از شهریور 1320 تا 15 خرداد 1342 تاریخ قاجار زبان تخصصی دو

دریافت فایل متن انگلیسی
زبان تخصصی دو

دریافت فایل متن انگلیسی

نام درس
    کارشناسی ارشد کارشناسی کارشناسی ارشد
گرایش ایران اسلامی
کارشناسی ارشد
گرایش تاریخ اسلام
مقطع
    دوشنبه وقت چهارم شنبه - وقت دوم
دوشنبه - وقت اول
چهارشنبه- وقت اول
چهارشنبه - وقت دوم زمان و مکان