این سایت با هدف پشتیبانی از مطالعات تاریخی بوده و شامل هزاران مقاله می باشد