زبان تخصصی دو گرایش تاریخ تشیع
از انقراض قاجار تا کودتای 28 مرداد از مشروطیت تا شهریور 1320 زبان تخصصی یک گرایش تاریخ اسلام
دریافت متن درسی
تاریخ معاصر ایران
نام درس
کارشناسی ارشد کارشناسی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد دکتری مقطع
یکشنبه وقت دوم - تهران دوشنبه وقت اول و
سه شنبه وقت دوم- کرج
یکشنبه  وقت اول - تهران سه شنبه وقت سوم - کرج یکشنبه وقت سوم - تهران ساعت