جانشینان کریم خان زند
جانشینان کریم خان زند
این دوره از ابتدا تا غلبه نهایی بر لطفعلی خان زند بین سالهای ( 1193 1209 ) انجام پذیرفت .

الف : جانشینان کریم خان زند
1- حکومت صدروزه زکی خان ( 1193 ه . ق )
2- حکومت هفتاد روزه ابوالفتح خان ( 1193 ه ق )
3- صادق خان زند ( 1196 1193 ه . ق )

کشمکش های جانشینی بعد از کریم خان


ب: آغاز قدرت نمائیهای آقا محمد خان قاجار
1- علی مراد خان ( 1199 1196 ه .ق )
2- جعفر خان ( 1203 199 ه . ق ) و مهمترین وقایع دوران حکومت او
الف درگیری با آقا محمد خان قاجار
ب: اعتراضات و مخالفتهای ایلات و عشایر

ج : لطفعلی خان زند ( 1209- 1203 ه )

کشمکش های جانشینی بعد از کریم خان

1-علل پیروزی زکی خان بر رقبایش در امر جانشینی :
حیله و نیرنگ زکی خان سبب شد که جمعی از پایه گذاران و دلیران سلسله زند را نظیر نظر علی خان ، کلبعلی خان ، ولی خان ، طاهر خان و ... که تعدادشان به شانزده نفر می رسید به قتل رساند و بر اوضاع پایتخت مسلط شود .

2- قتل عام مردمان اصفهان :
وقتی که زکی خان شنید علی مراد خان اصفهان را تصرف کرده راهی اصفهان شد و چون در اصفهان متوجه شد ه شهر نیز به دست گماشتگان علی مرادخان افتاده اهالی را مورد مواخذه قرار داد که چرا مقاومت نکرده اند و جنگ راه انداخته اند ؟ وقتی اهالی اظهار بی اطلاعی کردند دستور داد هیجده نفر از بزرگان شهر را از بالا قلعه به پایین پرت کنند و مردم عادی را مورد قتل و تجاوز قرار دهند .

3- محمد خان عموی لطفعلی در جریان اولین درگیری میان آقا محمدخان و لطفعلی خان خیانت می کند و باعث شکست وی می شود .

4- شکستهای آقا محمد خان در محاصره شیراز به دلیل :
1. استحکام برج و باروی شیراز
2. کمبود آذوقه و خوراک دام

 

لطفعلی خان زند

( 1209- 1203 ه )
1- اولین نبرد لطفعلی خان با آقا محمد خان (1203 ه. ق)
2- بزرگترین اشتباه لطفعلی خان زند لشکرکشی به کرمان
3- پیامدها و عواقب لشکرکشی خان زند به کرمان
4- توطئه حاج ابراهیم کلانتر
5- آوارگی لطفعلی خان زند و پیروزی او در جنگ قبله
6- جنگ شهرک و فتح شیراز توسط آقا محمد خان قاجار
7- توطئه میرزا فتح الله اردلائی
8- سرانجام لطفعلی خان

 

دانشنامه رشد