مهم و فوری
دانشجویان محترم سریعا از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه ، برای حضور در کلاسها اقدام کنند.
برنامه کلاس های مجازی دانشجویان رشته تاریخ دانشگاه خوارزمی
زبان تحصصی دو
کارشناسی ارشد
گرایش تاریخ اسلام
زبان تحصصی دو
کارشناسی ارشد
گرایش تاریخ ایران
تحولات سیاسی و تاریخی ایران از شهریور 1320 تا  15 خرداد   1342
مقطع کارشناسی ارشد
تحولات سیاسی و تاریخی ایران در عصر قاجاریه
مقطع کارشناسی
جلسه اول جلسه اول تحلیل ساختار قدرت رضاشاه  زمینه های اصلاحات فکری  
جلسه دوم جلسه دوم سالهای بعد از شهریور 1320 اصلاحات عباس میرزا
جلسه سوم جلسه سوم مطبوعات ایران بعد از شهریور 1320 اصلاحات قائم مقام
    احزاب سیاسی بعد از شهریور   1320 اصلاحات امیر کبیر
    حزب توده پس از شهریور 1320 اصلاحات سپهسالار