برنامه نویسی پاسگال (متن کلاسی) تاریخ قاجار از مشروطیت تا شهریور 1320 زبان تخصصی یک (دریافت متن کلاسی)
نام درس
I T کارشناسی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مقطع
چهارشنبه ساعت 10 دوشنبه و سه شنبه
ساعت 8
یکشنبه ساعت 14 یکشنبه ساعت 10 ساعت