلمانان اروپا به ويژه كشور آلمان و طرز تربيت جوانان و دانش آموزان مسلمان بياناتي ايراد و اين جلسه تا ساعت 21 ادامه داشت انتظامات كاملاً برقرار مراتب جهت استحضار معروض مي گردد

رئيس شهرباني شهرضا سرگرد رفعت نژاد

گيرنده

تيمسار رياست محترم شهربانيهاي استان اصفهان جهت استحضار

به ماه ـ 315

از انگور

تاريخ 30/3/49

شماره 1279

موضوع دكتر بهشتي

عباس صداقه اي به پرويز توكلي اظهار داشته دكتر بهشتي مسئول مسجد مسلمانان در هامبورگ از جبهه ملي هاي سوم است كه از طرف آيت الله ميلاني كه اكنون در مشهد است و خود او نيز از طرفداران خميني است به سمت مسئول مسجد برگزيده شده است

توضيح ـ افشاء خبر باعث سوخته شدن منبع خواهد شد

والنتين

در 5 نسخه تكثير شود كاميار 27/4

بايگاني فرماييد

پارساكيا 1/5/49

بهره برداري شود ثابتي 24/4/49

آقاي ساغري بهره برداري و به استحضار رياست بخش 312 و 316 نيز برسد

25/4/49

به 316

از 10 هـ

تاريخ 31/3/49

شماره 4909/10

موضوع سخنراني دكتر بهشتي

از طرف هيئت احمديه از دكتر بهشتي كه اخيراً‌ از اروپا به اصفهان مسافرت نموده دعوت به عمل آمده است كه روز پنجشنبه چهارم تير ماه 49 در هيئت احمديه سخنراني نمايد سخنراني دكتر بهشتي در هيئت احمديه راجع به مشاهدات وي در خارج از كشور و پيشرفت اسلام مي باشد

نظريه شنبه

با اعلاميه هاي چاپي از طرف هيئت احمديه از مردم اصفهان دعوت شده است كه در اين سخنراني شركت نمايند

نظريه سه شنبه

عنوان سخنراني بهشتي در هيئت احمديه درباره پيشرفت جهان اسلام و مشاهدات دكتر بهشتي در كشورهاي اروپايي مي باشد

نظريه 10 هـ

به مسئولين مربوط دستور داده شد در جريان سخنراني وي بوده و نتيجه را گزارش نمايند

در پرونده دكتر محمد بهشتي حسيني بهشتي بايگاني شود

9/4


از اصفهان

به كل سوم 316

تاريخ 14/4/49

شماره 5378

تلگرافات وارده

شماره عطفي 1389/316 ـ 26/3/49 ـ وصول 1945 كشف 2015

آقاي محمد بهشتي روز پنجشنبه 11/4/49 به تهران عزيمت نموده است

تقوي

316 بايگاني شود

15/4/49

به رياست ساواك تهران هـ 3

از اداره كل سوم 316

تاريخ 14/4/49

شماره 1769/316

درباره سيد محمد حسيني بهشتي

عطف به 15208 / 20 هـ 3 ـ 18/3/49

خواهشمند است دستور فرماييد به نامبرده بالا ابلاغ نمايند كه در اسرع وقت جهت اداي پاره اي توضيحات در ساختمان شماره 6 واقع در خيابان قديم شميران ـ جنب وزارت بهداري ـ كوچه شانتيايي حضور به هم رساند و نتيجه را نيز به اين اداره كل اعلام دارند

از طرف مدير كل اداره سوم ـ مقدم

14/4/49

رهبر عمليات صالحي

11/4/49

رئيس بخش 316 ازغندي

11/4/49

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي

جوان

به 316

از 20 هـ 3

تاريخ 16/4/49

شماره 15942/20 هـ 3

موضوع سيد محمد بهشتي

عطف 1769/316 ـ 14/4/49

نامبرده بالا چندي قبل به اصفهان مسافرت نموده و پس از مراجعت به تهران در تاريخ 16/4/49 به مشهد عزيمت نموده است

نظريه شنبه شنبه نظري ندارد

نظريه يكشنبه يكشنبه نظري ندارد آساي

نظريه چهارشنبه نظري ندارد نگهبان

آقاي صالحي و مجتبوي

مراتب به ساواك خراسان اعلام و به بخش 3 ساواك تهران اعلام شود بايستي اين گونه اخبار را بلافاصله منعكس نمايند نه اين كه تاريخ وقوع 16/4/49 باشد و تاريخ ارسال 21/4/49

به تيمسار رياست ساواك مديريت كل اداره سوم 316

از ساواك تهران

تاريخ 25/4/49

شماره 2474/20 هـ 1

درباره محمد بهشتي حسيني فرزند سيدفضل الله

بازگشت به شماره 1389/316 ـ 23/6/49

از شماره 6925/20 هـ ـ 21/3/49 تاكنون استفاده نشده است مقرر فرمايند شماره صحيح نامه مورد نظر اين ساواك را اعلام دارند س

رئيس ساواك تهران

نواب

از طرف عميد

آقاي مجتبوي

پاسخ داده شود 27/4

به ساواك مشهد

از مركز

تاريخ 22/4/49

شماره 1930/316

سيد محمد بهشتي كه اخيراً‌ از هامبورگ مراجعت نموده در تاريخ 16/4/49 به مشهد مسافرت نموده است از وي مراقبت لازم معمول و نتيجه را ضمن تعيين تاريخ مراجعتش اعلام دارند

مقدم

از طرف ثابتي 22/4/49

رهبر عمليات صالحي 22/4/49

ارائه شود 316 ـ 23/4/49

به 316

از 9 هـ

تاريخ 24/4/49

شماره 11179/9 هـ

موضوع دكتر سيد محمد بهشتي

پيرو 1930/316 ـ 22/4/49

روز 17/4/49 دكتر سيد محمد بهشتي به مشهد وارد و در منزل شخصي به نام سلامتيان يا سلامتي واقع در خيابان عليا جنب كوچه زردي پهلوي مسجد كوچه زردي منزل شخصي سلامتي اقامت نموده است روز 19/4/49 سيد هادي خامنه اي و يك نفر از بازاريان تهراني به نام الهي به منزل محل اقامت بهشتي رفته با وي ملاقات و گفتگو مي نمايند سيد محمد بهشتي اظهار مي نمايند مايلم با آقاي دكتر علي شريعتي ساعتي ملاقات و گفتگو كنم سيد هادي خامنه اي اظهار مي نمايد من آقاي علي شريعتي را خبر مي كنم كه با شما ملاقات نمايد سيد محمد بهشتي اظهار مي نمايد نيروهاي فعاله در ايران هدر مي رود چون داراي كادر رهبري و مركزيت نيست اگر من در ايران بمانم يكي از كارهايم جمع آوري قدرتهاي پراكنده خواهد بود

دكتر محمد بهشتي اعلام نموده است شبهاي يكشنبه و سه شنبه هركس مايل است مي تواند براي ملاقات با من بيايد و ديد و بازديد نمايد امكان دارد حدود يك ماه ديگر در مشهد بمانم

ملاحظات

توضيح شنبه

دكتر سيد محمد بهشتي معمم و در لباس روحانيت است فعلاً مقيم آلمان غربي است و كارهاي مذهبي مسلمانان آنجا را عهده دار مي باشد اكنون پس از ورود به ايران براي زيارت به مشهد آمده است

نظريه شنبه

دكتر سيد محمد بهشتي جزو دار و دسته جبهه ملي بوده و از طرفداران پر و پا قرص جبهه ملي و آيت الله خميني است مشاراليه نيز ايده مخصوص به خود دارد

نظريه يكشنبه

اعمال و رفتار نامبرده تحت كنترل است يك نسخه از خبر مزبور جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم به رهبر عمليات هدف 312 تسليم گرديد

آقاي مجتبوي

بهره برداري شود

در پرونده دكتر سيد محمد بهشتي بايگاني شود


به رياست ساواك تهران هـ 3

از اداره كل سوم 316

تاريخ 27/4/49

شماره 2036/316

درباره سيد محمد حسيني بهشتي

عطف 15942/20 هـ ـ 21/4/49

گزارش خبر معطوفي با چند روز تأخير از تاريخ دريافت به ستاد ارسال گرديده است خواهشمند است دستور فرماييد ترتيبي اتخاذ گردد منبعد اين قبيل گزارشات را در اسرع وقت منعكس نمايند تا بتوان به موقع درباره مفاد آن اتخاذ تصميم و اقدام نمود

مدير كل اداره سوم

مقدم 26/4/49

رهبر عمليات صالحي

25/4/49

به 316

از 20 هـ 3

تاريخ 24/5/49

شماره 16581/20 هـ 3

موضوع سيد محمد بهشتي

در تاريخ 20/5/49 حاج حسين اخوان فرشچي اظهار داشت تا چند روز ديگر سيد محمد بهشتي كه اخيراً از آلمان به ايران آمده و به قصد زيارت و ديدار علما به مشهد رفته است به تهران خواهد آمد و احتمال دارد كه در منزل وي واقع در خيابان پهلوي ايستگاه محموديه كوچه فرهاد پلاك 12 اقامت نمايد و يك هفته ميهمان وي باشد

نظريه شنبه شنبه نظري ندارد

نظريه يكشنبه يكشنبه نظري ندارد آساي

نظريه چهارشنبه نظري ندارد نگهبان

با پرونده محمد بهشتي ارائه شود 26/5/49

بايگاني شود 28/5/49

سيد محمد حسيني بهشتي نماينده مذهبي شيعيان در هامبورگ آلمان غربي اخيراً وارد ايران شده است

نظريه

اصلح است نامبرده مورد تحبيب قرار گيرد

محترماً‌ در صورت تصويب سازمان اوقاف ارسال شود اواني 29/5/49

ارسال شود ثابتي 1/6/49

در پرونده سيد محمد بهشتي بايگاني شود 2/6

316 بايگاني شود

به كل سوم 316

از مشهد

تاريخ 27/5/49

شماره 11510/9 هـ

وصول 1800 كشف 1915 كاشف 500

پيرو 1179/9 هـ ـ 24/4/49

دكتر سيد محمد بهشتي نماينده مذهبي شيعيان در آلمان غربي ساعت 1130 روز 23/5/49 به همراه خانواده اش به وسيله قطار به سوي تهران حركت نمود در مدت اقامت خود با سيد هادي خامنه اي ، سيد محمد حجازي ، سيد محمد علي ميلاني ، آيت الله ميلاني ، شيخ محمدرضا مهدوي ، شيخ كاظم دامغاني ، ميرزا حسين مصباح موسوي ، سيد احمد احمدي ملاقات نموده است

نظريه يكشنبه در مدتي كه مشاراليه در مشهد اقامت داشته با عده اي از روحانيون ملاقات و عمل خلاف مرتكب نشده است

از طرف سعيدي

آقاي مجتبوي

به ساواك تهران ارائه شود

ارائه شود

316 ـ 28/5/49

به رياست ساواك تهران هـ 3

از اداره كل سوم 316

تاريخ 12/6/49

شماره 2749/316

درباره سيد محمد حسيني بهشتي

پيرو 1769/316 ـ 14/4/49

برابر اعلام ساواك مشهد نامبرده بالا در تاريخ 23/5/49 همراه خانواده با قطار به تهران مراجعت نموده است خواهشمند است دستور فرماييد در اعلام نتيجه اقدامات معموله نسبت به مفاد نامه پيروي تسريع نمايند

مدير كل اداره سوم ـ مقدم

رهبر عمليات صالحي

8/6/49

رئيس بخش ازغندي

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي جوان

به تيمسار رياست ساواك مديريت كل اداره سوم 316

از ساواك تهران 20 هـ 3

تاريخ 22/6/49

شماره 17040/20 هـ 3

درباره سيد محمد بهشتي

بازگشت به شماره 2749/316 ـ 12/6/49

به نامبرده بالا ابلاغ گرديده است كه در اسرع وقت در آدرس تعيين شده حضور به هم رساند

رئيس ساواك تهران

نواب

از طرف عميد

بايگاني شود 30/6

آدرس تعيين شده از سوي ساواك بدين شرح بود خيابان روزولت شمالي ـ بالاتر از چهار راه تخت طاووس ـ ده متري اول ـ دست چپ ـ به نام فوزي ـ شماره پلاك 3 تلفن 47796

خيلي محرمانه

برگ تفكيك پرونده

1ـ درخواست تفكيك

برگ شمارة هاي 137 ـ 138 ـ 139 ـ 140 ـ 141 ـ 142 ـ 143 ـ 144 ـ 145 ـ 149 ـ 150 ـ 151 ـ 152 ـ 153 ـ 154 ـ 155 ـ 156 ـ 157 ـ 157 ـ 159 ـ 160

برداشت از پرونده شمارة 15985 به نام محمد حسيني بهشتي

افزايش به پروندة شماره ب ـ م ـ ج ـ 1 به نام عملياتي بخش 331

رئيس بخش نام مهدي ، شهرت هدايتي ، تاريخ 10/8/51 امضا از طرف 10/8/51

2ـ تفكيك كننده

بايگان

نام يعقوبعلي

شهرت سلطاني

تاريخ 8/8/51

رئيس بخش / دايره

نام يوسف

شهرت سلطان نژاد ، تاريخ 10/8/51

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 17/8/50

شماره 1339/20 هـ 12

تشكيل جلسه مهندسين اسلامي در هنرستان كارآموز

قرار بود جلسه مهندسين اسلامي در دبيرستان كمال نارمك تشكيل شود و بهشتي واعظ صحبت نمايد ولي به علت تصادف با روز افطار هنرستان كارآموز دعوت شد كه افراد دبيرستان كمال هم در هنرستان بروند پس از افطار مهندس صباغيان كه اخيراً از كشور اتحاد شوروي آمده است در مورد مسافرتش صحبت و اظهار داشت كه در آن مملكت احترام به شخص و جنسيت پرستي عكس به چشم نمي خورد و مردم بيشتر مختار در احترامات خود هستند و فرد ناشناس كنار است خيلي كم عكس خروشچف و يا كاسگين يا پادگوني به چشم مي خورد و كسي دراين مورد تكليفي ندارد ديدراها اين مسئله را ثابت مي كند به خصوص روزهاي يك شنبه ميدان سرخ و ديدار موميايي لنين خيلي خوب اين موضوع را ثابت مي كند كه چه سالم و مختار اين كار انجام مي گيرد سپس بهشتي واعظ آيه اي از قرآن كريم را خواند و تفسير نمود فقط اشاره كرد و ضمن كنايه به جشنها گفت كه لابد ما 7 يا 8 هزار سال با جريانات موجود تاريخ داريم اظهارات وي رنگ سياسي نداشت افراد شناخته شده در اين جلسه عبارت بودند از دكتر يدالله سحابي ـ مهندس مهدي بازرگان ـ مصطفي كتيرايي ـ مهندس تاج ضمناً جلسه بعد 29 ماه رمضان درمحل هنرستان تشكيل خواهد شد

نظريه شنبه نظري ندارد

نظريه سه شنبه به شنبه آموزش لازم در زمينه شركت در جلسات بعدي مهندسين اسلامي داده شده تا هرگونه خبر واصله را به موقع گزارش نمايد

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه مورد تأييد است

بايگاني شود سيد محمد بهشتي 4797

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 26/1/51

شماره 10356/20 هـ 12

موضوع تشكيل جلسه انجمن مهندسين اسلامي در دبيرستان كمال نارمك

پيرو 144960/20 هـ 12 ـ 24/12/50

پنجشنبه 17/1/51 جلسه انجمن مهندسين اسلامي در دبيرستان كمال نارمك با حضور عده اي در حدود 30 نفر از جمله دكتر يدالله سحابي ـ مهندس مهدي بازرگان ـ مهندس تاج ـ مهندس كتيرايي ـ دكتر كتيرايي ـ مهندس مهدمينا ـ مهندس هاشم صباغيان ـ باقريان ـ عباس صاحب الزماني ـ حضرت زاد ـ مهندس مفيدي تشكيل گرديد و دكتر محمد { حسيني } بهشتي بحث خود را دنبال و در مورد حكومتها در اسلام صحبت و نمونه هايي از آن را بدون اشاره و كنايه بيان داشت و قرار شد جلسه بعد كه روز 25/1/51 مي باشد بحث حكومتهاي اسلامي پايان پذيرد و به نتيجه برسد ضمناً در خاتمه جلسه جزوه گزارش جاري هيئت مديره انجمن اسلامي مهندسين بين حاضرين توزيع گرديد

نظريه شنبه

هدف از تشكيل اين جلسات ؟

مؤسسين هنرستان كارآموز و دبيرستان كمال يك شناخت و آشنايي و همگامي عميق با هم داشته و روح مطالعه و اجتماعي زيادي دارند و در هر موردي ادامه مطالعه را سرمشق خود قرار داده اند و عادت به تشكيل اجتماع در مطالعه براي آنها سنتي است كه در مسجد و يا در مدرسه بحثها و گفتگوهايي داشته باشند شكل اين اجتماعات مخصوصاً‌ در اين جلسات بيان كننده دورنماي افكار آنها است ولي نقشه و يا قصدي به جز بحث در جلسات احساس نمي شود و مي توان گفت كه اين يك نوع مطالعه دست جمعي با بحث و در نتيجه شناخت عقايد است

نظريه سه شنبه

به شنبه آموزش لازم در زمينه شركت در جلسات بعدي انجمن مهندسين اسلامي داده شده تا هرگونه خبر واصله را گزارش نمايد ضمناً‌ يك نسخه جزوه گزارش جاري هيئت مديره انجمن اسلامي مهندسين به پيوست ايفاد مقرر فرمايند پس از رفع نياز اعاده فرمايند آذري

نظريه چهارشنبه

نظريه سه شنبه مورد تأييد است ياد

نشريه بررسي و بهره برداري شود

30/1/51

پيروي آقاي عليخاني منبع 706

از شهرباني كل كشور اداره اطلاعات

به رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور

تاريخ 28/1/1351

شماره 5766ـ8ـ857

موضوع محمد حسيني بهشتي فرزند فضل الله

بازگشت به شماره 1302/911 ـ 28/3/49

نامبرده بالا كتباً‌ فقدان گذرنامه شماره 578/1058533 ـ 25/12/48 صادره هامبورگ متعلق به خودش را اعلام و تقاضاي صدور گذرنامه جديد نموده است در بررسي معموله هيچ گونه اطلاعي از فقدان گذرنامه مشاراليه به دست نيامده است با ايفاد يك نسخه پرسشنامه داراي عكس براي صدور گذرنامه مجدد جهت وي خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به دادن گذرنامه جديد نظريه آگهي نمايند س

رئيس شهرباني كل كشور سپهبد صدري

از طرف سرلشگر جعفري

مخصوص متقاضي صدور المثني گذرنامه مفقود شده

تاريخ تنظيم 23/12/1350

1ـ مشخصات

نام محمد شهرت حسيني بهشتي شغل اديتور كتابهاي درسي تاريخ و محل تولد 2/8/1307 اصفهان شماره شناسنامه و محل صدور 17606 اصفهان ـ 1

در صورتي كه قبلاً‌ نام و شهرت ديگري داشته باشد و يا لقب ديگري دارند ذكر كنيد

نام پدر با ذكر شغل فعلي و قبلي فضل الله ـ اهل علم

آدرس محل سكونت متقاضي در ايران تهران ، قلهك ، خيابان يخچال ، خيابان اميرحكمت ، كوچه حسيني 17

آدرس محل سكونت در خارج از كشور

2 HBU 22

2 ـ نوع گذرنامه مفقود شده عادي شماره گذرنامه تاريخ و محل صدور سركنسولگري ايران در هامبورگ

تاريخ آخرين خروج از كشور با ذكر شماره و تاريخ صدور گذرنامه و در صورتي كه گذرنامه تغيير يافته ذكر علت اوائل فروردين 1344 از مرز خسروي با گذرنامه قبلي كه در اسفند 1343 در تهران صادر و پنج سال مدت اعتبار آن در طول اقامت در هامبورگ منقضي گرديد

3ـ شرح چگونگي فقدان با ذكر تاريخ در آذر 1350 در نقل و انتقال لوازم

4ـ اقداماتي كه از طرف دارنده گذرنامه براي يافتن گذرنامه انجام شده

5ـ مشخصات كامل پنج نفر از كساني كه از مفقود شدن گذرنامه اطلاع دارند و در صورت استعلام كتباً‌ گواهي خواهند داد

1 بانو عزت الشريعه مدرس مطلق دارنده شناسنامه شماره 43000 صادره از بخش سه اصفهان ، همسر صاحب گذرنامه ، به نشاني صاحب گذرنامه

2 آقاي دكتر محمد مفتح ،‌ خيابان يخچال ، خيابان اميرحكمت ، كوچه حسيني پلاك 12

3 آقاي سيد نور الدين طاهري شيرازي خيابان يخچال ، خيابان اميرحكمت ، كوچه حسيني پلاك 10

4 آقاي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي ، خيابان اميرآباد ، خيابان نصرت ، مسجد اميرالمؤمنين

5 آقاي سيد جعفر شبيري زنجاني ، خيابان اميرآباد ، خيابان نصرت ، مسجد اميرالمؤمنين

6 ـ دادن تعهد داير بر اين كه در صورت يافت گذرنامه فوراً آن را به نزديكترين مراجع صدور گذرنامه تسليم نمايند

اينجانب محمد حسيني بهشتي تنظيم كننده تقاضا متعهد مي شوم كه در صورت يافت گذرنامه فوراً آن را به نزديكترين مراجع صدور گذرنامه تسليم كنم

7 ـ مشخصات كامل سه نفر از بستگان درجه يك پدر ـ مادر ـ برادر ـ خواهر ـ عمو و دايي متقاضي با ذكر آدرس دقيق كه در صورت لزوم بتوان با آنها در ايران تماس گرفت

1ـ بانو معصومه بيگم ـ حسيني بهشتي مادر اصفهان ـ خيابان شاهپور ـ كوي بهشتي

2ـ بانو زينت السادات ـ حسيني بهشتي خواهر اصفهان ـ خيابان شاهپور ـ كوي بهشتي

3ـ بانو بتول ـ حسيني بهشتي خواهر اصفهان ـ خيابان شاهپور ـ كوي بهشتي

8 ـ محلهايي كه در خارج از كشور به آنجا مسافرت و يا اقامت نموده با ذكر تاريخ و مدت مسافرت و اقامت و علت

اقامت در هامبورگ از فروردين 1344 تا اوايل خرداد 1349 به سمت امام مسجد و مركز اسلامي هامبورگ كه به همت مسلمانان ايراني ساخته شده است

محل امضاء متقاضي محمد حسيني بهشتي

نظر نمايندگي شاهنشاهي و يا سرپرستي

الف ـ در مورد مفقود شدن گذرنامه

ب ـ وضع متقاضي در مدت اقامت در كشور مربوطه

توضيح ـ‌ در مورد دانشجويان بايستي متقاضي از دانشگاه مربوطه گواهي ارائه دهد كه ضمن تحصيل غيبت طولاني و يا سابقه ترك تحصيل محل سكونت داشته است

محل مهر و امضاء نمايندگي شاهنشاهي يا سرپرستي

به 20 هـ 312

از 20 هـ ك

تاريخ 10/4/51

شماره 541/20 هـ ك

موضوع اظهارات بهشتي واعظ

در ساعت 1815 مورخه 4/4/51 جلسه اي با شركت حدود هفتاد نفر در مسجد امام حسن عسگري واقع در محله چهارصد دستگاه شهرستان كرج منعقد گرديده بود در جلسه مذكور شخصي به نام بهشتي كه از وعاظ تهران مي باشد به منبر رفته وضمن بيانات خود پيرامون زمان جاهليت و مقايسه آن با زمان فعلي چنين اظهار نمود كه منشاء زمان جاهليت يكي فاحشه بودن زنها بوده كه حتي باعث افتخار آنها مي شده و ضمن اشاره به مفاسد اخلاقي فعلي و مجله هاي امروز و زنهاي امروز چنين نتيجه گيري نمود كه در حقيقت زمان جاهليت با زمان فعلي مطابقت دارد و سپس انتقادهايي در مورد برنامه هاي راديو و تلويزيون نموده و جلسه در ساعت 1930 پايان يافت

نظريه شنبه نظري ندارد

نظريه يكشنبه بهشتي واعظ از تاريخ 1/4/51 بنا به دعوت رمضان جنتي به منظور وعظ در مسجد امام حسن عسگري به مناسبت ايام دهه فاطميه رحلت حضرت فاطمه ع به مدت 10 روز به شهرستان كرج آمده است

مفاد گزارش خبر مورد تأييد است حدادي

نظريه 20 هـ ك نظريه يكشنبه مورد تأييد است

نظريه سه شنبه 20 هـ 12 نظري ندارد سپاهي

نظريه چهارشنبه 20 هـ 12 نظري ندارد

اداره كل سوم ـ 13/4/51

به 20 هـ 12 312

از 20 هـ ك 20 هـ 12

تاريخ 10/4/51

شماره 542/20 هـ ك

موضوع اظهارات بهشتي واعظ

پيرو 541/20 ـ هـ ك ـ 1-/4/51

در ساعت 1830 مورخه 7/4/51 جلسه اي با شركت حدود يكصد نفر در مسجد امام حسن عسگري منعقد گرديده بود كه در جلسه مزبور بهشتي واعظ به منبر رفته و ضمن سخنان خود در مورد اهميت و ارزش زن در زمانهاي قبل ازاسلام و بعد از اسلام و زمان فعلي صحبت نموده و چنين اظهار داشت

اگر زني منحرف باشد يك جامعه را تباه و بدبخت مي كند اگر زنهاي ما عفت نداشته باشند ما بدبختيم زيرا زن بد منشاء تمام بدبختيهاست در يكي از كشورهاي جهان در روزنامه اي پيرامون آزادي زنان امروزي در ايران چنين نوشته بود كه اگر هدف ايران از آزادي زنان بالا بردن راندمان كار در داخل مملكت و ترقي و پيشرفت است خيلي اشتباه كرده و قضيه درست برعكس است زيرا هرچقدر كه زنهاي ايراني كاركنند حقوق آنها صرف آرايش و ولخرجيهايشان مي گردد در روزنامه ديگري مردي سرگذشت زندگي خود را نوشته بود كه بلي يك روز به خانه آمدم تا به اتفاق همسرم به مجلس عروسي برويم خانم به آرايشگاه رفت و پس از بازگشت او چشمم به موهاي او خورد كه آنرا مانند برج درست كرده اما آيا قدرت اين را داشتم كه به او در اين مورد اعتراض كنم ؟ به هر حال چيزي نگفتم تا از مجلس عروسي به منزل بازگشتيم ديدم خانم نمي خوابد متوجه شدم كه طفلك با اين كله نمي تواند بخوابد بالاخره وقتي با اعتراض من روبرو شد فرداي آن روز به دادگاه حمايت خانواده رفت و طبق دستور قاضيهاي بي انصاف طلاقش را گرفت و خانواده مرا از هم پاشيد آيا اين بدبختي نيست ؟ اين ذلت و بيچارگي نيست ؟ نه تنها همين ها ست كه من گفتم بلكه روزنامه اي نوشته بود كه ايران از نظر طلاق چهارمين كشور جهان است و ممكن است تا چندي بعد مقام اول را احراز كند آيا واقعاً يك مملكت اسلامي بايد چنين باشد ؟ آيا به نظر هيچ عاقلي اين دينداري درست است ؟ رسول خدا و ائمه اطهار اين دين را مي پسندند ؟ پس اگر ما وعاظ اينها را مي گوييم صددرصد نظري و مقصودي نداريم بلكه دلمان براي مملكت ، براي مردم كشور مسلمان ايران مي سوزد و اگر روزي اتفاقي رخ دهد و بيگانگان به كشور ما حمله كنند باز هم در وهله اول مسلمانان واقعي هستند كه از دين و ناموس خود دفاع مي كنند و حتي از جان خود براي ابقا يك كشور مسلمان دريغ ندارند ولي دولت هم لااقل بايد كمي در اين باره فكر كند يا خير ؟ بايد جامعه را اصلاح نمايد يا خير ؟ بايد جلو اين بي عفتيها را بگيرد يا خير ؟ حال ما دروغگو ،‌ خلافكار ، اگر اين جامعه هرچه رو به فساد رود اولين ضررش كه براي خود دولت است

نظريه شنبه نظري ندارد

نظريه يكشنبه مفاد گزارش خبر مورد تأييد است رمضان جنتي با دعوت نمودن وعاظي از اين قبيل نه تنها روز به روز بر نفوذ خود بين اهالي اضافه مي نمايد بلكه بدينوسيله بين واعظ اشاره شده كه قبلاً گزارشات آن تقديم گرديده براي خود محبوبيتي به دست مي آورد كه با توجه به افكار مشار اليه چنانچه اقدامات قاطعي در زمينه فعاليتهاي مشار اليه به عمل نيايد عواقب وخيمي دربرخواهد داشت حدادي

نظريه 20 هـ ك 12 نظريه يكشنبه مورد تأييد است

نظريه سه شنبه 20 هـ در صورت تصويب رمضان جنتي به وسيله ساواك كرج احضار و تذكرات لازم به وي داده شود سپاهي

نظريه چهارشنبه 20 هـ 12 نظريه سه شنبه مورد تأييد مي باشد پادن

اداره سوم ـ 13/4/51

بايگاني شود

4797 ـ 13/4/51

گزارشي از جلسات دو هفته يك بار درس تفسير

دوره جديد جلسات دو هفته يك بار درس تفسير انجمن اسلامي مهندسين از روز 25 شهريور ماه سال جاري توسط آقاي دكتر بهشتي آغاز گرديد در اين جلسات به فاصله 14 روز پنجشنبه ها تا ساعت 430 بعد از ظهر در سالن مسجد دبيرستان كمال نارمك با حضور اعضاي انجمن و جمعي ديگر از علاقمندان تشكيل مي شود در اطراف مسائل كلي اجتماعي و حقوقي از نظر ديني بحث و مذاكره به عمل مي آيد عنوانهايي كه تا كنون انتخاب شده است به شرح زير مي باشد

1ـ منابع قانونگذاري در اسلام 2ـ همزيستي كشورهاي اسلامي با ساير كشورهاي جهان اهل كتاب ـ موحد ـ مشرك ‌3ـ شكل حكومت در اسلام و در شيعه بخش اول بحث كلي منابع قانونگذاري در اسلام و در شيعه تحت عنوان حجت قرآن شروع شده و تاكنون تعداد 8 جلسه درباره آن بحث و گفتگو به عمل آمده است

در اين بحث آقاي بهشتي شرح كلي از ايرادهايي كه بر قرآن چه در زمان خود پيغمبر ص و چه از آن زمان تاكنون از طرف افراد و مذاهب مختلف عنوان شده و احتجاجها و استدلالهايي كه در رد آنها اقامه كرده است بيان كرده است و مستدلاً روشن كردند كه هيچ يك از ايرادات و اشكالات وارد و منطقي نبوده و با دلايلي محكم و متقن به آن پاسخ دادند

قرآن كه يكي از معجزات بزرگ و دائمي پيشواي بزرگ اسلام است بيش از همه در معرض انتقاد و عيب جويي قرار داشته و از طرف دستجات مختلف مذهبي و مسلكي مورد تجزيه و تحليل واقع شده است بسياري سعي كرده اند ثابت كنند كه آيات قرآن ساخته و پرداخته فكر و ذهن شخص پيغمبر است و در اين زمينه نظريات مختلف ابراز كرده اند ولي تفاوت محسوس و فاحش كلمات قرآن در اسلوب و آهنگ و قالب و معني با ساير گفته هاي ادبي ادباء عرب و همچنين با گفته پيشوايان دين و حتي با ساير سخنان خود پيغمبر نشان مي دهد كه اين نظريه مردود و اين كوشش بلانتيجه بوده و مدعيان نيز با شكست مواجه شده اند

سپس آقاي بهشتي ايراداتي كه مستشرقين غربي بر زندگي پيغمبر ص و همچنين آيات قرآن كرده اند طرح و پاسخگويي كرد آنگاه مسئله تحريف كتب آسماني سلف و عدم تحريف قرآن در قرون و اعصار مطرح و نظريات مخالفين كه در اين مورد شنيده شده است اجمالاً بيان و رد كردند پس از اتمام اين بحث سنت مورد مطالعه و مذاكره قرار گرفت سنت عبارت است از رفتار و گفتار تقرير و عمل محكمي در حضور پيغمبر كه مورد اعتراض ايشان واقع نشده باشد و از مدارك مسلم و قابل استناد فقه بوده و بعد از آيات قرآن محكمترين دليل و سند بر صحت و اصالت مسائل ديني در كليه مذاهب و فرق اسلامي است در اين مورد نيز در اطراف حدود و مرزهاي مسائلي كه جنبه حكم شرعي داشته و براي هميشه لازم الاطاعت است بحث به ميان آمد گوينده مسائل را به سه دسته تقسيم كرد دسته اول احكامي است كه از پيغمبر ص به ما رسيده و قبول و تمكين و عمل به آن از وظايف حتمي و هميشگي كليه مسلمانان است و به هيچ وجه و در هيچ زمان و مكاني تغييرپذير نبوده و تعطيل بردار نيست دسته دوم دستوراتي است كه از پيغمبر ص نه به عنوان يك نبي بلكه به عنوان يك زمامدار ملت مسلمان صادر شده است اين احكام ضمن اين كه اعتبار و اهميت آن در سطح زمامداران مسلمين قابل توجه و استناد و اقتباس است چون متناسب با زمان و مكان و موقعيت و مقتضيات خاص بوده عمل به آن در تمام زمانها با همان شكل و هيئت ضروري نيست و زمامدار مسلمين مي تواند در هر عصري با الهام از اسلوب كلي و روش اصلي پيغمبر ص متناسب با موقعيت زمان و مكان و محدوده حكومت خود آن را تغيير دهد دسته سوم مسائلي است كه نه جنبه مذهبي داشته و نه رديف زمامداري است بلكه از مسائل عادي و تكويني زندگي است مانند روش كشاورزي ، دامداري ، صنايع ، امور تجاري و ساير جهات زندگي مادي مردم كه در هر رشته ممكن است متخصصين يافت شوند كه از ساير مردم در آن رشته تبحر و مهارت و خبرگي بيشتري داشته باشند و مردم خود به خود در اين امور مشكلات زندگي به آنها رجوع كنند و تعليمات آنها را به كار مي بندند در اين گونه موارد اگر پيغمبر ص هم دستور رسيده باشد اطاعت از آن ضروري نبوده و در سطح احكام شرعي و زمامداران نمي تواند باشد در اين زمينه نمونه هايي به عنوان شاهد مثال ذكر گرديد كه خود پغمبر ص مردم را به راههاي ديگري غير از مراجعه به خود ارائه طريق فرموده اند اين بحث همچنان ادامه دارد

به رياست اداره يكم عمليات و بررسي 312

از اداره چهارم عمليات و بررسي 314

تاريخ 25/8/51

شماره 1961/341

درباره محمد حسيني بهشتي فرزند فضل الله

خواهشمند است دستور فرماييد با توجه به پرونده 15985 نسبت به عضويت نامبرده بالا در مؤسسه خيريه دكتر جواهريان نظريه اعلام دارند

رئيس اداره چهارم عمليات و بررسي

شهاب

از طرف 25/8

دايره اقدام ـ 25/8/51

15985

ارائه فرماييد ـ 25/8/51

به رياست ساواك تهران به هـ 12

از اداره كل سوم 312

تاريخ 27/8/51

شماره 9641/312

درباره محمدحسيني بهشتي فرزند فضل الله

نامبرده بالا كتباً اوراق گذرنامه شماره 578/108733 ـ 3/12/48 صادره از هامبورگ متعلق به خودش در شهرباني كل كشور اعلام و از آن طريق تقاضاي صدور گذرنامه جديد نموده است براي سوابق موجود مشاراليه به سبب فعاليت به نفع خميني و تمايلات جبهه به اصطلاح ملي سابق از فرهنگ قم اخراج سپس جهت انجام امور مسلمانان به آلمان غربي اعزام مي گردد ياد شده در مدتي كه در آلمان بوده با دانشجويان منحرف ايراني مقيم كشور مزبور همكاري داشته و بعضاً با موسي صدر و خميني نيز ملاقات نموده است خواهشمند است دستور فرماييد با توجه به نشاني مشروحه زير نسبت به احضار و اخذ اطلاعات و تعهد لازم مبني بر عدم شركت و فعاليت در احزاب و دستجات مضره سياسي از او اقدام پيرامون ارتباط اين شخص با نامبردگان فوق و همچنين علت مفقود شدن گذرنامه وي تحقيقات لازم معمول و نتيجه را به اين اداره كل اعلام نمايند م

تهران ـ قلهك ـ خيابان يخچال ـ خيابان امير حكمت كوچه حسيني شماره 17

مدير كل اداره سوم مقدم

اقدام كننده بخش بررسي

به رياست ساواك شميرانات

از ساواك تهران 20 هـ 12

تاريخ 2/9/51

شماره 16354/ هـ 12

درباره محمد حسيني بهشتي فرزند فضل الله شغل واعظ

نامبرده بالا كه به علت فعاليت به نفع خميني و داشتن تمايلات جبهه به اصطلاح ملي سابق از اداره آموزش و پرورش قم اخراج و سپس جهت انجام امور مسلمانان به آلمان غربي اعزام گرديده و در مدت اقامتش در آلمان با دانشجويان منحرف ايراني مقيم آن كشور همكاري داشته و بعضاً‌ با روح الله خميني و سيد موسي صدر رهبر شيعيان لبنان نيز ملاقات مي نموده است ، اخيراً به شهرباني كل كشور اعلام داشته است كه گذرنامه شماره 578/108533 ـ 25/12/48 صادره از هامبورگ متعلق به او ، مفقود گرديده و تقاضاي صدور گذرنامه جديد براي خود نموده است عليهذا دستور فرماييد با توجه به نشاني محل سكونت ياد شده واقع در قلهك ، خيابان يخچال ، خيابان امير حكمت ، كوچه حسيني ، شماره 17 ،‌ نامبرده را احضار و ضمن اخذ كليه اطلاعاتش در زمينه سوابق اشاره شده فوق و چگونگي ارتباط او با افراد مذكور و همچنين راجع به مفقود شدن گذرنامه اش از وي تحقيقات لازم معمول و از مشار اليه تعهدي مبني بر عدم شركت و فعاليت در احزاب و دستجاتي كه به نحوي از انحا بر عليه رژيم شاهنشاهي ايران دارند اخذ و نتيجه را ضمن ارسال اوراق مصاحبه انجام شده با وي و عين تعهد مأخوذه و دو نسخه بيوگرافي ملصق به عكس ياد شده سريعاً‌ گزارش نمايند

رئيس ساواك تهران

نواب

از طرف برومند

تهيه كننده

صبوري

رئيس دايره 2

مصداق

رئيس بخش 12

دانائيان

رئيس اداره يكم امنيت داخلي

فرنژاد

به رياست ساواك تهران 20 هـ 12

از اداره كل سوم 312

تاريخ 8/9/51

شماره 10024/312

درباره محمد حسيني بهشتي فرزند فضل الله

پيرو شماره 9641/212 ـ 27/8/51

خواهشمند است دستور فرماييد در اعلام پاسخ توديع نمايند

مدير كل اداره سوم

مقدم

7/9/51

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي

عطا پور

7/9/51

تاريخ 15 / آذر ماه / 1351

مصاحبه با آقاي محمد حسيني بهشتي

چون مشخصات مشار اليه در فرم مربوطه ذكر گرديده از تكرار آن خودداري مي شود

س ـ برابر اطلاع ، شما در آلمان غربي مقيم هستيد و در مسجد مسلمانان هامبورگ اقامه نماز مي نماييد و بعضاً بحثهاي مذهبي با دانشجويان مقيم آنجا مي نماييد لطفاً وضع خود و تماسهايي كه با دانشجويان در آن محل داريد و موضوع مباحثات و اختلافاتي كه از اين نظر بين شما و دانشجويان به وجود مي آيد مشروحاً بنويسيد

ج ـ در سالهاي اقامت در آلمان از اينجانب دعوت مي شد كه براي ايراد سخنرانيهاي اسلامي در زمينه هاي مختلف از قبيل اسلام و ماترياليسم اسلام و مكتبهاي مختلف فكري و بحثهاي آزاد پيرامون اين مسائل به جلسات دانشجويي بروم در اين جلسات كه گاهي چند ساعت طول مي كشيد به سئوالات دانشجويان پاسخ داده مي شد علاوه بر اين دانشجويان و مسلمانان ديگر مقيم آنجا براي حل مشكلات شخصي و مسائل خانوادگي ، تحصيلي ، اجتماعي و غيره به مسجد مراجعه مي كردند و در حدود امكان به حل مشكلات آنها كمك مي شد برخي از دانشجويان كه در رشته هاي حقوق يا شرق شناسي تحصيل مي كردند نيز براي مشاوره درباره رساله تحصيلي يا تقريرهايي كه از آنها مي خواستند به مسجد مراجعه مي كردند تا هم راهنمايي شوند هم منابع تحقيق موجود در كتابخانه مسجد به آنها داده شود

محمد حسيني بهشتي

س ـ اسامي دانشجوياني كه در اين زمينه با شما بحث مي كردند مي دانيد ؟

ج ـ چون دايره معاشرت من وسيع است و تقريباً با اكثر آنها تماس داشته ام نام آنها را به ياد ندارم

محمد حسيني بهشتي

س ـ تاكنون چه رابطه اي با آقاي خميني داشته ايد ؟

ج ـ موقعي كه در قم بودم مدتي يكي از شاگردان ايشان بودم و در حد شاگرد استادي تماسهايي داشتيم بعداً هم كه در آلمان اقامت داشتم يك جوان قمي كه دستش قطع شده بود توصيه اي از ايشان برايم آورد كه كمكي به او بشود و كمكي هم شد ضمناً‌ پيش مي آيد افرادي كه از آقاي خميني تقليد مي نمايند سئوالاتي در خصوص مطلب رساله ايشان بكنند و من هم مجبور بودم موضوع را طي نامه از ايشان سئوال نمايم تا جوابش را بدهند و به طرف مربوطه ابلاغ كنم

محمد حسيني بهشتي

س ـ شما با آقاي سيد موسي صدر چه تماسي داشته ايد ؟

ج ـ آقاي سيد موسي صدر ساكن لبنان هستند و از رفقاي دوره تحصيلي من مي باشند و تماس دوستانه با او دارم

محمد حسيني بهشتي

س ـ با دانشجويان منحرف مقيم خارج چه ارتباطي داشته ايد ؟

ج ـ ارتباط خصوصي در بين نبوده و به طوري كه در بالا اشاره شد من كاري به عقيده اين گونه دانشجوياني كه به من مراجعه مي كنند نداشته ام فقط در زمينه خواسته اش سئوال مي كردم تا انجام دهم

محمد حسيني بهشتي

س ـ گذرنامه شما در چه تاريخ و چگونه مفقود گرديد ؟

ج ـ در شهريور ماه 49 كه محل سكونت خود را در ايران تغيير مي دادم ضمن اسباب كشي مفقود شد و متوجه نشده ام و پس از مدتي هنگامي كه مي خواستم برگ خروج بگيرم متوجه شدم كه گذرنامه ام مفقود گرديده

محمد حسيني بهشتي

س ـ اظهارات خود را چگونه گواهي مي كنيد ؟

ج ـ خواندم و خودم امضا مي كنم

محمد حسيني بهشتي

خواهشمند است استعلاميه زير را تكميل فرماييد و اطمينان داشته باشيد كه مطالب مندرجه در اين برگ هميشه محرمانه خواهد بود

1ـ نام محمد ، در صورتي كه نام ديگري داريد ذكر نماييد

2ـ شهرت حسيني بهشتي ، لقب بهشتي ، چنانچه قبلاً شهرت ديگري داشته ايد ذكر شود

3ـ نام و شهرت پدر فضل الله حسيني بهشتي

4ـ نام مادر معصومه بيگم حسيني بهشتي

5ـ تاريخ تولد سن با ذكر محل تولد 2/8/1307 اصفهان

6ـ شماره شناسنامه و محل صدور 17606 اصفهان

7ـ علائم مشخصه

8ـ شغل و رتبه عالم اسلامي و كارشناس كتابهاي درسي

9ـ محل سكونت با ذكر شماره تلفن قلهك ـ خيابان امير حكمت ـ كوچه حسيني 17 ـ تلفن 863926

10ـ خانه مسكوني شخصي است يا اجاره اي در صورت دوم ميزان اجاره شخصي

11ـ مذهب اسلام ـ‌ شيعه جعفري ، تابعيت ايران

12ـ ميزان تحصيلات اجتهاد در علوم اسلامي و دكترا در الهيات و فلسفه

13ـ خدمت نظام وظيفه را در چه تاريخ با چه درجه در كدام قسمت در كجا انجام داده ايد

14ـ متأهل هستيد يا خير ؟ بلي

15ـ خانم شما از كدام خانواده است چنانچه خارجي است تابعيت و مشخصات كامل او از خانواده مدرس اصفهان

16ـ تعداد اولاد اناث ـ ذكور با ذكر اسامي 1ـ ملوك السادات 2ـ سيد محمدرضا 3ـ سيد عليرضا

17ـ شغل هريك از اولاد تحصيل

18ـ اقوام درجه 1 نسبي و سببي پدر همسر سيد محمدباقر مدرس مطلق ، خواهران 1ـ بتول حسيني بهشتي 2ـ زينت السادات حسيني بهشتي

19ـ با كدام يك از خانواده هاي مشهور قرابت داريد مدرس مطلق ـ روضاتي ـ خاتون آبادي

20ـ دوستان و معاشرين نزديك شما با دايره معاشرت به نسبت وسيعي كه لازمه سمت علمي و ديني اينجانب است اين بازشناسي بسيار مشكل است

21ـ وضع مزاجي شما تقريباً سالم

22ـ ميزان تمول و ثروت منقول و غير منقول منزل شخصي ـ لوازم عادي منزل ـ اتومبيل و كتاب و مختصري ارثيه در اصفهان

23ـ در كدام يك از نقاط كشور ملك داريد مختصري ارثيه پدري در اصفهان

24ـ به چه زبانهايي آشنايي داريد عربي ـ انگليسي ـ آلماني

25ـ تأليفات و مقالات و نشريات خود را نام ببريد دو جلد صداي اسلام در اروپا و برخي مقالات تحقيقي در مجموعه هاي علمي

26ـ آثار علمي و هنري شما چيست كتابهايي كه در دست تكميل است

27ـ به چه نوع كتب و مجلات و روزنامه ها بيشتر علاقمند هستيد نشريات مربوط به رشته هاي تخصصي علمي و مسائل اجتماعي و تربيتي

28ـ اوقات بيكاري خود را چگونه مي گذرانيد بيش از هرچيز به تحقيق و مطالعه و در حد متعارف گردشهاي خانوادگي

29ـ به چه چيزهايي بيشتر علاقمند هستيد بيش از هر چيز به تحقيق علمي

30ـ ميزان نفوذ شما در اشخاص و فاميل و جمعيتها چه بگويم كه خودستايي نباشد

31ـ خلاصه اي از سوابق خدمتي و مشاغل قبلي خود را شرح دهيد همراه با مشاغل علمي و تدريس در حوزه قم ، تدريس در دبيرستانها ، تأسيس دبيرستان ، اداره مركز اسلامي هامبورگ ، كارشناسي كتابهاي درسي

32ـ امتيازات

33ـ آيا تا حال از طرف مأمورين انتظامي بازداشت شده ايد در صورت بازداشت شدن تاريخ و محل بازداشت علت

34ـ مسافرتهايي كه به خارج از كشور نموده ايد با ذكر تاريخ ـ مدت ـ علت ـ محل ـ توقف ـ همراهان به اروپا براي اداره مركز اسلامي هامبورگ و به حج و عتبات براي زيارت

35ـ هرگونه سابقه فعاليت سياسي از قبيل شركت در احزاب ، جمعيتها ـ كانونها ـ اتحاديه ها ـ سنديكاها ـ باشگاهها ـ انجمن ها ـ با ذكر تاريخ و محل فعاليت توضيح داده شود

36ـ در حال حاضر در كدام يك از احزاب و جمعيتها ـ كانونها ـ اتحاديه ها ـ سنديكاها ـ باشگاهها ـ انجمن ها عضويت داريد

37ـ ساير اطلاعاتي كه ممكن است بهتر معرف شما باشد

محمد حسيني بهشتي

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 30/9/51

شماره 17276 20 هـ 12

موضوع مكتب قرآن

جلسه مكتب قرآن بعد از ظهر روز 25/9/51 در باغ صبا خيابان دانش پلاك 63 تشكيل شد در اين جلسه آقاي سيد محمد بهشتي واعظ درباره هدف واقعي مناسك حج به تفصيل صحبت كرد و مجلس ختم شد و جلسه بعدي ساعت 1900 روز شنبه آينده در خيابان ايران عين الدوله كوچه روحي پلاك 148 منزل حاج حسن معيني برگزار خواهد شد

نظريه شنبه هيئت فوق الذكر در مدت چهارماه است تشكيل شده و شركت كنندگان آن عده اي از دانشجويان و بازاريها مي باشند

نظريه يكشنبه بهشتي واعظ همان سيد محمد حسيني بهشتي فرزند فضل الله مي باشد كه در 312 سابقه دارد ضمناً‌ به صحت گزارش منبع مي توان اعتماد نمود

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه مورد تأييد است

بايگاني شود

4797 ـ 29/9/51

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 18/10/51

شماره 17907/ هـ 2

موضوع هيئت مكتب الرضا

جلسه هيئت مزبور از ساعت 830 الي 1030 روز 15/10/51 در خيابان مولوي ، خاني آباد كوچه سرهنگ محمدخان ، پلاك 20 ، برگزار شد پس از قرائت قرآن و ذكر مصيبت به وسيله فخر قائمي ، آقاي بهشتي شغل واعظ آغاز سخن نمود و ضمن صحبت درباره ولايت و خصوصيات اخلاقي امام به خارجياني كه خود را خاور شناس و اسلام شناس قلمداد مي كنند حمله كرد و گفت منظور آنها شناختن دين اسلام نيست بلكه اينان مي خواهند ببينند كه به چه طريق مي توان بين مسلمانان تفرقه افكند تا از همان راه براي رسيدن به مقاصد استعماري و استثماري خودشان اقدام كنند و در پايان درباره نيرنگ مأمون در حق امام رضا ع مطالبي ايراد نمود و در ساعت 1030 به وعظ خود خاتمه داد و مجلس پايان پذيرفت تعداد شركت كنندگان قريب 60 نفر و اشخاص شناخته شده عبارت بودند از سرهنگ بازنشسته شهرباني محمدخان ـ سيد محمدباقر و سيد محسن فخر قائمي ـ سيد علي صموئي

نظريه شنبه نظري ندارد

توضيح يكشنبه بهشتي واعظ همان دكتر محمد حسيني بهشتي مي باشد كه در 312 سابقه دارد

نظريه سه شنبه

نظريه چهارشنبه

بايگاني شود

گزارش درباره محمد حسيني بهشتي فرزند فضل الله

محترماً‌ به عرض مي رساند

منظور

استعلام نظر درباره مفقود شدن گذرنامه نامبرده بالا و عضويت وي در مؤسسه خيريه دكتر جواهريان

سابقه

برابر سوابق موجود مشاراليه به سبب فعاليت به نفع خميني و تمايلات جبهه به اصطلاح ملي سابق از فرهنگ قم اخراج سپس به عنوان نماينده مذهبي شيعيان در آلمان بوده با دانشجويان منحرف ايراني مقيم كشور مزبور همكاري و بعضاً با موسي صدر و خميني نيز تماس داشته است

گردش كار

به منظور روشن شدن چگونگي سوابق فوق و همچنين مفقود شدن گذرنامه ياد شده از طريق ساواك تهران احضار و در مصاحبه معموله اظهار داشته هنگام اقامت در آلمان از وي دعوت مي شده كه جهت ايراد سخنراني هاي اسلامي در زمينه هاي مختلف به جلسات دانشجويان برود و در اين جلسات كه بعضاً‌ چندين ساعت طول مي كشيده به سئوالات دانشجويان پاسخ مي داده مضافاً به اين كه مسلمانان ديگر مقيم آنجا هم براي حل مشكلات شخصي و مسائل خانوادگي از قبيل تحصيل ، اجتماعي و غيره به مسجد مراجعه مي كردند و در حدود امكان به حل مشكلات آنها كمك مي نموده است

ياد شده در مورد ارتباط خود با خميني اظهار داشته موقعي كه در قم بوده شاگرد خميني بوده و با او در حدود شاگرد و استادي تماس داشته بعداً‌ هم كه در آلمان اقامت داشته يك جوان قمي كه دستش قطع شده بود توصيه اي از خميني براي وي آورده كه كمكي به او بشود و كمكي هم شد بعضاً ممكن بود افرادي كه از خميني تقليد مي كردند سئوالاتي در خصوص مطالب رساله او مي نمودند كه ياد شده هم مجبور بوده كه به آنها جواب بدهد و در مورد مفقود شدن گذرنامه خود اضافه نموده در سال 49 كه محل سكونت خود را در ايران تغيير مي داده ضمن اسباب كشي گذرنامه اش مفقود شده وپس از مدتي هنگامي كه مي خواسته برگ خروج بگيرد متوجه اين امر گرديده است ضمناً در مورد عضويت وي در مؤسسه خيريه جواهريان كه از طريق اداره چهارم عمليات و بررسي استعلام نظر گرديده لازم به يادآوري است كه هدف از اين مؤسسه اعطاي كمكهاي مادي و معنوي اعم از بهداشتي ، درماني ،‌ پوشاكي ،‌ خوراكي ،‌ تربيتي ، و تعليماتي ديني به ايتام فقير دختر و پسر از بدو تولد تا آخر 15 سال و در صورت امكان با شرايطي براي نگهداري و تربيت آنها و همچنين سرمايه به پسران يتيم براي شروع به كار مي باشد

نظريه

با عرض مراتب فوق نظر به اين كه ياد شده در مصاحبه معموله منكر هرگونه فعاليت خود به نفع خميني و دانشجويان خارج از كشور شده و ارتباط خود را با اين افراد صرفاً به خاطر وظيفه اي كه داشته و مي بايست به سئوالات آنها جوابگو باشد تلقي نموده و از طرفي از زماني كه به ايران آمده فعاليتي از وي به نفع اين نوع اشخاص مشاهده نگرديده است ، لذا مستدعي است در صورتي كه اجازه فرمايند با صدور گذرنامه جديد جهت وي و همچنين عضويتش در مؤسسه فوق الذكر موافقت گردد

موكول به نظر عاليست

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي عطارپور

23/10/51

اقدام كننده بخش 312

برابر نظريه اقدام و دستور مراقبت نيز داده شود

ثابتي 25/10/51

به رياست شهرباني كل كشور اداره اطلاعات

از ساواك

تاريخ 1/11/51

شماره 11499/312

درباره محمد حسيني بهشتي فرزند فضل الله

عطف به 5766/8 ـ 857 ـ 28/1/51

صدور گذرنامه جهت نامبرده بالا از لحاظ سياسي از نظر اين سازمان بلامانع است

رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور

ارتشبد نصيري

30/10/51

از طرف ثابتي

اقدام كننده بخش 312

27/10/51

بخش 312

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي عطارپور 30/10/51

محترماً‌ برابر گزارش پيوست موافقت گرديده است

پس از صدور ارائه شود

به رياست اداره چهارم عمليات و بررسي 314

از اداره يكم عمليات و بررسي 312

تاريخ 2/11/51

شماره 11545/312

درباره محمد حسيني بهشتي فرزند فضل الله

عطف به شماره 1961/341 ـ 25/8/51

عضويت نامبرده بالا در مؤسسه خيريه دكتر جواهريان از لحاظ سياسي از نظر اين اداره بلامانع است

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي

عطارپور 30/10/51

اقدام كننده بخش 312

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي عطارپور محترماً برابر گزارش به پيوست موافقت گرديده است

به رياست ساواك تهران 20 هـ 12

از اداره كل سوم 312

تاريخ 8/11/51

شماره 11696/312

درباره محمد حسيني بهشتي فرزند فضل الله

عطف به شماره 16989/20 هـ ـ 12/9/51

با عضويت نامبرده بالا در مؤسسه خيريه دكتر جواهريان موافقت گرديده خواهشمند است دستور فرماييد اعلام و رفتار مشاراليه را تحت مراقبت قرار داده نتيجه را به اين اداره كل اعلام نمايند

مدير كل اداره سوم

مقدم

5/11/51

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي

عطارپور

5/11/51

به رياست شهرباني كل كشور اداره اطلاعات

تاريخ 16/11/51

درباره مؤسسه خيريه دكتر جواهريان

بازگشت به 2020/2 ـ 654 ـ 2/11/51

تأسيس و تشكيل مؤسسه ياد شده بالا به وسيله 6 نفر افراد مذكور در نامه شمار معطوفي با در نظر گرفتن مفاد نامه 1355/ ح 9/8/51 سازمان اوقاف مبني بر تصحيح اساسنامه مؤسسه مورد بحث از نظر اين سازمان بلامانع مي باشد

خواهشمند است دستور فرماييد ضمن ارسال يك نسخه اساسنامه تصحيح شده شماره پروانه و آدرس محل مؤسسه را اعلام دارند

رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور ـ ارتشبد نصيري

گيرنده رياست ساواك تهران 20 هـ 12 ضمناً‌ افراد مورد نظر عبارتند از

1ـ محمد حسين جواهريان فرزند محمد علي

2ـ محمد حسن جواهريان فرزند محمد علي

3ـ سيد محمدباقر ناصر صدرالحفاظي فرزند علي

4ـ سيد ابراهيم سعادت لاجوردي فرزند حسن

5ـ عباس نكوفر فرزند حسين

6ـ محمد حسيني بهشتي فرزند فضل الله

به پرونده محمد حسيني بهشتي 15985 ضميمه و بايگاني شود

16/11/51

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 17/11/51

شماره 18721 / 20 هـ 12

موضوع هيئت مكتب الرضا

جلسه هيئت مذكور از ساعت 830 الي 1100 روز 13/11/51 در خيابان خيام ، گذرقلي ، كوچه تكيه ، بن بست شمالي ، سمت راست ، در سوم ، تشكيل شد پس از قرائت قرآن در ساعت 930 آقاي شيخ { سيد } محمد بهشتي واعظ آغاز سخن نمود و ضمن صحبت درباره غدير خم و چگونگي انتخاب حضرت علي به جانشيني حضرت محمد ص اظهار داشت هر كشوري ناچار است قوانيني وضع بكند كه خواسته اكثريت مردم را تأمين كند ولو نامشروع باشد مثل كشور انگلستان كه لوايح هم جنس بازي و غيره را تصويب مي كنند و يا در فرانسه مردم مي گويند ما مطيع محض قانونيم اما قانون اسلام از خواسته هاي نامشروع بشر تبعيت نمي كند و يك قانون الهي است و هيچ احتياجي نيست كه عده اي به دلخواه خود درباره آن نظريه بدهند اما مواردي از قبيل جنگ و غيره نيز وجود دارد كه بايد با مشورت و صلاحديد افراد مطلع درست شود ناطق در پايان راجع به وحدت اسلامي صحبت كرد و گفت ما اختلافاتي با برادران مسلمان نداريم وهمه با هم در ايمان و عقيده وخداپرستي و قرآن و پيغمبر وحدت داريم و اختلاف ما فقط بر سر جانشيني پيغمبر است كه اين مسئله نيز قابل حل است و ما مسلمانها بايد وحدت خود را حفظ كنيم آنگاه يكي از مداحها نوحه خواند و مجلس ختم شد تعداد شركت كنندگان حدود چهل نفر بودند و از ميان آنها فخر قائمي ـ حاج مرشدي ـ سرهنگ محمدخان ـ و مهدي چهل ستوني شناخته شدند 4797

نظريه شنبه نظري ندارد

نظريه يكشنبه نظري ندارد

نظريه سه شنبه

تاريخ 23/6/52

موضوع جلسه مكتب قرآن

روز 23/6/52 جلسه مكتب قرآن در منزلي واقع در ميدان شاه كوچه مشائر تشكيل و سيد محمد بهشتي شروع به سخنراني نموده و ضمن تفسير آياتي از قرآن اظهار داشته قدرت و مسلك براي كسي ثابت نيست و نمونه آن حكومت نيكسون است در اين جلسه چند نفر از اعضاي حزب مؤتلفه اسلامي از جمله محمد صادق اسلامي و حاج شفيق و حاج ميرفندرسكي و همچنين ماشاءالله احبدي از اعضاي حزب زحمتكشان و عده اي از افراد سابقه دار مثل اكبر پوراستاد شركت داشتند و در پايان جلسه اوراقي مربوط به تأسيس كتابخانه در مسجد ابوالفضل بين حضار پخش شد

ملاحظات بخش 312

شنبه در زمينه كنترل جلسات مكتب مزبور توجيه شده است

اصل در پرونده كلاسه است

به مديريت كل اداره سوم 312

از اداره كل هشتم 872

تاريخ 22/8/52

شماره 24120/872

موضوع اظهارات سيد محمد بهشتي در مورد كمكهاي نظامي ايران به اسرائيل

نامبرده فوق كه رهبر گروه طرفدار خميني مي باشد ضمن بحث پيرامون اوضاع خاورميانه و سياست ايران در قبال جنگ اخير اعراب و اسرائيل اظهار داشته ما هميشه معتقد بوديم كه رهبران ايران و كشور صهيونيست ايران به اسرائيل كمك خواهد كرد و اخباري كه به دستمان رسيده نيز مؤيد نظريه ماست زيرا اطلاع يافتيم كه بين ايران و اسرائيل يك پل هوايي زده شده كه از آن طريق اسلحه و ساير كمكهاي امريكا به اسرائيل حمل مي شود

ارزيابي خبر مطالب فوق به احتمال قوي توسط نامبرده اظهار شده است

فيش به نام سيد محمد شهرت بهشتي بررسي و ارائه شود

23/8/52

به اداره كل سوم 312

از اداره كل هشتم 872

تاريخ 4/9/52

شماره 24430/872

موضوع اظهار نظر محمد حسيني بهشتي در مورد جنگ اعراب و اسرائيل

به منظور رعايت حفاظت منبع از هرگونه اقدام مستقيم پيرامون خبر خودداري فرماييد

مشاراليه كه از روحانيون طرفدار خميني مي باشد پيرامون جنگ اخير اعراب و اسرائيل اظهار داشته تا زماني كه دول اسلامي با يكديگر متحد نشوند هيچ گاه پيروز نخواهند شد زيرا وقتي دول اسلامي از پشت به اعراب خنجر مي زنند ،‌چطور مي توان انتظار داشت كه اعراب موفق شوند

مشار اليه همچنين اظهار داشته ، اسرائيل تا زماني كه استعمار امريكا از ايران و يا تركيه و اردن و عربستان سعودي خارج نشود شكست نخواهد خورد

ارزيابي خبر مطالب فوق به احتمال قوي توسط نامبرده اظهار شده است

دستور مراقبت داده شود بايگاني شود 15985

312 بايگاني شود

به اداره كل سوم 312

از اداره كل هشتم 872

تاريخ 4/9/52

شماره 24429/872

موضوع اظهارات محمد حسيني بهشتي

در منزل محمد حسيني بهشتي كه از روحانيون طرفدار خميني مي باشد ، جلسه اي با حضور احمد صالحي و هدايتي ، دانشجويان ايراني مقيم اطريش تشكيل و ضمن بحث پيرامون انجمن اسلامي در وين ، نامبرده از آقاي هدايتي سئوال نمود ، آيا تا به حال اعلاميه هايي درباره اسلام و غيره در وين پخش شده است كه مشار اليه اظهار داشت فقط يك بار اعلاميه اي در وين پخش شده كه ضمن مخالفت مقامات دولتي وين از پخش مجدد آن جلوگيري به عمل آمد ضمناً جلساتي نيز در منزل بعضي از دوستان به منظور بحث در زمينه مسائل فوق انجام مي گرديد

ارزيابي خبر مطالب فوق به احتمال قوي صحت دارد

ملاحظات خواهشمند است به منظور جلوگيري از سوختن منبع از هرگونه اقدام مستقيم پيرامون خبر فوق خودداري فرماييد

از اداره كل نهم 921

به مديريت كل اداره چهارم 421

تاريخ 5/9/52

شماره ش 8/610

فرم نتيجه بررسي فيش مركزي

درباره محمد حسيني بهشتي

بازگشت به نامه يا ليست شماره 96 آموزش و پرورش رديف شماره 9581

سه نفر اسامي مندرج در فرم تعيين صلاحيت نامبرده بالا در فيش مركزي فاقد سابقه مي باشند و در مورد بقيه اسامي مندرج در فرم مزبور يك برگ فرم درخواست بررسي سابقه به شرح زير تنظيم و به انضمام دو نسخه فرم تعيين صلاحيت جهت بررسي پرونده هاي مربوطه به اداره كل سوم ارسال شده است

1ـ محمد حسيني بهشتي سوژه

از طرف مدير كل اداره نهم ـ ضرابي بنيادي

گيرنده

مديريت كل اداره سوم 310 جهت بررسي سابقه و اعلام نتيجه به اداره كل چهارم

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 12/9/52

شماره 8236/20 هـ 12

موضوع سيد محمود علائي طالقاني

عباس صاحب الزماني ضمن صحبت گفت روز عيد فطر با دكتر محمد حسيني بهشتي و سيد محمد طالقاني كه از محل تبعيد بازگشته اند با عده اي حدود چهل نفر از جمله مهندس مهدي بازرگان ـ دكتر يدالله سحابي ـ محمد علي رجايي به باغ حسين شاه حسيني واقع در كرج رفته نماز عيد فطر را بجا آورده اند و پس از نماز طالقاني مدتي صحبت نمود

نظريه شنبه صاحب الزماني زمينه صحبت طالقاني را فاش نكرد و در مقابل سئوالات غير مستقيم مخاطب نيز مطالبي از اين صحبت فاش نساخت و سئوال مجدد نيز امكان ندارد

نظريه يكشنبه در مورد انجام نماز عيد فطر وسيله طالقاني در باغ شاه حسيني در كرج وسيله منبع 1585 نيز كه منشأ آن برادر شاه حسيني بوده قبلاً گزارشي كسب و تقديم گرديد و تحقيقات در مورد چگونگي موضوع وسيله 20 هـ ك ادامه دارد كه نتيجه به موقع گزارش خواهد شد

نظريه چهارشنبه برگزاري نماز جماعت وسيله سيد محمود طالقاني در باغ شاه حسيني با توجه به سوابق شاه حسيني بعيد به نظر نمي رسد

به مديريت كل اداره هشتم 827

از اداره كل سوم 312

تاريخ 8/10/52

شماره 10124/312

درباره محمد حسيني بهشتي

بازگشت به شماره 24429/872 ـ 4/9/52

خواهشمند است دستور فرماييد ضمن تعيين محل سكونت روحاني نامبرده بالا از مشاراليه مشخصات بيشتري به اين اداره كل اعلام نمايند

مدير كل اداره سوم

ثابتي

6/10/52

رهبر عمليات

باقري

بخش 312 ـ 12/4/52

به مديريت كل اداره سوم 312

از اداره كل هشتم 872

تاريخ 16/10/52

شماره 25839/872

درباره محمد حسيني بهشتي

بازگشت به شماره 10124/312 ـ 8/10/52

محمد حسيني بهشتي ، فرزند { فضل الله } متولد 1307 در حال حاضر در خيابان قديم شميران ، خيابان تورج خيابان مطهري ، بن بست منطقي ، دست چپ منزل چهارم اقامت دارد

ضمناً‌ شماره تلفن نامبرده 864485 مي باشد

مدير كل اداره هشتم

هاشمي

16/10/52

آقاي باقري

روي سابقه بهره برداري شود

18/6

به 20 هـ 12

تاريخ 30/10/52

بازگشت به شماره 36/82/20 ـ 12/9/52 شماره 10877/312

موضوع محمد حسيني بهشتي

ميزان صحت خبر

فايده و اهميت خبر

تأييد شده

به احتمال قوي صحيح است

تصور مي رود صحيح باشد

مشكوك

غلط

غير قابل قضاوت

حياتي

مهم

عادي

مفيد براي سابقه

بي فايده

كهنه

از مطالب آشكار

اطلاعات بيشتري لازم است

ملاحظات

ب اطلاعات تكميلي مشروحه زير مورد نياز مي باشد

خواهشمند است دستور فرماييد

1ـ مشخصات كامل و يك قطعه عكس نامبرده بالا را تهيه و ارسال گردد

2ـ فعاليت مشار اليه به نفع جمعيت به اصطلاح نهضت آزادي و ساير گروهها و دستجات مضره روشن گردد

3ـ رابطه نامبرده با اعضاي جمعيت مذكور به چه نحو است ؟ و از چه زماني با اعضاي اين جمعيت رابطه برقرار كرده ؟

4ـ در جريان فعاليتهاي مشاراليه به نفع جمعيت مذكور و ساير گروههاي مضره قرار گرفته و نتيجه اعلام گردد

در صورت تصويب ارسال شود

19/11/52

به رياست ساواك تهران 20 هـ 12

از اداره كل سوم 312

تاريخ 3/11/52

شماره 11062/312

درباره محمد حسيني بهشتي فرزند فضل الله

پيرو شماره 11696/312 ـ 8/11/51

از تاريخ 8/11/51 گزارشي كه حاكي از مراقبت از اعمال و رفتار نامبرده بالا باشد از آن ساواك واصل نشده است خواهشمند است دستور فرماييد نتيجه اقدامات معموله را مرتباً اعلام نمايند ضمناً‌ آدرس محل سكونت مشاراليه خيابان قديم شميران ، خيابان تورج ، خيابان مطهري ، بن بست منطقي ، دست چپ منزل چهارم است

مدير كل اداره سوم

ثابتي

3/11

رهبر عمليات

باقري

رئيس بخش 312

30/10

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي

عطارپور 1/11/52

بايگاني شود

به رياست بخش 312

از دايره مستقل اقدام 310

تاريخ 15/11/52

پرونده كلاسه 15985 به نام محمد حسيني بهشتي كه مشار اليه متقاضي ادامه خدمت در مشاغل حساس درجه 2 آموزش و پرورش مي باشد به پيوست ايفاد مي گردد

خواهشمند است دستور فرماييد برابر روش مصوبه ضمن اعلام خلاصه سابقه و اظهار نظر در مورد اشتغال به كار سوژه ، پرونده را به اين دايره اعاده تا پاسخ لازم به مرجع مربوطه داده شود

ضمناً‌ در اجراي اوامر صادره امضا كننده زير فرم بايد نام خود را خوانا بنويسد

رئيس دايره مستقل اقدام

از طرف نديمي

15/11/52

تهران ـ قلهك ، خيابان تورج ، خيابان مطهري ، كوچه منطقي

بعداً به استحضار رياست بخش 312 مي رسد 14/12/52

نامبرده بالا يكي از روحانيون طرفدار خميني مي باشد و بعضاً‌ مطالبي در اين مورد اظهار مي دارد

9/12/51

به تيمسار رياست ساواك مديريت كل اداره سوم 312

از ساواك تهران

تاريخ 28/11/52

شماره 120691/ هـ 12

درباره محمد بهشتي فرزند فضل الله

بازگشت به 10877/312 ـ 30/10/52

پاسخ موارد خواسته شده به شرح زير به استحضار مي رسد

1ـ عكس و مشخصات ياد شده بالا قبلاً‌ طي شماره 28957/20 الف ـ 14/11/44 تقديم گرديده و در اين زمينه به شماره 16985/20 هـ 12 ـ 20/9/51 نيز توجه فرمايند

2ـ نامبرده از روحانيون طرفدار خميني بوده كه گزارشات متعددي در مورد فعاليتهاي وي تقديم گرديده است و در 312 داراي سابقه مي باشد

3ـ نامبرده بالا كه از روحانيون طرفدار خميني مي باشد با سيد محمودعلائي طالقاني و شيخ علي اكبر هاشمي رفسنجاني و شيخ محمدرضا مهدوي كني آشنايي داشته و رابطه وي با آنان در حد دوستي مي باشد و در مورد فعاليت وي به نفع مزبور اطلاعي به دست نيامده است

4ـ به منبع مربوطه در اين زمينه آموزش لازم داده شد ، نتايج حاصله به موقع به استحضار خواهد رسيد

رئيس ساواك تهران پرنيان فر

به مديريت كل اداره هشتم 872

از اداره كل سوم 312

تاريخ 28/11/52

شماره 11818/312

درباره سيد محمد بهشتي

بازگشت به 24120/827 ـ 22/8/52

خواهشمند است دستور فرماييد در صورت امكان مشخصات بيشتر و همچنين آدرس محل سكونت نامبرده بالا را به اين اداره كل اعلام نمايند

مدير كل اداره سوم ـ ثابتي

27/11/52

مسئول بررسي ـ وثوقي

رئيس بخش 312

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي ـ عطارپور

مسئول بررسي ـ وثوقي

رئيس بخش 312

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي ـ عطار پور

به مديريت كل اداره سوم 312

از اداره كل هشتم 827

تاريخ 1/12/52

شماره 27472/827

درباره سيد محمد بهشتي

بازگشت به شماره 11818/312 ـ 28/11/52

كليه اطلاعات موجود در مورد نامبرده بالا طي اعلاميه شماره 25839/827ـ16/10/52 به آن اداره كل ارسال گرديده است ن

مدير كل اداره هشتم

هاشمي

در پرونده 15985 بايگاني شود دستور داده شده است

11/1/53

به تيمسار رياست ساواك مديريت كل اداره سوم 312

از ساواك تهران 20 هـ 12

تاريخ 19/12/52

شماره 121431/ هـ 12

درباره محمد حسيني بهشتي فرزند فيض الله

عطف به شماره 11062/312 ـ 3/11/52

برابر گزارش ساواك شميرانات نامبرده بالا در حال حاضر در هيچ يك از مساجد و مجالس وعظ و خطابه سخنراني نمي كند و نيز نماز جماعت به جا نمي آورد و روزهاي چهارشنبه هر هفته بين ساعت 1800 الي 2100 عده اي از مراجعين به وسيله تلفن 864485 منزل ياد شده تماس حاصل و به ملاقات مشار اليه مي روند و در مراقبتهايي كه از منزل وي به عمل آمده تردد مشكوكي مشاهده نگرديده است و به استثناي چند نفر از ساكنين محل و همسايگان سابق واعظ موصوف اشخاص ديگري به منزلش مراجعه نكرده اند ضمناً به نحو مقتضي اعمال و رفتار نامبرده تحت مراقبت قرار دارد و هرگونه اخبار واصله به موقع به آن اداره منعكس خواهد شد

ساواك استان تهران ـ‌ پرنيان

بايگاني شود 21/12/52

از 312

تاريخ 25/12/52

گزارش

درباره محمد حسيني بهشتي

محترماً به عرض مي رساند

منظور

صلاحيت نامبرده بالا جهت ادامه خدمت در مشاغل حساس درجه 2 آموزش و پرورش استعلام گرديده است

سابقه

برابر سوابق موجود مشار اليه در گذشته كارمند فرهنگ شهرستان قم بوده كه به سبب فعاليت به نفع خميني از فرهنگ اخراج سپس به عنوان نماينده مذهبي شيعيان به آلمان غربي و در مدتي كه در آن كشور اقامت داشته با دانشجويان منحرف ايراني مقيم كشور مزبور همكاري و بعضاً با موسي صدر و خميني ارتباط داشته است

گردش كار

در مصاحبه اي كه با يادشده به عمل آمده اظهار داشته است هنگام اقامت در آلمان از وي دعوت مي شده كه جهت ايراد سخنرانيهاي مذهبي به جلسات دانشجويان برود و در اين جلسات كه بعضاً‌ چندين ساعت طول مي كشيده به سئوالات دانشجويان پاسخ مي داده است در مورد ارتباط با خميني گفته است موقعي كه در قم به تحصيل اشتغال داشته شاگرد وي بوده و مناسباتش در حد شاگرد و استادي بوده و راجع به ارتباطش با خميني در آلمان اظهار نموده است ، يك بار از طرف خميني توصيه اي جهت كمك به يك جوان قمي كه دستش قطع شده بود دريافت داشته و بعضاً هم مقلدين خميني در آلمان از طريق وي سئوالاتي در زمينه هاي مذهبي مي نموده و رفع اشكال مي كرده اند

درباره تماس با موسي صدر گفته است كه او از رفقاي دوره تحصيلي وي بوده و اين ارتباط جنبه دوستانه داشته است

نظريه

با عرض مراتب فوق و با عنايت به اين كه به موجب گزارشاتي كه اخيراً رسيده ياد شده بعضاً در گفتگوهاي خصوصي و دوستانه اي كه با افراد دارد اوضاع و شرايط كنوني را مورد انتقاد قرار داده و سياست دولت را همساز با نظريات اسرائيل و آمريكا و برضد اعراب وانمود كرده است ، اصولاً‌ شخص غير قابل اعتمادي به نظر رسيده و ادامه خدمتش با توجه به سوابق وي و روش مصوبه در مشاغل حساس درجه 2 آموزش و پروش به مصلحت به نظر نمي رسد عليهذا در صورت تصويب چنانچه اجازه فرمايند با ادامه خدمتش در مشاغل مزبور مخالفت گردد موكول به اوامر عاليست

به استحضار رياست اداره مستقل اقدام 310 برسد رئيس بخش 312

كارمند اقدام

رئيس دايره اقدام تابش

رئيس بخش 312 ـ 21/12

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي ، عطارپور 25/12/52

برابر نظريه اقدام شود 25/12

به 20 هـ 12 312

از 20 هـ ش

تاريخ 28/12/52

شماره 121734/20 هـ

موضوع محمد حسيني بهشتي فرزند فضل الله

پيرو 2332/ هـ ش ـ 29/11

از ساعت 700 روز 22/11/52 حدود 15 نفر كه سه نفر آنان روحاني بودند در طول ساعات مختلف به منزل ياد شده بالا واقع در جاده قديم شميران ايستگاه دوراهي خيابان تورج خيابان مطهري بن بست منطقي در چهارم مراجعه و نيز چند نفري با اتومبيل شخصي به شماره هاي 22341 تهران د پيكان شماره 76797 تهران س ژيان 37632 مشهد و ژيان 31769 تهران س به منزل مورد بحث مراجعه كردند مراجعين تا ساعت 21 در نشاني فوق حضور داشتند

نظريه شنبه تردد افراد مذكور مشكوك به نظر مي رسد

نظريه يكشنبه ترتيبي داده شد تا در صورت امكان و به مرور نسبت به شناسايي مراجعين اقدام و در جهت تعيين ماهيت جلسات بررسي گردد

نظريه 20 هـ ش نظريه يكشنبه مورد تأييد است

در ساعت 13 روز 29 سال 52 به بخش 312 واصل گرديد

آقاي بهره برداري شود 29/12

به مديريت كل اداره چهارم 421

از اداره كل سوم 310

تاريخ 12/1/53

شماره 21/310

درباره محمد فرزند فضل الله شهرت حسيني بهشتي

پيرو 8 ـ 610 ـ ش ـ كل نهم ـ 5/9/52

ضمن ايفاد دو نسخه 4 برگ فرم استخدام و برگ پرسشنامه الف اعلام مي گردد اشتغال به كار نامبرده بالا در مشاغل حساس درجه 2 آموزش و پرورش به علت سوابق موجود از مشاراليه از لحاظ سياسي از نظر اين اداره كل به مصلحت نمي باشد ليكن ادامه خدمت وي در مشاغل عادي بلامانع است

اشتغال به كار محمد شهرت حسيني بهشتي با مشخصات فوق درمشاغل حساس درجه 2 از نظر سياسي به مصلحت نمي باشد و ادامه خدمتش در مشاغل عادي بلامانع است

14/1/53

مدير كل اداره سوم ـ‌ ثابتي

چنانچه سابقه ندارد فيش صادر شود

15/1/53

در جلد منفي آموزش و پرورش بايگاني شود

فيش صادر گرديد

به مديريت كل اداره سوم 312

از اداره كل هشتم 27

تاريخ 31/2/53

شماره 16662/827

درباره محمد حسيني بهشتي فرزند فضل الله

بازگشت به شماره 1469/312 ـ 23/2/53

چون اطلاعات واصله در مورد نامبرده بالا مربوط به آن اداره كل مي باشد لذا خواهشمند است دستور فرماييد رأساً‌ در اين مورد اقدام نمايند

از طرف مدير كل اداره هشتم

15985 بايگاني شود

آقاي باقري اقدام شود 31/2

فيش با شهرت بهشتي و ساير مشخصات نوشته شود 1/3/53

وزارت آموزش و پرورش پرسشنامه ـ الف 1

تاريخ 23/7/52

شماره ليست 96

سازمان پرسش كننده اداره كل امور اداري

منظور از پرسش تبديل پست انتصاب به سمت كارشناس

شماره رديف 9581

1ـ مشخصات

نام محمد ، نام خانوادگي حسيني بهشتي ، نام پدر فضل الله ، شماره شناسنامه 17606 ، تولد 2/8/1307

محل تولد اصفهان ، تابعيت قبلي و فعلي ايران ، مذهب دين شيعه اسلام ، نام خانوادگي قبلي / نام قبلي ، لقب مشهور به بهشتي

تابعيت پدر ايران ، آخرين مدرك تحصيلي و تاريخ آن فوق ليسانس معقول 1338

2ـ نشاني محل سكونت تهران ـ خيابان قلهك ـ خيابان تورج ـ خيابان مطهري، كوچه منطقي پلاك 8

شغل فعلي و محل آن كارشناس علوم ديني ،‌ سازمان كتابهاي درسي

امضاء تكميل كننده پرسشنامه محمد حسيني بهشتي

رئيس اداره / مدير كل امور اداري ـ نام محمد علي نام خانوادگي نقيب زاده

به رياست ساواك تهران 20 هـ 12

از اداره كل سوم 312

تاريخ 8/4/53

شماره 2908/312

درباره محمد حسيني بهشتي فرزند فضل الله

بازگشت به 120691 / هـ 12 ـ 28/11/52

با مشخصات بالا از نامبرده سابقه اي موجود نيست و نامه شماره 16985/2هـ12ـ20/9/51 نيز مربوط به فرزين مخبر است و در اين نامه به ياد شده اشاره اي نشده است عليهذا خواهشمند است خلاصه سابقه وي را با مشخصات كامل و يك قطعه عكس او تهيه و به اين اداره كل اعلام نمايند

مدير كل اداره سوم

ثابتي

تهيه كننده

عباسي

رئيس بخش 312

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي ـ عطارپور

به رياست ساواك مديريت كل اداره سوم 316

از ساواك تهران 20 هـ 12

تاريخ 16/4/53

شماره 18011/هـ12

درباره محمد حسين {حسيني} بهشتي

بازگشت به شماره 2908/312 ـ 8/4/53

شهرت اصلي شخص مورد بحث حسيني بهشتي فرزند فضل الله شماره شناسنامه 17606 متولد 1307 و اهل اصفهان مي باشد كه در آن اداره كل سابقه دارد

رئيس ساواك تهران

پرنيان فر

17/4/53


به رياست ساواك تهران 20 هـ 12

از اداره كل سوم 312

تاريخ 31/4/53

شماره 3532/312

درباره محمد حسين حسيني بهشتي فرزند فضل الله

بازگشت به 18011/هـ12 ـ 16/4/53

با مشخصات بالا نيز از نامبرده سابقه اي به دست نيامده است ، خواهشمند است دستور فرماييد ضمن انعكاس سوابق ياد شده كه در آن ساواك موجود است ،‌ يك قطعه عكس او را نيز تهيه و به اين اداره كل ارسال نمايند

مدير كل اداره سوم ثابتي

30/4/53

تهيه كننده عباسي

29/4/53

رئيس بخش

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي ـ عطارپور

به تيمسار رياست ساواك مديريت كل اداره سوم 312

از ساواك تهران 20 هـ 12

تاريخ 7/5/53

شماره 18652 / هـ 12

درباره محمد شهرت حسيني بهشتي فرزند فضل الله

نامبرده بالا كه در زمره روحانيون مخالف محسوب مي شود قبلاً‌ در شهرستان قم دبير بود و مدتي در آلمان غربي به سر برد و در حال حاضر نيز با علي اكبر هاشمي رفسنجاني و سيد محمود علايي طالقاني و ساير روحانيون طرفدار خميني ارتباط دارد و يك نسخه بيوگرافي ملصق به عكس او را طي نامه شماره 16989/20 هـ 12 ـ 20/9/51 به بخش 312 آن اداره كل تقديم گرديده است درباره وي طي نامه هاي شماره 10029/12 ـ 8/9/51 و 1169/312 ـ 8/11/51 مكاتباتي صورت گرفته است و چون امكان دارد به شهرت بهشتي و يا حسيني بهشتي جهت مشار اليه فيش نوشته شده باشد لذا مقرر فرماييد براي تعيين سوابق ياد شده به شهرت بهشتي و حسيني بهشتي نيز استعلام سابقه گردد

رئيس ساواك تهران

پرنيان فر

به 6 هـ 12

تاريخ 30/6/53

بازگشت به شماره 10520/ هـ ـ 12/9/52 شماره 5072/312

موضوع محمد حسيني بهشتي

ميزان صحت خبر

فايده و اهميت خبر

تأييد شده

به احتمال قوي صحيح است

تصور مي رود صحيح باشد

مشكوك

غلط

غير قابل قضاوت

حياتي

مهم

عادي

مفيد براي سابقه

بي فايده

كهنه

از مطالب آشكار

اطلاعات بيشتري لازم است

ملاحظات

ب اطلاعات تكميلي مشروحه زير مورد نياز مي باشد

خواهشمند است دستور فرماييد

1ـ مشخصات بيشتري از نامبرده بالا تهيه و ارسال گردد

2ـ اعمال و رفتار و منابر مشار اليه تحت كنترل قرار گيرد

محترماً در صورت تصويب ارسال گردد

باقري 27/6

شماره 19274/20 هـ 12

منبع 7895

تاريخ 7/6/53

موضوع انجمن اسلامي مهندسين

انجمن اسلامي مهندسين از چند سال پيش تشكيل شده و اعضاي آن اغلب مهندسين و دبيران رياضي هستند از جمله مهندس بازرگان ، مهندس هاشم صباغيان ، دكتر يد الله سحابي ،‌ دكتر محمد حسين { حسيني } بهشتي شغل دبير ، مهندس مصطفي كتيرايي ، ميرهاشمي ، مهندس جهانگير مهدمينا ، جلسات اين انجمن هر پانزده روز يك بار در روزهاي پنج شنبه از ساعت 1730 تا 1900 در مسجد دبيرستان كمال نارمك برگزار مي شود

نظريه شنبه نظري ندارد

نظريه چهارشنبه به صداقت منبع اطمينان حاصل است برابر سوابق موجود اغلب افراد مذكور در گذشته از سران و گردانندگان جمعيت به اصطلاح نهضت آزادي بودند و برخي از اين افراد نيز در جلسات دبيران كه در منازل اعضا تشكيل مي شد شركت مي نمودند و در حال حاضر در جلسات انجمن اسلامي مهندسين و جلسات دبيران مكاتبات متعددي با ستاد صورت گرفته از جمله 19109/20 هـ 12 ـ 1/12/51 و 14073/20 هـ 3 ـ‌18/12/49 و 9228/20 هـ 12 ـ 5/4/50 ضمناً‌ نسبت به دادن آموزش به شنبه و نفوذ در جلسات انجمن مزبور و اقدام گرديده و نتيجه متعاقباً به عرض مي رسد

موضوع جلسه مكتب قرآن

روز 9/6/53 جلسه مكتب قرآن در كوچه مشاور ، ميدان شاه ، تشكيل و دكتر محمد بهشتي مطالبي در مورد مسئله وحي عنوان نموده است در اين جلسه برخي از اعضاي جمعيت به اصطلاح نهضت آزادي از جمله شانه چي ، حاج لباف ، اكبرپوراستاد و علي حاج علي اكبري حضور داشتند

ملاحظات

شنبه در مورد مراقبت از جلسات موصوف توجيه شده است

اصل پرونده كلاسه است

در پرونده كلاسه بايگاني شود

به 312

از 6 هـ 1

تاريخ 12/6/53

شماره 10520 / هـ

شب چهارشنبه 12/6/53 ساعت 9 دومين سخنراني آقاي سيد محمد بهشتي در مكتب قرآن شهرستان اهواز شروع و دنباله بحث شب قبل را گرفت و گفت آيا سازنده تاريخ زنان هرزه و يا افراد پهلوان و اقتصاد و يا ديگر عوامل هستند ولي از نظر قرآن و دين اسلام مهدي موعود مي باشد كه بيايد و تمام نا امنيتي ها و ناكاميها را استوار و بساط ظلم و ناعدالتي ها را بردارد و حكومتي عادل با انصاف پايه گذاري كند و گفت كه وضع جامعه ما چطور است مثل يك بچه كه يك آدامس داخل دهان او بگذارند وبگويند شروع كن به جويدن اگر بگويد من گرسنه ام مي گويند فعلاً‌ آدامس داخل دهانت است و دهانت مشغول جويدن و در حال حركت است بعد از آدامس كه دهانت خالي شد بالاخره كاري برايت مي كنيم اگر بگويد بابا وضع جامعه خوب نيست و دارد نابود مي شود مي گويند كشور ما كه مثل كشور حبشه و يا كشور آرژانتين نيست اين هم از وضع جامعه ما كه هيچ چيز نمي دانيم سپس خطاب به اشخاصي كه روزهاي جمعه دعاي ندبه مي خوانند و دسته راه مي اندازند گفت شما فكر كنيد و حقيقت عمل كنيد خودتان دعا مي خوانيد كه ولي عصر زودتر بيايد و بساط ظلم و ناعدالتي ها را بردارد ولي خودتان با افرادي كه بر ما ظلم مي كنند همكاري مي كنيد و امكانات آنها را فراهم مي سازيد فقط مي گوييد مسلمان هستيم مثالي در اين زمينه زد و گفت يكي از دوستان و همسايه هاي من شخصي است كه انقلابي و صد در صد مبارز اين شخص چندين مرتبه به خاطر مبارزه با وضع جامعه زندان رفته يك دختر در خانه او كار مي كند اين طور كه فهميدم با اين دختر ظلم مي كند و يك روز گفتم رفيق شما كه به خاطر مردم به خاطر حفظ عدل و عدالت به خاطر مساوات به زندان مي روي و زندگي خودت را به خطر مي اندازي چرا به اين دختر ظلم مي كني تو كه خود حق و عدالت مي خواهي خلاصه طوري رفتار كن كه مردم نگويند اين كار او دروغ است حقيقتاً‌ مبارز باش يك موضوع ديگر { نيز } گفت امروز يكي از رفقاي اهوازي تلفني يك سئوال كرد كه بايد بگويم اين سئوال را در سال 1322 در دانشكده حقوق يكي از دانشجويان كرد آيا مگر امام زمان وقتي قيام نمي كند كه ظلم و ناعدالتي ها همه جا را فراگرفته باشد پس چه بهتر ما خودمان وضع را به طور كامل خراب كنيم تا آمدن او را جلوتر بيندازيم در جواب گفتم ما بايد به نوبه خود مبارزه كنيم هرچه مي توانيم مبارزه عليه اين بساط بكنيم تا اين كه اگر ديگر نتوانستيم آن موقع امام مي آيد و يك عدل و يك حكومت خدايي و يك حق برپا مي كند اين برنامه رأس ساعت 1030 به پايان رسيد

نظريه شنبه نظري ندارد

نظريه دوشنبه خبر صحت دارد پيكار

نظريه 26 نظريه دوشنبه مورد تأييد است

نظريه 6 هـ 1 از 26 خواسته خواهد شد

1ـ مشخصات كامل و محل كار و سكونت نامبرده را به طور غير محسوس تهيه و اعلام دارند 2ـ ضمن مراقبت از اعمال و رفتار مشاراليه در مورد افكار و تمايلات سياسي او تحقيق و نتيجه را گزارش نماييد

حقاني

به 312

از 6 هـ 1

تاريخ 19/6/53

شماره 10519/ هـ 1

شب سه شنبه 12 شهريور ماه 53 در مكتب قرآن شهرستان اهواز به مناسبت ميلاد حضرت قائم جشن و سخنراني بود ابتدا تلاوت قرآن انجام شد سپس پنج پسر بچه سرود دسته جمعي انجام دادند آنگاه نوبت به سخنراني آقاي دكتر سيد محمد بهشتي رسيد عنوان سخنراني ايشان پايان شب سياه بود خلاصه اي از سخنان ايشان در اين شب

سازنده تاريخ آيا اسكندر ، داريوش ، كوروشها بودند آيا زنان حرمسرا سازنده تاريخ بشريت هستند فعلاً‌ زنان سيه رو و هرجايي سازنده هستند

سپس از ماركسيسم صحبت كرد و گفت بايد اين را بگويم كه سوء تفاهم نشود ما از طبقه سرمايه دار حاكم و كثيف و رسوا جانبداري نمي كنيم از طرف خود به ماركسيسم حمله مي كنيم و گفت پايه گذاران ماركسيسم چه كساني بودند ماركس اهل آلمان و انگليس { = انگلس } آلماني كه يكي از بزرگترين بچه سرمايه داران آلمان بود كه در انگلستان درس مي خواند آيا او چرا از طبقه خود جدا شد و به طبقه مجاور خود يعني طبقه زحمت كش و استعمار شده پيوست آيا اين كار او حس بلند پروازي او بود آيا آرمان ديگري داشت كه از طبقه سرمايه داري به طبقه ضعيف بيايد و درباره ماركسيسم سخناني گفت و گفت آيا اسلام و قرآن چه مي گويد درست است كه ناز و نعمت ديگر امتيازات را رها كرده و به طبقه ضعيف و استعمار شده پيوست آيا شما افرادي ديده ايد كه هميشه نمي ترسند و حق وحقيقت را با آواي بلند مي گويند هميشه حرفشان را راست و پوست كنده و دور از ترس مي زدند ولي بعد از مدتي كه گذشت او ديگر نمي تواند مثل پيش حرفش را بزند و به اقتضاي زمان و مكان ميانه روي مي كند و ديگر مي ترسد مثل پيش حقيقت و حق را بگويد آيا اين دليل بر چه است

سپس يك مثال زد آيا وقتي سيل مي آيد كف و پف هايي كه روي آن است ديده ايد بعد از مدتي از بين مي رود نيست مي شود ولي تنها چيزي كه مي ماند آب كه زير آن است آبي كه سركش است آبي كه همه چيز را مي شويد و از بين مي برد بايد به اين مثل مردم توجه داشته باشيد سپس گفت كه در كوره هاي ذوب آهن هم چنين مي شود و فولاد گرانبها پديد مي آيد گفت ما در انتظار مهدي هستيم كه حق و باطل را از يكديگر جدا كند او مي آيد ناكاميها را از بين مي برد عدالت اجتماعي برقرار مي كند در خاتمه سخنانش گفت امشب دعا نمي كنم فردا شب كه نتيجه گيري كردم دعا مي كنم اين برنامه از ساعت 21 شروع و در رأس ساعت 23 شب سه شنبه به پايان رسيد

نظريه شنبه ايشان از تهران به اهواز آمده اند

نظريه دوشنبه خبر صحت دارد پيكار

نظريه 26 نظريه دوشنبه مورد تأييد است

آقاي باقري بررسي و بهره برداري لازم به عمل آيد مطالب تحريك آميزي را عنوان كرده است 23/6

شماره 19756/ 20 هـ 12

تاريخ 1/7/53

موضوع جلسه حل اختلاف كارخانه شركت قائم

يازدهمين جلسه حل اختلاف كارخانه شركت قائم از ساعت 1500 تا 1930 روز 16/6/53 در شركت ساختماني خوبساز با حضور مهندس بازرگان ، مهندس دانشيان ، دكتر سيد محمد بهشتي ، محمد صادق اسلامي مدير كارخانه و نقاش زاده كارمند ، تشكيل گرديد عطايي به علت كسالت غائب بود اسلامي توضيحاتي در جواب سئوالات بازرگان و بهشتي و دانشيان مي داد از جمله مي گفت يك روز حسين رحماني به اتفاق حميد ايپكچي و علي اكبرپور استاد آمدند كارخانه قائم و تمام كاتالوگهايي را كه متعلق به كارخانه بود به عنوان اين كه آنها در زمان تصدي ايپكچي براي كارخانه تهيه شده بود آنها را همراه خود بردند و شكايت اسلامي اين بود كه بعضي كاتالوگهاي صنعتي تا 5000 ريال ارزش دارد

نظريه شنبه نظري ندارد

نظريه يكشنبه به صحت اظهارات شنبه اعتماد حاصل است

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه تأييد مي گردد

13406 بايگاني شود

18/7/53

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 15/7/53

شماره 20241/20 هـ 12

موضوع جلسه هفتگي مكتب قرآن

جلسه هفتگي سيار شبهاي يكشنبه مكتب قرآن از ساعت 2030 تا 2145 شنبه 6/7/53 در منزل حاجي سرخه اي در خيابان ميرهادي جنب دبيرستان يكتا تشكيل و بعد از نماز جماعت دكتر سيد محمد بهشتي با حضور حدود يكصدنفر به گويندگي نامبرده تحت عنوان ولايتخذ و المؤمنون الكافرين و اوليا يعني نبايد مؤمنين از كافران دوست بگيرند بحث مفصلي با الفاظي در سطح بسيار عالي در مورد سياست و اقتصاد بين المللي و قلمرو هريك از آن با ذكر مثال روابط متقابل اقتصادي هلند و روماني كه فقط تحت نظر مقامات دولتي مذكور برقرار است و افراد هيچ يك از دو دولت منفرداً حق بستن قرارداد خارج از نظارت دول خود را ندارند و همچنين مسئله تقيه را مطرح نموده و افزود در دولت اسلامي هم افراد حق ارتباط با كافر را ندارند و اين حق از حقوق پيشوا و امام و اگر نباشد از حقوق جانشين او مي باشد و چنانچه دسترسي به هيچ يك از امام و جانشين او به لحاظ مثلاً بعد مسافت و از اين قبيل نبود خود مسئولين مي توانند رأساً‌ در امر مذكور مانند ساير موارد لازم اتخاذ تصميم نموده و اقدام لازم و شايسته را بنمايد د رآخر جلسه ضمن سئوالاتي كه مطرح و پاسخ داده مي شد يكي تقيه بود كه بهشتي حديثي از قول شيخ طبرسي نقل كرد كه نتيجه اش اين بود آن كس كه تقيه نكرد و كشته شد نزد پروردگار آبرومندتر است اشخاص شناخته شده در اين جلسه عبارت بودند از حاج حبيب الله شفيق جعفر وكيلي شريف جواد معتمدي اخباري منتظري و درخشان

نظريه شنبه بيشتر اهل اين جلسه تيپ جوان و درس خوانده بودند

نظريه يكشنبه اظهارات منبع قابل تأييد است دانشگر

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است برليان

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه تأييد مي شود سياهي

در ساعت 13 روز 20 سال 53 به بخش 312 واصل گرديد

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 18/7/53

شماره 20288/20 هـ 12

موضوع جلسه هفتگي مكتب قرآن

جلسه هفتگي سيار شبهاي يكشنبه مكتب قرآن كه زير نظر و به گويندگي دكترسيد محمد بهشتي اداره مي شود از ساعت 2000 مورخه شنبه 3/6/53 در خيابان ملك ، خيابان ميرهادي ،‌ جنب دبيرستان يكتا ،‌ منزل حاجي سرخه اي با نماز جماعت مغرب و عشا با تعداد 120 نفر اكثراً‌ جوانان بازاري تقريباً خوش پوش و خوش تيپ بين 25 تا 30 ساله به پيشنمازي بهشتي تشكيل گرديد نامبرده پس از نماز به سئوال يكي از حضار كه در هفته قبل نموده بود مدت يك ساعت پاسخ گفت سئوال اين بود كه آيا اين آيه ‌ و من الناس من قتل ‌ يعني كساني كه كشنده توصيه كنندگان عدالت هستند جزايشان جهنم است ؟ بهشتي پاسخ كامل داد كه توأم با كنايه هايي در اين زمينه بود ديگر از كنايه هاي بهشتي اشاره به باده نوشي 66 بود بدون تصريح و ذكر اسم به طوري كه همه متوجه مي شدند و پوزخند مي زدند و از پاسخها معلوم مي شد ترضيه خاطرشان شده است اشخاص شناخته شده در جلسه عبارت بودند از سيد رضا نيري فرش فروش اخباري اهل كاشان فرش فروش رفيق دوست بارفروش ميدان صادق اسلامي شركت قائميان محمود فقيهي عضو شركت تعاوني سودبخش محمدحسين جعفريان عضو شركت فيلم حاج محمود مانيان عضو حسينيه ارشاد درخشان شغل فرش فروش از اعضاي بفياض رفاه و تعاون اسلامي ، پدر رضايي مقتول ، منتظري ، شريف ليسانسه حقوق اهل كاشان ، مدير امور اداري شركت پارس متال كه سابقه بازداشت دارد سخنراني بهشتي 2130 بعد از ظهر تمام شد و دو نفر از حضار جوان هر يك در اطراف موضوع مذكور سئوالاتي نمودند كه به آنها پاسخ داده شد

نظريه شنبه حاجي سرخه اي كه شغلش بازرگان در دالان اميرالملك تيمچه حاجب الدوله بود برادرش حاج شيخ زين العابدين سرخه اي پيشنماز امامزاده يحيي است

نظريه يكشنبه به شنبه آموزش داده شد در كليه جلسات فوق شركت و اخبار مكتسبه را گزارش نمايد

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه تأييد مي شود

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه مورد تأييد است

رهبر عمليات حكاك

رئيس دايره پورنيك

رئيس بخش ميرمصدق 12

12/7/53

به عرض مي رسد

از 312

تاريخ 2/8/53

موضوع تجمع در منزل دكتر بهشتي

روز 2/8/53 ساعت 2030 در منزل دكتر بهشتي واقع در جاده قديم شميران ، خيابان تورج ، عده اي از افراد طرفدار مشاراليه كه تعداد آنها 17 نفر بود از جمله سيد محمد آل احمد حضور داشتند و پيرامون موضوعات مختلف سياسي مذهبي گفتگو مي نمودند و مواردي به شرح زير مطرح گرديد

1ـ در مورد مكتب توحيد و وضعيت آن گفتگو به ميان آمد و دكتر بهشتي درباره نيمه تمام ماندن ساختمان آن اظهار داشت كاري نكنيد كه دوستان و رفقاي ما از نظر روحي شكست بخورند

2ـ دكتر بهشتي و چند نفر ديگر ، ضمن صحبت درباره سازمان امنيت از سرهنگ زماني ،‌ تيمسار لطيفي ، تيمسار هاشمي ،‌ تيمسار نصيري و چند نفر ديگر از كارمندان سازمان امنيت نام بردند

3ـ از اين كه از سخنراني آقاي غفوري جلوگيري شده ابراز ناراحتي شد

4ـ موضوع فعاليتهاي سياسي دانشجويان مطرح گرديد و يكي از افراد اظهار نظر كرد كه اگر دانشجويان به اين سادگي و آشكارا فعاليت نمايند شناسايي آنها آسان بوده و كارشان به ‌ اوين ‌ كشيده خواهد شد وي ادامه داد كه در گذشته عده اي از دانشجويان را در اوين كشته و همانجا دفن نموده اند

5ـ يكي از افراد عنوان نمود كه شاهپور غلامرضا پهلوي در جاده كرج با تصرف در حدود ده هكتار از زمينهاي مردم مشغول ساختن كارخانه كنسرو گوشت مي باشد ، در صورتي كه اگر روزي ملت از زير زنجير اسارت دربيفتد قانون از كجا آورده اي را در مورد او اجرا خواهد كرد

ملاحظات بخش 312 دكتر بهشتي مورد بحث ، دكتر محمد بهشتي از وعاظ معروف تهران مي باشد كه قبلاً ريز گزارشاتي در مورد ارتباط وي با اعضاي جمعيت به اصطلاح نهضت آزادي از طريق جلسات مكتب قرآن و غيره به عرض رسيده است مشاراليه ضمن آن كه سعي مي نمايد با كناياتي كه در سخنراني هاي خود به كار مي برد ، توجه عناصر ناراحت را جلب نمايد كوشش دارد از ايراد مطالبي كه موجبات ناراحتي بعدي وي را فراهم نمايد خودداري كند در مورد مراقبت از وي منبع 10257 نيز توجيه شده و از ساواك تهران نيز كنترل وي خواسته شده است سيد محمد آل احمد از عناصر متعصب مذهبي مي باشد كه منبع در مدت اقامت در تهران از او مراقبت مي نمايد در مورد كنترل وي ساواك تهران نيز در جريان قرار گرفته است ضمناً‌ با توجه به اين كه منبع از اهالي شهرستان رضاييه مي باشد كه موقتاً‌ در تهران اقامت دارد ، با ساير افراد فوق الذكر آشنايي نداشته و نتوانسته اسامي آنان را ذكر نمايد

بهره برداري و به ساواك تهران دستور مراقبت بيشتر داده شود اين قبيل افراد را بايد قبل از آن كه فعاليت آنها حاد شود خواست و تذكر داد ثابتي 11/8/53

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 12/8/53

شماره 20939/20 هـ 12

موضوع جلسه هفتگي مكتب قرآن

جلسه هفتگي سيار شبهاي يكشنبه مكتب قرآن از ساعت 1930 روز 4/8/53 در منزل حاج محسن رفيق دوست واقع در خيابان خراسان ،‌ خيابان زيبا ،‌ مقابل دبيرستان دخترانه عطار ،‌ با حضور دكتر سيد محمد بهشتي تشكيل در اين جلسه حدود يكصد نفر كه اكثر آنان جوانان بين 25 تا 30 ساله بودند حضور داشتند بعد از نماز مغرب و عشا دكتر بهشتي در اطراف آيات 70 تا 77 سوره آل عمران قرآن ترجمه و تفسير نموده و در ضمن تفسير مشخصات منافقين و نحوة رخنه كردن در صف مقابل و تخريب روحيه آنها را از زبان قرآن تشريح نمود بعد درباره شرايط مرجعيت تقليد و رهبري بحث كرد و افزود در امور اجتماعي تقليد از مرجع و رهبر به همه مسلمين لازم و در امور فردي اسلامي هركس مي تواند به مجتهد مورد قبول خود مراجعه نمايد سيد علي اصغر آل احمد يكي از حضار پرسيد بهتر نيست كه مجتهد و مرجع و رهبر در يك نفر ادغام شود تا كار مسلمين بهتر گردد كه قرار شد به سئوالات در جلسه هفته آينده پاسخ داده شود

نظريه شنبه اشخاص شناخته شده در اين مجلس عبارت بودند از حاجي سرخه اي ، سيد علي اصغر آل احمد ،‌ مهندس دانشيان ، محمود فقيهي ، محمد صادق اسلامي ، منتظري ، حاج رحيم خانيان و و اثقي كه سابقه بازداشت دارد

نظريه يكشنبه صحت اظهارات شنبه مورد تأييد است دانشگر

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه تأييد مي شود برليان

13/12/53

به عرض مي رسد

از 312

تاريخ 23/7/53

موضوع جلسه مكتب قرآن

دكتر احمد { محمد ‍} بهشتي در يكي از جلسات اخير مكتب ياد شده بالا شروع به سخنراني نموده و موضوع سخنراني وي پيرامون يكي از آيات قرآن در زمينه تقبيح افرادي بود كه پيامبران و نيكان را به قتل برسانند و آقاي علي بابايي در اين جلسه ضمن مباحثه سعي داشت تلويحاً اين نكته را به اثبات برساند كه اين مسئله شامل كساني كه مؤمنين و نيكان امروز را بكشند ، نيز مي شود در اين جلسه عده اي از طرفداران جمعيت نهضت آزادي حضور داشتند

ملاحظات خبر صحت دارد و منبع در زمينه كنترل جلسات مكتب مزبور توجيه شده است

به مديريت كل اداره سوم 312

از ساواك خوزستان

تاريخ 24/7/53

شماره 11053/ هـ 1

درباره سيد محمد بهشتي

عطف به 5072/312 ـ 30/6/53

ساواك اهوازگزارش برابرتحقيقات معموله ياد شده بالا استاد دانشگاه تهران مي باشد و در آن تاريخ بنا به تقاضاي شخصي به نام محمد زاده مؤسس مكتب قرآن با كسب اجازه از شهرباني محل براي مدت دو روز به اهواز آمده بود و مشخصات بيشتري از وي در دست نمي باشد

رئيس سازمان اطلاعات و امنيت استان خوزستان

شاهين

از طرف امين عشقي

از 312

تاريخ 16/8/53

گزارش درباره رحيم كماليان شغل فرش فروش ساكن شهر آخن آلمان غربي

محترماً‌ به عرض مي رساند ،

منظور

تشريح وضعيت نامبرده بالا و نتيجه تحقيقات نهايي

سابقه

نامبرده بالا يكي از تجار ايراني مقيم آلمان غربي شهر آخن مي باشد كه ضمن اقامت در كشور مذكور عضو انجمن اسلامي شهر آخن بوده و در جلسات انجمن مذكور نيز شركت داشته است لذا اخيراً در ورود ايران دستگير و در بازرسي از وسائلش نامه ماشين شده اي كه به صورت رمز تنظيم گرديده از ياد شده كشف و در نتيجه توسط اداره سوم عمليات و بررسي طبق قرار بازداشت مورخ 22/5/53 شعبه 12 بازرسي دادستاني ارتش بازداشت و با رؤيت آن اعتراض ننموده و چون در تحقيقات معموله اي كه از طريق بخش 331 معمول گرديده حقايق امر را بيان ننموده بود لذا حسب الامر متهم با پرونده مربوطه جهت ادامه تحقيقات در اختيار اداره يكم عمليات و بررسي 312 قرار گرفت كه نتيجه بازجوييهاي معموله به شرح زير به عرض ميرسد

خلاصه اظهارات متهم

متهم در تحقيقات مجدد اظهار مي دارد حدود پانزده سال قبل در حالي كه داراي علايق مذهبي بوده جهت تحصيل به آلمان مسافرت لكن به علت عدم تمكن مالي ترك تحصيل و به فروش فرش مبادرت و حاليه يكي از تجار عمده آن در شهر آخن آلمان به شمار مي رود و در آن زمان دانشجويان اسلامي ايران فاقد سازمان متشكلي بوده اند لكن شخصي به نام دكتر بهشتي حدود شش سال قبل به عنوان امام جماعت مسجد هامبورگ به آلمان وارد و در نتيجه اقدامات مشاراليه انجمنهاي اسلامي با يكديگر همكاري و اتحاديه اي تحت عنوان اتحاديه انجمن هاي اسلامي فارسي زبان در كشور آلمان كه شعبه اي از آن در آخن مي باشد تشكيل و شروع به فعاليت مي نمايند با اين كه بهشتي همواره در سخنرانيهاي خود دانشجويان را از هرگونه فعاليت سياسي منع مي كرد ولي آنان را به مطالعه كتب شركت انتشار به ويژه از نوشته هاي مهندس بازرگان ـ مطهري ـ طالقاني تشويق مي كرده و خود نيز در امر تهيه و فروش اين قبيل كتب در بين دانشجويان تسهيلاتي فراهم مي نموده و همواره توصيه مي كرده كه دانشجويان مي توانند در مراجعت به ايران به هم مسلكهاي خود پيوسته و از طريق فعاليت در آموزش و پرورش در جهت شناساندن اسلام به نوجوانان اقدام نمايند در ضمن رياست انجمن اسلامي شهر آخن نيز به عهده صادق طباطبايي دانشجوي دكتراي شيمي محول مي گردد اين شخص از اقوام نزديك خميني و موسي صدر ساكن لبنان مي باشد كه از افكار حاد مذهبي برخوردار است لكن بعد از مراجعت دكتر بهشتي به ايران و استخدام در وزارت آموزش وپرورش نابساماني زيادي دامنگير اتحاديه گرديده و از آن پس عناصر منحرف ديگري منجمله بي صدر نام در كنگره ها و جلسات اتحاديه شركت مي كرد كه علناً‌ از اوضاع فعلي كشور منجمله عدم اجراي صحيح اصلاحات ارضي و وجود فقر در كشور سخنراني و حاضرين را به انحراف بيشتر مي كشانيده از آن پس انجمن اسلامي آخن هرچند مدت يك بار جلسات عمومي تشكيل مي داده كه صادق طباطبايي در ضمن سخنراني افكار خود را از طريق مطالعه و تجزيه و تحليل كتب مهندس بازرگان و مطهري و طالقاني به حاضرين تلقين و به نحو كاملاً غير مستقيم لزوم فعاليت عليه رژيم مشروطه را يادآوري و ملاقاتهاي خصوصي با متهم و ساير افراد فعال انجمن نيز به نامهاي همايون ياقوت فام دانشجوي دكتراي ريخته گري حميد بهشتي دانشجوي رشته برق محمد معيني دانشجوي شيمي حسين كاشفي دانشجوي زمين شناسي مهدب نواب دانشجوي رشته شيمي از حكومت اسلامي طرفداري و لزوم برقراري آن را در ايران تأكيد و اضافه مي كرده مي بايستي با بالا بردن سطح معلومات مذهبي در مراجعت به ايران فعاليتهاي خود را براي رسيدن به هدف نهايي هرچند هم دراز مدت باشد از طريق تأسيس مدارس اسلامي و استخدام در آموزش و پرورش و مراكز آموزشي دنبال نمايند و از طرفي تحت نظارت طباطبايي نشريه اي نيز تحت عنوان مكتب مبارز در چاپخانه اي واقع در آخن به چاپ مي رسيده كه به اعضاي انجمن فروخته مي شده و متهم نيز تاكنون حدود يك هزار مارك به طور تدريجي جهت كمك به انجمن به طباطبايي پرداخت نموده است به دنبال اين جريانات تصميم مي گيرند براي تهيه و تكثير جزواتي از سخنرانيهاي انجام شده در جلسات يك دستگاه پلي كپي تهيه نمايند كه چنين دستگاهي حدود سه سال و نيم پيش توسط طباطبايي و ياقوت فام خريداري و در سرداب مغازه متهم مستقر و تاكنون جزواتي تحت عنوان لزوم داشتن مسلك ـ كدام مسلك ـ فلسطين ـ الهي يا مادي ـ نبوت ـ معاد ـ جهاد ـ توحيد ‌ تهيه و تنظيم و به همكاري هم چاپ و بين اعضاي انجمن توزيع گرديد و از طرفي براي بالابردن سطح آگاهي اعضاي انجمن متهم در مسافرت به ايران چندين بار از نشريات شركت انتشار و كتبي از آثار نويسندگان مذهبي من جمله بازرگان و مطهري و غيره را خريداري و در آلمان به فروش رسانيده است ضمناً‌ در عرض دو سال اخير نيز بعضي از نشريات حسينيه ارشاد كه توسط طباطبايي تهيه مي شده با دستگاه تكثير و پخش مي گردد

متهم اضافه مي كند آخر الامر حدود يك سال و نيم قبل شخصي به نام دكتر يزدي از پاريس به آلمان وارد و ملاقاتي كه با طباطبايي و ساير گردانندگان انجمن هاي اسلامي برقرار مي شود تصميم مي گيرند چاپخانه اي در آمريكا داير تا ضمن انجام امور چاپي مراجعين نسبت به تكثير كليه نشريات حسينيه ارشاد نيز جهت پخش در اروپاي غربي و آمريكا اقدام نمايند و در اين مورد به متهم پيشنهاد مي گردد كه در امر سرمايه گذاري به آنان كمك نمايد لكن از قبول آن خودداري كرده است به دنبال اين جريان در آبان ماه سال 1352 كه به منظور انجام امور تجاري عازم ايران بود طباطبايي به وي توصيه مي نمايد تا ضمن تماس با گردانندگان حسينيه ارشاد نواري از سخنرانيهاي دكتر شريعتي را اخذ و جهت بهره برداري به آلمان ببرد وي نيز كه از چندين سال قبل با ناصر ميناچي مقدم وكيل دادگستري و يكي از گردانندگان اصلي حسينيه ارشاد آشنايي داشته در تهران به وي مراجعه و با وصف وضعيت انجمنهاي اسلامي يك حلقه نوار اخذ و به آلمان مي برد بعد از پنجاه روز ديگر براي بار دوم مقارن با دي ماه سال 1352 طباطبايي جزوه اي به متهم ارائه و توصيه مي كند ضمن تماس با ميناچي نوار ديگري از سخنراني دكتر شريعتي را اخذ و ضمناً جزوه مذكور را نيز مورد مطالعه قرار داده و پس از تصحيح آن اخذ و با خود به آلمان برگرداند متهم طبق توصيه طباطبايي رفتار و نواري از ميناچي اخذ ولكن جزوه مذكور به وي مسترد نمي گردد احتمالاً روابط ديگري بين اين افراد برقرار است زيرا طبق اظهار دو نفر از اعضاي انجمن گويا مدتي قبل ناصر ميناچي با طباطبايي در لندن ملاقات و مذاكراتي به عمل آورده اند كه از ماهيت آن بي خبر است ولي در مسافرت دومي شخصاً با ميناچي مذاكره و وي قول داده بود كه كليه نشريات حسينيه ارشاد من جمله از سخنرانيهاي دكتر شريعتي و جزواتي به صورت تصحيح شده تهيه و براي بهره برداري و تكثير و توزيع آن در خارج از كشور در اختيار انجمن قرار خواهد داد كه عين مذاكرات خود را به اطلاع طباطبايي در آلمان رسانيده بود در ضمن آخرين بار نيز در حدود سه ماه قبل نامه اي كه به صورت رمز نوشته شده بود از ياقوت فام مسئول فعلي انجمن اسلامي آخن اخذ و قرار بود به ميناچي تحويل دهد لكن در فرودگاه دستگير و نامه مذكور كشف و از متن و چگونگي آن بي اطلاع است

متهم در خاتمه اظهار مي دارد انجمن مذكور غير از جلسات عمومي داراي جلسات خصوصي نيز هستند كه به علت دانشجو نبودن از وي دعوتي براي شركت در آن به عمل نمي آيد و حتي يك بار نيز در سال قبل ضمن مسافرتي به ايران ملاقاتي با دكتر بهشتي معمول داشته كه طي آن وضع بد مالي انجمن مطرح و مبلغ يك هزار مارك از مشاراليه اخذ و به حساب انجمن در آلمان ريخته است و طبق اظهار طباطبايي آيت الله شريعتمداري نيز قول داده بود كه هر سه ماه مبلغ پنج هزار ريال به انجمن كمك خواهد كرد از اين كه اين اقدام تاكنون صورت گرفته است يا نه اطلاعي ندارد متهم در خاتمه ضمن اظهار ندامت شديد بيان مي كند به علت موقعيت تجاريش مورد بهره برداري عناصر نامطلوب قرار گرفته و مرتكب اقدامات خلافي شده و چون داراي همسر آلماني بوده و دو فرزندش در شهرستان قم و پيش پدرش زندگي و سرمايه قابل ملاحظه اش نيز هم اكنون بي سرپرست مانده است لذا چنانچه ساواك زندگي وي را نجات دهد حاضر است براي جبران خطاهاي خويش به هر صورتي كه پيشنهاد مي كنند در آلمان همكاري نمايد و در اين امر نيز صادق خواهد بود زيرا بدون تردد به ايران تجارتش در آلمان غير ممكن خواهد بود

نظريه

با عرض مراتب فوق و با عنايت به اقارير متهم مبني بر همكاري دكتر بهشتي و ناصر ميناچي مقدم با اتحاديه هاي انجمن اسلامي در خارج از كشور كه فعاليت چنين انجمني عليه رژيم قانوني كشور شاهنشاهي مي باشد در صورت تصويب

1ـ دكتر بهشتي احضار و اطلاعات وي اخذ و سپس با اخذ تعهد آزاد و در مورد عدم ارجاع مشاغل حساس در وزارت آموزش و پرورش به وي نيز به هر نحوي كه صلاح مي دانند اقدام گردد

2ـ ناصر ميناچي مقدم وكيل دادگستري و ساكن تهران نيز كه قبلاً روابطي با گردانندگان انجمنهاي اسلامي خارج از كشور داشته و در امر تهيه و ارسال نشريات مضره حسينيه ارشاد با آنان همكاري مي نموده به ويژه اين كه متهم در مسافرت اخيرش به كشور حامل نامه رمزي به ياد شده بوده كه مي بايستي مفاد آن روشن گردد از طرفي قبلاً طي مصاحبه اي كه در اين زمينه با ميناچي معمول گرديده مشاراليه از ابراز حقايق و حتي شناسايي كامل و نوع روابطش با متهم را انكار نموده است لذا دستگير و ضمن بازرسي از منزلش با اخذ قرار بازداشت و دقيقاً‌ مورد بازجويي قرار گيرد اتخاذ هرگونه تصميمي منوط به رأي عالي است

بازجو و اقدام كننده ـ دوستار 16/8/53

اقدام شود در مورد بند يك پس از تحقيق نظريه داده شود نامه رمز بايد به هر ترتيب كشف شود

ثابتي 20/8/53

بازجويي از رحيم كماليان فرزند احمد

س ـ هويت شما محرز است رحيم كماليان ‌ مصاحبه اي كه با شما شد لازم است كليه وجوهاتي يا مبالغي كه بين شما و دكتر بهشتي مبادله شده با ذكر مصرف آن به طور روشن و صريح بنويسيد

ج ـ 1ـ ايشان در همان اوايل برگشت به ايران مبلغي در حدود كمي بيش از دويست مارك حواله كردند كه من به آقاي طباطبايي بدهم دقيق نمي دانم اين مبلغ مربوط به شخص صادق طباطبايي بود يا رابطه اي با اتحاديه انجمنهاي اسلامي داشت رحيم كماليان

2ـ در سال 70 حدود دوازده هزار مارك ، در سال 71 حدود 25 هزار مارك يا كمي كمتر در سال 72 حدود سي 30 هزار مارك يا كمي كمتر در سال 73 همان حدود من به حواله ايشان براي آقاي شبستري كه بعد از آقاي دكتر بهشتي امام مركز اسلامي هامبورگ هستند فرستادم

3ـ ايشان در نيمه اول سال 1973 مبلغ هزار مارك براي پرداخت به اتحاديه انجمن هاي اسلامي به من حواله كردند كه من در تابستان همان سال به حساب آنها بدون ذكرنام فرستنده حواله كردم

رحيم كماليان

4ـ ايشان در طول چند سال اخير كه به ايران آمده اند براي شخصي به نام اصفهاني ساكن پاريس يك سال ماهي سيصد و پنجاه مارك ـ براي شخصي به نام نكويي ساكن هانور آلمان غربي حدود يك سال يا كمي بيشتر ماهي دويست مارك ـ براي شخصي به نام سيرواني حدود 5/2 سال ماهي صد مارك توسط من و اضافه بر آن مبلغي در حدود 1500 يا 2500 مارك از قرض ايشان را كه به خود من بدهكار بود پرداختند فقط در مورد آقاي نكويي من از خود نكويي در فوريه سال 73 تلفني كه آقاي نكويي به من كرد و گفت هروقت آقاي بهشتي را ديدم سلام برسانم و بگويم پول ديگر ايشان نفرستند چون ايشان از يك كليساي آنجا بورس تا آخر امتحاناتش مي گيرد و اضافه كرد كه پس از امتحاناتش و گرفتن كار شروع به پرداخت مبلغ فوق خواهد كرد

در مورد سيرواني هم به ايشان پس از ازدواجش آقاي بهشتي مبالغ فوق را حواله كردند

رحيم كماليان

توضيح مي دهم كه آقاي بهشتي را در منزلشان من ملاقات كردم ايشان از وضع انجمن هاي سفارش براي پرداخت مبلغ هزار مارك كردند كه من به حساب آقاي بهشتي به آنها بپردازم

رحيم كماليان

كليه مبالغ فوق را آقاي بهشتي در آخر هر سال حساب مي كردند و به تدريج به من مي پرداختند ولي در آخر سال 1973 من مبلغي در حدود 45 هزار مارك بابت وجوهات سهم امام و خمس كه براي چند سال اخير بدهكار بودم و مي خواستم بپردازم از اين مبلغ من خودم با اطلاع قبلي آقاي دكتر بهشتي در سال 1972 و 1973 جمعاً‌ چهارده هزار مارك به حساب مركز اسلامي هامبورگ فرستاده بودم و مبلغ 6 شش هزار مارك هم توسط پدرم تحت نظر آيت الله گلپايگاني به افراد محتاج بين فاميل و نزديكان در قم پرداخته بودم و مبلغ 1500 هزار و پانصد مارك هم به مسجد آخن داده بودم كه حالا دقيق نمي دانم كه هزار مارك از اين هزار و پانصد مارك را كه براي حمل جنازه يك عرب كه زير ماشيني مانده و مرده بود به كشورش مصرف شده بود ايشان به عنوان خرج غير ضروري دانست و پرداخت آن را از محل سهم امام جايز ندانست يا اين كه قبول كرد بقيه مبلغ چهل و پنج هزار مارك كه پس از كسر چند قلم فوق 24500 بيست و چهار هزار و پانصد مارك يا بيست و سه و هزار و پانصد مارك مي شود من از بابت طلب خودم از ايشان به عنوان وجوهات نگرفتم ايشان در آخر محاسبات از من پرسيد كه آيا ايشان مجاز است با مسئوليت خود اين مبلغ را به مصرف برسانند من به سئوال ايشان جواب مثبت دادم

رحيم كماليان

5ـ تا قبل از دستگير شدنم درسال 1974 نيز من مبلغ بيست و چهار هزار مارك براي آقاي شبستري فرستاده ام كه هنوز آقاي دكتر بهشتي حساب نكرده و از ايشان نگرفته ام و در اولين فرصت اين كار را خواهم كرد

رحيم كماليان

6ـ آقاي دكتر بهشتي در حدود سه سال قبل مبلغي در حدود هشتصد و پنجاه مارك براي پرداخت به يك چاپخانه كه كتب درسي را در آلمان غربي چاپ مي كنند به من حواله كردند و در آخر همان سال همراه ساير حسابها به نفع من حساب و به من پرداختند

رحيم كماليان

س ـ صحت اظهارات خود را چگونه گواهي مي نماييد

خط خوردگي ها از طرف اينجانب است رحيم كماليان

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 20/8/53

شماره 21132/ هـ 12

موضوع ‌ مكتب قرآن

در تاريخ 11/8/53 جلسه هفتگي سيار شبهاي يكشنبه مكتب قرآن در خانه محسن رفيق دوست واقع در خيابان خراسان ، خيابان زيبا ، مقابل دبيرستان دخترانه عطار ، تشكيل و دكتر سيد محمد بهشتي واعظ پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا با حضور 120 نفر كه بيشتر جوانان 25 تا 30 ساله بودند درباره شرايط رهبري صحبت نمود و پاسخ چند نامه رسيده را داد وي افزود قرآن تنها بدون استفاده از اخبار قابل فهم نيست و بايد رهبر علاوه بر اتقي و اشجع و اعلم بودن زيركي خاصي داشته باشد و به طريق سيستم انتخاباتي امريكا تعيين گردد البته نه مانند انتخاب نيكسون كه توام با تقلب بوده است

نظريه شنبه اغلب شركت كنندگان شناخته شده وكساني هستند كه در كليه جلسات اين مكتب شركت مي نمايند

نظريه يكشنبه به صحت اظهارات شنبه اعتماد حاصل است دانشگر

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه تأييد مي شود برليان

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه تأييد مي شود سپاهي

دايره عمليات ـ آقاي باقري

22/8/53

تلگرافات وارده

از آبادان

به 323

تاريخ 25/8/53

شماره 19325/ هـ 2

دانشگاه جندي شاپور نظريه ساواك را درباره دعوت از نامبردگان زير جهت سخنراني استعلام نموده خواهشمند است نظريه اعلام دارند شاهين

1ـ دكتر علي غفوري از تهران

2ـ دكتر محمد جواد باهنر از تهران

3ـ دكتر سيد محمد بهشتي از تهران

4ـ ناصر مكارم شيرازي از قم

5ـ مهندس مصحف اصفهاني از اصفهان

در پرونده دكتر سيد محمد بهشتي به كلاسه 16111 ضميمه بايگاني شود

رونوشت برابر اصل است

اصل در پرونده 18/231116 بايگاني است

رونوشت گزارش خبر

تاريخ 26/8/53

شماره 21277/20 هـ 12

موضوع جلسه هفتگي مكتب قرآن

جلسه هفتگي سيار مكتب قرآن در تاريخ 18/8/53 در منزل محسن رفيق دوست تشكيل بعد از اقامه نماز جماعت دكتر سيد محمد بهشتي در حضور يك عده از زن و مرد درباره شرايط رهبر و مرجع و موارد آنها صحبت و به خطبه اي از نهج البلاغه از قول حضرت امير ع كه شرايط زمامدار را تقوا و شجاعت و عدم رعايت قرابت در انتصابات نقل كرده بود استناد نمود دكتر بهشتي پاسخ به سئوالات را به جلسه بعد كه در منزل علي اكبرپور استاد ، دلال آهن در خيابان عين الدوله ، خيابان سقاباشي ،‌ كوچه نجات ، كوچه چهارم پلاك 54 ، منعقد مي شود موكول نمود

نظريه شنبه اشخاص شناخته شده عبارت بودند از علي اكبرپور استاد ، محمدصادق اسلامي ، حسين مهديان ،‌ رحيم خانيان كه با پدر رضايي معدوم چند دقيقه اي نجوا نمود سيد محسن اميرحسيني ، محمود مرآتي ، دكتر توحيدي ، دبير دبيرستان زهرا ملك پور ، اين جلسه در ساعت 2115 روز مزبور خاتمه پذيرفت

نظريه يكشنبه به صحت اظهارات شنبه اعتماد حاصل است

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه تأييد مي گردد

اصل در پرونده كلاسه 161117 است در پرونده كلاسه 13406 بايگاني شود

تلگراف رمز شود

به ساواك آبادان

از مركز

تاريخ 28/8/53

شماره 3257/322

بازگشت به شماره 19325/ هـ 2 ـ 25/8/53

سخنراني رديفهاي 2 و 3 و 4 در مراكز آموزشي به مصلحت نمي باشد سخنراني رديف 1 بلامانع لكن متن ضبط شده سخنراني وي همچنين مشخصات بيشتري از رديف 5 ارسال

ثابتي

نسخه اول به امضاي معاونت دوم سركار سرهنگ وديعي رسيده است

در پرونده دكتر سيد محمد بهشتي به كلاسه 16111 ضميمه و بايگاني شود اميري 28/8/53

شماره 21460/ هـ 12

تاريخ 4/9/53

موضوع جلسه هفتگي مكتب قرآن

جلسه هفتگي سيار شبهاي يكشنبه مكتب قرآن از ساعت 1900 الي 2130 25/8/53 در خيابان عين الدوله ، كوچه سقا باشي ، كوچه نجات ، كوچه چهارم ، شماره 54 ، منزل علي اكبرپور استاد ، با حضور حدود يكصد نفر كه بيشتر آنان جوانان 25 تا 30 بودند تشكيل و دكتر سيد محمد بهشتي واعظ پس از اقامه نماز مغرب و عشا دنباله بحث خود را درباره شرايط مرجعيت و رهبري و امامت امت كه حدود شش جلسه قبل شروع نموده بود ادامه و به اين بحث خاتمه داد نامبرده در جلسه قبل حضار را به مطالعه كتب بحثي در پيرامون روحانيت و مرجعيت تشويق نموده بود دكتر بهشتي اظهار داشت شرايط امامت و پيشوايي و رهبري و مرجعيت مسئله حساسي است و به مثالي كه به عنوان يك روايت زنده نقل مي كنيم همه دقت نماييد و آن اين است كه از آيت الله زاده حائري مقيم قم شنيدم كه از مرحوم پدرش نقل كرد زماني كه حاج شيخ مرتضي انصاري مرجع عاليقدر شيعيان صاحب رساله شرايع فوت مي كند قريب ده نفر مجتهد همطراز علمي با او معاصر بوده اند از جمله مرحوم آيت الله حاج ميرزا حسن شيرازي كه استعمال تنباكو را قدغن و حرام نموده است كه به حاج ميرزا حبيب رشتي مجتهد معاصر ديگري ضمن نامه اي نوشت حال كه قرار است مرجعي تعيين شود بهتر آن است كه علاوه بر شرايط تقوا و علم از همه ما عاقل تر باشد به مرجعيت تعيين گردد و او در پاسخ نوشته است شما كه از ما عاقل تر و حائز شرايط هستيد وهمه مرجعيت جنابعالي را قبول مي كنند بهشتي گفت با توضيحي كه دادم ديگر استدعا مي كنم از من نپرسيد در عصر ما چه كسي حائز شرايط است زيرا از پاسخ آن معذورم و شرايط همان است كه در جلسات قبل به تفصيل از آن سخن گفتم

سيد علي اصغر آل احمد در خاتمه سخنراني پرسيد شرايط ديگر مرجع را از جهت قرآن و اخبار بفرماييد ،‌ بهشتي گفت آنها را در جلسات گذشته بيان نموده ام حسين مهديان آهن فروش خيابان خيام ، مقابل قورخانه ، در مراجعت از سخنراني بهشتي تمجيد كرد و چون بهشتي گفته بود بهتر است براي اين كه موضوع سخنراني را حضار فراموش نكنند از فردا بين خود بحث نمايند مهديان گفت بعضي از حضار از شنيدن اين سخنراني افق تازه اي برايشان طلوع كرده و ديگر مانند كه غاصب مرجع تقليد شده و با سكوت خود صدمه به عالم اسلامي مي زند اقبالي نخواهند داشت دوست مهديان گفت سخنراني بهشتي چندان تازگي نداشت زيرا اين مطالب را نامبرده در 12 سال قبل در كتاب بحثي در پيرامون روحانيت و مرجعيت نوشته است

مهديان گفت 12 سال قبل مسلمين به عوارض خلاء و عدم وجود مرجع تقليد عاقل هنوز پي نبرده بودند لكن اين مرور زمان عوارض مذكور را به آنها نشان داد يكي از حاضرين به علت تلگرام تسليتي كه شاه در فوت آيت الله شاهرودي به خوانساري مخابره نموده بودند اشاره و آن را عدم توجه به آيت الله شريعتمداري در واقعه مذكور تلقي نمود مهديان گفت علتش نامه شفاعتي بود كه آيت الله شريعتمداري به پشتيباني از شهدا معدومين به اصرار خانواده هاي آنها كه در خانه او متحصن شده بودند به شاه نوشته و مغضوب شده وي افزود نامه مذكور را حاج سيد صادق خياط پدر يكي از معدومين ديده است دوست مهديان اظهار داشت سخنراني امشب به نظر من موجش آنقدر قوي نيست كه بتواند موجب تجديد نظر مؤمنين در انتخاب مرجع تقليد باشد مهديان گفت عقيده من درست برعكس شماست

نظريه شنبه 1ـ كتاب مرجعيت و روحانيت 12 سال قبل از طرف شركت سهامي انتشار چاپ شده و نويسندگان آن دكتر بهشتي ، مهندس بازرگان ،‌ آيت الله سيد ابوالفضل موسوي زنجاني ،‌ آيت الله سيد محمود طالقاني و مرتضي مطهري مي باشند

2ـ سخنراني امشب دكتر بهشتي نقل محافل فرداي مجامع ديني و بازاريان متدين خواهد شد

نظريه يكشنبه به اظهارات شنبه اعتماد حاصل است

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه تأييد مي شود

نظريه چهارشنبه تشكيل جلسه در منزل علي اكبرپور استاد كه فرد مظنوني بوده و در آن اداره كل داراي سابقه مي باشد حائز اهميت و بررسي است ضمناً‌ اقدامات لازم جهت شركت مداوم شنبه در جلسه مورد بحث به عمل آمده است

اصل در پرونده كلاسه است

در پرونده كلاسه بايگاني شود

به ‌ عرض مي رسد

از 312

تاريخ 30/9/53

موضوع جلسه مكتب قرآن

روز 14/10/53 جلسه مكتب قرآن در خيابان اميريه ، كوچه البرز ، كوچه نقدي ، پلاك 14 منزل حاج حسن قيصريه تشكيل شد در اين جلسه دكتر بهشتي پيرامون حج و فلاسفه آن بحث نمود و پس از تأكيد به اين كه حج يكي از راههاي ايجاد همبستگي و اتحاد فرق مختلف اسلامي است ،‌ از انترناسيوناليسم اسلامي جانبداري نمود

ملاحظات واعظ مذكور دكتر محمد حسين حسيني بهشتي مي باشد كه مراقبت از او همچنين از جلسات مكتب قرآن ادامه دارد %‌

به عرض مي رسد

از 312

تاريخ 14/10/53

موضوع جلسه مكتب قرآن

روز 14/10/53 جلسه مكتب قرآن در خيابان اميريه ، كوچه البرز ، كوچه نقدي ، پلاك 14 منزل حاج حسن قيصريه تشكيل شد و دكتر بهشتي شروع به سخنراني نمود

بحث او مانند چند جلسه گذشته پيرامون مسئله آسيب پذيري و تخريب جوامع اسلامي بود و روي شناختن چهره هاي منافق تكيه مي شد دكتر بهشتي داستان تاريخي اوس و خزرج دو قوم قديمي مدينه را مطرح و نحوه نفاق افكني بين آنها وسيله يك طايفه يهودي را تشريح كرد مشاراليه سپس به بي اساس بودن ناسيوناليسم در بين ملل اشاره و به مليت گرايي حمله نمود

ملاحظات خبر صحت دارد وشنبه در مورد كنترل جلسات مورد بحث توجيه شده است بهشتي واعظ دكتر محمد حسين حسيني بهشتي مي باشد

باقري 21/10

به عرض مي رسد

از 312

تاريخ 21/10/53

روز 21/10/53 جلسه مكتب قرآن در منزل حاج عبدالله رفيق دوست واقع در خيابان خراسان ،‌ خيابان زيبا ، تشكيل شد و دكتر بهشتي پيرامون آيه ولتكن منكم امه يدعون الي الخير بحث نمود و چنين عنوان كرد كه مقصود از اين آيه آن است كه از مسلمانان امت واحدي به وجود آيد مشار اليه ضمن توجيه كلمه امت به ناسيوناليسم و مليت خواهي حمله نمود

ملاحظات خبر صحت دارد واعظ مزبور دكتر محمد حسين حسيني بهشتي مي باشد كه قبلاً‌ نيز درباره وي گزارشهايي تقديم شده است

باقري 19/10/53

بهره برداري شود

21/11/52

به عرض مي رسد

از 312

موضوع دكتر بهشتي مسئول كتابهاي درسي وزارت آموزش و پرورش

نامبرده فوق ضمن تماس با يكي از دوستان خود اظهار داشته است كه اخيراً به تعداد زنهاي مسلمان ايراني دانشجو در آلمان اضافه شده و سابقاً اين قبيل افراد به تعداد كمي فعاليت مذهبي داشته اند ياد شده اضافه نموده است كه دانشجويان مذهبي نشريه اي به عنوان اسلام مكتب مبارزه منتشر مي كرده اند كه هنوز هم ادامه دارد

ملاحظات

نظريه شنبه خبر صحيح است

نظريه يكشنبه ضمن تأييد نظريه شنبه مراتب فوق نشان دهنده ارتباط دكتر بهشتي با عناصر وابسته به انجمنهاي اسلامي دانشجويان مي باشد مضافاً به اين كه به استناد اعترافات متهمي حسب الامر قرار است اين شخص جهت اخذ توضيحاتي احضار گردد كه در اين باره نيز مفصلاً از يادشده بازجويي خواهد شد

به رياست ساواك تهران 20 هـ 12

از اداره كل سوم 312

تاريخ 21/10/53

شماره 7973/312

درباره محمد حسيني بهشتي فرزند فضل الله

بازگشت به 20288 هـ 12 ـ 18/7/53

برابر پاره اي از اخبار تأييد شده اي كه اخيراً واصل شده نامبرده بالا علاوه بر شركت جلسات هفتگي مكتب قرآن در جلسات ديگري كه با شركت پاره اي از عناصر مورد اطمينان روحاني مزبور مي باشند و اين جلسات بعضاً در منزل خود او تشكيل مي شود ، نيز شركت و پيرامون پاره اي از مسائل امنيتي بحث و تبادل نظر مي نمايند به علاوه قرائن موجود حاكي از آن است كه به احتمال قوي فرد ياد شده در فرصتهاي مناسب از موقعيت شغلي خويش به منظور پياده كردن نيات سوء خود استفاده خواهد كرد از سوي ديگر گزارشهاي رسيده نمايشگر آن است كه جلسات مكتب قرآن به تدريج گسترده تر شده به طوري كه ضمن آن كه عده بيشتري از عناصر طرفدار جمعيت به اصطلاح نهضت آزادي ، در مقايسه با قبل ، در اين جلسات شركت مي نمايند در يكي از جلسات سيد محمود علايي طالقاني نيز شركت و به سئوالات طرفداران خويش پاسخ گفته است از چندي قبل تعدادي از دانشجويان متعصب دختر و پسر نيز از اين جلسات استقبال مي نمايند

با توجه به آنچه كه در بالا گفته شد ، خواهشمند است دستور فرماييد با بهره گيري از كليه امكانات موجود نسبت به انجام موارد خواسته شده زير اقدام نمايند

1ـ اعمال و رفتار محمد حسين حسيني بهشتي را چه در محل كار در صورت لزوم با همكاري بخشهاي مربوطه ديگر آن ساواك و چه در محيط خارج تحت كنترل بيشتري قرار داده شود

2ـ ترتيبي داده شود كه محل تشكيل جلسات مخفي ياد شده بالا و مريدان او ، مشخص گرديده ، منابع فعال و ارزنده آن ساواك در اين جلسات شركت و از فعل و انفعالاتي كه در آنها صورت مي گيرد آگاهي حاصل شود

3ـ از جلسات هفتگي مكتب قرآن مراقبتهاي بيشتري عمل آورده و پيرامون مطالب مطروحه در اين جلسات اطلاعات كافي كسب شود

4ـ نتايج حاصله را مرتباً با اين اداره كل اعلام دارند %‌

مدير كل اداره سوم

ثابتي 15/10

رهبر عمليات ـ باقري

رئيس بخش 312 ـ 15/10

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي ـ عطارپور 16/10/53

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 27/10/53

موضوع جلسه مكتب قرآن

جلسه مكتب قرآن كه مدت چهار هفته است شبهاي يكشنبه در خيابان اميريه ، خيابان البرز ، كوچه نقدي ، پلاك 14 ، برگزار مي شود در اين جلسات عده اي از افراد شناخته شده كه در گذشته فعاليت داشته اند ، ديده مي شوند منجمله علي بابايي ازاعضاي نهضت آزادي بسته نگار خواهرزاده آيت الله طالقاني ازاعضاي نهضت آزادي حسين ابراهيمي ـ حسن حسيني زاده اخيراً‌ دستگير شده است مقصودي ـ صادق اسلامي ـ سلطاني ـ محمد خوانساري ـ مصطفي ميرخاني ـ محمود مرآتي ـ حاجي رضايي پدر برادران رضايي معدوم حجتي كرماني برادر كوچك حجتي عضو حزب ملل اسلامي كه فعلاً‌ در زندان است

نظريه شنبه در اين جلسات حدود 600 الي 700 نفر شركت و گفته مي شود كه دكتر بهشتي گوينده جلسه نماينده خميني در كلن آلمان بوده و درآمد او از راه نوشتن كتب و وزارت آموزش و پرورش تأمين مي شود و صاحب اجتهاد است و مرجعيت روي او مي كنند جلسه اين مكتب هفته آينده در خيابان خراسان ، كوچه زيبا ، جنب مسجد محمد و منزل رفيق دوست برگزار مي شود

نظريه يكشنبه خبر مذكور توسط منبع نفوذي ديگري نيز تأييد شده است

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه تأييد مي شود

نظريه چهارشنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است

به عرض مي رسد

از 312

تاريخ 28/10/53

موضوع { جلسه مكتب قرآن }

روز 28/10/53 پس از تشكيل جلسه قرائت قرآن ، دكتر بهشتي دنباله بحث هفته قبل را پيرامون آيه ولتكن منكم امه ادامه داد و ضمن وعظ اظهار داشت كه يكي از دبيران علوم كه آدم وارسته و با سوادي است به من مي گفت منظور از درس تعليمات ديني نبايد مبارزه با كمونيسم باشد

نظريه شنبه بهشتي اين مطلب را طوري بيان مي كرد كه شنونده نسبت به كمونيسم خوش بين مي شد

ملاحظات خبر صحت دارد و دكتر محمد حسين حسيني بهشتي از وعاظ ناراحت است و اكثر شركت كنندگان در جلسات مكتب قرآن را عناصر وابسته به جمعيت به اصطلاح نهضت آزادي تشكيل مي دهند

باقري 8/11/53

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 12/11/53

موضوع جلسه هفتگي مكتب قرآن

جلسه هفتگي شبهاي يكشنبه مكتب قرآن به گردانندگي دكتر سيد محمد بهشتي از ساعت 1900 تا 2100 شنبه 12/11/53 طبق آگهي قبلي در خيابان زيبا ، كوچه محمدي ،‌ دست راست ، درب سوم ، با حضور 150 نفر كه اكثراً‌ جوانان 20 تا 30 بودند و حدود هشتاد نفر زنهاي چادري در منزل رفيق دوست تشكيل ، ابتدا نماز جماعت خوانده شد سپس يك طفل 14 ساله يك قطعه شعر در تمجيد از حضرت حسين ع به لحن متعادلي دكلمه نمود سپس دكتر بهشتي تحت عنوان آيه ولتكن منكم يدعون الي الخير و تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر اولئك هم المفلحون يعني بايد از شما مسلمين باشند عده اي كه امر به معروف و نهي از منكر كرده دعوت به خير بكنند و اينها رستگارانند مدت يك ساعت سخنراني كرد و به استناد حديث ادعو لناس بانفسكم علي غير السنتكم يعني مردم را به غير از طريق حرف به نيكي تشويق و دعوت نماييد مفصل سخن گفته اظهار داشت علت اين كه اغلب دعوتها را براي ايراد سخنراني نمي پذيرم يكي همين اعتقاد است كه بايد كمتر حرف زد و شبكه تبليغ دين را در راههاي عملي آن جستجو نمود

شناخته شدگان در اين جلسه عبارت بودند از پدر رضايي معدوم ،‌تقي زاده ،‌ حقايقي 20 ساله ، مهدي سبحاني ، اخباري ، حاج فرهاد مينايي وكيل عدليه

جلسه هفته آينده در خيابان ايران كوچه روحي مقابل دبيرستان ناصرخسرو پلاك 148 منزل حاج حسن معيني پدر همسر محمود و احمد مرآتي تشكيل خواهد گرديد

نظريه شنبه نظري ندارد

نظريه يكشنبه به صحت اظهارات شنبه اعتماد حاصل است

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه تأييد مي شود

نظريه چهارشنبه منبع قابل اعتماد است

به عرض مي رسد

از 312

تاريخ 13/11/53

موضوع تحقيقات مذهبي در راديو و تلويزيون

اخيراً‌ در راديو و تلويزيون ملي ايران كميته اي تحت سرپرستي سيد محمد باقر نجفي شوشتري تشكيل گرديده كه موظف است براي بهتر نمودن برنامه هاي مذهبي راديو و تلويزيون از اطلاعات مذهبي روحانيون سرشناس بهره برداري و سپس طرحي تهيه و به مرحله اجرا بگذارند و براساس اين تصميم نمايندگان كميته مذكور به ويژه نجفي به اغلب روحانيون منجمله آيت الله فلسفي مراجعه و به آنان با كمال خوشرويي از چنين برنامه اي استقبال و كمال همكاري داشته اند

لكن يكي از روحانيون به نام دكتر سيد محمد بهشتي مسئول بررسي كتب درسي وابسته به وزارت آموزش و پرورش نه تنها در مراجعه دكتر نجفي به منزلش با وي همكاري نكرده بلكه اظهاراتي به شرح زير بيان داشته است

شماها را نمي شناسم كه چه جور آدمي هستيد ولي در هر صورت از طريق دستگاه خريده شده ايد و يا اين كه از ساده لوحي شما استفاده و از اطلاعات اسلامي شما به ضرر اسلام اقدام مي شود بنابراين از دادن هرگونه پاسخي به سئوالات مذهبي خودداري نموده است

ملاحظات

نظريه شنبه خبر صحيح است و آخرالامر دكتر بهشتي كه از روحانيون افراطي است از هرگونه همكاري با راديو و تلويزيون در زمينه برنامه هاي مذهبي و ارائه پيشنهادات مربوطه براي بهبودي برنامه ها و حتي پاسخ به سئوالات خودداري نموده است

نظريه يكشنبه خبر صحيح است و دكتر بهشتي مؤسس انجمن هاي اسلامي دانشجويان مقيم آلمان بوده كه حدود پنج سال قبل به ايران مراجعت و طبق اعترافات يكي از متهمين از طريق ايران نيز كمكهاي مادي به انجمن مذكور در آلمان مي كرده است و قرار است پس از كسب اطلاعات كافي از وضعيت فعلي وي و جمع آوري مدارك بيشتري حسب الامر دستگير و تحت بازجويي قرار گيرد

بهشتي شديداً مراقبت شود

ثابتي

22/11/53

به عرض مي رسد

از 312

تاريخ 26/11/53

موضوع جلسه مكتب قرآن

روز 26/11/53 جلسه نامبرده بالا تشكيل و دكتر بهشتي پيرامون امر به معروف و نهي از منكر سخنراني كرد و اظهار داشت كه اين امر يك واجب عيني و در عين حال يك واجب كفايي است به اين معني كه هر يك از افراد جامعه در امر به معروف و نهي از منكر سهم دارند اعم از اين كه جامعه صالح باشد يا نه و يا حكومت صالح داشته باشد يا نه ؟ وي اضافه نمود در جامعه اي كه امر به معروف رواج نداشته باشد بركات از جامعه مي رود و بعضي از آنها بر بعضي ديگر مسلط مي شوند

نظريه شنبه دكتر بهشتي نظريات سوء خود را با زيركي خاصي در سخنراني هايش مطرح مي كند

ملاحظات ياد شده دكتر محمد حسيني بهشتي از وعاظ ناراحت و طرفدار جمعيت به اصطلاح نهضت آزادي مي باشد

خبر صحت دارد

به ساواك تهران از او مراقبت كنند و ازسخنراني او نوار تهيه كنند 14/12

از 312

درباره محمد فرزند فضل الله شهرت حسيني بهشتي واعظ و كارمند وزارت آموزش و پرورش تهيه و تدوين كتب ديني مدارس

منظور

كسب مجوز به منظور دستگيري و بازداشت ياد شده بالا

سابقه

برابر سوابق موجود در سالهاي قبل مشاراليه به سبب فعاليت به نفع خميني و تمايلات جبهه به اصطلاح ملي سابق از فرهنگ قم اخراج و سپس به عنوان نماينده مذهبي شيعيان از طرف آيت الله شريعتمداري به آلمان غربي اعزام مي گردد ياد شده در مدتي كه در آلمان بود با دانشجويان منحرف ايراني كشور مزبور همكاري و بعضاً‌ نيز با موسي صدر و خميني تماس داشته است

فعاليتهاي اخير ياد شده

همانطوري كه قبلاً به استحضار رسيده شخصي به نام محمود كماليان شغل فرش فروش در آلمان غربي كه به اتهام فعاليت به نفع انجمن دانشجويان اسلامي ايران در آلمان هنگام ورود به كشور دستگير شده بود در تحقيقات معموله اعتراف نموده كه ياد شده بالا زماني كه در آلمان بوده ضمن تماس با دانشجويان افراطي اعضاي انجمن آنان را در سخنرانيهاي خود با زيركي خاصي تحت تبليغ قرار داده و توصيه مي نموده كه مي بايستي به منظور پيشبرد هدفهاي اسلامي پس از بازگشت به كشور در سازمانهاي آموزشي استخدام شوند و سپس نسبت به تهيه و توزيع كتب شركت انتشار به ويژه از آثار مهندس بازرگان و غيره مبادرت مي نموده است و پس از بازگشت به ايران نيز يك بار به ملاقات ياد شده رفته و مبلغ دو هزار مارك به منظور كمك به انجمن دانشجويان درآلمان از مشار اليه دريافت و در كشور مذكور به حساب بانكي انجمن واريز نموده است مراتب براساس اعترافات متهم به عرض رسيد و پيشنهاد گرديده بود كه بهشتي احضار و ضمن اخذ اطلاعات وي با اخذ تعهد مرخص و سپس نسبت به عدم ارجاع مشاغل حساس به وي اقدام شود كه در اين مورد اوامري به شرح زير صادر شده بوده است

اقدام شود در مورد بند يك پس از تحقيق نظريه داده شود

اقدامات انجام شده

نظر به اين كه وضعيت فعلي مشاراليه از نظر نحوه تمايلات سياسي و فعاليتهاي احتمالي ياد شده مشخص نبود لذا منابع مختلفي را به وي نزديك و روشن گرديده كه وي ضمن صحبت هم اكنون نيز از نوع نشريات منتشره در آلمان از طريق انجمن مذكور با اطلاع بوده و اين امر نشان دهنده اين است كه احتمالاً نيز با عناصر مذكور مرتبط است از طرفي در تهران جلساتي تحت عنوان مكتب قرآن به سرپرستي وي اداره مي شود كه باز هم با زيركي خاصي و با مطرح كردن مسائل ديني تلويحاً‌ از اوضاع فعلي تنقيد و در يكي از جلسات ضمن سخنراني ، آيه اي از قرآن را قرائت و اظهار داشته مقصود از اين آيه آنست كه از مسلمانان امت واحدي به وجود آيد و سپس ضمن توجيه كلمه امت به ناسيوناليسم و مليت خواهي حمله نموده و اضافه مي نمايد نبايد منظور از تعليمات ديني حمله به كمونيسم باشد و مشاراليه مطلب را طوري بيان مي كرد كه شنونده به مكتب كمونيسم خوش بين مي نموده است

از طرفي گزارش منبع ديگري حاكي از اين است اخيراً طرحي براي بهبودي برنامه هاي مذهبي تلويزيون تهيه و قرار شده بود كه راهنمايي روحانيون سرشناس و باسواد نيز در اين زمينه مورد بهره برداري قرار گيرد لذا اكيپي از سازمان مذكور با وي ملاقات و قصد بر اين بوده كه سئوالاتي در اطراف چگونگي اجراي برنامه هاي مذهبي از وي به عمل بياورند لكن نامبرده نه تنها حاضر به بيان نظريات خود نشده بلكه افراد مذهبي كه در اين زمينه و در گروه تحقيق راديو تلويزيون ملي ايران مشغول كار هستند مزدور و خريده شده از طريق دستگاه قلمداد نموده است

نظريه

با عنايت به مراتب فوق و اين كه تحقيقات و گزارشات اخير از ناحيه منابع مختلف ماهيت فكري و اقدامات خلاف مشاراليه را كه با كمال زيركي عمل مي نمايد تأييد نموده و به ويژه اين كه ادامه جلسات مشار اليه نيز كه اغلب شركت كنندگان آن را اعضاي سابق وابسته به جبهه ملي تشكيل مي دهند به صلاح نمي باشد لذا در صورت تصويب مشاراليه وسيله كميته مشترك ضد خرابكاري دستگير و ضمن بازرسي از منزلش و اخذ قرار بازداشت تحت تعقيب قانوني قرار گيرد

رهبر عمليات دوستان 24/12/53

رئيس بخش 312

24/12

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي عطارپور

اقدام شود ثابتي 27/12/53

بازجويي از محمد شهرت حسيني بهشتي فرزند فضل الله

س ـ هويت شما محرز است ، شرح اطلاعات و فعاليتهاي خود را در خارج از كشور ضمن بازگو كردن اقداماتي كه توسط شما انجام شده است بنويسيد

ج ـ در پنج سال اقامت خود در آلمان ، هامبورگ ، كه به دعوت حضرت آيت الله خوانساري به عنوان امام مسجد و مركز اسلامي هامبورگ به آنجا رفته بودم ،‌ قسمت عمده كارهاي من از قرار زير بوده است

1ـ كوشش براي تكميل ساختمان مسجد هامبورگ ، كه مدتي بود معوق مانده و مايه سر و صداهايي در محل شده بود كه به حيثيت اسلام و ايران لطمه مي زد

2ـ كوشش در تقويت مباني عقيدتي و اخلاقي و عملي اسلامي مسلمانان مقيم آلمان ، به خصوص برادران و خواهران مسلمان ايراني مقيم آنجا

3ـ رسيدگي به امور ديني آنها و انجام مراسمي كه معمولاً بر عهده يك عالم ديني است از قبيل ازدواج و نظاير آن

4ـ كوشش براي آشنا ساختن مردم آلمان به حقايق اسلامي از راه نشريات ، سخنراني و تدريس در مدارس آلماني ، دانشگاهها و كليساها و مجامع ديگر

5ـ حل و فصل برخي از اختلافات شغلي و خانوادگي

6ـ عقده گشايي هاي روحي از كساني كه از آنجا دچار غربت زدگي و مسائل ناشي از آن مي شدند و مشاوره هاي مشابه به خصوص براي جوانان

7ـ مازاد وقت صرف ادامه مطالعات و تحقيقات ديني و انساني و دين شناسي مي شود

محمد حسيني بهشتي

س ـ اقدامات خود را پس از برگشت از اروپا نوشته و توضيح دهيد در حال حاضر كداميك از جلسات يا هيئتهاي مذهبي را اداره مي فرماييد

ج ـ در مدت پنج سال اخير كه باز در تهران هستم كارهاي اساسي من از قرار زير است

1ـ ادامه كارهاي علمي و تحقيقي كه در برخي موارد همراه با تشكيل جلسات مباحثه و مشاوره علمي با كساني كه در اين زمينه ها مطالعات مفيدي دارند

2ـ مسئوليت نظارت بر تأليف و تكميل كتابهاي درسي تعليمات ديني در سازمان كتابهاي درسي ايران وابسته به آموزش و پرورش

3ـ رسيدگي به مراجعات ديني مردم كه گاهي با حل و فصل و دعاوي خصوصي يا غير خصوصي همراه است و در حقيقت اصلاح ذات البين است

س ـ با شما در تماس بوده و به مراكز اسلامي كمك مي نموده اند نام برده و توضيح دهيد كمكهاي اين از چه قبيل بوده است

ج ـ كمك اشخاص به مركز اسلامي هامبورگ غالباً كمك مالي بوده كه به صورت ماهانه يا سالانه و به صورت رسمي بوده كه در دفاتر پلمپ شده موجود در مسجد نام همه آنها و مبالغي كه پرداخته اند ثبت و در بيلانهاي هر سال منتشر شده است در صورت لزوم ممكن است يك دوره از بيلانهاي مربوط به آن سالها يا سالهاي بعد از آنجا گرفته شود اين كمكها توسط اشخاص زيادي پرداخت مي شده كه نام برخي از آنها را هم اكنون در ذهن دارم آقاي محمد نظريان ، آقاي محمد خسروشاهي ، آقاي نوبري ، آقاي رحيم كماليان از آخن ، آقاي نعمت زاده ، آقاي طوبي

محمد حسيني بهشتي

س ـ در صورتي كه پس از مراجعت به ايران وسيله شما براي افراد يا مؤسسات در خارج از كشور كمكهايي ارسال مي شده است با معرفي مختصر كمك كننده در اين مورد توضيح دهيد

ج ـ در چند ماه اخير براي يكي از بستگان از طرف خانوادة من توسط اينجانب مبلغي براي هزينه تحصيل او به هامبورگ فرستاده شده كه توسط بانك ملي ارسال شده است و به نام آقاي جواد اجيه { اژه اي } فرستاده شده گاهي هم براي امام فعلي مركز اسلامي هامبورگ آقاي محمد مجتهد شبستري مبلغي براي تأمين هزينه زندگي شخصي ايشان فرستاده شده است ، يا توسط بانك يا به وسيله آقاياني كه تجارت با آلمان دارند

محمد حسيني بهشتي

س ـ تاكنون در كداميك از جمعيت يا نهضت اسلامي عضويت و فعاليتي داشته ايد ، در صورت مثبت اقدامات خود را در مراكز مذكور بنويسيد

ج ـ در هيچ جمعيت يا نهضت اسلامي عضويت نداشته ام و ندارم ، چون همانطور كه نوشته ام زمينه اصلي كار من كارهاي علمي و تعليمي است و نمي توانم عضويت احزاب يا جمعيتها را از هر قبيل باشند بپذيرم ، چون روشن است كه قبول عضويت در هر حزب و جمعيت در صورتي براي امثال من زيبنده است كه بتواند آنطور كه از او انتظار مي رود به وظايف خود عمل كند

محمد حسيني بهشتي

س ـ اشخاص و روحانيون مخالف و متعصبين مذهبي اي را كه با آنان در تماس هستيد معرفي و نحوه ارتباط خود را روشن نماييد

ج ـ ولي كساني كه يا در جلسات يا در ميهمانيها يا در كارهاي انجام مراجعات ديني يا به مناسبت سوابق دوران تحصيل و نظاير آن با من تماس دارند خيلي زيادند و در ميان آنها اهل همه گونه عقيده و خط مشي وجود دارد مي توانم از عده اي از آنها نام ببرم ولي آنكه بتوانم جهت آنها را به صورت يكنواخت مشخص كرده باشم و در مشخص كردن جهت آنها خودشان و مقامات مسئول بهتر از هر كس مي توانند نظر بدهند آقايان حاج سيد جعفر شبيري ، قهرماني ، محمد مفتح ، موسوي، مهدوي كني ، سيد رضي الدين شيرازي ، موسوي امام جماعت مسجد اختياريه ، آيت الله طالقاني ، مهندس بازرگان و به طور كلي اعضاي سابق انجمن اسلامي مهندسين ،‌ اعضاي انجمن اسلامي پزشكان ، حسين مهديان ،‌ اكبر هاشمي ، حاج صادق خياط ، علي بابايي ، بهفر ، توسلي دماوندي ، اخوان فرشجي {فرشچي}،‌ درويش ، رفيق دوست ، خسروشاهي ، لطفي

محمد حسيني بهشتي

س ـ در صورتي كه داراي تأليفاتي هستيد از آن نام ببريد و توضيح دهيد توسط چه مؤسسه يا بنگاهي اين تأليفات منتشر شده است

ج ـ تأليفات مستقل اينجانب كه تاكنون چاپ شده عبارتند از

1ـ صداي اسلام در اروپا كه به پنج زبان فارسي ـ عربي ـ انگليسي ـ آلماني ـ تركي چاپ شده و منتشر شده و فارسي و عربي آن در تهران توسط شركت انتشار منتشر شده است

2ـ نماز چيست ؟ توسط دفتر نشر و فرهنگ اسلامي در تهران

3ـ خدا از ديدگاه قرآن ، توسط انتشارات بعثت

علاوه بر اين مقالاتي علمي در چند مجموعه در ايران و خارج به زبانهاي مختلف داشته ام

س ـ تاكنون در برنامه هاي راديو يا تلويزيون ايران يا كشورهاي اروپايي شركت داشته ايد ؟

ج ـ فقط يك بار در برنامه اي كه تلويزيون هامبورگ از مراكز اسلامي آلمان تهيه و پخش كرد

محمد حسيني بهشتي

س ـ آيا تاكنون جهت ايراد سخنراني در راديو و تلويزيون ايران از شما دعوت شده است در صورت مثبت علت عدم اجراي برنامه را در اين مراكز مشروحاً بنويسيد

ج ـ براي اين برنامه ها از اينجانب دعوت شده ولي شركت در اين برنامه ها اصولاً براي من چندان هماهنگ نبوده است اين اصل عبارت است از اين كه زيادي باشد كه در جامعه ما فراوانند و پاسخ با مشاغل كافي كه برشمردم فرصت و فراغتي براي اين كار ندارم

محمد حسيني بهشتي

س ـ با توجه به اين كه شما در گذشته نيز در استخدام فرهنگ بوده ايد علت منتظر خدمت شدن خود را بنويسيد

ج ـ اين انتظار خدمت همانطور كه در ابلاغ آن آمده بنابر تصميمات اداري بوده و علت ديگري براي آن ذكر نشده است و به دنبال همان انتظار خدمت بوده كه براي رفتن به هامبورگ دعوت شدم

محمد حسيني بهشتي

س ـ اظهارات خود را چگونه گواهي مي نماييد ؟

ج ـ به وسيله امضا گواهي مي كنم

محمد حسيني بهشتي

به عرض مي رسد

از 312

تاريخ وقوع 17/12/53

موضوع جلسه مكتب قرآن

روز 17/12/53 جلسه مكتب قرآن در منزل فردي به نام حاج معين تشكيل گرديد و دكتر بهشتي شروع به سخنراني كرد و ضمن بحث پيرامون امر به معروف و نهي از منكر اظهار نمود مسلمان نمي ترسد و به كار هم كار دارد مسلمان بايد به كار جامعه و به كار بالاترها دخالت كند مسلمان نبايد مانند حيوان آنقدر كه آذوقه و جايي برايش فراهم شد ساكت شود

ملاحظات خبر صحت دارد جلسه مورد بحث به طور هفتگي و سيار تشكيل مي شود و اكثر شركت كنندگان آن را طرفداران جمعيت به اصطلاح نهضت آزادي تشكيل مي دهند

واعظ مزبور دكتر محمد حسيني بهشتي است كه از عناصر ناراحت و مخالف بود و اخيراً‌ وسيله كميته دستگير و متعاقباً آزاد شده است

در پرونده محمد حسيني بهشتي بايگاني شود

15985 بايگاني شود

به 312

از 16 هـ 1

تاريخ 1/1/54

روز جمعه 1/1/54 ساعت 2100 در مكتب قرآن آقاي دكتر سيد محمد بهشتي درباره رسالت جهاني اسلام سخنراني داشتند و درباره حق گفتن و درست عمل كردن و قضاوت سخناني ايراد كرد درباره قبله مسلمين سخن گفت كه اسرائيل مي گويد اگر رو به خانه كعبه نماز بگذارند پيرو ابراهيم هستند و از خودمان هستند و اضافه كرد چندي قبل با مسئولين آموزش و پرورش جلسه اي داشتيم كه زبان عربي را كمي بيشتر تقويت كنيم و در دانشگاه از آن استفاده شود در اين جلسه يك نفر گفت ما فعلاً‌ با يكي از كشورهاي همسايه عرب زبان خود دشمني و خصومت داريم چه فايده دارد كه زبان آن را تقويت كنيم ولي عيب نيست اگر زبان عربي بهتر بدانيم مي توانيم بهتر درباره آينده با همان كشور عرب زبان همسايه سازش كنيم و روابط خود را محكم كنيم گفت ما كه مناسباتي با هم نداريم سپس گفت اين گونه كارها جنبه سياسي دارند يك روز به همديگر فحش خواهر و مادر مي دهند يك روز هم با هم دوست مي شوند روي اينها نمي شود حساب كرد برنامه ساعت 2230 به پايان رسيد

نظريه شنبه نظري ندارد

نظريه دوشنبه خبر صحت دارد پيكار

نظريه 26 نظريه بالا مورد تأييد است

دايره عمليات ـ آقاي باقري 18/1

به / 6 هـ 312

از 26 / 6 هـ 1

تاريخ 2/1/54

روز شنبه 2/1/54 ساعت 2100 درمكتب قرآن دنباله سخنراني آقاي دكتر سيد محمد بهشتي درباره رسالت جهاني اسلام و انواع جامعه سخن گفت كه جامعه هايي بدون دليل به وجود مي آيند و هدفي در آنها نيست وقتي كه يك حزب بخواهند تشكيل دهند بايد كاملاً‌ آزادي برقرار باشد بايد داراي تشكيلاتي باشد به سود همه جامعه ، سپس درباره پول سخن گفت كه راستي راستي حلال مشكلات است و گفت چند سال قبل يكي از دوستانم مي خواست گذرنامه بگيرد تا به خارج از مملكت برود عيبي در كارش به وجود آمد دوستان بانفوذي در دستگاه داشت كه هر كدام مي گفتند ما سعي مي كنيم كه ترتيب كارت را بدهيم از طرفي يكي ديگر گفت فقط كارت را بايد با پول تمام كنيم خلاصه ايشان هم شخصي بود كه از پول دادن خيلي بدش مي آمد كارش به جايي رسيد كه 20 ريال پول به مأمور بايگاني داد تا كارش به سرعت بيشتري عمل شود بعداً‌ گفت اتفاقاً طرف هم به زيارت كربلا رفت اين وضع هم كه بايد رشوه بدهيم تا به زيارت برويم سپس اضافه نمود جواني روشنفكر يك سئوال كرد كه جداً‌ خيلي خوشحال شدم پرسيد آيا مي دانيد رابطه سربازان كشور ويتنام شمالي با افسران ارتش چگونه است براي اين كه بدانم آيا مي داند يا نه گفتم نه گفت وضع زندگي آنها يكي مي باشد خوابگاه و محل زندگي آنان در يك چادر است مثل هم لباس مي پوشند و در ميدان جنگ گوش به فرمان فرمانده خود هستند و اگر ايرادي در كار فرمانده باشد از او انتقاد مي كند و فرمانده نيز مجبور است درباره آن بحث كند ولي كجا حكومت اسلامي چنين است ولي افسوس كه درباره حكومت علي چنين بود برو و كتاب علي را بخوان و بدان و بفهم مي گفت در محيط خفقان آور ديگر حكومتهاي اسلامي چنين نيستند برنامه ساعت2230 به پايان رسيد

نظريه شنبه نظري ندارد

نظريه دوشنبه خبر صحت دارد پيكار

نظريه 26 ـ نظريات بالا مورد تأييد است

18/1/54

به 312

از 6 / هـ 1

تاريخ 3/1/54

موضوع

روز يكشنبه 3/1/54 ساعت 2100 در مكتب قرآن آخرين روز سخنراني آقاي دكتر محمد بهشتي درباره رسالت جهاني اسلام سخن گفت و درباره رابطه رهبران زمامداران با ديگر افراد صحبت كرد و گفت يك رئيس مملكت يا زمامدار يك رئيس اداره و يا شركت نبايد به زير دستان خود فخر بفروشد بايد رفتار او با آنان دوستانه و برادرانه باشد نبايد توقع داشته باشند كه ديگران به آنها احترام بگذارند آنگاه خطبه اي از نهج البلاغه حضرت علي كه مربوط به جنگ صفين بود قرائت كرد و در پيرامون آن چنين گفت دولتها در هنگام جنگ به مردم آزادي كلام نمي دهند و در اين موقع حكومت نظامي مي شود و كاملاً‌ مردم را تحت نظر مي گيرند در زمان حضرت علي و در جنگهاي ايشان چنين نبوده است سپس درباره دزدي چنين گفت يك مسلمان در كشور خارج بي پول شد شروع كرد به بليط قطار دزدي در كشور خارج و ديگر طوري شده بود كه به چشم سياهها و مو مشكي ها به چشم ديگر نگاه مي كردند آن وقت گفت آنها مي آيند در كشور ما منابع زيرزميني تو را مي برند كه خيلي ثروت است تو نمي تواني كار كني پس اين چه كار است كه مي كني برنامه ساعت 2240 به پايان رسيد

نظريه شنبه طبق يادداشتي كه در مكتب قرآن كرده اند از 7 فروردين به مدت هفت شب چند دوشيزه از قم جهت سخنراني مذهبي به مكتب قرآن دعوت شدند

نظريه دوشنبه خبر صحت دارد در صورت آمدن دوشيزگان مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد پيكار

نظريه 26 ـ نظريه دوشنبه مورد تأييد است

دايره عمليات ـ آقاي باقري 18/1

به عرض مي رسد

از 312

تاريخ 16/1/54

موضوع جلسه مكتب قرآن

روز جمعه 16/1/54 جلسه مكتب قرآن تشكيل و دكتر بهشتي ضمن سخنراني افتخارات تاريخي را تخطئه كرد و پس از ايراد مطالبي ، قرائت كتاب تاريخ روابط ايران و انگليس نوشته محمود محمود را توصيه نمود

ملاحظات خبر صحت دارد و واعظ مذكور دكتر محمد حسين حسيني بهشتي است كه از عناصر ناراحت و افراطي مذهبي مي باشد

مراقبت شود

ثابتي

18/2/54

در پرونده كلاسه 15985 بايگاني شود

از واحد اطلاعاتي

به رياست واحد اجرايي

تاريخ 16/1/54

شماره رك

درباره محمد حسين حسيني بهشتي ، واعظ و كارمند وزارت آموزش و پرورش

به فرموده ، خواهشمند است دستور فرماييد با توجه به مشخصات مشروحه زير نسبت به شناسايي ، دستگيري و بازرسي از محل كار و سكونت نامبرده بالا اقدام و ضمن تنظيم صورتجلسه ، ياد شده را با رعايت حفاظت و برابر مقررات به كميته هدايت و نتيجه را به اين واحد اعلام دارند

معاون اطلاعاتي كميته مشترك ضد خرابكاري

عطارپور

ملاحظات جاده قديم شميران ، خيابان تورج ،‌ خيابان مطهري ، بن بست منطقي ، دست چپ منزل چهارم تلفن 864485 يك اكيپ با آموزش لازم و اطلاعات كافي در مورد متهم و محل مورد عمليات اقدام نمايد

16/1/54

كورش

تاريخ 17/1/54

گزارش

محترماً مقام عالي را آگاه مي سازم به فرموده ساعت 2200 روز 16/1/54 به منظور شناسايي منزل و دستگيري واعظ و كارمند وزارت آموزش و پرورش محمد حسين {حسيني} بهشتي به نشاني جاده قديم شميران خيابان تورج ـ خيابان مطهري ـ بن بست منطقي دست چپ درب چهارم مراجعه نموده و چون در همان قسمت بن بست مزبور چند ساختمان نوساز ديگر بنا شده بود تشخيص منزل چهارم مورد نظر در ساعت 2330 شب كه كسي از اهالي محل براي تحقيق در دسترس نبود مقدور نگرديد با استحضار مركز و نيز به لحاظ رعايت حفاظت مأموريت قرار شد مأموريت مزبور در خلال ساعات روز بعد پيگيري و اقدام شود

سرپرست اكيپ

كورش

17/1/54

آقاي فهامي

گزارش

محترماً پيرو گزارش قبلي در مورد دستگيري محمد حسين { حسيني } بهشتي واعظ و كارمند وزارت آموزش و پرورش ساعت 2130 روز جاري پس از تحقيق غير محسوس و حصول اطمينان از حضور مشار اليه در منزل ـ به نشاني منزل وي در خيابان قديم شميران ـ‌ خيابان تورج ـ خيابان مطهري ـ بن بست منطقي درب چهارم دست چپ مراجعه و نامبرده را دستگير و منزل وي بازرسي و صورت جلسه مربوطه به پيوست مي باشد متهم مزبور به پايگاه دلالت و تحويل نگهباني گرديد

سرپرست اكيپ

كورش

17/1/54

صورتجلسه

در ساعت 2130 روز 17 فروردين ماه سال 54 منزل محمد حسين {حسيني} بهشتي واقع در خيابان قديم شميران كوي تورج كوچه مطهري بن بست منطقي دست چپ پلاك درب چهارم با حضور نماينده دادستان ارتش و امضا كنندگان ذيل بازرسي به عمل آمد اوراق و مدارك مضره اي به دست آمد اين بازرسي بدون خسارت مالي و جاني در ساعت 2230 پايان پذيرفت

1ـ يك نسخه نشريه چاپي در پنج برگ حاوي بررسي اوضاع سياسي و اقتصادي مذهبي شيخ نشين هاي كرانه خليج فارس قابل بررسي

2ـ نوشته خطي در 15 برگ تحت عنوان آدمها و كلاغها قابل بررسي

3ـ نوشته خطي در 8 برگ حاوي مطالبي درباره مبارزه و نقش دين در مبارزات انسان

4ـ يك دفترچه نوشته خطي قابل بررسي

نماينده دادستان ارتش

سرپرست اكيپ كورش

متهم محمد حسيني بهشتي

ستاد بزرگ ارتشتاران

اداره دادرسي نيروهاي مسلح

از شعبه 1 بازپرسي

به تيمسار رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور

تاريخ 18/1/54

شماره 1/12658/66/401

موضوع ابلاغ قرار صادره

بازگشت به شماره 128/ ك ـ 18/1/54

درباره غير نظامي محمد

فرزند فضل الله

شهرت حسيني بهشتي

متهم به اقدام عليه امنيت كشور

در تاريخ 18/1/54 قرار بازداشت موقت صادر گرديده است با فرستادن عين پرونده استدعا دارد مقرر فرماييد قرار صادره را به رؤيت متهم رسانيده و پرونده را پس از تكميل اعاده دهند

بازپرس شعبه 1 دادستاني ارتش

سرتيپ كبير

گيرنده

تيمسار رياست اداره زندانها براي آگاهي و بازداشت متهم

از ساواك

به رياست اداره دادرسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي دادستاني

تاريخ 20/1/54

شماره 137 / ك

درباره ‌محمد فرزند فضل الله شهرت حسيني بهشتي شغل واعظ

بازگشت 1/12658 ـ 66 ـ 401 ـ 18/1/54

نظر به اين كه امكان دارد تكميل پرونده اتهامي نامبرده بالا مدت زماني به طول انجامد و از طرفي با بررسي هاي به عمل آمده چنين تشخيص داده شده كه بيم تباني از ناحيه مشار اليه مرتفع گرديده ، عليهذا خواهشمند است دستور فرماييد از هرگونه اقدام قانوني كه در اين مورد معمول مي دارند اين سازمان را آگاه سازند رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور

از طرف ارتشبد نصيري

گيرنده

رياست بخش مستقل 303 جهت اطلاع و هرگونه اقدام مقتضي

29/1/54

ستاد بزرگ ارتشتاران اداره دادرسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي

از شعبه 1 بازرسي

به تيمسار رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور

تاريخ ‌20/1/54

شماره 2/12658/66/401

موضوع تبديل قرار بازداشت غير نظامي محمد حسيني بهشتي فرزند فضل الله

بازگشت به 137/ك ـ 20/1/54

قرار بازداشت مورخ 18/1/54 صادره درباره نامبرده به قرار التزام عدم خروج از حوزه قضايي تهران به قيد وجه التزام مبلغ يكصد هزار ريال تبديل گرديد استدعا دارد مقرر فرماييد ابلاغ صادره در صورتي كه به اتهام ديگري بازداشت نباشد از زندان آزاد و نتيجه را ضمن برگشت دادن پرونده اعلام دارند

رئيس شعبه 1 بازرسي

سرتيپ كبير

گيرنده تيمسار رياست اداره زندانها جهت اطلاع و آزادي متهم و اعلام نتيجه ساعت 1820 متهم محمد حسيني بهشتي فرزند فضل الله برابر قرار صادره فوق مرخص شد

افسر نگهبان

20/1/54

تبديل قرار و ترخيص سه نفر

سه نفر نامبردگان مشروحه زير كه به اتهام فعاليتهاي مضره دستگير و به كميته دلالت گرديده بودند نظر به اين كه در جريان بازجوييهاي معموله دلايل و مدارك مستندي در زمينه اثبات اتهام آنان به دست نيامد لذا قرار بازداشت صادره به قرار التزام عدم خروج از حوزه قضايي تهران تبديل و در تاريخ 21/1/54 با اخذ تعهد لازم مرخص گرديدند

1ـ محمد حسيني بهشتي فرزند فضل الله

2ـ احمد بشردوست فرزند محمد

3ـ محمدرضا موحدي فرزند محسن

رياست بخش فيش خواهشمند است دستور فرماييد

سابقه فرد رديف 1 بررسي و سپس بايگاني شود

رئيس بخش 311 فريدي

6/4/54

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 23/1/54

موضوع ‌ تعطيل جلسات مكتب قرآن

شب يكشنبه 23/1/54 قرار بود جلسه مكتب قرآن در خيابان عين الدوله كوچه سقا باشي منعقد گردد ولي ابتداي شب اطراف كوچه مذكور چندين نفر اجتماع كرده و عده اي مي گفتند دكتر بهشتي را دستگير كرده اند و جلسه را به هم زده اند چند نفر كه قيافه دانشجويي داشتند اظهار مي نمودند كه دكتر بهشتي مدت دو روز در زندان بوده و فعلاً‌ آزاد شده است شخصي به نام معيني اظهار داشت دستگاه از اين افراد مي ترسد وي همچنين افزود مي گويند دكتر علي شريعتي را آزاد كرده اند در صورتي كه صحت ندارد او را به زندان وكيل آباد مشهد منتقل كرده اند افراد در گوشه و كنار كوچه دسته دسته به بحث و گفتگو مشغول بودند و در ساعت 2000 متفرق شدند

نظريه شنبه نظري ندارد

نظريه يكشنبه به اظهارات شنبه اعتماد حاصل است

نظريه سه شنبه ‌ نظريه يكشنبه مورد تأييد است

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه تأييد مي شود

رهبر عمليات حكاك

28/1/54

از كميته مشترك ضد خرابكاري

به تيمسار رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور مديريت كل اداره سوم 324

تاريخ 20/3/54

شماره 1490 / ك

درباره ارسال پرونده محمد شهرت حسيني بهشتي فرزند فضل الله شغل كارمند آموزش و پرورش

بدينوسيله تعداد 22 برگ پرونده مكاتباتي نامبرده بالا كه به اتهام اقدام عليه امنيت كشور دستگير و بازداشت گرديده و پرونده اتهامي ياد شده پس از انجام تحقيقات لازم جهت رسيدگي قانوني به اداره دادرسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي ارسال شده جهت استحضار و اقدامات مقتضي به پيوست تقديم مي گردد

رئيس كميته مشترك ضد خرابكاري سرتيپ وديعي

گيرنده رياست شهرباني كشور اداره اطلاعات

به انضمام 2 برگ گزارش بازجويي مربوط به نامبرده بالا جهت استحضار و اقدام مقتضي

مديريت كل اداره نهم بخش فيش مركزي

خواهشمند است دستور فرماييد به نام محمد ،‌ شهرت حسيني بهشتي ، پدر فضل الله ، شناسنامه 17606 ، متولد 1307 اصفهان ، شغل كارمند فرهنگ ، بررسي فيش فرمايند و در صورت عدم سابقه پرونده انفرادي تشكيل گردد ضمناً‌ كلاسه پرونده كميته وي 8992 مي باشد

رئيس كميته مشترك ضد خرابكاري

سرتيپ سجده اي

از طرف بذرگري

24/1

362 بايگاني شود

از ساواك

به رياست اداره دادرسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي دادستاني

تاريخ 18/3/54

شماره 1428 / ك

درباره محمد فرزند فضل الله شهرت حسيني بهشتي معلم و كارمند وزارت آموزش و پرورش

بدينوسيله تعداد سه برگه اوراق تحقيقاتي از نامبرده بالا كه به اتهام اقدام عليه امنيت داخلي كشور بازداشت گرديده به پيوست ايفاد گردد

خواهشمند است دستور فرماييد ضمن صدور قرار مقتضي اوراق ارسالي را جهت ادامه تحقيقات و تكميل پرونده اتهامي به اين سازمان اعاده فرمايند

رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور ارتشبد نصيري

از طرف مدير كل اداره سوم ثابتي

گيرندگان

رياست اداره يكم عمليات و بررسي 312 جهت اطلاع به انضمام سه برگ اوراق تحقيقاتي اوليه

رياست بخش مستقل قضايي 303 جهت اطلاع

دايره عمليات ـ 312 بايگاني شود

دايره عمليات ـ آقاي باقري

به رياست اداره دادرسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي دادستاني شعبه 1

از ساواك

تاريخ 18/3/54

شماره 1428 / ك

درباره محمد فرزند فضل الله شهرت حسيني بهشتي

بازگشت به 2/12658/66/401 ـ 20/1/54

بدينوسيله تعداد 12 برگ پرونده اتهامي نامبرده بالا كه از نظر تحقيقاتي تكميل گرديده به پيوست ايفاد مي گردد خواهشمند است دستور فرماييد از سرانجام كار متهم ياد شده اين سازمان را آگاه سازند

رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور

ارتشبد نصيري

محترماً مدارك نامبرده بررسي و ارسال گرديده است

29/2/54

بازجوي متخصص كوچصفهاني

3/3/54

گزارش بازجويي

مشخصات متهم

محمد ، فرزند فضل الله ، شهرت حسيني بهشتي ، شناسنامه شماره 17606 ، صادره از بخش يك اصفهان ، متولد سال 1307 اصفهان ، متأهل ، داراي 4 فرزند ، مسلمان ، شيعه اثني عشري ، تبعه دولت شاهنشاهي ايران ، ميزان تحصيلات دكترا در فلسفه اسلامي ، فارغ التحصيل از دانشكده الهيات دانشگاه تهران ، كارمند آموزش و پرورش و كارشناس كتابهاي تعليمات ديني در سازمان كتابهاي درسي ايران ، ساكن تهران ، قلهك ،‌ خيابان تورج ، كوچه منطقي ، خانه ششم ، دست چپ ، فاقد سابقه محكوميت كيفري و اتهامي از نظر ضد امنيتي مي باشد

موضوع اتهام اقدام عليه امنيت كشور

گردش كار

اطلاعات واصله حاكي از آن بود كه نامبرده بالا هنگام اقامت در آلمان با عوامل منحرف ايراني در تماس بوده و پس از مراجعت به ايران نيز ضمن تشكيل جلسات مختلف و ايراد سخنراني با زيركي خاصي جوانان را تحت تبليغ قرار داده است كه به همين علت دستگير و با صدور قرار تأمين روز 18/1/54 شعبه 1 بازپرسي دادستاني ارتش ، بازداشت گرديده و چون از ناحيه وي رفع بيم تباني به عمل آمده و از طرفي امكان داشت تكميل پرونده متهم مدت زماني به طول انجامد مراتب به دادستاني ارتش اعلام و با قرار تأمين تبديل روز 20/1/54 همان بازپرسي ، از زندان مرخص گرديده است ضمناً در بازرسي از منزلش مداركي برابر صورتجلسه پيوست به دست آمده است

خلاصه اظهارات متهم

نامبرده در تحقيقات معموله اظهار مي دارد در سال 1344 به دستور آقاي آيت الله خوانساري براي امامت مسجد و مركز اسلامي هامبورگ به اين شهر مسافرت و تا سال 1349 در آنجا سكونت داشتم و به تكميل ساختمان مسجد و تبليغ اسلامي در مسجد و كليسا و دانشگاهها و رسيدگي به امور ديني مسلمانان مقيم خارج از كشور اشتغال داشتم و پس از مراجعت به ايران در اسفند ماه 49 به عنوان كارشناس كتب ديني در سازمان كتابهاي درسي ايران كار خود را آغاز نمودم و ضمن كار در ساعات ديگر به مطالعه و تحقيق اسلامي مي پردازم و روزهاي شنبه جلسه تفسير قرآن به نام مكتب قرآن دارم و شبهاي پنج شنبه براي پاسخ به سئوالات ديني در منزل هستم و ورود براي عموم آزاد است و قسمتي از وقتم براي حل و فصل امور ديني شيعيان صرف مي شود كه در امور ارجاعي شيعيان گهگاه مسئله حكميت و اختلاف ميان دو نفر و يا دو شركت در كار است كه در اين حكميت ها در يكي آقاي مهندس بازرگان و در ديگر بازرگان و آيت الله طالقاني و آيت الله مهدوي شركت داشته اند و ارتباط من با اين افراد صرفاً‌ در امور مذهبي است

نظريه

با توجه به محتويات و تحقيقات انجام شده دلايل و مداركي كه فعاليت مضره نامبرده بالا را به اثبات برساند به دست نيامده است اينك كه پرونده امر تكميل گرديده در صورت تصويب جهت هر گونه اقدام قانوني به اداره دادرسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي ارسال گردد

به 312

از 9 / هـ

تاريخ 4/4/54

شماره ‌ 1068/ 9هـ

موضوع دكتر سيد محمد بهشتي

پيرو 9541/9/ هـ ـ 21/5/52

ياد شده از اين كه در حوادث اخير قم طلاب داراي رهبر صحيح نبودند اظهار تأسف نمود و گفت اين گروه آماده و فداكار را اگر رهبري آگاه هدايت مي كرد نتيجه هاي بهتري دربرداشت نامبرده افزود در قم مدرسه اي است به نام حقاني كه خود من از بنيانگذاران آن هستم و مدرسه حقاني فعلاً عده اي طلبه دارد و من بر آنها نظارت دارم و در واقع مبدأ الهام براي آنها هستم و كوششم بر آن است كه آنها را با برنامه هاي زنده اسلامي تربيت كنم و آنان را درست رهبري نمايم كه در آينده بيشتر آنها را مؤثر ببينم بهشتي ادامه داد چند روزي مرا بازداشت كردند ومن در برابر سازمان امنيت نرمش به خرج دادم زيرا فكر كردم اگر نرمش به خرج ندهم از برنامه هاي ديگر من جلوگيري مي نمايند

نظريه چهارشنبه

1ـ دكتر سيد محمد بهشتي ساكن تهران بوده و از دوستان نزديك سيد علي خامنه اي است و در موقعي كه به مشهد مسافرت نموده بود با خامنه اي ارتباط داشته و مراقبت از اعمال و رفتارش ضروري به نظر مي رسد

2ـ با توجه به سوابق دكتر بهشتي و نظارت او در مدرسه حقاني موضوع حائز اهميت مي باشد و معتقد است كه از فعاليت نامبرده در مدرسه حقاني به نحو مقتضي جلوگيري گردد ضمناً‌ تحقيق مستقيم از بهشتي پيرامون مفاد خبر به حفاظت شنبه لطمه وارد مي نمايند آرزو

آقاي باقري سابقه مديريت و موضوع تدريس او در مدرسه حقاني مورد توجه قرار گيرد و تحقيق به عمل آيد

بايگاني شود 17/6/56

درباره محمد حسيني بهشتي فرزند فضل الله

محترماً‌ به استحضار مي رساند

منظور

صلاحيت نامبرده بالا جهت شركت در دوره سپنتا وزارت آموزش و پرورش استعلام شده است

سابقه

برابر سوابق موجود مشاراليه در گذشته كارمند آموزش و پرورش قم بوده كه سبب فعاليت به نفع خميني و تمايلات به جبهه به اصطلاح ملي سابق از آموزش و پرورش شهرستان قم اخراج و سپس به عنوان نماينده مذهبي شيعيان به آلمان غربي اعزام و در مدتي كه در آن كشور اقامت داشته با دانشجويان منحرف ايراني مقيم كشور مزبور همكاري و بعضاً با موسي صدر و خميني ارتباط داشته است ياد شده فوق در يك جلسه اي ضمن بحث پيرامون اوضاع خاورميانه و سياست ايران در قبال جنگ اخير اعراب و اسرائيل اظهار داشته ما هميشه معتقد بوديم كه رهبران ايران و كشور صهيونيست ايران به اسرائيل كمك خواهند كرد و اخباري كه به دستمان رسيده نيز مؤيد نظريه ماست زيرا اطلاع يافتيم كه بين ايران و اسرائيل يك پل هوايي زده شده كه از آن طريق اسلحه و ساير كمكهاي امريكا به اسرائيل حمل مي شود شخص مورد بحث در تاريخ 18/1/2534 به اتهام اقدام عليه امنيت كشور مبني بر اين كه هنگام اقامت در آلمان با عوامل منحرف ايراني در تماس بوده و پس از مراجعت به ايران نيز ضمن تشكيل جلسات مختلف و ايراد سخنراني با زيركي خاصي جوانان را تحت تبليغ قرار داده است دستگير و با قرار تأمين بازداشت و در تاريخ 20/1/2534 با تبديل قرار از زندان آزاد سرانجام درباره اش قرار منع پيگرد صادر شده است نامبرده بالا در سال 2534 در يك جلسه درباره حوادث قم ، طلاب داراي رهبري صحيح نبودند اظهار تأسف نموده و گفته اين گروه آماده و فداكار اگر رهبري آگاه هدايت مي كرد نتيجه هاي بهتري دربرداشت مشاراليه افزود در قم مدرسه اي است به نام حقاني كه خود من بنيانگذار آن هستم و مدرسه مزبور عده اي طلبه دارد و من به آنها نظارت دارم سعي مي كنم آنها را درست رهبري نمايم كه در آينده بيشتر آنها را مؤثر ببينيم و اضافه نموده روزي مرا بازداشت كردند من در برابر سازمان اطلاعات و امنيت نرمش به خرج دادم زيرا فكر كردم اگر نرمش به خرج ندهم از برنامه هاي ديگر من جلوگيري مي نمايند ياد شده فوق تاكنون ارتباط خود را با مؤسسين جمعيت به اصطلاح نهضت آزادي حفظ نموده است

نظريه

با عرض مراتب فوق برابر فصل يك بند 3 روش مصوبه شركت شخص مورد بحث در طرح مزبور به مصلحت نيست مستدعي است در صورت تصويب اجازه فرمايند با شركت نامبرده بالا در طرح سپنتا وزارت آموزش و پرورش مخالفت گردد موكول براي عاليست ر

كارمند اقدام

رئيس دايره اقدام خواجه اي

رئيس بخش 312 دبيري

رئيس اداره يكم عمليات و بررسي عطارپور 20/9/35

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پرسش كننده ‌ اداره سازمان كتابهاي درسي

منظور از پرسش اخذ آموزش در طرح سپنتا

1ـ مشخصات

نام محمد

نام خانوادگي حسيني بهشتي

نام پدر فضل الله

شماره شناسنامه 17606

محل صدور اصفهان بخش يك

تاريخ تولد 2/8/1307

محل تولد اصفهان

تابعيت ايران

دين اسلام

مذهب شيعه دوازده امامي

تابعيت پدر ايران

آخرين مدرك تحصيلي و تاريخ آن دكترا در فلسفه و الهيات اسلامي 1353

2ـ نشاني محل سكونت تهران ، قلهك ، خيابان تورج ـ خيابان مطهري ـ كوچه منطقي ـ پلاك 1

شغل فعلي و محل آن كارشناس مسئول كتابهاي تعليمات ديني ـ سازمان كتابهاي درسي ايران

امضاء تكميل كننده پرسشنامه محمد حسيني بهشتي

مسئول حفاظت و مسئول كارگزيني نام ارسلان ، نام خانوادگي دانشور ، امضاء دانشور ، مدير كل يا رئيس آموزش وپرورش نام عطاالله ،‌ نام خانوادگي بزرگ نيا ،‌ امضاء بزرگ نيا

مسئول حفاظت پرسنل سهرابي

مدير كل حفاظت نام نام خانوادگي امضاء حسهرابي

تاريخ 23/2/35

شماره 20924/ 20 هـ 2

موضوع تشكيل جلسه در منزل محمود مانيان

حاج محمود مانيان مجلس شامي در منزل خود جهت چند نفر از دوستانش از جمله سيد محمد بهشتي ،‌ محمد مفتح ، سيد احمد خميني ،‌ موسوي خوئيني ، دكتر علي شريعتي و پدرش ترتيب داده بود و ضمن صحبتهاي مختلف در مجلس مذكور سيد محمد بهشتي از دكتر شريعتي در مورد مقالات روزنامه كيهان سئوال نمود وي پاسخ داد نه تنها اين مقالات از من نيست بلكه اين سئوال را من براي خود اهانت مي دانم و بعد ياد شده ‌ دكتر شريعتي در مورد آينده جوامع انساني حركت تكاملي آن و مالكيت فردي مطالبي عنوان نموده است اين جلسه در ساعت 2400 پس از صرف شام خاتمه يافت

نظريه شنبه ـ نظري ندارد

نظريه يكشنبه ـ به صحت گزارش شنبه اعتماد حاصل است

نظريه سه شنبه ـ نظريه يكشنبه مورد تأييد است

نظريه چهارشنبه ـ‌ نظريه سه شنبه تأييد مي گردد

اصل پرونده كلاسه 121117 است

در پرونده كلاسه 15985 بايگاني شود

در برخي از سندها ، تاريخها از هجري شمسي به شاهنشاهي تبديل شده است 35 مي شود 1355

به 312

از 9 هـ 1

تاريخ 7/5/35

شماره 3367/ 9 هـ 1

موضوع دكتر سيد محمدبهشتي

بعد از ظهر روز 30/4/35 چند نفر در منزل دكتر سيد محمد بهشتي در محل اقامتش واقع در پشت باغ نادري جنب مهديه حضور داشتند كه از بين آنان محمد جواد شفيعيان و فرحبخش ـ شيخ غزالي كه از طرفداران خميني است شناخته شدند فرحبخش و غزالي در تفسير آيات قرآن معتقد بودند كه علماي دين نسبت به اجتماع خيانت كرده اند و جنبه هاي آيات را به مردم نگفته اند تا مردم مسئوليت خود را در برابر اجتماع بدانند و زير بار هر تحميلي نروند دكتر بهشتي كه توجه داشت نظر آنها مسائل سياسي است گفت آنچه لازم بوده است گفته اند و نمي شود آيات قرآن را مطابق سليقه اي تغيير داد

نظريه شنبه دكتر سيد محمد بهشتي روز 21/4/35 به مشهد وارد و روز 4/5/35 مشهد را به مقصد تهران ترك نموده است

نظريه يكشنبه احتمال صحت خبر وجود دارد آجودان

نظريه چهارشنبه شيخ حسين غزالي از افراد متعصب مذهبي است و از طرفداران خميني بوده و ممنوع المنبر مي باشد آرزو

بهره برداري شد و يك نسخه ضميمه پرونده حسين غزالي گرديد

آقاي مجتبوي

بهره برداري و از اين افراد مراقبت شود 11/5

به عرض مي رسد

از كميته مستقر در اوين

تاريخ 24/9/36

موضوع نهضت آزادي دوم و مهندس مهدي بازرگان

در تاريخ 24/9/36 شيخ عبدالرحيم رباني شيرازي از ولي شه پور از تجار بازار تهران تلفني خواسته كه به قم عزيمت نمايد

ولي شه پور در تاريخ فوق به قم عزيمت و در مقدماتي كه با حضور شيخ معاديخواه و مهدي بازرگان و دكتر محمد بهشتي در منزل رباني صورت گرفت بازرگان اظهار داشته در نظر دارد با همكاري عده اي از روحانيون تحت عنوان نهضت آزادي دوم فعاليتهاي گذشته را دنبال و قريباً‌ نيز اعلاميه اي هم در اين زمينه منتشر خواهد شد ضمناً از شه پور و بهشتي خواسته تا ضمن همكاري با آنان نظر موافق افرادي كه از زندان آزاد شده اند جهت فعاليت در اين راه جلب نمايد كه بهشتي و شه پور به عذر عدم آمادگي جسمي و روحي جهت انجام هرگونه فعاليت سياسي از همكاري با آنان خودداري مي نمايند

ملاحظات

نظريه شنبه شه پور به علت داشتن علايق مادي و بيم از دستگاههاي انتظامي از همكاري خودداري لكن دكتر بهشتي اصولاً با عقايد و افكار بازرگان و رباني مخالف است

بهره برداري نمايند 28/9/36 پي نوشت مقام مديريت كل

در مورد صحت خبر تحقيق شود در تاريخ 24/9 بايد رباني شيرازي به محل تبعيد رفته بوده باشد بهره برداري شد در پرونده موضوعي 123017 بايگاني شود

10/10/36

به 312

از مشهد

تاريخ 23/10/36

سيد محمد بهشتي ساكن تهران به طور تلفني به عباس واعظ بيان داشته نمازهاي تهران قم اصفهان به مدت يك هفته تعطيل است قرار است پس از خاتمه تعطيل مجالس تعزيه برگزار گردد

نظريه شنبه عباس واعظ بيان داشته با اين توصيف برگزاري نماز به مصلحت نمي باشد

نظريه چهارشنبه اوضاع تدريس و نماز در مشهد حالت نامتعادل دارد و عده اي از روحانيون از برگزاري نماز خودداري و عده اي نماز و درس را برگزار و با تعطيل مخالفت و عده اي به عللي تمارض مي نمايند دستورات مراقبتي به شهرباني داده شده

نظريه جمعه محركين شناسايي شده اسامي هفت نفر آن به استحضار خواهد رسيد

در بولتن درج شد

براي بهره برداري به استحضار رياست دايره عمليات مي رسد

26/10/36

در پرونده 46679 بايگاني شود

به 312

از مشهد

تاريخ 27/10/36

شماره 9999 / 9 هـ 1

سيد محمد بهشتي از تهران به عباس واعظ طبسي به طور تلفني بيان داشته روز پنجشنبه 29/10/36 به مدت يك هفته به مناسبت جريانات قم در مساجد تهران از طرف روحانيون مجالس ترحيم برگزار خواهد شد مشهد نيز از تهران پيروي نمايد

نظريه شنبه روحانيون مشهد نيز تصميماتي دارد

نظريه چهارشنبه خبر بعيد به نظر نمي رسيد و به منظور پيش گيريهاي لازم مراتب به شهرباني خراسان اعلام گرديد

شيخان

به 312

از مشهد

تاريخ 27/11/36

شماره 104031 / هـ 1

آقاي بهشتي ساكن تهران كه از طرفداران خميني مي باشد ضمن تماس تلفني با واعظ طبسي بيان داشته روز 29/11/36 به مناسبت روز چهلم حادثه قم در تهران و قم تعطيل عمومي است و توصيه نموده مدارس علميه مشهد تعطيل نمايند

نظريه شنبه خبر صحت دارد و عبدالكريم هاشمي نژاد به شاگردانش بيان نموده در آن روز مدرسه تعطيل است

نظريه چهارشنبه تاكنون از ناحيه روحانيون تصميمات قاطع گرفته نشده و اختلافات نظر وجود دارد مراقبت ادامه دارد

مراتب بلافاصله به آقاي فريدي ارائه و با نظر ايشان به عرض مقام مديريت كل سوم رسيد اوامري نفرمودند 27/11/36

در پرونده 69290 بايگاني شود

به 312

از مشهد

تاريخ 24/12/36

شماره 10738 / هـ 1

عباس واعظ طبسي كه براي معالجه تهران رفته بود با آقاي بهشتي نماينده خميني تماس حاصل و بيان داشته چنانچه در نظر است در مورد تحريم عيد نوروز اعلاميه اي صادر شود نام طبسي و محامي و هاشمي نژاد را ذيل اعلاميه قيد نماييد

نظريه شنبه خبر صحت دارد

نظريه چهارشنبه شايعات زيادي وجود دارد كه افراطيون مذهبي امسال عيد نداشته باشند

5 نسخه فتوكپي بهره برداري شود شيخان

آقاي مجتبوي

نتيجه همكاري عباس طبسي چه بود ؟ سازمان مشهد فريب اين شيخ را خورد 25/12

به 312

از 9 / هـ 1

تاريخ 29/12/36

شماره 10822/9 هـ 1

موضوع عباس واعظ طبسي

واعظ طبسي از قول آقاي بهشتي نماينده خميني بيان داشته يكي از علماي قم مشخصات بيشتر وي در دست نيست نامه اي به خميني نوشته و از وي سئوال كرده شما در يك سخنراني مربوط به حادثه قم بيان داشته ايد اسلحه در دست افراد ناصالح است چنانچه در دست افراد صالح قرار گيرد دنيا گلستان خواهد شد آيا با اين گفتار جنبش مسلحانه را تأييد مي كنيد يا خير ؟ خميني جواب داده منظور من اين طور نيست و آن را صلاح نمي دانم

نظريه شنبه ـ به احتمال قوي خبر فوق صحت دارد

نظريه چهارشنبه ـ نظريه شنبه تأييد مي شود

دايره بررسي

منبع مورد اعتماد است در صورت امكان نامه خميني را به { دست آوريد }

در گزارش وقايع روزانه مورخه 12/1/37 درج گرديد

بسمه تعالي

بهار امسال براي مسلمانان پاكدل و ستمديده ايران ،‌ به جاي آن كه شادي آورد با درد و رنجي جانكاه همراه است كه خاطره خونين قم و تبريز و داغديدگي صدها خانوادة عزادار و تبعيد و زنداني شدن صدها مسلمان بي گناه از خود بجاي گذارده است

ما سال نو را با احساس عميقي از احترام به شهيدان قم و تبريز و همدردي با خانواده هاي مصيبت زده آنان و با اعلام شور و شوق بيشتر به ادامه مبارزه ملت ما با استبداد و ظلم و فساد و تجديد پيمان عميق با خدا و قرآن و آئين خدا كه آئين فضيلت و آزادي و عدالت است آغاز مي كنيم و از خداي بزرگ توفيق همه برادران و خواهران آگاه و با ايمان را در بزرگداشت شهيدان راه حق و عدل و همدردي با خانواده هاي مصيبت زده خواستاريم

نجم الدين اعتماد زاده ـ نظام الدين الهي قمشه اي ـ محمد امامي كاشاني ـ سيد مهدي امام جماراني ـ محي الدين انواري ـ حسين انصاريان ـ محمد جواد باهنر ـ سيدمحمد بهشتي ـ علي اصغر جعفري ـ اكبر حميدزاده ـ سيد احمد حسيني همداني ـ اسدالله خادمي ـ محمد حسين دانش آشتياني ـ سيد حسين درچه اي ـ سيد تقي درچه اي ـ سيد جمال الدين دين پروردربندي ـ محمود رستگاري ـ سيد هاشم رسولي ـ حسن روحاني ـ رمضان علي زماني ـ عباسعلي سرافرازي ـ مهدي شاه آبادي ـ جعفر شجوني ـ غلامرضا صفايي ـ سيدرضا ضيايي ـ محمد حسن طاهري اصفهاني ـ سيد نور الدين علوي طالقاني ـ سيد علي غيوري ـ خليل الله فاضلي ـ سيد ابوالفضل كاظمي ـ حسن كرباسي ـ مهدي كروبي ـ سيد محمد رضا كشفي ـ حجت الله كياني ـ فضل الله محلاتي ـ علي اصغر مرواريد ـ اسماعيل مرادي ـ مرتضي مطهري ـ محمد مفتح ـ مصطفي ملكي ـ محمدرضا مهدوي كني ـ سيد محمد باقر مهدوي كرماني ـ مهدوي خراساني ـ محمد موسوي خوئيني ـ سيد مهدي موسوي ـ سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي ـ سيد ابوالحسن موسوي همداني ـ محمد مهدي موحدي كرماني ـ محمد علي موحدي كرماني ـ علي موحدي ساوجي ـ احمد ملائي ـ علي اكبرناطق نوري ـ علي اصغر هرندي ـ سيد محسن هزاوه اي همداني ـ سيد محمدرضا ياسيني

كل يوم لا يعصي الله فيه فهو يوم عيد هر روزي كه در آن به حريم خدايي و قوانين الهي تجاوز نشود آن روز عيد است

به ‌312

از 20 هـ 12

تاريخ 16/3/37

شماره 11981 / 20 هـ 11

موضوع دكتر بهشتي

ياد شده بالا كه در آلمان هامبورگ سكونت داشته و در آنجا مسئول مسجد مسلمانان بوده و به طور كلي مي شود گفت كه اولين كسي بود كه در مقايسه اسلام با ماركسيست سخنراني مي كرد به ايران آمده و مبادرت به داير نمودن مدرسه راهنمايي مفيد در تهران را نموده است و منزلش نيز بالاتر از قلهك ، خيابان قديم شميران ، مقابل فروشگاه شهر و روستا ، خيابان تورج ، خيابان مطهري ، كوچه منطقي ، پلاك 8 ، تلفن 264485 واقع گرديده است وي در منزلش هرچند وقت يك بار جلسات مذهبي تشكيل مي دهد و در پايان نيز حاضرين نماز جماعت مي خوانند و به طوري كه ساكنين منزل وي اظهار داشته اند نامبرده براي چند هفته به مسافرت رفته است

نظريه شنبه خبر صحت دارد

نظريه يكشنبه با توجه به دسترسي شنبه به احتمال زياد خبر صحت دارد و خلاصه سوابق وي در صورت وجود جهت بهره برداري مورد نياز است بديع

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است عارف

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه تأييد مي گردد ترجمان

به عرض مي رسد

از 322

تاريخ 9/7/1357

موضوع شيخ محمد بهشتي

قبل از وقايع پانزده خرداد 1342 و بعد از آن با راهنمايي فردي به نام ابوالفضل حيدري جلساتي در منازل كوچه هاي غريبان و سيد اسماعيل تشكيل مي شد كه در آن واعظي به نام دكتر محمد بهشتي سخنراني و با ذكر احاديث و روايات نظر حاضرين را نسبت به خود جلب مي كرد و نيز از حيدري شنيده شده بود كه غير از جلسات علني جلسات پنهاني سياسي هم وجود دارد كه همين دكتر بهشتي يكي از گردانندگان اصليش مي باشد در فروردين سال 1344 دكتر مذكور به هامبورگ مسافرت و پنجشنبه ها در خانه اش جلسه اي براي دانشجويان ترتيب مي داد وبنا به اظهار خودش با تشكيل جلسات دانشجويان اسلامي وعضو جبهه به اصطلاح ملي در نظر داشت كه مانع نفوذ مرام كمونيستي و كمونيستها در بين دانشجويان و ايرانيان خارج از كشور بشود بهشتي موصوف در آلمان ساختمان نيمه تمام مسجد را به پايان رساند و چندين بار در انجمن فرهنگي ايرانيان هامبورگ به رهبري دانشجويان وابسته به اتحاديه دانشجويان ايراني مقيم هامبورگ كه پيوستگي به كنفدراسيون داشتند شركت كرده و با سخنراني هاي خود توانست در بين دانشجويان محبوبيتي حاصل نمايد

دو ماه پيش و به هنگام اوج تظاهرات اخير كشور شنيده شده دكتر بهشتي به تهران آمده و در سازماندهي يكي از گروههاي مذهبي كه وابسته به خميني مي باشد شركت داشته و كوشش مي كند با تحصيل گروههاي خارج از كشور كه فعلاً‌ در دانشگاههاي داخلي مشغول به كار مي باشند تماس حاصل نمايد

يكي از افراد دار و دسته بهشتي عنوان مي كرد بهشتي در خارج از كشور تعداد زيادي دانشجويان اسلامي را مي شناسد و معتقد است در صورت ساقط شدن رژيم اين افراد قادر به اداره مملكت مي باشند و مشكلي هم به وجود نخواهد آمد شنيده شده رابطه بين بهشتي و ديگر فعالين اين گروه مذهبي با مهندس مهدي بازرگان محرز و مسلم است

نظريه و ملاحظات بخش 322 صحت خبر مورد تأييد بوده نحوه فعاليت بهشتي در بخش 312 منعكس مي باشد

به طوري كه به عرض مي رساند از يكي از همكاران در زندان شنيدم دكتر بهشتي در تهيه اعلاميه تجمع و راهپيمايي روز پنجشنبه 16/6/57 دخالت داشته و با عده اي از روحانيون فعال و طرفدار خميني جلسات خصوصي دارد و از مذهبيون روشنفكر و با سواد بوده و مورد توجه مهندس بازرگان و ساير گردانندگان نهضت آزادي است و در اين ماجراها دخالت دارد 13/7

با استفاده از 1585 و عنداللزوم ساير منابع فني و رخنه منابع زنده از وي و عناصر مرتبط با او مراقبت جدي به عمل آيد ثابتي 22/7/57

بسمه تعالي

اعلاميه جمعي از روحانيون تهران ـ تشكر و تقدير ـ

درود بر مردم رشيد و مبارز تهران و سراسر ايران كه در مبارزه بي امان خود عليه استبداد حاكم و وفاداري به روحانيت آگاه و مبارز و رهبر بزرگوار و استقامت آفرين مبارز يعني مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي خميني دامه ظله لحظه اي توقف نكرده و در همه مراحل بذل جان و مال در راه خدا و دفاع از حق وعدل را شعار خود قرار داده است تعطيل بسيار گسترده تهران و شهرهاي ديگر ايران به دعوت روحانيت و با همگامي جمعيت هاي ملي و همه آگاهان مبارز و مسئول به عنوان اعتراض به محاصره خانه مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي خميني بار ديگر نشان داد كه ملت رشيد ايران راه خود را در مبارزه و رهبر آن را شناخته و انتخاب كرده است ما اين همبستگي عظيم ملت و روحانيت و همكاري و همگامي صميمانه مبارزان خستگي ناپذير را به همگان تبريك مي گوييم و از بازاريان و پيشه وران ، كارگران ، كارمندان مؤسسات خصوصي و دولتي و دانشجويان ، دانش آموزان و همه كساني كه در اين اعتصاب پرشكوه ،‌ فعالانه شركت كردند صميمانه تشكر مي كنيم و به اطلاع برادران و خواهران ايماني خود مي رسانيم كه نخستين اثر اقدام شما اين بود كه حكومت عراق از عصر يكشنبه نهم مهر ماه از تضييقات خود به مقدار زيادي كاسته هرچند هنوز نتوانسته است رضايت خاطر مرجع عاليقدر را جلب كند طبق اخبار مستند و موثقي كه تا به امروز به دست ما رسيده روز يكشنبه بيش از صد شهر در اعتصاب شركت كردند ما به دشمنان دين و ملت هشدار مي دهيم كه مبارزه بي امان مردم تا پيروزي نهايي و در رسيدن به آزادي كامل سياسي و حكومت حق و عدالت اسلامي ادامه خواهد يافت

11/7/1357

عيسي اهري ـ محمد جليل اسنقي ـ حسين انصاريان ـ‌ محي الدين انواري ـ محمد اراكي ـ عبدالمجيد ايرواني ـ محمد امامي كاشاني ـ سيد مهدي امام جماراني ـ سيد علي انگجي ـ محمد جواد باهنر ـ سيد محمد بهشتي ـ عبدالكريم بخشايشي ـ علي اصغر جعفري اصفهاني ـ سيد محمد صادق حسيني ـ حاج سيد جوادي ـ علي حيدري ـ سيد احمد حسيني همداني ـ سيد محمد تقي حكيم ـ‌ محسن خراساني ـ اسدالله خادمي ـ سيد هادي خسروشاهي ـ جلال الدين دين پرور ـ محمد حسين دانش آشتياني‌ ـ محمود رستگاري ـ سيد هاشم رسولي ـ شيخ رمضانعلي زماني ـ سيدابراهيم سيد علوي ـ جعفر شجوني ـ جعفر شبيري ـ شيخ قدرت الله صادقي ـ سيد ضياءالدين طباطبايي ـ احمد غروي رفسنجاني ـ سيد علي غيوري ـ سيد محمدرضا كشفي ـ شيخ حجت الله كياني ـ‌ محسن مجتهدي شبستري ـ مهدي كروبي ـ رضا كريميان ـ سيد ابوالفضل كاظمي ـ فضل الله محلاتي ـ علي اصغر مرواريد ـ سيد احمد مجد ـ مرتضي مطهري ـ سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي ـ حسين مفيد ـ محمد علي موحدي كرماني ـ محمدرضا مهدوي كني ـ سيد محمد باقر مهدوي كرماني ـ احمد مولايي ـ سيد محمد موسوي خوئيني ـ‌ مصطفي ملكي ـ حاج شيخ حسن مقدس ـ سيد مهدي موسوي اصفهاني ـ سيد اسماعيل موسوي ـ شيخ جمال الدين مهدوي ـ سيد ابوالفضل موسوي همداني ـ سيد فرج الله موسوي ـ سيف الدين نوراني ـ سيد حسين موسوي درچه اي ـ سيد تقي موسوي درچه اي ـ سيد محسن هزاوه اي ـ علي اكبر مهدوي خراساني ـ علي اصغر هرندي ـ سيد علي اصغر هاشمي ـ سيد عبدالقادر عظيمي ـ سيد يونس عرفاني ـ جواد غروي علياري ـ سيد جلال محبي ـ سيدرضا محمدي

تكثير از فجر اسلام

به رياست اداره يكم عمليات و بررسي 312

از اداره دوم عمليات و بررسي 322 ‌

تاريخ 23/7/57

شماره 1963/322

درباره شيخ محمد بهشتي

بدينوسيله عين گزارش خبر مورخ 9/7/1357 اين اداره متضمن پي نوشت مقام مديريت كل اداره سوم جهت اجراي اوامر صادره به پيوست ايفاد مي گردد

رئيس اداره دوم عمليات وبررسي

بصيري

از طرف شهنامه

به 312

از 322

تاريخ 7/8/1357

شماره 2127/322

موضوع شيخ محمد بهشتي

طبق اطلاع نامبرده اخيراً‌ به منظور ملاقات با روح الله خميني به پاريس مسافرت نموده است

نظريه 322 خبر صحيح به نظر مي رسد

آقاي قيدر صحت و سقم خبر روشن گردد

10/8

به عرض مي رسد

از 322

تاريخ 17/8/1357

شماره 2202/322

موضوع اظهارات خصوصي حبيب الله عسگر اولادي تاجر بازار

يكي از اساتيد دانشگاه در مذاكره با نامبرده اظهار نمود كه شكاف بين چپگراها و مذهبي ها در دانشگاهها در حال رشد و توسعه است و به خصوص مطرح كردن شعار حكومت اسلامي ‌ در اين مقطع از مبارزات باعث شده كه كمونيستها مجبور به واكنش شده و شديداً با اين شعار مخالفت ورزند و مسلماً مطرح كردن اين شعار باعث جدايي كامل ، چپي ها از مذهبي ها خواهد شد وي ادامه داد كه با وجود قدرت كمي فوق العاده دانشجويان و استادان وابسته به گروه مذهبي ها ، انضباط ، تشكل و آگاهي كمونيستها در دانشگاهها مسلماً‌ باعث خواهد شد كه ابتكار عمل از نقطه نظر تشكيل يا عدم تشكيل كلاسها در دست چپگراها باشد و قضاياي روز شنبه 29/7/57 دانشگاه تهران كه دانشجويان چپگرا موفق شدند از تشكيل كلاسها جلوگيري كنند و تقريباً‌ وقايع شبيه آن كه در بقيه دانشگاهها اتفاق افتاد قدرت چپگراها را نشان داد گوينده خاطر نشان ساخت كه شعار حكومت اسلامي بايد موقعي ارائه مي شد كه مطالب تئوريك مربوط به آن در دسترس عام قرار گرفته و كادرهاي تبليغاتي مورد لزوم تربيت شده بودند نه حال كه شعار داده شده ولي كسي به درستي نمي داند حكومت اسلامي چيست و چه مي خواهد و نتيجه آنكه روشنفكران مذهبي در مقابل قدرت كلام كمونيستها خلع سلاح شده هستند هفته همبستگي در واقع عمدتاً‌ در دست چپي ها قرار داشت و آموزش سياسي داده شد ، چون مذهبي ها داراي تشكيلات منظم و قوي در بين اساتيد دانشگاهها نمي باشند كه بتوانند كنترل برنامه ها را در دست داشته باشند

حبيب الله عسگر اولادي ضمن تأييد گفته هاي استاد دانشگاه و اين كه مطالب را با دكتر بهشتي و همكاران او خواهد گفت عنوان نمود كه بازرگان {‌ از پاريس } در گفتگويي با تهران اعلام داشته كه خميني از او پرسيده است اوضاع چگونه مي باشد كه بازرگان بعد از توضيح وضع مبارزه و عكس العملهاي دولت گفته كه بهتر است سير مبارزه داراي تاكتيك پله اي باشد كه خميني سئوال نموده كه آيا تئوري گام به گام مورد نظر او مي باشد يا نظر ملت ايران بازرگان جواب داد كه اين مسئله نظر شخصي اوست و ملت خلع يكسره حكومت و سلطنت پهلوي را طالب است كه خميني عنوان مي نمايد پس كوشش كنيد نظر خود را تغيير داده و نظر ملت را پذيرا گرديد و ديگر حاضر نشده است درباره تاكتيك مبارزه اي پله اي يا گام به گام بحثي كند و فقط تأكيد در يكپارچه كردن مبارزه در راه سرنگوني سلطنت را كرده و به خصوص در مورد امكان به سلطنت رسيدن وليعهد هشدار داده و با آن مخالفت كرده است

حبيب الله عسگر اولادي عقيده داشت كه خميني با استعداد خاص خود در اين چند روزه كوشش مي كند كه رهبران جبهه ملي و نهضت آزادي را تحت تأثير قرار داده و به آنها بفهماند كه به جز تأييد همه جانبه نظرات او شانسي جهت ادامه مبارزه سياسي در ايران را ندارند البته بازرگان از محترم ترين سران نهضت از نظر خميني مي باشد و بازرگان شايد جزو معدود افرادي باشد كه رابطه بسيار نزديك با رهبران جبهه طرفدار خميني و مورد احترام او نيز مي باشد

توضيح منبع حبيب الله عسگر اولادي تأكيد مي نمايد كه خود درگير فعاليت زياد نبوده و فقط داراي رابطه با دوستان قديم خود مي باشد

نظريه بخش 322 طرح مطالب فوق صحت دارد و هرگونه اقدام در مورد حبيب الله عسگر اولادي سبب شناسايي منبع خواهد شد ضمناً‌ مراتب به استحضار مديريت كل اداره سوم رسيده است

به عرض مي رسد

از 322

تاريخ 17/8/1357

شماره 2201/322

موضوع اظهارات حبيب الله عسگر اولادي تاجر بازار

نامبرده در يك مذاكره كاملاً‌ خصوصي اظهار نمود پس از انتشار اعلاميه جعلي از طرف مقامات امنيتي مبني بر اعلام عزاي عمومي در روز تولد وليعهد عده زيادي از بازاريان تهران و ديگر محافل به علما مراجعه و درخواست نمودند كه اعلاميه تأييد شود لكن روحانيون اين مطلب را نپذيرفته و با تكذيب به موقع آن و بسيج افراد جهت خنثي كردن فوري اين دسيسه اولاً آگاهي خود و گروه خميني را به نمايش گذاشتند ثانياً‌ امكان دسيسه هاي بعدي را از بين بردند

ازطرف ديگر اين اقدام روحانيون طرفدار خميني هشداري به روحانيون ميانه رو به خصوص گروه شريعتمداري بوده كه هرگز بدون مشورت با آنان اقدام به انتشار اعلاميه اي مبني بر تعطيل بازار يا اقدام به تظاهرات نكنند

شنونده در رابطه با اجراي هفته همبستگي ملي دانشگاهيان اظهار نمود

كوشش چپگراها جهت كنترل نمودن وقايع هفته در بسياري از دانشگاهها خنثي شده ولي در تمام جلسات هفته همبستگي با وجود قدرت كمي مذهبي ها ضعف ايدئولوژيك آنان به نحو چشمگيري ديده مي شد و در اغلب بخشها مذهبي ها به كلي خلع سلاح بودند و به جز تعدادي از آيات قرآن كه آن را هم به درستي نفهميده بودند و تعدادي شعارهاي توخالي حرفي براي گفتن نداشتند و تقريباً‌ هيچ گونه اطلاع تئوريك راجع به مفهوم حكومت اسلامي ، مسائل استراتژي و تاكتيكي ، مفهوم علمي جبهه واحد در مبارزه ، خصلت مبارزه فعلي ملت ايران ، نواقص قانون اساسي و متممين آن ، احزاب سياسي گذشته و حال و بالاخره جنبشهاي انقلابي و خلقهاي كشورهاي ديگر حتي اريتره ، فلسطين هم نداشتند البته در بعضي از جلسات يكي دو نفر وجود داشتند كه شايد وابسته به مجاهدين بودند و تا حدودي اطلاعات ناقصي از اين مسائل داشتند كه آنها هم جرأت آشكار كردن خود را نداشتند و يا دستور اين كار را نگرفته بودند گوينده { عسگر اولادي } ادامه داد كه به وجود آوردن يك تشكيلات مذهبي واجب است و حداقل يك ستاد تئوريك بايد به وجود آيد و مذهبيها نبايد به جمعيت زياد طرفدار خود مغرور شوند و اگر فوراً‌ كوشش در جهت متشكل كردن مردم و بالا بردن آگاهي سياسي آنها انجام نگيرد احتمال خارج شدن كنترل اوضاع از دست مذهبي ها و به وجود آمدن رهبري چپگراهاي متشكل و يا حداقل كاهش جنبش بسيار زياد مي باشد و اصلاً‌ اين مسئله مطرح است كه چرا شعار حكومت اسلامي را قبل از بررسي تئوريك همه جانبه و بررسي استراتژي و تاكتيك مبارزه در شرايط فعلي اعلام كرده اند و باعث ناراحتي گروههاي ميانه رو متمايل به چپ شده اند

حبيب الله عسگر اولادي اظهار نمود شيخ محمد بهشتي به همراه عده ديگري از همفكران در پاريس است كه كار آنها علاوه بر مشورت با خميني و كمك به او در امر مذاكرات پاريس بررسي تشكيل و اعلام حزب الله مي باشد اصولاً‌ مدت چند ماه است كه خميني تشكيل حزب الله را ‌ واجب واجبات يا مبرم ترين وظايف نهضت دانسته ولي طرفداران نزديك او مي خواهند موقعي حزب الله را اعلام كنند كه تمامي مطالب مهم بررسي شده و ايرادات تئوري مورد ملاحظه قرار گرفته باشد و خداي نكرده ايرادات مهمي بر تئوريها و خط حزب الله موجود نمي باشد وي ادامه داد كه آماده كردن شرايط تشكيل حزب الله حتي در شرايط فعلي مطابق دستور امام از نماز خواندن واجب تر است و اين كار حتماً‌ با جديت عمل و به زودي اعلام موجوديت خواهد شد

حبيب الله عسگر اولادي در ادامه گفتار خود عنوان نمود كه آزادي منتظري و طالقاني غير منتظره است چون شاه هرگز با اين كار نمي تواند موافق بوده باشد آزادي منتظري مسلماً‌ باعث خواهد شد كه كنترل قم و اصفهان به دست او بيفتد و آقاي شريعتمداري تا حدود زيادي از ميدان بيرون خواهد رفت زيرا منتظري از علمايي است كه به مسائل نهضت آشنايي كامل داشته و از 5 سال قبل ، از حكومت اسلامي گفتگو مي كردن و علت طولاني بودن بازداشت او هم بدين جهت بوده كه مقامات امنيتي از خصايص و نظرات او آگاهي كامل داشته و مي دانستند كه نفوذ زيادي در مذهبيون و به خصوص اهالي اصفهان دارد وي اضافه كرد كه با آمدن منتظري دولت دوباره كوشش مي كند تبليغاتي به نفع شريعتمداري به راه اندازند و او را وادار كند با نرم كردن موضع خود شرايط حكومت دكتر اميني و يا شخصي مانند او را هموار كند چون دولت ديگر اميدي به خميني ندارد ولي وجود منتظري و هشياري نهضت مسلماً‌ هرگونه توطئه اي را هرچند كه از طرف آقاي شريعتمداري باشد خنثي مي كند حكومت حتي با آزاد كردن بيشتر كادرهاي حزب توده و چپي هاي ضد مذهبي خواسته است نهضت را به اختلافات مردمي بكشاند وبالاخره از تمام وسائل و امكانات دارد استفاده مي كند و استيضاح اخباري { = ازهاري } هم طبق نظر سلطنت دارد انجام مي شود و در واقع قصد آماده كردن شرايط حكومت دكتر اميني يا امثال او را دارد در مورد سفر خميني به پاريس نامبرده گفت كه اين سفر يك جهش عظيمي در اعتلاي جنبش در اروپا بود و به خصوص خميني با هوش سرشار خود از موقعيت حداكثر استفاده را كرده و فعلاً‌ مسئله نهضت ايران و نهضت مذهبي ضد امپرياليستي و ضد پهلوي ايران در اروپا و امريكا به همت او جزء مسائل اصلي شده است

نظريه بخش 322

طرح مطالب بالا صحت دارد و هرگونه اقدامي در مورد حبيب الله عسگر اولادي سبب شناسايي منبع خواهد شد

ضمناً مراتب به استحضار مديريت كل اداره سوم رسيده است

درخواست سري انجام عمليات

به مديريت كل اداره پنجم ‌ اداره شنود و سويابي

از سازمان اطلاعات و امنيت تهران 20 هـ 12

تاريخ 6/9/57

شماره 27277 / 20 هـ 12

1ـ نام سوژه نام خانوادگي يا نام شماره ‌ رمز جنّت نام و نام خانوادگي سوژه به لاتين محمد شهرت بهشتي شغل معمم

2ـ آدرس سوژه در داخل كشور تهران ـ‌ قلهك ـ خيابان تورج ـ‌ كوي منطقي ـ پلاك 8/1 تلفن 264485

آدرس سوژه در خارج از كشور

3ـ ساير اطلاعات درباره سوژه

4ـ مأموريت

الف ـ نوع عمليات كنترل تلفن شماره فوق و تهيه و ارسال نوار مربوطه يا نام رمز عمليات شنود

ب ـ مدت عمليات ده روز

تاريخ شروع 12/9/57

تاريخ خاتمه 22/9/57

پ ـ توضيحات ديگر

ت ـ ملاحظات حفاظتي با احتياط كامل ـ با احتياط ـ آشكار

نام و امضاء درخواست كننده رئيس بخش 12 فروزان فر ـ رئيس اداره يكم عمليات 5/9/57

نام و امضاء تصويب كننده رئيس سازمان اطلاعات و امنيت تهران ـ پرنيان فر

نظريات واحد اجرا كننده

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 13/9/57

موضوع ادامه اعتصاب اساتيد دانشگاه

شخصي با دكتر محمد حسيني بهشتي واعظ تماس حاصل و اظهار داشت اساتيد دانشگاه بر اين عقيده هستند كه حتماً‌ بايستي اعتصابات همگاني بشود و ادامه پيدا كند و اگر اقدامي غير از اين بشود خيلي بد است و او گفته وي را تأييد نموده وگفت نهضت سر اين طرف و آن طرف قاطع { = تقاطع } قرار دارد بايد جديت نمود

نظريه يكشنبه سيد محمد حسيني بهشتي يكي از طرفداران سرسخت خميني بوده و به شدت عليه رژيم شاهنشاهي فعاليت دارد

نظريه چهارشنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است

22/9/57 ارسال گردد

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 13/9/57

موضوع اعلام حمايت فرانسوا ميتران رهبر سوسياليستهاي فرانسه از خميني

در تاريخ 13/9/57 حسين مهديان به دكتر سيد محمد حسيني بهشتي واعظ مي گفت موقعي كه در فرانسه بوديم دكتر كريم سنجابي با فرانسوا ميتران ملاقات كرده بود درباره ميزان محبوبيت خميني در بين مردم ايران از وي سئوالاتي كرده و سنجابي نيز مطالب لازم را به او گفته بود فرانسوا ميتران اظهار داشته بود كه از آقاي خميني حمايت خواهد كرد

نظريه يكشنبه به احتمال زياد خبر صحت دارد ضمناً‌ حسين مهديان آهن فروش كه شوهر برادر زادة شيخ محمد تقي فلسفي مي باشد از طرفداران خميني نيز بوده و براي ديدن خميني به پاريس رفته بود آمال

نظريه چهارشنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است آرزو

تاريخ 14/9/1357

صورتجلسه وسائل متهم

اينجانب محمد فرزند سيد فضل الله شهرت حسيني بهشتي در موقع ورود به بازداشتگاه تعداد 5 قلم وسائل مشروحه زيرا را تحويل مأمورين بازداشتگاه نمودم

1ـ ساعت مچي يك عدد

2ـ وجه نقد 10 هزار ريال

3ـ چك شماره 523878 ـ 28/9/57 بانك تهران به مبلغ -/326300 يك فقره

4ـ عينك يك عدد

5ـ شانه يك عدد

سرپرست داخلي

مأمور مراقبت

انباردار 15/9/57

به 322

از 20 هـ 12

تاريخ 14/9/57

موضوع معصومي كارمند تلويزيون آموزشي

نامبرده بالا با يكي از روحانيون افراطي به نام دكتر سيد محمد حسيني بهشتي تماس حاصل و گفت شنيده ام از طرف آقايان علما تعطيل عمومي اعلام شده و قصد راهپيمايي دارند مي خواستيم ببينيم اگر راهپيمايي برگزار مي شود ما با عده اي رفقا كارهايمان را با آن تطبيق كنيم بهشتي ضمن تشكر از طرز فكر او و همكارانش گفت تعطيل عمومي هست اما امروز راهپيمايي نيست اميد است در روزهاي آينده كه روزهاي مناسبتري در پيش داريم انشاالله ترتيب داده شود

نظريه يكشنبه عنوان مطالب فوق صحت دارد

نظريه چهارشنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است

22/9/57

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 14/9/57

موضوع اثر تحريكات سوء خميني در روحيه بعضي افراد وظيفه

شخصي كه خود را افسر وظيفه معرفي مي نمود از دكتر سيد محمد حسيني بهشتي فرزند فضل الله يكي از روحانيون طرفدار خميني سئوال كرد آيا مفاد اعلاميه خميني در مورد كناره گيري سربازان از خدمت ارتش شامل حال ما و ديپلمه هاي وظيفه مي شود ؟ او پاسخ مثبت داد ، فرد مورد بحث پرسيد اگر از نظر تاكتيكي و به منظور كسب خبر از وضع ارتش بچه ها هر چند روز يك بار يكي دو روز به سربازخانه بروند اشكالي دارد ؟ گفت خير

نظريه يكشنبه خبر صحت دارد اصلح است فرماندهان براي شناسايي اين گونه قشريون مذهبي در واحدها به دقت مراقب حضور و غياب افراد وظيفه بوده و به موقع اقدام لازم به عمل آورند

نظريه چهارشنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است

22/9/57 ارسال گردد

تاريخ 16/9/57

برگ تسويه حساب متهم

اينجانب محمد فرزند فضل الله شهرت حسيني بهشتي كليه وسايل و وجه خود را كه هنگام ورود تحويل مأمورين بازداشتگاه نموده بودم بدون كم و كاست تحويل گرفتم هيچ گونه مطالبات و ادعايي ندارم

امضاء انباردار

امضاء متهم

محمدحسيني بهشتي

مدير داخلي

كارمند مراقب

تهران ـ قلهك ـ‌ خيابان تورج ـ كوچه منطقي ـ‌ پلاك 8/1

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 21/9/57

شماره 7712/ 20 هـ 12

موضوع تماس بازرگان با منزل دكتر بهشتي

پيرو 27691/ 20 هـ 12 ـ 16/9/57

مهندس مهدي بازرگان ضمن تماس با منزل دكتر بهشتي با خانمي به احتمال زياد همسر دكتر بهشتي بوده ‌ صحبت و اظهار مي دارد كه دكتر بهشتي تشريف دارند؟ خانم مذكور مي گويد خير ، ديشب آمدند و ايشان را بردند

بازرگان عجب آقاي دكتر باهنر چطور ؟

خانم ايشان صبح به من تلفن كرد

بازرگان انشاالله كه خير باشد به هر حال فكر نمي كنم نگهدارند ، البته براي آقايان طالقاني هم آمده بودند

خانم آقا را هم بردند

بازرگان نه ، نبردند

خانم چرا ، ديشب بردنش

بازرگان البته آمده بودند

خانم بله دو بار آمده بودند به منزلشان و ايشان گفته بود كه حالي ندارم ، آنها بيايند ولي بالاخره ديشب آمدند و بردنش

بازرگان خوب ، انشاالله كه خير باشد و طولاني نباشد و خداحافظ

نظريه يكشنبه با توجه به وضعيت شنبه مفاد خبر صحت دارد ضمناً‌ منظور از دكتر بهشتي همان دكتر سيد محمد شهرت حسيني بهشتي فرزند فضل الله مي باشد كه در 20 و 13 و 312 داراي سابقه مي باشد

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه مورد تأييد است

در پرونده كلاسه 15985 به نام محمد حسيني بهشتي بايگاني شود

جهانبخش 2/10/57

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 22/9/57

موضوع اتخاذ تصميم روحانيون طرفدار راجع به اعتصاب مدارس

عده اي از روحانيون طرفدار خميني از قبيل دكتر سيد محمد حسيني بهشتي واعظ و ساير اعضاي شوراي مركزي روحانيون در جلسه هفته گذشته ضمن بحث درباره فوق ، اتخاذ تصميم كرده اند كه دبستانها و مدارس راهنمايي هفته اي پنج روز باز و يك روز به حال اعتصاب باشد البته براي اين كه اين اعتصاب شامل حال كليه دانش آموزان بشود روزهاي اعتصاب متغير باشد همه دبيرستانها هم همينطور منتهي دانش آموزان دبيرستانها يك روز تعطيل را به جاي اعتصاب تظاهرات كنند و اين موضوع را به همين نحو به اطلاع خميني رسانيده و چنانچه او تصويب كرد اعلاميه اي در اين زمينه صادر و به معلمين نيز تأكيد نمايد كه موظف گردند در سر كلاس براي روشن شدن بچه ها و شستشوي تأثيرات تبليغات زهرآگين دولت و راديو از ذهن بچه ها اقدام و نيز خانواده ها را نيز توجيه نمايند

نظريه يكشنبه خبر صحت دارد و هرگونه خبري راجع به اعلام نظر خميني در زمينه فوق واصل شد متعاقباً‌ به استحضار خواهد رسيد

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه تأييد مي گردد

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه مورد تأييد است

به مديريت كل اداره سوم 303

از اداره كل چهارم 454

تاريخ 22/9/57

شماره 85114/454

درباره بازداشتي محمد حسيني بهشتي فرزند سيد فضل الله

نامبرده بالا در تاريخ 14/9/57 وسيله مأمورين كميته مشترك ضد خرابكاري به بازداشتگاه اوين تحويل و در مورخه 16/9/57 به كميته مذكور تحويل گرديد بدينوسيله يك برگ صورتجلسه و يك برگ تسويه حساب مشاراليه به پيوست ايفاد مي گردد

مدير كل اداره چهارم

شهاب

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 23/9/57

موضوع دكتر سيد محمد حسيني بهشتي واعظ

شخصي به نام رحماني فر براي دريافت اعلاميه علماي تهران به منزل نامبرده بالا مراجعه نموده است

نظريه يكشنبه خبر صحت دارد لكن اعلاميه موصوف تاكنون واصل نشده است

نظريه چهارشنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است

22/9/57 ارسال گرديد

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 23/9/57

شماره 27763/20 هـ 12

موضوع زواره اي

دكتر سيد محمد حسيني بهشتي از شخصي به نام استاد خواست كه همراه بادامچي درباره خصوصيات مذهبي ، اخلاقي و خانوادگي زواره اي تحقيق و نتيجه را به اطلاع وي برسانند

نظريه يكشنبه استاد كه شماره تلفن وي 360958 مي باشد يقيناً علي اكبرپور استاد و بادامچي نيز اسدالله بادامچي مي باشد كه هر دو نفر بازاري و طرفدار خميني هستند زواره اي هم شايد يكي از وكلاي دادگستري يا قضات باشد آمال

نظريه چهارشنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است آرزو

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 23/9/57

موضوع دكتر سيد محمد حسيني بهشتي واعظ

1ـ شخصي با نامبرده بالا تماس حاصل و اظهار داشت خانمها از طرف كميته امداد آمده بودند و گله داشتند و مي گفتند ما فقط حرف مي زنيم و بهشتي گفت اين طور هم نيست 19 جا در نظر گرفته شده آدرس و شماره تلفن و حتي دكترش هم تعيين شده است سپس شخصي به نام محلاتي با بهشتي تماس گرفت و گفت در منطقه ما بيمارستان سوم شعبان كه رئيس آن آقاي دكتر ديالمه بهشتي گفت او كه از خودمان است است و آقاي دكتر واعظي هم از هر نظر در اينجا مراقب هستند در نظر گرفته شده آنگاه دكتر واعظي بيان داشت ما براي زمان واحد تا يكصد نفر را مي توانيم در اين بيمارستان بپذيريم بازاريهاي سرشناس و غيره هم كمك لازم را به اين بيمارستان مي كنند بهشتي گفت براي مناطق ديگر نيز آمادگيهاي مشابه بايد در نظر بگيريم و گروهها بايد به موقع كار خود را بكنند

2ـ از نقاط مختلف تهران و همچنين شهرستانها با بهشتي تماس حاصل و گزارش وقايع و اتفاقات را به اطلاع او مي رسانند نامبرده در پاسخ يكي از آنها گفت بايد تاكتيك را عوض كرد و با دادن ضايعات كم همچنان به مبارزه ادامه داد

نظريه يكشنبه

1ـ دكتر سيد محمد حسيني بهشتي و عده اي ديگر از روحانيون طرفدار خميني كه تاكنون چند نفر آنها با اسامي شيخ علي اكبر هاشمي رفسنجاني ـ دكتر محمد جواد باهنر ـ سيد هاشم رسولي ـ محلاتي يقيناً همان شيخ فضل الله مهدي زاده محلاتي سيد هادي خسروشاهي پيشنماز در خيابان شاهپور تهران و شيخ علي اصغر مرواريد و دكتر مفتح شناخته شده اند در هفته چند بار جلساتي دارند و با هماهنگ كردن نظريات خود تصميمات مقتضي راجع به تعطيل بازار ضمن تماس با بازاريان مخالف هماهنگ نمودن فعاليت قشريون مذهبي ـ جمع آوري پول جهت كمك به طرفداران خميني و ارسال پول براي خميني ـ اعزام روحانيون افراطي به شهرستانها براي تحريك مردم به نفع خميني ـ كسب اخبار داخل كشور و اعلام سريع آن به خميني بود چند نفر رابط كه يكي از آنها كه تاكنون شناخته شده شيخ مهدي كروبي مي باشد پخش شايعات مختلف به خميني و تحريف شايعاتي كه عليه او بين مردم رواج مي يابد تشويق روحانيوني كه سكوت اختيار نموده اند و جلب نظر آنان به مبارزه با دولت ـ تهيه و توزيع اعلاميه به نفع خميني دست دارند

2ـ با مشورت و صلاحديد آنها روزهاي آخر هفته گذشته بازار تهران كماكان تعطيل بوده است

3ـ دكتر واعظي فوق الذكر كه اهل اصفهان مي باشدكسي است كه در گذشته شيخ حسينعلي منتظري هنگامي كه از قم به تهران مسافرت مي كرد در منزل او اقامت مي نمود شماره تلفن منزلش 363282 و تلفن بيمارستان سوم شعبان 357771 و 357772 مي باشد آمال

نظريه چهارشنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است آرزو

به ‌ 312

از ‌20 هـ 12

تاريخ 23/9/57

موضوع حسين مهديان آهن فروش

نامبرده بالا با سيد محمد حسيني بهشتي واعظ تماس حاصل و ضمن اظهار خوشحالي از وضع موجود گفت به تأييد ظريفي دستگاههاي سيا در بررسي كه روي ايران كرده اند به اين نتيجه رسيده اند كه يك برق 2000 ولت يعني خميني وارد كامپيوتر شده و برق 2200 ولت دستگاه هيئت حاكمه را سوزانيده است بهشتي اظهار داشت شخصي كه با هيئت حاكمه ارتباط دارد مي گفت هيئت حاكمه در حال حاضر در وضع دوان به سر مي برند آنگاه ضمن تشريح نحوه تجليل مردم در هنگام دفن آشوبگران از نظر آنها شهدا اضافه نمود هنگامي كه در بهشت زهرا بودم و شاهد اين روحيه قوي و تجليل شهدا يكدفعه شنيدم مردم مي گويند دست نزنيد نجس است بعد معلوم شد جنازه همان پاسباني را كه كشته شده بود براي دفن آورده اند و بالاخره مردم نگذاشتند او را دفن كنند بهشتي اظهار داشت بايد اين موضوع را از نظر تخريب روحيه قواي نظامي بين مردم شايع نمود و خودش بهشتي نيز اين موضوع را براي ديگران بازگو مي كرد

نظريه يكشنبه مطالب فوق بين اين دو نفر عنوان گرديده و به احتمال يقين صحت دارد

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه تأييد مي گردد

ارزيابي راهپيمايي و تظاهرات ايام تاسوعا و عاشورا در تهران

به عرض مي رساند

در روزهاي 19 و 20/9/1357 كه مصادف با ايام تاسوعا و عاشورا بوده و در اين دو روز راهپيمايي عظيم از سوي تظاهرات كنندگان به راه افتاده بود كه در هر دو روز در داخل تظاهركنندگان به عنوان ناظر شركت نمودم و ارزيابي خويش را در زير از نظر عالي مي گذراند

الف ـ وضع راهپيمايي و تظاهرات در روز تاسوعا 19/9/1357

1ـ راهپيمايي از يك نظم خاص ، كنترل شده از سوي خود افراد به عنوان انتظامات كه آرم انتظامات روي بازوي خود نصب كرده بودند ‌ برخوردار بود

2ـ شعارهاي داده شده از يك مركز در جلو هر دسته كه معمولاً‌ چند نفر روحاني بودند عنوان مي گرديد و بعد سايرين تكرار مي كردند و شعارها همدوش قريب به اتفاق مربوط به خميني از قبيل ‌ الله اكبر ـ خميني رهبر ‌ و ‌ سكوت هر مسلمان خيانت است به قرآن ‌ و غيره بود شعاري عليه خاندان سلطنت و شاهنشاه در روز تاسوعا داده نشد مگر دسته اي معادل يكصد نفر از جوانان در ميدان 24 اسفند با مشت هاي گره كرده با دادن شعار ‌ مرگ بر اين سلطنت پهلوي ‌ و ‌ اتحاد ـ مبارزه ـ پيروزي وارد صف راهپيمايان مي شدند كه از سوي آنان ممانعت به عمل آمد و گفتند اينان از منافقين و مأمورين ساواك يا هنگ جانبازان يا كمونيستها هستند كه راه ندهيد و به همين جهت مذهبيون با دادن شعار الله اكبر و تكرار مرتب آن مانع نفوذشان در داخل خود شدند و بعد نيز متفرق گرديدند البته تعدادي از نشريه نويد و چريكهاي فدايي خلق نيز پخش شد كه مردم همه را پاره كردند و گفتند مال كمونيستها هستند و مي خواهند راهپيمايي شما را خراب كنند

3ـ اكيپ جبهه ملي كه در جلو آنها دكتر سنجابي و فروهر و كسان ديگر نيز در حركت بودند در راهپيمايي شركت داشتند پلاكاردي با پارچه سفيد كه روي آن نوشته شده بود سلطنت ايران به علت قانون شكنيهاي متعدد و رواج فساد و استبداد ديگر فاقد پايگاه قانوني و شرعي است ، كريم ، سنجابي ، جبهه ملي ‌ در جلو اين اكيپ حمل مي شد

4ـ پلاكاردهاي متعددي حاوي عكسهاي خميني و به تعداد دو سه فقره عكس آيت الله شريعتمداري و همچنين عكسهاي دكتر مصدق ـ غلامرضا تختي ـ جمال الدين اسدآبادي ـ ميرزا كوچك خان ـ تعداد كم طالقاني و معدومين مجاهدين خلق به تعداد زيادي حمل مي شد ولي آرم مجاهدين خلق را شاهد بودم كه نگذاشتند در بين جمعيت حركت بدهند همچنين پارچه هاي حاوي شعارهاي متعدد از قبيل حكومت اسلامي ـ شكنجه گران را مجازات مي كنيم ـ توپ و تانكها ديگر اثر ندارد ـ چرا جواب تظاهرات آرام مردم را با گلوله پاسخ مي دهيد ؟ بعضي شعارها به زبان انگليسي از قبيل ‌ حكومت اسلاميك ـ ما مسلميانيم ، ماركسيسم نيستيم ‌ ، روي پارچه ها نوشته شده بود

5ـ اكيپ كانون وكلا ـ حقوقدانان ـ كاركنان و كارگران اعتصابي شركت ملي نفت ، مطبوعات ـ مخابرات و بانكهاي مركزي و ملي نيز مشخص بود

6ـ تقسيم نان و پنير ـ خرما و بيسكويت بين راهپيمايان به فراواني انجام مي گرفت با پمپهاي مخصوص ، گلاب روي مردم پخش مي كردند تعدادي از ساكنين خيابان شاهرضا با بيرون انداختن شلنگ آب و يا گذاشتن طشت مملو از آب به راهپيمايان آب مي دادند

7ـ هيچ گونه برخورد يا رد و بدل كردن حرفهاي ناشايست به همديگر و يا فشار آوردن بيجا براي راه رفتن به چشم نمي خورد هر موقع اعلام مي شد سكوت اختيار مي كردند و گاهي كه هليكوپترها از بالاي سرشان عبور مي كردند با مشت هاي گره كرده به سوي آن مشت ها را حواله مي كردند همديگر را برادر و خواهر صدا مي كردند و جوانان كه اطراف زنان و دختران حلقه زده بودند با احترام وبا گفتن كلمه خواهر رفتار مي كردند

8ـ شركت دختران و زنان چادري قابل توجه بود و تعدادي نيز با روسري شركت كرده بودند گاهي زناني از وسط جمعيت گريه مي كرد و پسرم مي گفت و ديگران او را آرامش مي دادند اصلاً‌ گريه و ناله در بين جمعيت نبود و بعضي ها كه مي گفتند اينان برادران يا نزديكان خود را در اين جريانات از دست داده اند آهسته گريه مي كردند كه ديگران مي گفتند برادر تحمل داشته باش ـ ضعف از خود نشان نده

9ـ در جلو دانشگاه تهران شدت تظاهرات به اوج خود مي رسيد و همه درود به شهداي دانشجو مي دادند اين شعار نيز گفته مي شد دانشجو ، روحاني پيوندتان مبارك ‌

10ـ نصب اعلاميه هاي متعدد و منقش كردن تصوير خميني با اسپري در روي ديوارها بسيار چشم مي خورد و اعلاميه هاي زيادي نيز در زير برف پاك كن اتومبيلهاي پارك شده گذاشته بودند و مردم مطالعه مي كردند تجمع مردم و مطالعه آنها با حرص و ولع در مقابل اعلاميه هاي الصاقي قابل ملاحظه بود

11ـ در روز تاسوعا تعداد تماشاگران در پياده روها كم بود ولي در موقع شعار دادن و مشت گره كردن با راهپيمايان همراهي مي كردند

12ـ در روز تاسوعا قطع نامه 17 ماده اي خوانده نشد ولي به دستجات گفتند روز عاشورا خوانده خواهد شد

13ـ تركيب جمعيت را بيشتر جوانان بازاري ـ دانش آموز ـ دانشجو ـ كسبه و بازاري ـ كارمندان ـ‌كارگران ـ زنان و صنوف ديگر و تعداد كمي از روحانيون كه در جلو هر دسته بودند تشكيل مي دادند و كارگرداني با روحانيون و تعدادي از مذهبيون بوده است

14ـ جالب توجه اين بود كه جمعيت نزديك به هشت هزار نفر با راهپيمايي طولاني و با شكم گرسنه اكثراً‌ بدون حادثه و برخوردي با همديگر راهپيمايي را تا شهياد انجام و بعد مراجعت نمودند

الف ـ وضع راهپيمايي و تظاهرات در روز عاشورا 20/9/1357

1ـ تظاهرات روز عاشورا به طور كلي يك تظاهرات ضد سلطنتي بوده و شعارها عموماً‌ ضد شاهنشاه و سلطنت داده مي شد از قبيل ‌ اين شاه امريكايي بايد اعدام گردد بگو مرگ بر{ شاه } تكرار مي كردند 17 شهريور روز افتخار ماست ، 17 شهريور روز ننگ شاه است ، امريكايي برگرد خانه ات ، چين ـ شوروي ـ امريكا دشمنان خلق ماست { ما }

2ـ مي توان گفت كارگرداني راهپيمايي و تظاهرات عاشورا به وسيله مجاهدين خلق بوده و تمام عكسهاي معدومين در روي چوبهاي بلند نصب و حمل مي گرديد آرم مجاهدين به تعداد زياد بين جمعيت بود ـ عكس مجاهدي مسلسل به دست در حال تيراندازي بوده ـ شعار مي دادند ‌ تنها ره رهايي قيام مسلحانه است ‌ از گفته هاي شريعتي اگر مي تواني بميران و يا نمي تواني بمير

3ـ تركيب جمعيت در اين تظاهرات اغلب جوانان تند افراطي با مشت هاي گره كرده ، خشمگين بوده البته تعدادي از كسبه بازار و كارگران كارمندان نيز بودند شركت روحانيون نيز در اين روز كمتر بوده و اغلب طلبه جوان بودند شعار دهندگان از داخل ميني بوس يا اتومبيل هاي سواري اين طلبه ها بوده اند

4ـ تعداد تماشاگران در پياده روها نسبت به روز قبل چندين برابر بوده و اكثر آنان نيز از داخل راهپيمايان كه شعارهاي ضد سلطنتي مي دادند بيرون مي آمدند البته تعدادي از تماشاگران نيز خارج از صف با شعاردهندگان همصدا بودند

5ـ تعداد زنان شركت كننده نسبت به تاسوعا سه برابر مي شد و خيلي از زنان مسن و حتي بچه به بغل نيز شركت كرده بودند

6ـ شعارهاي روي ديوارها و كيوسكهاي تلفن توسط دختران چادري و گاهي نيز پسران جوان نوشته مي شد

7ـ شعارهاي روي ديوارها عليه روحاني سخنگوي راديو ـ تيمسار ازهاري ـ فرار سربازان از پادگانها ـ‌ ترور استاندار همدان و ترور دو نفر سرهنگ در باغ شاه ـ طول موج راديوهاي بيگانه كه به زبان فارسي برنامه پخش مي كنند بوده است

8ـ قطعنامه 17 ماده اي در شهياد توسط دكتر بهشتي براي دستجات قرائت مي شد و همه مي گفتند صحيح است

9ـ در موقع حركت دستجات در نزديك چهارراه كالج كسي با بلندگو مي گفت به دستور آقاي طالقاني تظاهرات ما امروز پايان مي يابد و از فردا تا دستور بعدي كسي در تظاهرات و دستجات شركت نكند

نظريه

راهپيمايي دو روزه مردم تهران نشان دهنده چند واقعيت زير بوده است

الف ـ نمايش قدرت كمي و كيفي مخالفين مذهبي بدون اتكا ساير گروههاي سياسي و احزاب

ب ـ‌ رشد آگاهي مردم به منظور انجام تظاهرات آرام

پ ـ خاتمه دادن شايعات گوناگون مبني بر مسلح شدن مردم و قيام مسلحانه و كشت و كشتار و غيره

ت ـ پاسخگويي به تبليغات اخير دولت در مورد نفوذ كمونيستها و منحرف كردن تظاهرات و ايجاد جنگ داخلي و يا حمله به كاخ نياوران

ث ـ مشخص شدن نيات و خواستهاي واقعي آنان با توجه به مواد 17 گانه قطعنامه

ج‌ ـ نشان دادن به مردم و به خارجيان كه اين دولتيان است كه ايجاد اخلال و ناامني و آتش سوزي مي كنند

به نظر مي رسد چنانچه بعد از اين دولت با توجه به موارد بالا و مفاد 17 گانه قطعنامه آنان با برنامه ريزي دقيق تبليغاتي و همچنين اقدامات اجرايي و عملي در خلع سلاح كردن خواستهاي مخالفين ضمن خودداري از درگيريهاي غير ضروري و اعمال زور و فشار غير لازم با گشايش باب مذاكرات توسط افراد با صلاحيت با گردانندگان مخالفين به ويژه روحانيون طرفدار خميني اقدام شايسته معمول دارد نتيجه بهتري به دست خواهد آمد

سه نوع اعلاميه جديد به پيوست تقديم است

با تقديم احترام بصيري 21/9

از زحمات آقاي بصيري متشكرم فقط خواهش مي كنم با بي خبري از خود ما را دچار دلهره و دلشوره نكنند از گزارش جامع ايشان بهره برداري شود { مقدم }

21/9

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 23/9/57

شماره 27756/20 هـ 12

موضوع دكتر سيد محمد حسيني بهشتي واعظ

1ـ ناشناسي از مشهد با نامبرده بالا تماس حاصل و ضمن صحبت از اوضاع مشهد از وضع تهران از بهشتي سئوال كرد بهشتي گفت ما فردا 22/9/57 در جلسه روحانيت قرار است درباره باز شدن مدارس از روز شنبه 25/9/57 تصميم بگيريم و سپس با نمايندگان معلمين تبادل نظر كنيم نظر شما چيست ؟

ناشناس گفت شما اگر فعلاً‌ با باز شدن هفته اي يكي دو روز موافقت بكنيد بهتر است زيرا باز بودن مدارس در تمام هفته به نفع دولت تمام مي شود چون دولت تمام ترسش از روزهاي تاسوعا و عاشورا بود حالا كه آن تمام شده اگر اين اعتصابات نيز يكباره بشكند او بهره برداري خواهد كرد بهشتي گفت بدون شك حالات ادامة نهضت بايد كاملاً‌ مشهود باشد ولي آيا اين كار به معني لغو سال تحصيلي نخواهد بود؟ ناشناس گفت اگر بخواهيد بهره برداري بكنيد راهش اين است بهشتي گفت ما فردا مسائل مختلف از جمله اعتصاب را بررسي مي كنيم و با دوستان قم ـ يزد و اصفهان هم تبادل نظر خواهم كرد

2ـ ناشناس گفت ديروز 20/9/57 خميني در پاريس براي عده كثيري سخنراني كرده وخطاب به نمايندگان دول غربي اظهار داشته است اگر به حمايت خود از شاه ادامه دهند بعداً كليه قراردادهايي را كه با ايران بسته ايد لغو خواهم كرد ناطق افزود در همان روز عده اي از بچه ها نيز به عنوان اعتراض در پاريس سر كلاس نرفته اند

3ـ بهشتي درباره موفقيت راهپيمايي روزهاي تاسوعا و عاشورا صحبت و گفت در روز تاسوعا توانستيم به مردم تهران تشكل بدهيم و حدود 500 نفر روحاني نيز در راهپيمايي روز تاسوعا شركت داشتند ـ قطعنامه 17 ماده اي را در ميدانهاي مختلف روحانيون قرائت نموده اند آقاي دكتر مفتح در ميدان 24 اسفند و من در جلوي مسجد امام زمان در خيابان آيزنهاور آن را قرائت كردم و قدري صحبت نيز نمودم كه خيلي حسن اثر داشت ما بايد در آينده برنامه راهپيمايي را بيشتر مد نظر قرار بدهيم و از هم اكنون بايد تدارك راهپيمايي براي روز اربعين را ببينيم

بهشتي آنگاه از وضع شهرها و قصبات خراسان از وي سئوال كرد و گفت آيا برنامه آگاه نمودن روستائيان به مرحله اجرا درآمده چون وضع دهات شمال كه از اين حيث بد بوده خوب شده است مصاحبش پاسخ مثبت داد سپس از وضع قوچان سئوال كرد او گفت بايد روي قوچان كار بشود بهشتي نيز تأكيدي كرد كه با حمايت دوستان اين برنامه را دنبال كنند و اطمينان داد كه با پشتكار آن موضوع را دنبال كنيد

نظريه يكشنبه

1ـ جلسه روحانيون كه بيشتر به آن اشاره كرده از ساعت 830 روز 22/9/57 تشكيل خواهد شد در منزل شيخ محمد رضا مهدوي كني امام جماعت مسجد جليلي در خيابان سرباز كوچه تقوي سوم برگزار مي شود

2ـ با توجه به گفتار بهشتي از ارتباطي كه با روحانيون و قشريون مذهبي نقاط مختلف كشور با وي دارند اين طور نتيجه گرفته مي شود كه بهشتي رل رهبري را به عهده دارد ضمناً اغلب اين برنامه هاي ضد ملي و متشنج نمودن شهرها و اعتصابات با نظر آنها انجام مي شود بنابراين چنانچه بنا باشد تا رسيدن به مصالحه سياسي اينها آزادي عمل داده شود فعلاً بايد براي خنثي نمودن فعاليت آنان توسط افراد موجه مملكت به هر نحوي كه شده نظر بعضي آيات را جلب و در درجه اول بين آيات تفرقه انداخت و به موازات آن با حمايت معقول از نيروهاي طرفدار رژيم و وطن پرست آنها را تشويق كرد كه به عناوين مختلف ابراز وجود نمايند تا خارجيان خيال نكنند كه شاه در ايران هيچ محبوبيتي در بين طبقات مختلف غير از نظاميان ندارد

3ـ با تبادل نظر با ژاندارمري براي جلوگيري از نفوذ طرفداران خميني در روستاها كه هدفشان مسموم كردن افكار كشاورزان مي باشد با برنامه درست نظر كدخداها رؤساي عشاير و افراد ذينفوذ محل مخصوصاً‌ ائمه جماعت روستاها را حتي با پرداخت پول قابل ملاحظه و كمك به روستائيان كم بضاعت به آنها آموزش داده شده هر روحاني كه عليه شاهنشاه و يا دولت در دهات صحبت كرد فوراً او را اخراج و خطر بازگشت فئوداليزم و استيلاي كمونيزم را به آنها تفهيم نمايند و در شهرها نيز با جلب نظر ائمه جماعت مساجد و سرپرستان تكايا و كمك مادي و معنوي قابل توجه به آنها ترتيبي اتخاذ گردد كه آنها راساً از دعوت روحانيون طرفدار خميني خودداري و از وجود روحانيوني كه باطناً‌ موافق باشند استفاده نمايند آمال

نظريه چهارشنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است آرزو

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 23/9/57

شماره 27769/20 هـ 12

موضوع ارتباط طرفداران خميني با عناصر جبهه ملي

شخصي به نام جمعه با دكتر محمد حسيني بهشتي واعظ تماس حاصل و اظهار داشت آقاي ايرواني قرار بود اعلاميه را بياورد نياورد تا متن آن را در خبر نامه بگنجانيم او گفت اعلاميه به وي داده شود و قرار شد توسط شخصي به نام نظيفي اعلاميه به جمعه برسد

نظريه يكشنبه ايرواني به احتمال زياد عبدالمجيد ايرواني واعظ ممكن است باشد شماره تلفن او نيز 529635 است آمال

نظريه چهارشنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است

ضمناً‌ به نظر مي رسد نامبردگان اصغر جمعه از طرفداران داريوش فروهر و قاسم نظيفي مي باشند

كه داراي سابقه هستند آرزو

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 23/9/57

شماره 27762/20 هـ 12

موضوع شيخ محمد امامي كاشاني واعظ

نامبرده بالا كه در كاشان منبر مي رود با بهشتي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي واعظ تماس حاصل و گفت من ضمن صحبت درباره اركان مختلف نهضت سعي كرده ام مردم را از كارهايي كه موجب برخورد مي شود برحذر دارم يثربي هم به همين نحو عمل مي كند بهشتي گفت خوب است منتهي بايد شدت عمل دولت براي اطلاع مردم بازگو شود

نظريه يكشنبه خبر صحت دارد امامي كاشاني از ماه رمضان جاري سعي نموده است ضمن حفظ موقعيت خود در بين روحانيون طرفدار خميني از اقدامات حاد اجتناب ورزد آمال

نظريه چهارشنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است آرزو

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 23/9/57

شماره 27762/20 هـ 12

موضوع دكتر سيد محمد حسيني بهشتي واعظ

1ـ شيخ محمد امامي كاشاني كه در كاشان منبر مي رود با نامبرده بالا تماس حاصل و اظهار داشت روز گذشته كه عده اي از مردم در مسجد جمع شده بودند يك كاميون سرباز از آن محل دور مي شده كه يك عده نارنجك به طرف آنها پرتاب كرده اند و مأمورين هم به طرف مردم تيراندازي و در نتيجه عده اي كشته و مجروح شده اند حسيني بهشتي به امامي كاشاني توصيه كرد كه به طور جدي و آمرانه از فرماندار و رئيس شهرباني بخواهد چرا مأمورين از آن محل دور شده اند تا چنين صحنه اي پيش بيايد بايستي يك قدر روي مأمورين محلي فشار آورد اينجا با هر كس صحبت مي كنيم مي گويند ما در بروز حوادث دخالتي نداريم اين مأمورين احمق چنين كاري مي كنند به مقامات محلي بگوييد اين چه وضعي است در اين مملكت شما مي گوييد خبر نداريم شاه مي گويد دولت به من دروغ گفته من خبر ندارم دولت مي گويد پائين دستها خبر نداده اند مملكت من خبر ندارم كه نمي شود و آنگاه از امامي خواست كه ضمن انتقاد از اين موضوع در بالاي منبر يك اعلاميه شديد الحن {اللحن} به امضاء روحانيون كاشان نيز در اين مورد تهيه و يك نسخه آن را با خود بياورد هر چقدر امامي با زيركي مي خواست از زير بار اين كارها طفره برود ولي بهشتي اصرار مي كرد آنگاه راجع به كسب نظر معلمين در مورد افتتاح مدارس به وي توصيه كرد كه از معلمين كاشان بخواهد كه آنها نيز مانند تهران و اصفهان و غيره و با استفاده از بخشنامه اي كه وزارت آموزش و پرورش در مورد تعيين نمايندگان معلمين كرده و هر بيست نفر معلم يك نماينده انتخاب و سپس از بين آنها شوراي مركزي و هيئت اجرايي تعيين و نظر خود را در اين مورد بدهند همانطوري كه در اصفهان در حال حاضر 75 نفر اعضاي شوراي مركزي و 7 نفر هيئت اجرايي تعيين شده ما در تهران توانسته ايم در بعضي بخشها نظر خود را پياده يعني نمايندگان معلمين وظيفه مردمي خود را ايفا مي نمايند ما فردا در جلسه روحانيون در اين زمينه شورا داريم سپس با نمايندگان معلمين تبادل نظر خواهيم كرد

نظريه يكشنبه عنوان مطالب فوق صحت دارد آمال

نظريه چهارشنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است آرزو

704360/ سوم

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 23/9/57

شماره 27750/20 هـ 12

موضوع تماس بهشتي با دكتر كريم سنجابي

بهشتي با منزل دكتر سنجابي تماس حاصل و اظهار داشت با آقاي دكتر مي خواستم صحبت كنم ناشناس جواب داد ايشان مصاحبه دارند و حالا مقدور نيست بهشتي پس لطف بفرماييد اگر مصاحبه تمام شد با من تماس بگيرند چون كار فوري دارم ضمناً شماره تلفن من 264485 مي باشد

نظريه يكشنبه بهشتي مذكور همان سيدمحمدحسيني بهشتي فرزند فضل الله مي باشد كه در آن اداره كل سابقه دارد ياد شده فعاليت شديدي به نفع خميني دارد كه اخبار واصله متعاقباً‌ به استحضار خواهد رسيد

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه مورد تأييد است آرزو

به 312

از 20 هـ12

تاريخ 24/9/57

شماره 28011 / 20 هـ 12

موضوع ارسال پول به پاريس

پيرو 27759/20هـ 12 ـ 22/9/57

دكتر سيد محمد حسيني بهشتي و شيخ علي اكبر رفسنجاني و شيخ محمد جواد باهنر و حسين مهديان اقدام به جمع آوري پول نموده قرار شد شخصي با دادن چك 2 ماهه به فردي به نام ميناچي حدود 400 يا 500 هزار تومان از او قرض بگيرد مبلغي نيز مهديان تهيه كرده حدود سيصد و خرده اي هزار تومان نيز نزد حسيني بهشتي بوده كه به اين پول اضافه مي گردد و جمعاً‌ به پول فرانسه يك ميليون و يكصد و پنجاه هزار فرانگ { فرانك } شخصي به نام صدر به پاريس ارسال خواهد شد و به مبلغ يك ميليون تومان ديگر باقي مي ماند كه بعداً تهيه و مي فرستند

نظريه يكشنبه وجوه مذكور جهت خريدن خانه براي خميني و يا اطرافيانش به پاريس حواله خواهد شد

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه تأييد مي شود

تلفنگرام گردد در صورت نياز ستاد به عرض برسد 29/9

به 312 تلفنگرام شد

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 25/9/57

شماره 27838/ 20 هـ 12

موضوع دكتر سيد محمد حسيني بهشتي واعظ

1ـ يكي از روحانيون به نام موسوي به نامبرده بالا گفت مهندس سحابي از من خواست بهتر است قطع نامه 17 ماده اي را اصلاح و نيز روي كاغذهاي خوب چاپ و در بالاي مطالب آن جملاتي حاكي از تشكر از مردم و با تذكر نيز اضافه و براي شهرستانهاي هم بفرستيم بهشتي گفت قطع نامه به شكل فعليش به صورت يك سند است اما اگر چيزي به آن بيفزاييم اين خاصيت را ندارد ضمناً‌ اشتباه ما اين بود كه قطع نامه را قبلاً براي شهرستانها نفرستاديم تا يك سند همگاني باشد

2ـ شخصي به نام كياوش با بهشتي تماس حاصل و حوادث آبادان را به اطلاع او رسانيد و پيشنهاد كرد يكي از دوستان از طرف عده اي تقاضا داشت كه اعلاميه اي بر عليه دولت صادر بكنند مبني بر اين كه چون ما اين راهپيمايي را برگزار كرديم هيچ حادثه اي پيش نيامد ولي شما در روز 14 آبان دخالت كرديد اينهمه خسارت به بار آورديد ؟ ضمناً‌ يكي از رفقا از آمريكا تلفن مي كرد و مي گفت ما خيال مي كرديم روز عاشورا كلك كنده است آيا امري در كار بوده يا برنامه همين بوده است بهشتي پاسخ داد بعضي از رفقا تصورات ساده اي دارند ما گفتني ها را در آن روز گفته ايم منتهي ما مبارزه طولاني داريم كه بايد به تدريج جلو برود تا به نتيجه برسد و هدفمان اين است تا به مرحله اي برسيم كه بگوييم ما ديگر قيم و رئيس انتصابي نمي خواهيم ضمناً ما در اين برنامه توانستيم به همه ثابت كنيم كه چگونه مي توانيم مردم را رهبري كنيم و من در روز تاسوعا بعد از خواندن قطع نامه در جلوي مسجد امام زمان در خيابان آيزنهاور در سخنرانيم گفتم ما اگر توانستيم با ادامه اين مبارزه به نتيجه برسيم كه هيچ و هر وقت راه را ببندند ما براي از بين بردن راهبندان از هر وسيله مشروعي استفاده خواهيم كرد و آماده شهادت و جانبازي هستيم

نظريه يكشنبه 1ـ مطالب فوق عنوان شده ضمناً موسوي مندرج در بند 1 يقيناً‌ همان عبدالكريم موسوي كريمي اردبيلي است كه در 312 سابقه دارد

2ـ به طوري كه از گفتار رهبران گروههاي مخالف اعم از طرفداران خميني ، جمعيت به اصطلاح نهضت آزادي بعضي از سران جبهه ملي كمونيستها و طرفداران آنها مستفاد مي شود آنها خواهان بركناري شاهنشاه آريامهر و برچيدن نظام شاهنشاهي هستند منتهي در حال حاضر عده اي از آنها با دو دوزه بازي كردن مقامات دولتي را سرگرم كرده وبه انحاء مختلف هر روز به نفع خود پولي مي گيرند و هر وقت از طرف دولت شدت عمل مي بينند با استفاده از روش كمونيستها ايجاد سر و صدا نموده خود را مظلوم و دولت را ظالم جلوه مي دهند و خواهان معرفي مسببين وقايع و حوادث هستند و حال آن كه خود مي دانند كه ايادي آنها موجد حادثه بوده اند و در واقع دولت براي حفظ نظم اجتماعي جز دفاع عملي نكرده است لذا با برنامه هاي حساب شده به شدت به فعاليتهاي براندازي خود در داخل و خارج از كشور و بي اعتبار ساختن نظام شاهنشاهي ادامه مي دهند و حتي مي خواهند نظر سران و مردم دول خارج را نيز به حمايت خود جلب و هرچه بر دامنه فعاليتها و گستاخيهاي آنان اضافه مي شود به همان نسبت دولت عقب نشيني و در بسياري موارد سكوت مي كند آمال

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است پاكزاد

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه تأييد مي گردد آرزو

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 25/9/57

شماره 27837/20 هـ 12

موضوع تشكيل جلسه شوراي مركزي روحانيون طرفدار خميني درتهران

طبق برنامه قبلي و بنا به توصيه دكتر سيد محمد حسيني بهشتي واعظ قرار شد ساعت 730 روز 22/9/57 جلسه مذكور با شركت بهشتي ، موسوي ، خسروشاهي ،‌ ايرواني ، غيوري ،‌ محلاتي ، مطهري ،‌ هاشمي رفسنجاني ، مفتح ، جلالي خميني و چند نفر ديگر در منزل شيخ محمدرضا مهدوي كني واقع در خيابان سرباز ، كوچه سوم تقوي ، تشكيل و راجع به تعطيل بازار و باز شدن مدارس و بررسي و تجزيه و تحليل درباره راهپيمايي هاي تاسوعا و عاشورا تماس با پاريس ،‌ صدور اعلاميه تشكر آميز از مردم تهران به مناسبت شركت آنها در راهپيمايي و رد گفتار دولت كه عمل آنها را مغاير عاشوراي حسيني اعلام داشته وساير امور مربوطه گفتگو و اتخاذ تصميم نموده و در صورت لزوم در روز پنجشنبه نيز جلسه ديگري به همين منظور در منزل يكي ديگر از روحانيون تشكيل دهند

نظريه يكشنبه 1ـ روحانيون مورد بحث يقيناً به نام سيد عبدالكريم موسوي كريمي ، عبدالمجيد ايرواني ، سيد هادي خسروشاهي ، امام جماعت در خيابان شاهپور تهران ،‌ سيد علي غيوري ،‌ شيخ فضل الله مهديزاده محلاتي ، مرتضي مطهري ـ محمد مفتح بوده و جلالي خميني نيز يكي از ائمه جماعت ناحيه نارمك است و تمام اين افراد در 312 سابقه دارند

علاوه بر شوراي مركزي در هر منطقه تهران نيز شوراي منطقه اي وجود دارد كه تاكنون شناخته نشده اند آمال

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است پاكزاد

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه تأييد ميشود آرزو

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 25/9/57

شماره 27829/ 20 هـ 12

موضوع مصطفي ملكي امام جماعت مسجد همت تجريش

نامبرده بالا ضمن تماس با دكترسيد محمد حسيني بهشتي واعظ پيشنهاد كرد اعلاميه اي منتشر نمايند كه هم پاسخ دولت را كه از طريق تلويزيون گفته بود راهپيمايان براي امام حسين عزاداري نكرده اند داده باشند وهم از مردمي كه در اين راهپيمايي شركت كردند تشكر نمايند بهشتي گفت چنين قصدي داريم ملكي افزود متصدي پخش گاز تهران به نام مهندس والي زاده كه در مركز اصلي هم دست دارد مكرراً از من پرسيده است در مورد همين مقدار گاز كم در تهران ما چه وظيفه اي داريم بهشتي گفت ما كه در قطع نامه هم تذكر داده ايم نبايد مردم را در تنگنا قرار داد لذا توزيع گاز بلامانع است و سرانجام اظهار علاقه كرد كه با والي زاده ملاقات نمايد

نظريه يكشنبه 1ـ بهشتي و ساير دار و دسته خميني كه متأسفانه در اغلب دستگاههاي دولتي رخنه كرده و به موقع ضربات زيادي به دولت وارد مي سازند مسلماً‌ قصدش اين است كه عنان اختيار والي زاده را در دست بگيرند و در موقع لزوم با استفاده از وجود وي در مورد اختلال در پخش گاز در تهران و يا طرق ديگر استفاده كنند آمال

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه تأييد مي گردد پاكزاد

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه مورد تأييد است آرزو

به 312

از 10 هـ 12

تاريخ 25/9/57

شماره 10580/312

برابر اطلاع افراد مشروحه زير مبادرت به اقدامات ضد ملي و طرفداري از خميني مي نمايند

1ـ دكتر سيد محمد بهشتي كه در واقع مغز گردانندگان فعاليتهاي خميني در ايران است و فعاليت شديدي دارد

2ـ حسين مهديان آهن فروش واقع در خيابان خيام نزديك روزنامه اطلاعات و حاج كاظم حاج ترخاني تاجر معروف قسمت عمده پولهاي مربوطه به فعاليتهاي ضد ملي و اعتصابيون را مي پردازد

خواهشمند است دستور فرماييد با استفاده از تمام امكانات به ويژه منابع 1585 و 4120 و منابع ديگر از اعمال و رفتار مشار اليهم مراقبتهاي لازم معمول و نتيجه گزارشات مربوط را هر سه روز يك بار به اين اداره كل اعلام دارند

طباطبايي ـ فريدي

دايره 2 آقاي صبوري در مورد ياد شدگان قبلاً گزارشاتي داده شد پاسخ لازم تهيه و به اداره كل سوم ارسال گردد

6 نسخه تكثير و به پرونده هاي حاج كاظم ترخاني ضميمه شود

گوينده غيدو

گيرنده كاظمي

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 26/9/57

شماره 27879/ 20 هـ 12

شخصي به نام هادي بابك ضمن تماس با دكتر سيد مهدي { محمد } بهشتي واعظ اظهار داشت

امروز با يكي از كارمندان سفارت آلمان صحبت مي كردم ايشان راجع به وقايع و حوادث اخير صحبت مي كرد و در لابلاي كلماتش جمله اي گفت كه مرا به وحشت انداخت اگر اين حوادث ادامه پيدا كند امكان دارد اشخاصي كه تروريست مي باشند يك ميليون دلار اگر بدهند حاضرند بروند حضرت آيت الله خميني را ترور كنند و بعد در ايران اين كار را به گردن شخص به خصوصي بيندازند كه او را هم بخواهند بر كنار بكنند و آن وقت افسر جواني را كه از سرهنگ به پايين بوده و محبوبيت داشته باشد آن را وادار بكنند كودتا كند

بهشتي گفت البته اين مكرها و طرحها ممكن است پيش بيايد ولي ايشان خميني از اين قبيل طرحها ترس و واهمه اي ندارند كما اين كه من موقعي كه در پاريس بودم خبري در اين زمينه به پليس فرانسه رسيد لكن آقا كماكان روزي 2 بار بدون محافظ در همان محلي كه مي بايست بيايند مي آمدند ،‌ رهبران الهي و رهبران مؤمن اصولاً از اين حرفها باكي ندارند چون براي آنها زندگي وقتي ارزش دارد كه در خدمت حق و عدل باشد در مورد اين مسئله قاعدتاً بايد دستهاي خارجي اين كار را بكند منتهي آن دستهاي خارجي بايد اينقدر شعور داشته باشند كه بدانند مشكل و گره كور اجتماع ايران با اين حرفها حل نمي شود مسئله عبارت است از اين كه بايد جامعه اي به وجود بيايد كه مردم به زندگي كردن خود و به سرزمين و شغل و وضع اجتماعي خود علاقمند باشند و اين جز در يك نظام آزادتر و عادل تر هرگز ميسر نيست ، نظامي كه در عين حال ارزشهاي عالي معنوي در آن مورد اقدام و تأييد و ترويج قرار بگيرد

نظريه يكشنبه ‌ منظور از اين كه ترور احتمالي خميني را به گردن كسي بيندازند يقيناً اشاره به منصور مي باشد البته چون معلوم نيست كارمند سفارت آلمان در چه رده اي هست خبرنگار يا كارمند سفارت نمي توان در اين زمينه اظهار نظري كه مقرون به صحت باشد نمود زيرا اگر خبرنگار باشد شايد تخيلات فكري خود را بيان كرده ولي چنانچه كارمند سفارت باشد ممكن است از طرح ساير دوستان خارجي خودشان احياناً امريكاييها ـ انگليسيها ـ و يا روسها اطلاع حاصل كرده باشد معهذا مسئله قابل توجه مي باشد آمال

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد و مفاد گزارش خبر درخور تعمق و بررسي دقيق مي باشد

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه مورد تأييد است

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 25/9/57

شماره 27831/20 هـ 12

موضوع مذاكرات مهندس صادقي با دكتر بهشتي

نامبرده بالا از اصفهان با دكتر سيد محمد حسيني بهشتي واعظ تماس حاصل و خبر اغتشاشات اصفهان و نحوه برگزاري راهپيمايي و حضور سيد حسين خادمي يكي از روحانيون معروف اصفهان در اين اجتماع را براي وي تعريف نمود بهشتي گفت شما از وجودخادمي به عنوان سمبل استفاده بكنيد ولي خودتان يك مركز رهبري به وجود بياوريد او گفت اتفاقاً‌ تشكيل شده و ما در حال حاضر از دانشگاهيان بازاريان ـ فرهنگيان هر طبقه پنج نفر بيست نفر انتخاب كرده ايم قرار است از بين اصناف ـ‌ كشاورزان و كارگران هم يكي دو نفر انتخاب نماييم تا اينها رهبري طبقات مختلف را به عهده گرفته و تفرقه در بين نباشد ـ قرار است ساعت سه بعد از ظهر روز پنج شنبه 23/9/57 تشكيل جلسه بدهند و در اين مورد اتخاذ تصميم نمايند بهشتي توصيه كرد كه بايد نمايندگان از چهره هاي موجه باشند تا بهره كار خوب باشد صادقي گفت از بين فرهنگيان آقايان پرورش ـ روحاني ـ نيل فروشان ـ صادقي ـ دكتر شريعتمداري به معرفي علي نيل فروشان خليفه سلطان ـ‌ رهبر تعيين شده اند

بهشتي گفت من با رهبر صحبت و او را براي اين كار تشويق كرده بودم و اضافه نمود كه آقاي طاهري را هم اضافه نمايند ما اقدامي مي كنيم كه اگر بشود هرچه زودتر او را آزاد نماييم صادقي گفت اتفاقاً‌ من ديشب در همين مورد صحبت كردم

نظريه يكشنبه مطالب فوق عنوان شده ضمناً به استحضار مي رساند كه با توجه به شواهد موجود يقيناً روحانيون چنين هيئت رهبري در ساير استانها و شهرستانها نيز تشكيل داده و يا خواهند داد كه لازم است توسط سازمانهاي محل شناسايي و در آن نفوذ و بهره برداري و هنگام لزوم متلاشي گردند

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه تأييد مي گردد پاكزاد

نظريه چهارشنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است آرزو

ارسال گردد 25/9 كلاسه 4797

كلاسه 4797

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 23/9/57

شماره 27759/20 هـ 12

موضوع تماس يكي از اطرافيان خميني به نام صادق از پاريس با دكتر سيد محمد حسيني بهشتي

1ـ نامبرده بالا صادق ‌ با بهشتي تماس حاصل و درباره خريد يك باب منزل اظهار داشت ديروز آخرين روز مهلتمان بود و براي اين كه مهلت را تا يك هفته ديگر تمديد بكنيم مجبور شديم چهارصد هزار تومان ديگر را كه قرض كرده بوديم بدهيم و اگر اين پول تا يك هفته ديگر نرسد حدود 5500 فرانك ما از بين مي رود بهشتي گفت مگر آقاي خاتمي 80549 آن را درست نكردند او پاسخ منفي داد و گفت خاتمي شماره تلفن را داده كه بايد به وسيله آن در ايران با آن شخص تماس حاصل و نزد او رفت و يكصد هزار مارك اولش را ماركي چهارتومان و يك ريال و دويست سيصد هزار مارك ديگر را 42 ريال پولش را آنجا بدهيد و از آنجا تلفن كنند با برادرش در اينجا تماس بگيرند تا برادرش بدهد آنگاه تلفن شماره 526791 را كه متعلق به شخصي به نام بهجتي بود در اختيار بهشتي گذاشت و گفت شما با او تماس بگيريد تا او برود شركت و آن طرف با برادرش كه در آلمان است تماس بگيرد شما پول را به برادرش بدهيد خاتمي پول را در آلمان از برادر وي دريافت مي دارد آنگاه بهشتي راجع به تنظيم سند از صادق سئوال كرد صادق گفت ما هنوز تمام پولش را نداده ايم تا سند تنظيم شود ما يك دهم قيمتش را به او داده بوديم براي قولنامه او ديروز گفت اگر حالا شما پول را به من ندهيد چون من مي خواهم تا 15 روز ديگر خانه را بفروشم من پول قولنامه را نمي دهم و قول نامه باطل مي شود بهشتي گفت ما با دوستان صحبت كرده بوديم قرار شده بود سندش به نام خاتمي تنظيم بشود و من خيلي مقيدم كه كار يكي در بيايد ما اين كار را ارسال پول را سريعاً‌ انجام مي دهيم صادق اظهار داشت ما قبلاً صحبت كرده بوديم او هم اينجا آمد و آن اوراقي را هم كه وكيل بايد از طرف او صحبت بكند امضا كرد منتهي به آقا مهدي پيشنهاد كرده بودم براي اين كه مسئله ماليتهاي اضافه و غيره داده نشود بهتر است به نام شركتي باشد كه او هم قرار شد به من جواب قطعي بدهد بنابراين هيچ كس دست به اين مال نخواهد زد مگر آقاي خاتمي ما اين فرمولي كه پيدا كرديم فقط به خاطر كم دادن ماليت اين بود البته اراده و تصميم آن با خود شما است بهشتي گفت دلم مي خواهد همانطوري كه گفته بودم شما كار را تمام بكنيد ما هم سريعاً امشب اين كار را انجام خواهيم داد بهشتي آنگاه با ناشناسي تماس حاصل و درباره تبديل ريال به فرانك توسط او صحبت كرد و او گفت اين كار از طريق ما قابل انجام بوده و قرار بود من بروم از خودم چك بدهم و حواله اش را بگيرم و بفرستم آقا مهدي گفت اين كار را نكن بايد آنرا بفرستند وقتي فرستادند آن وقت از طريق ما عمل كنيد فكر مي كنم قابل عمل باشد اما متأسفانه من فردا يك محاكمه اي در شهسوار دارم ناچارم صبح زود بروم و عصر پنجشنبه يا صبح جمعه در تهران خواهم بود اين كار ممكن است در شنبه انجام بشود آن گاه اضافه نمود من يك اسم و يك طريق ديگري پيدا مي كنم به شما مي گويم يك نفر را بفرستيد پيش او شايد بشود انجام داد ضمناً شخص ديگري با بهشتي صحبت و گفت تقي حاج طرخاني گفته است ما دستهايي داريم اگر بخواهم ارز نيز مي توانيم تهيه كنيم

2ـ ساعت 2045 مأمورين فرمانداري نظامي دكتر بهشتي را دستگير كردند و معلوم نشد كار را به كجا رسانيده است

3ـ دكتر بهشتي ضمن صحبت با صادق راجع به شايعه ملاقات ملك حسين با خميني از وي سئوال كرد صادق گفت او نيز التماس دعا دارد اما نه براي آن موضوعي كه در تهران شايع است بلكه بر عكس قضيه

4ـ بهشتي راجع به اولتياتوم { اولتيماتوم } وزارت امور خارجه فرانسه به خميني مبني بر منع فعاليتهاي او عليه ايران سئوال كرد صادق گفت چون عده اي از نمايندگان مجلس فرانسه از دولت خواسته اند كه چرا خميني فعاليت حاد مي كند و سربازان را به فرار از سربازخانه تشويق كرده و قصد شورش دارد يكي از كاركنان وزارت امور خارجه كه با من تماس دارد اين موضوع را مطرح و خميني نيز پاسخ داده است من دستور شورش نداده بلكه دستور ضد شورش داده و اين رژيم غاصب بايد برود صادق افزود وزارت امور خارجه اين كار را به منظور پاسخگويي به نمايندگان و احياناً فشار خارج انجام داده و مسئله منع اقامت خميني مطرح نيست

نظريه يكشنبه مطالب فوق عنوان شده ضمناً تقي حاج طرخاني كه شماره تلفن منزلش 234407 مي باشد از تجار بازار و طرفدار خميني است آمال

نظريه چهارشنبه ‌ نظريه يكشنبه مورد تأييد است ضمناً‌ به نظر مي رسد صادق مورد نظر همان صادق قطب زاده باشد كه در پاريس بسر مي برد آرزو

به 323

از 20 هـ 12

تاريخ 27/9/57

شماره 27903 / 20 هـ 12

موضوع تشكيل گروه پزشكي در دانشگاه اصفهان جهت معالجه آشوبگران

ميرمحمد صادقي مقيم اصفهان ضمن صحبت با دكتر سيد محمد حسيني بهشتي واعظ ساكن تهران درباره نحوه مداواي قشريون مذهبي كه در حوادث اخير اصفهان مجروح شده اند گفت ما قبلاً براي روزهاي تاسوعا و عاشورا پيش بيني هاي لازم را كرده بوديم و سرپرستي گروه پزشكي در دانشگاه اصفهان نيز به آقاي دكتر بدري محول شد حالا هم مجروحين را هدايت مي كنيم كه به دكتر بدري و يا دكتر شريعتمداري مراجعه كنند تا ترتيب معالجه آنان داده شود

نظريه يكشنبه مطالب فوق عنوان شده است

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه تأييد مي گردد

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه تأييد مي گردد

27/9

{ كلاسه 4797 }

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 27/9/57

شماره 27896/20 هـ 12

موضوع تماس سرهنگ رحيمي با دكتر بهشتي

نامبرده بالا كه نزد دكتر اخوان گويا يكي از اساتيد دانشگاه باشد بوده با دكتر سيد محمد حسيني بهشتي واعظ تماس حاصل و ضمن اعلام اخبار مربوط به اقدام موافقين دولت در بعضي از شهرستانها در سركوبي مخالفين اظهار داشت من با آقايان طالقاني ، بازرگان و دكتر سنجابي در اين مورد صحبت كرده ام بايد كاري كنيم اين كارها در نطفه خفه شود والا نمي شود جلوي آن را گرفت شايد در برنامه چهلم شهداي دانشگاه تهران در بهشت زهرا مورخ 23/9/57 بتوانيم جوابگو باشيم بهشتي گفت ما در مساجد هم از همين امشب برنامه گذاشته ايم

نظريه يكشنبه سرهنگ رحيمي يقيناً همان عزيزالله امير رحيمي است كه در 312 سابقه دارد البته او هنوز از نزديك با بهشتي آشنا نشده است

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه تأييد مي گردد

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه مورد تأييد است

بهشتي 4797

به 302

از 20 هـ 12

تاريخ 27/9/57

شماره 27894 / 20 هـ 12

موضوع اثر تحريكات سوء خميني در روحيه مشمولين وظيفه

پيرو 27765 / 20 هـ 12 ـ 23/9/57

يك نفر از ليسانسيه آماده به خدمت از اصفهان به نمايندگي از ساير دوستان خود از دكتر سيد محمد حسيني بهشتي واعظ مقيم تهران راجع به اعلاميه خميني در مورد تحريك سربازان به ترك خدمت با وي مشورت و گفت ما را براي خدمت نظام احضار كرده اند بنابراين مي خواستم ببينم اين دستور شامل حال افرادي كه بعد از شش ماه در نظام جهت خدمت در رشته هاي مختلف سپاهيگري از قبيل سپاهي بهداشت و غيره اعزام مي شوند نيز مي گردد يا خير او گفت من از آقا سئوال مي كنم و نتيجه را مي گويم آنگاه با فردي كه مسئول تماس با پاريس است اين موضوع را در ميان گذاشت مصاحبش پاسخ داد قبلاً هم اين سئوال شده اطرافيان خميني در پاريس با وي مشورت كرده اند او گفته است اين دستور جنبه عموميت دارد

نظريه يكشنبه گرچه از نظر جلوگيري از خطرات ترور و جاسوسي در ارتش توسط اين قبيل مشمولين كه داراي افكار قشري هستند بهتر است اصلاً‌ اينها به جامعه ارتشي وارد نشوند لكن چنانچه اين كار اثرات سوئي دربرداشته باشد براي جلوگيري از گسترش اين تز در افكار ساير مشمولين و با افراد وظيفه در صورت تصويب اصلح است با طرح حساب شده آن عده از مقامات مملكتي كه با آيات مقيم ايران اعم از شيعه و سني تماس دارند اثرات زيان بخش اين فتوا را از نظر خطر حمله دشمنان خارجي به ايران به آنان گوش زد و از نامبردگان بخواهند به نحوي در اين فتوا اعلام نظر كنند تا بتوان با اجراي ضد طرح ، طرح مخالفين را خنثي كرد

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه تأييد مي شود

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه مورد تأييد است

به 302 تلفنگرام شد

گيرنده فروتن

گوينده صبوري

ساعت مكالمه 1305 ـ 27/9/57

به 342

از 20 هـ 12

تاريخ 27/9/57

شماره 27902/ 20 هـ 12

موضوع امين زاده كارمند هواپيمايي ملي

نامبرده بالا قصد ملاقات با دكتر سيد محمد حسيني بهشتي واعظ را كه از طرفداران خميني مي باشد داشت لكن به علت نبودن حسيني اين ملاقات انجام نشد

نظريه يكشنبه نظر به اين كه شناسايي اين قبيل افراد كه احتمال دارد داراي پست حساس بوده و در تحريم كاركنان هواپيمايي به فعاليت ضد امنيتي و غيره مؤثر باشد لازم است ، لذا پس از اعلام نتيجه تحقيقات 20 هـ 22 ،‌ در صورت مثبت مشخصات كامل او نيز متعاقباً به استحضار مي رسد آمال

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است پاكزاد

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه تأييد مي گردد آرزو

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 27/9/57

شماره 27906/20 هـ 12

موضوع دكتر اخوان

نامبرده بالا كه گويا استاد دانشگاه تهران مي باشد ، ضمن تماس با دكتر سيد محمد حسيني بهشتي واعظ كه رهبر ساير روحانيون طرفدار خميني در تهران محسوب مي شود تماس حاصل و از وي دعوت نمود كه ساير دوستان مذهبي را براي شركت در روز چهلم شهداي دانشگاه تهران كه در روز پنجشنبه 23/9/57 به دعوت سازمان ملي دانشگاهيان ايران در بهشت زهرا تشكيل خواهد شد تشويق و به جمع آنان بپيوندند او نيز قبول كرد

نظريه يكشنبه مطالب فوق عنوان شده شناسايي دكتر اخوان به وسيله 20 هـ 13 كه امكان دارد بعداً رل رابط بين سازمان ملي دانشگاهيان تهران با روحانيون مخالف را به عهده بگيرد و يا در حال حاضر عهده دار باشد لازم است

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه تأييد مي گردد

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه تأييد مي گردد

ضمناً سه برگ اعلاميه واصله به وسيله يكي از كارمندان 20 هـ كه در روز مذكور 23/9/57 در بهشت زهرا به دست آمده به پيوست تقديم مي گردد

ارسال گردد 27/9/57

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 27/9/57

شماره 28901/20 هـ 12

موضوع صدور اعلاميه عزاي ملي

اعضاي شوراي مركزي روحانيون طرفدار خميني درتهران افراد مندرج در خبر پيروي فوق در جلسه مورخه 22/9/57 تصميم گرفته اند كه به عنوان اعتراض به حوادث اخير اصفهان روز دوشنبه 27/9/57 را عزاي ملي اعلام و به همين مناسبت اعلاميه اي مبني بر تعطيل عمومي صادر و به وسيله ايادي خود در نقاط مختلف تهران توزيع نموده اند

نظريه يكشنبه خبر صحت دارد

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه تأييد مي گردد

ارسال گردد 27/9/57

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 27/9/57

شماره 27746/20 هـ12

موضوع دكتر سيد محمد حسيني بهشتي واعظ

بازگشت به شماره 8076/312 ـ 30/7/57

قرار است ساعت 1800 روز 22/9/57 عده اي از خبرنگاران آلماني قصد دارند در منزل نامبرده فوق با وي مصاحبه نمايند

نظريه يكشنبه بهشتي يكي از روحانيون طرفدار خميني است كه رل رهبري عده اي از روحانيون طرفدار خميني را در تهران به عهده دارد ضمناً روحانيون مخالف و طرفدار خميني و قشريون مذهبي از ساير شهرستانها و نقاط مختلف تهران با وي تماس حاصل و اخبار مربوطه را در اختيار او مي گذارند و ياد شده نيز از آن بهره برداري و به وسيله ساير ايادي خميني به اطلاع او مي رساند كه اخبار واصله در اين زمينه كتباً به استحضار مي رسد آمال

نظريه چهارشنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد مي باشد

به 312 تلفنگرام شد

گيرنده جهانبخش

گوينده صبوري

به نگهباني اداره كل هشتم آقاي افراشته گفته شد

1415 ـ 22/9/57

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 29/9/57

شماره 28005/20 هـ 12

موضوع دكتر سيد محمد حسيني بهشتي واعظ

1ـ آيت الله صدوقي يزدي كه در يزد در منزلي كه تلفن آن 4442 بود اقامت داشت در پاسخ سئوالات بهشتي راجع به حوادث يزد گفت شنيده ام كه در اصفهان و قم دولتيها مزاحم زنها و دخترها شده و آنها را بوسيده اند و در قم و مشهد عده اي از جوانها را در ادارات پليس بي عفت كرده اند

2ـ مهندس مير محمد صادقي از اصفهان نتيجه گفتگوهاي خود را با دو تن از معاونين فرمانداري نظامي اصفهان براي بهشتي تعريف كرد بهشتي او را تحريك كرد كه خبرنگاران خارجي را تشويق كند بروند قم و اراك و يزد ـ همچنين به صادقي تأكيد كرد كه به آسيب ديدگان از هر نظر كمك بكنند و اگر كمكي هم خواستند به او اطلاع بدهند تا اقدام كند بهشتي افزود ، نتيجه حوادث شهرستانها ملت را در يك پارچه كردن عليه اين رژيم يزيدي مصمم كرده و كساني كه احتمال مي دادند كه اين توبه هاي مزورانه توبه باشد برايشان مسلم شد كه توبه نيست بهشتي همچنين در پاسخ چند تن از مخاطبين خود مي گفت اين دولت احمق از نتايج عكس اين رويه عبرت نمي گيرد اين كارها ممكن است براي مدت كوتاهي مردم را ساكت كند ولي بعداً منجر به طغيان خواهد شد كمااينكه حوادث مدرسه فيضيه حادثه 15 خرداد بعد از آن حوادثات كنوني را كه پشت سر هم ايجاد مي شود در پي داشته است

3ـ شخصي به نام امين كه بهشتي را پسرعمو خطاب مي كرد ضمن تشريح حوادث اصفهان گفت هيئتي كه در ميان آنها پزشكپور و بني احمد هم هستند براي رسيدگي به اوضاع اصفهان آمده اند بهشتي گفت اين دو نفر كه دولتي هستند به هر حال شما براي اقامه دليل و ارائه اسناد با اينها همكاري كنيد البته تمام اسناد و مدارك را به اينها ندهيد بلكه اسناد و مدارك را در چند نسخه تهيه و يك نسخه را در اختيار اينها بگذاريد و سپس ياد شده را تشويق كرد و گفت براي كمك به مردم با همكاري علما و دوستان از جمله مهندس صادقي و پرورش در هر منطقه گروههاي كوچك و مورد اعتماد تشكيل و به وضع مردم رسيدگي و از هر نظر به آنها كمك كنيد زيرا همين روش را ما در تهران اجرا كرده و نتيجه خوبي گرفته ايم

4ـ ناشناسي به بهشتي توصيه كرد كه گفتار ارتشبد ازهاري در مورد اين كه كارگران صنعت نفت اگر مسلمان هستند بروند راجع به مضار اعتصاب از علماي مقيم ايران و كشورهاي اسلامي سئوال كنند شايد اين كار مؤثر واقع شود و اصلح است كه شما محبوبيتي كه بين مراجع داريد اين موضوع را به آنان گوشزد نماييد بهشتي گفت البته من آقايان مراجع تقليد مقيم ايران را نفي نمي كنم و اينها همراهي دارند اما كسي گوش به حرف اينها نمي دهد ملت رهبر خودش را تعيين كرده و يك ميليون نفر با صدور قطعنامه در روز تاسوعا گفته اند الله اكبر ، خميني رهبر ، و او را انتخاب كرده اند معهذا اقدام لازم به عمل خواهد آمد

نظريه يكشنبه 1ـ بهشتي از مخاطبين خود كه از نقاط مختلف ايران حوادث شهرستانها را به اطلاع او مي رسانيدند روحيه مردم را از آنان سئوال مي كرد آنها به دروغ و يا راست مي گفتند مردم همه كينه به دل گرفته و در مبارزه مصمم تر شده اند اين حرفها موجب خوشحالي وي مي شود و توصيه كرد كه به روحانيون شهرها تذكر داده شود كه ضمن تشريح حوادث شهرستانها مردم را از اين كارها آگاه سازند

2ـ مطلب ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد و همانطوري كه بهشتي نيز اظهار داشته طرفداران خميني گرچه از وجود آيات ديگر براي نيل به اهداف خود بهره برداري مي كنند ولي عملاً آنها را كنار گذاشته اند و لازم است توسط افراد مورد اعتماد آيات ، اين مسئله به آنان توجه داده شود و با ايجاد شكاف به نفع دستگاه بهره برداري گردد آمال

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است پاكزاد

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه تأييد مي گردد آرزو

به 302

از 20 هـ 12

تاريخ 29/9/57

شماره 28010/20 هـ 12

موضوع سيد علي خامنه اي واعظ

ناشناسي به دكتر سيد محمد حسيني بهشتي واعظ مي گفت براي جلوگيري از شناخته شدن سربازاني كه به توصيه خميني از سربازخانه ها فرار مي كنند خامنه اي در صحن مسجد گوهرشاد سخنراني و توصيه نموده است كه جوانان ديگر نيز سرهاي خود را بتراشند تا مأمورين را گمراه كرده و آنها نتوانند سربازان فراري را شناسايي كنند و اين گفتار مؤثر واقع شد كما اينكه مأمورين دژبان چند نفر را كه پسرهاي تجار بازار بودند اشتباهاً به جاي سربازان فراري دستگير و آزاد كردند همچنين خامنه اي به خانمها توصيه كرده است از خريدن وسايل آرايشي خودداري كنند

بهشتي گفت اين موضوع را در جاهاي ديگر اشاعه خواهيم كرد

نظريه يكشنبه مطالب فوق عنوان شده است

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه تأييد مي گردد

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 29/9/57

شماره 28006/20 هـ 12

موضوع اسدالله بادامچي

شخصي حوادث يكي از شهرستانها را براي سيد محمد حسيني بهشتي واعظ تعريف مي كرد او به مخاطبش شماره تلفن نامبرده بالا بادامچي را كه 364629 بود ، در اختيار وي گذاشت و گفت شما اين خبرها را به او كه مسئول جمع آوري اخبار است بدهيد

نظريه يكشنبه اسدالله بادامچي يقيناً همان اسدالله بادامچيان معروف به آيت اللهي فرزند محمد باقر مي باشد كه از طرفداران خميني است و در 312 سابقه دارد و به احتمال يقين نامبرده نيز مأموريت دارد كه اخبار ايران را جهت اطلاع خميني به پاريس گزارش كند

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است

نظريه چهارشنبه نظريه سه شنبه تأييد مي گردد

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 29/9/57

شماره 28004/20 هـ 12

موضوع دكتر سيد محمد حسيني بهشتي واعظ

ناشناسي به نقل از گفتار چند تن از كاركنان صنعت نفت مي گفت ديروز 23/9/57 كه توليد كم بود حداقل ششصد هزار بشكه توليد شده در صورتي كه احتياجات روزانه ايران 250 هزار بشكه بيشتر نيست بنابراين گفتار نخست وزير در مورد واردكردن نفت دروغ است دولت ايران طبق تعهداتي كه با اسرائيل دارد بايد نفت او را تأمين كند روي اين اصل در حال حاضر كشتي هاي اسرائيل خارج از نوبت همه روزه از بندر ماهشهر نفت مي برند حالا ممكن است دولت كليه نفت توليدي را به اسرائيل بدهد و خودش از خارج بخرد و يا اين كه ممكن است يك نوع نفتي را كه در ايران وجود ندارد و هميشه از خارج خريداري مي شود به آن اشاره كرده و ظاهراً هم گفتار او در مورد خريد نفت صادق است بهشتي به او گفت مطلب جالبي است شما در اين مورد مستندتر تحقيق بكنيد او پاسخ داد افرادي كه اين حرف را زده اند در صنعت نفت كار مي كنند و گفتارشان درست مي باشد در پايان افزود شنيده ام دولت اخيراً عده اي مهندس و تكنسين با هواپيما از اسرائيل آورده و اينها اول مي خواستند در فرودگاه اهواز بنشينند نتوانسته اند در آبادان فرود آمده اند و دولت مي خواهد از وجود اينها براي توليد نفت استفاده كند بهتر است به خميني توصيه شود كه او اعلاميه صادر كند و تهديد نمايد عليه خارجيان كه در مبارزات ملي ايران كارشكني كنند تصميم قاطع اتخاذ خواهد شد بهشتي حرف او را قبول كرد

نظريه يكشنبه مطالب فوق عنوان شده است اگر گرفتار { گفتار } مخاطب بهشتي راجع به ورود كارشناسان نفتي اسرائيل صحت داشته باشد بايستي از هم اكنون اقدامات احتياطي لازم براي حفظ جان آنها به عمل آيد و از طرف ديگر در صورت امكان بهتر است چند تن از كارگران را وادار نمايند كه كتباً در مورد اثرات سوء و اعتصاب كاركنان صنعت نفت از آنها استفاده و چنانچه پاسخ واصله مساعد و مثبت بود ، خود كارگران به نحو غير محسوس آنها را بين يكديگر توزيع و بدينوسيله اثر تحريكات خميني را خنثي كنند

نظريه سه شنبه نظريه يكشنبه مورد تأييد است

نظريه چهارشنبه نظريه شنبه تأييد مي گردد

ارسال گردد

29/9 ـ 4797

به مديريت كل اداره سوم 312

از سازمان اطلاعات و امنيت تهران

تاريخ 30/9/57

شماره 28037/20 هـ 12

درباره اقدامات ضد ملي طرفداران خميني

بازگشت به شماره 10580/312 ـ 25/9/57

مفاد خبر بازگشتي درباره فعاليت اين افراد به نفع خميني صحت دارد و تا حدود امكان اعمال و رفتار آنها تحت مراقبت قرار دارد و هرگونه اخبار واصله به موقع به آن اداره كل منعكس خواهد شد

از طرف رئيس سازمان اطلاعات و امنيت تهران

پرنيان فر 30/9

به 312

از 20 هـ 12

تاريخ 11/10/57

شماره 28333/20 هـ 12

پيرو شماره 2790/ 20 هـ 12 ـ 27/9/57

گزارش

محترماً به عرض عالي مي رساند

طبق اظهار يكي از بستگان اينجانب شب گذشته در مسجد المهدي واقع در سه راه تهران ويلا از حضار پول جمع مي كرده اند و بعضي اشخاص حتي هفت هزار تومان نيز مي داده اند اين پولها تحت عنوان كمك به اسلام جمع آوري مي شده ضمناً جزواتي تحت عنوان اخبار جنبش اسلامي بين حضار توزيع مي شده كه يك نسخه آن را ارائه نموده و عيناً به پيوست از عرض مي گذرد

نظريه نحوه چاپ و كاغذ جزوه مذكور شبيه نشريه نويد بوده و به احتمال يقين توسط كمونيستها منتشر شده است ضمناً تصور مي رود اين پولها براي كمك به كارمندان اعتصاب طبق تصميم شوراي مركزي روحانيون طرفدار خميني كه در رأس آن دكتر محمد حسيني بهشتي بوده و شيخ علي اصغر مرواريد امام جماعت مسجد مذكور نيز در زمره آنان مي باشد جمع آوري مي شده با تقديم احترام رضا صبوري فرد 11/10/57

محترماً به استحضار مي رساند علي اصغر مرواريد امام جماعت مسجد مزبور مي باشد و به احتمال قوي پيشنهاد جمع آوري پول از ناحيه نامبرده كه از روحانيون افراطي است مي باشد پيرو سابقه بهشتي به اداره كل سوم منعكس شود

كل سوم 11/10

به 312 از 20 هـ 12 تاريخ 11/10/57 شماره 28333/20 هـ 12 پيرو شماره 2790/ 20 هـ 12 ـ 27/9/57 گزارش محترماً به عرض عالي مي رساند طبق اظهار يكي از بستگان اينجانب شب گذشته در مسجد المهدي واقع در سه راه تهران ويلا از حضار پول جمع مي كرده اند و بعضي اشخاص حتي هفت هزار تومان نيز مي داده اند اين پولها تحت عنوان كمك به اسلام جمع آوري مي شده ضمناً جزواتي تحت عنوان اخبار جنبش اسلامي بين حضار توزيع مي شده كه يك نسخه آن را ارائه نموده و عيناً به پيوست از عرض مي گذرد نظريه نحوه چاپ و كاغذ جزوه مذكور شبيه نشريه نويد بوده و به احتمال يقين توسط كمونيستها منتشر شده است ضمناً تصور مي رود اين پولها براي كمك به كارمندان اعتصاب طبق تصميم شوراي مركزي روحانيون طرفدار خميني كه در رأس آن دكتر محمد حسيني بهشتي بوده و شيخ علي اصغر مرواريد امام جماعت مسجد مذكور نيز در زمره آنان مي باشد جمع آوري مي شده با تقديم احترام رضا صبوري فرد 11/10/57 محترماً به استحضار مي رساند علي اصغر مرواريد امام جماعت مسجد مزبور مي باشد و به احتمال قوي پيشنهاد جمع آوري پول از ناحيه نامبرده كه از روحانيون افراطي است مي باشد پيرو سابقه بهشتي به اداره كل سوم منعكس شود كل سوم 11/10