فعالیت های پژوهشی

 

کتاب

کارنامه مظفر بقایی ، مولفین: دکتر میرهادی حسینی و جواد عباسی کنگوری ، انتشارات جامع ، تهران 1396. (تصویر روی جلد ).

......     ......      ......     .......     .......    .......    ......     ......    .......    .......    .......    ......    ......    .......    ......   .....

فهرست مقالات

مقالات در حوزه تاریخ و سیاست:

1)فرقه اسماعیلیه و پژوهش تطبیقی منابع،پژوهشنامه  دانشکده ادبیات و علوم انسانی,دانشگاه شهید بهشتی (علمی,پژوهشی),ش 38,تابستان 1382، صص 121 تا 140 ، دریافت متن کامل مقاله

2) پژوهش ها و منابع مطالعاتی تاریخ اسلام در اینترنت,  فصلنامه تاریخ اسلام (علمی,پژوهشی),  شماره 5 , بهار  1380, صص 212 , 197 ، دریافت متن کامل مقاله

3) تاریخ تشیع و شبکه جهان پهنا  ,  فصلنامه تاریخ اسلام (علمی,پژوهشی),, شماره 7 , پاییز 1380, صص 200  ,  189 , دریافت متن کامل مقاله

4) تاریخ اسلام از منظر چند پایگاه اینترنتی  , فصلنامه تاریخ اسلام (علمی,پژوهشی),, شماره 9  , بهار1381, صص 206 , 193 , دریافت متن کامل مقاله

5) تاریخ اسلام از منظر چند پایگاه اسلامی , فصلنامه تاریخ اسلام (علمی,پژوهشی),, شماره 12, زمستان 1381, صص 142 , 119  , دریافت متن کامل مقاله

6) تاریخ دراینترنت,قسمت اول (اصطلاحات بنیادی,مجلات و گروه هاي تاریخی),،كتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،شماره 43و 42 , فروردین و اردیبهشت  1380 دريافت متن مقاله

7) تاریخ در اینترنت , قسمت دوم ( ایران قبل از اسلام ) ,   کتاب ماه تاریخ و جغرافیا , شماره 48 , مهر 1380، دریافت متن کامل مقاله

8) تاریخ در اینترنت , قسمت سوم  , کتاب ماه تاریخ و جغرافیا  , شماره 49,  آبان 1380,  صص 89 , 78  ,  دریافت متن کامل مقاله

9)   تاریخ در اینترنت , قسمت چهارم ( دایره المعارف های اینترنتی )   , کتاب ماه تاریخ , شماره 50,  آذر 1380, صص 88 , 82 ,دریافت متن کامل مقاله

10) تاریخ دراینترنت , قسمت پنجم ( زرتشت و نقشه های تاریخی )  , کتاب ماه تاریخ , شماره53 ,  اسفند 1380 , صص 73 , 65, دریافت متن کامل مقاله

11) تاریخ در اینترنت , قسمت ششم ( تحقیقات تاریخی در مراکز مطالعاتی جهان ) , کتاب ماه تاریخ ,  شماره55, 54,  فروردین و اردیبهشت  1381, صص 79 , 72 , دریافت متن کامل مقاله

12) تاریخ در اینترنت ,  قسمت هفتم  ( نقشه های تاریخی , تاریخ باستان ) , کتاب ماه تاریخ ,  شماره59 , 58, مرداد و شهریور 1381, صص 108 , 102 , دریافت متن کامل مقاله

13) تاریخ در اینترنت , قسمت هشتم ( انبیاء الهی , شبکه بین المللی تاریخی , انجمن های تاریخی , موزه های تاریخی ) , کتاب ماه تاریخ ,  شماره 60,  مهر1381, صص 85,78 , دریافت متن کامل مقاله

14) تاریخ در اینترنت , قسمت نهم  ( پژوهش های تاریخی یونسکو )  , کتاب ماه تاریخ ,  شماره 63, دی 1381, صص 61 , 56 , دریافت متن کامل مقاله

15)  تاریخ در اینترنت , قسمت دهم ( مجلات تاریخی )  , کتاب ماه تاریخ ,  شماره64, بهمن 1381 , صص 56, 51 , دریافت متن کامل مقاله

16) تاریخ در اینترنت , قسمت یازدهم ( مجموعه تاریخ بشر توسط یونسکو , ایران باستان )  , کتاب ماه تاریخ ,  شماره 65, اسفند  1381, صص 80 , 75  , دریافت متن کامل مقاله

17) تاریخ در اینترنت , قسمت دوازدهم (هرودوت , تاریخ باستان )   , کتاب ماه تاریخ ,  شماره67 و 66 , فروردین واردیبهشت 1382 , صص 110 ,104  , دریافت متن کامل مقاله

18) تاریخ در اینترنت , قسمت سیزدهم ( پایگاه مرکزی تاریخ , معلم تاریخ , گروه های تاریخ دانشگاه ها , فراعنه و مصر باستان )  , کتاب ماه تاریخ , شماره 73  , آبان 82 , صص 84 تا 91 , دریافت متن کامل مقاله

19) تاریخ در اینترنت , قسمت چهاردهم ( انتشارات دانشگاه های شیکاگو , مک گیل , میشیگان , ادینبورگ , کلمبیا , پرینستون , نیویورک , هاروارد , کالیفرنیا ,  کمبریج ,  آکسفورد )   , کتاب ماه تاریخ , شماره  75,76,  دی و بهمن 82   , صص 179 تا 185 , دریافت متن کامل مقاله

20) تاریخ ترکیه و امپراتوری عثمانی , قسمت اول ( بررسی منابع مطالعاتی تاریخ ترکیه و عثمانی )  ,  کتاب ماه تاریخ  , شماره 79  , اردیبهشت 83   ,  صص 50 تا 58  , دریافت متن کامل مقاله

21)  تاریخ ترکیه و امپراتوری عثمانی , قسمت دوم (نقشه های تاریخی ترکیه , مراکز مطالعاتی )   , کتاب ماه تاریخ ,  شماره  101 ,102,103, اسفند 84 , فروردین و اردیبهشت 85    , صص  98 تا 109 , دریافت متن کامل مقاله

22)  نقشه های تاریخی , قسمت اول (تاریخ در اینترنت ,قسمت 17 ) , کتاب ماه تاریخ  , شماره 85 , آبان 83 ، دريافت متن كامل مقاله

 23) نقشه های تاریخی , قسمت دوم (تاریخ در اینترنت , قسمت 18 ) , کتاب ماه تاریخ , شماره 86 و 87 , آذر و دی 83 , دریافت متن کامل مقاله

24) نقشه های تاریخی , قسمت سوم (تاریخ در اینترنت , قسمت 19 )  , کتاب ماه تاریخ , شماره 90 و 91 , فروردین و اردیبهشت 84 , دریافت متن کامل مقاله

25) جایگاه تاریخ نگاری نظامی در وب , کتاب ماه تاریخ , شماره 113 , مهر 86 . , دریافت متن کامل مقاله

26) روی خط فلسفه تاریخ  , کتاب ماه تاریخ , شماره  109 , خرداد 86 . , دریافت متن کامل مقاله

27) خلیج فارس , پژوهشنامه خلیج فارس , (ضمیمه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ، شماره 86و 87) , اردیبهشت 84 . دریافت متن کامل مقاله

28) جایگاه آموزش تاریخ در جهان (قسمت اول )  ,  مجله رشد آموزش تاریخ , شماره 24 , پاییز 85 . , دریافت متن کامل مقاله

29) جایگاه آموزش تاریخ در جهان (قسمت دوم )  , مجله رشد آموزش تاریخ ,  شماره 25 , زمستان 85 .  ,دریافت متن کامل

30) اهمیت آبیاری در تاریخ گذشته ایران ، فصلنامه فرهنگ جهاد ، سال سوم ، شماره دوم ، 1376 ، ، دریافت متن  مقاله

31) وضعیت پژوهش در تاریخ علم در ایران  ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ، شماره 125 ، مهر 87 . ، دریافت متن مقاله

32) جایگاه جهانی تاریخ شفاهی ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ، شماره 118 ، اسفند 86 ، دریافت متن مقاله

33) تحقیقات مغولی ( کتاب و مقاله) در سه دهه اخیر ، کتاب ماه تاريخ و جغرافیا ، شماره 83 - 81  ، تیر و مرداد و شهریور 1383 ، دریافت متن مقاله

34) مطالعات مغولی در اینرتنت ، کتاب ماه و جغرافیا ، شماره 83 - 81  ، تیر و مرداد و شهریور 1383 ، دریافت متن مقاله

35) آموزش تاريخ در وب  ، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا ، شماره 131، فروردين 1388 ، در يافت متن مقاله

36) ارزش تحقيقات تاريخي ديجيتالي در آموزش تاريخ ، كتاب ماه ، شماره 139 ، آذر 1388 ، دريافت متن مقاله

37 ) سايه شمسيرها : نقد و بررسي رماني تاريخي از كامران  پاشا ، كتاب ماه  تاريخ و جغرافيا ، شماره 154 ، اسفند 1389 ، دريافت متن مقاله

38) چشم انداز جغرافياي تاريخي (بررسي كتاب جغرافياي تاريخي : چشم انداز و توسعه ، تاليف ميشل پاسيون)، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره 163، آذر 1390، دريافت متن مقاله

39) زبان غوريان و ابهامات تاريخي آن ، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا ، شماره 162 ، آبان 1390 ، دريافت متن مقاله

40) بررسی جغرافیای تاریخی ، سیاسی و اقتصادی نفت ایران در چالش دکتر مصدق با بانک جهانی ، فصلنامه بین المللی جغرافیا (علمی - پژوهشی) ، شماره 39 ، زمستان 1392 ، دریافت متن مقاله

41) مبانی اقتدار در تفکر اسماعیلیه ، مجله جستارهای تاریخی (علمی - پژوهشی) ، سال 6 ، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394 ، دریافت متن مقاله

42) جغرافیای تاریخی زلزله در ایران: اسناد مهلرزه ای (از ابتدا تا عصر صفویه) ، فصلنامه بین المللی جغرافیا (علمی پژوهشی) ، شماره 49 ، تابستان 1395 ، دریافت متن مقاله

43) بررسی معمای قتل افشار طوس، تاریخنامه خوارزمی ، سال پنجم ، شماره 19 ، پاییز 1396 ، دریافت متن مقاله

44) بازیگران کوچک در بازی بزرگ (مطالعه موردی خوانین قفقاز) ، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ( علمی - پژوهشی)  ، سال هفدهم، شماره 47، زمستان 96 ، دریافت متن مقاله

45- طنز پردازان مشروطه خواه: معماران تاریخ ایران جدید ، فصلنامه زبان و ادبیات فارسی (علمی - پژوهشی ) ، سال 26، شماره 84، بهار و تابستان 1397، دریافت متن مقاله

46- A Glance at thr historiography of Pahlavi Era , Mohammad Bagher TALEBI , Mirhadi HOSSEINI , Hossein MOFTAKHARI , Journal Of Organizational Behavior Research, vol 3, Is:2, 2018. Full text.

47- ترور رزم آرا ؛ نقطه قوتی که به ضعف تبدیل شد ، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی محلات، (علمی - پژوهشی)، سال 13 ، شماره 48 ، بهار 1397 ، دریافت متن مقاله

48- امنیت اجتماعی در  دوره پهلوی دوم، فصلنامه  علمی مطالعات تاریخ انتظامی (وابسته به ناجا) ، سال هفتم، شماره 26 ، پائیز 1399 ، دریافت متن مقاله

49) ارزیابی فرقه دموکرات عامیون در مجلس دوم مشروطه در رساله تنقید فرقه اعتدالیون ، فصلنامه  جستارهای تاریخی (علمی - پژوهشی) ، سال 11 ، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399 ، دریافت متن مقاله

50) بررسی تأثیر عملکرد ستادهای مبارزه با گرانفروشی در تسریع فرآیند سقوط پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی ، پژوهشنامه متین (علمی - پژوهشی) ، سال 22، ش 79 ، زمستان 1399، دریافت متن مقاله

51) HISTORICAL LATERAL IRRIGATION FACILITIES AND WATER-RELATED TECHNOLOGIES IN SHUSHTAR ANDDEZFUL-MILL, DUNGEON, GYRE, WATERWHEEL , PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology , Vol. 18 No. 08 (2021), Full text

52) گذر جامعه قاجار از پزشکی سنتی به مدرن بر اساس سفرنامه های سیاحان غربی ، فصلنامه  قرآن و طب (علمی - پژوهشی ) ، شماره 10 ، بهار 1399 ، دریافت متن مقاله

53) بررسی ساختار نظام اداری و سیاسی در آذربایجان عصر ناصری و مطفری ، فصلنامه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام  دانشگاه تبریز (علمی - پژوهشی) ، سال 12 ، شماره 28 ، پاییز 1400 ،  دریافت متن مقاله

54)  واکاوی علل و زمينه های مخالفت امام خميني با اصلاحات رضا شاه ، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران (علمی - پژوهشی) ، دوره 4 ، ش 4 ، شماره پیاپی 16 ، اسفند 1400 ، دریافت متن مقاله

55) خاستگاه اندیشه سلفی جهادی و تکفیری در دوره معاصر ، پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی (علمی - پژوهشی) ، سال 54 ، شماره دوم ، پائیز و زمستان 1400 ، دریافت متن مقاله

56) بررسی نقش مجلس سوم شورای ملی در نوسازی اقتصادی ایران ، ماهنامه  جامعه شناسی سیاسی ایران (علمی -پژوهشی) ، سال 5 ، ش 5 ، مرداد 1401 ، دریافت متن مقاله 

57) بررسی تحول گفتمانی نظم ، انتظام و مسائل اجتماعی زنان و خانواده در مطبوعات دوره مشروطه و پهلوی (نمونه موردی: نشریه زبان زنان)، فصلنامه پلیس زن (علمی - پژوهشی) ، سال 16، ش 37، پائیز و زمستان 1401، دریافت متن مقاله

58) علل توجه محمد علیشاه قاجار به فوج سیلاخوری و تاثیر آن در جامعه، پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی (علمی - پژوهشی) ، سال 11 ، ش 1 ، بهار و تابستان 1401 ، دریافت متن مقاله

59) کشاورزان کردستان و برنامه های اصلاحات اقتصادی در دوره پهلوی دوم (مطالعه اسنادی) ، مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی (علمی - پژوهشی) ، سال 12 ، ش 2 ، پائیز و زمستان 1401 ، دریافت متن مقاله

60) مسئله تاریخی هیرمند و راهکارهای کاهش چالش های ناشی از آن ، پژوهش های تاریخی ایران و اسلام (دانشگاه سیستان و بلوچستان) علمی - پژوهشی ، دوره 16 ، ش 30 ، بهار و تابستان 1401 ، دریافت متن مقاله

61) Reflecting on Obstacles and Solutions to Improve Health and Hygiene in Primary Schools  from 1925 to 1941 A Case Study: Exposure to Trachoma Disease , Journal of Research on History of Medicine, vol 12 , no 3 , August 2023 , Full text

62) مسئله جانشینی و مشروعیت و بنیان های نظری آن در عهد سلجوقیان ، مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام دانشگاه سیستان و بلوچستان ، (علمی - پژوهشی) ، دوره 17 ، ش 32 ، تابستان 1402 ، دریافت متن مقاله

 

 

......     ......      ......     .......     .......    .......    ......     ......    .......    .......    .......    ......    ......    .......    ......   .....

مقالات ارائه شده در همایش ها  و کنفرانس ها : 

1) شناخت شگرد های سازمان های اطلاعاتی بیگانه در نشر اسناد تاریخی اینترنتی  , مجموعه مقالات همایش اسناد و تاریخ معاصر , آذر 1381 , مرکز بررسی اسناد تاریخی ، صص 111 تا  120 , دریافت متن  مقاله

2) قرارداد 1907 در دنیای مجازی  , مجموعه مقالات همایش ایران و سیاست جهانی در آغاز قرن بیستم (در یکصدمین سالگرد قرارداد 1907 ), بهمن 1386 , ص 189 تا 200 , متن کامل مقاله

3) كارگاه  تخصصي تاريخ و اينترنت ، برگزار كننده : پژوهشكده تاريخ اسلام  و انجمن ايراني تاريخ ، 19 بهمن 1390 ، دريافت متن

4) نقد و بررسي پروژه تاريخ شفاهي دانشگاه هاروارد، نشست تخصصي جايگاه تاريخ شفاهي در پژوهش هاي تاريخي، دانشگاه خوارزمي ، گروه تاريخ ، 28 آذر 1391 ، دريافت متن سخنراني

5) کارگاه تخصصی کاربرد کلیومتریک در پژوهش های تاریخی ، برگزار كننده : پژوهشكده تاريخ اسلام  ، دریافت متن سخنرانی

6) شرایط لازم برای شکل گیری دانش میان رشته ای بین تاریخ و آمار ، اولین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی : مطالعات میان رشته ای، دانشگاه خوارزمی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، آذر 1394، دریافت متن مقاله

7) "The Treaties “On the Criticism of the E’tedaliyun (Moderate) Party” - Shawwal 1328“ . Fifth International Scientific Conference dedicated to Political,Economic and Cultural Relations of Georgia-Iran, Caucasus International University, 29 - 10 - 2020, full text

8- مقدمه ای به شناخت جغرافیای تاریخی: مفهوم ، ماهیت و پیشینه پژوهشی ، دومین همایش جغرافیای تاریخی ، برگزار کننده : پژوهشکده تاریخ اسلام ، زمان: 3 بهمن 1398 ، دریافت متن سخنرانی

9- مبانی دانش میان رشته ای تاریخ و کامپیوتر ، اولین کنفرانس ملی جایگاه فناوریهای نوین در آموزش تاریخ از مدرسه تا دانشگاه ، برگزار گننده: دانشگاه خوارزمی ، 27 آذر 1398 ، دریافت متن سخنرانی

10- پژوهشی در ماهیت نخستین متون ادبیات مقاومت (رسالات جهادیه) در تاریخ معاصر ایران ، اولین همایش ملی پژوهش های کابردی در تاریخ ، فرهنگ و بیداری اسلام : بزرگداشت سید جمال الدین اسد آبادی، دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی ،

اسفند 1399، دریافت متن مقاله

11- تحوّل نظام کشاورزی در دورۀ صدارت امیرکبیر ، هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ، انجمن جمعیت شناسی ایران، 1400 شمسی ،  دریافت متن مقاله

......     ......      ......     .......     .......    .......    ......     ......    .......    .......    .......    ......    ......    .......    ......   .....

مقالات در حوزه کامپیوتر :

1) نسخه برداری نرم افزار (کپی رایت ) , همایش بررسی مشکلات تولید نرم افزار  کشور , 18 ,19 خرداد 1376  , متن کامل مقاله

2) نقد و بررسی کتاب : اینترنت و حرفه تاریخ نگاری ، تالیف رولاندو مینوتی ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، دریافت متن مقاله ،

......     ......      ......     .......     .......    .......    ......     ......    .......    .......    .......    ......    ......    .......    ......   .....

مقالات در حوزه ادبیات :

 1) جایگاه زبان و ادبیات فارسی در اینترنت ( شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی , شاهنامه )  ,  کتاب ماه ادبیات و فلسفه  , شماره  39   , دی 1379 , صص 71, 68  . دریافت متن کامل مقاله ,

2) زبان و ادبیات فارسی در اینترنت  ( مولوی , دانشگاه اوهایو )  ,کتاب ماه ادبیات و فلسفه ,  شماره 40 , بهمن 1379, صص 67 – 64 ., دریافت متن کامل مقاله

 3)  زبان و ادبیات فارسی در اینترنت ( حافظ , دانشگاه هاروارد )    ,کتاب ماه ادبیات و فلسفه  ,  شماره 42 و 41 , اسفند و  فروردین 1380, صص 111 ,  108 .,  دریافت متن کامل مقاله

 4)  زبان و ادبیات فارسی دراینترنت ( عمر خیام , اوستا , دانشگاه کلمبیا , اسطوره شناسی, دانشگاه کمبریج ) , کتاب ماه ادبیات و فلسفه ,  شماره 43, اردیبهشت 380, صص  78 تا 81 ., دریافت متن کامل مقاله

 5) زبان و ادبیات فارسی در اینترنت (ادبیات فارسی در ژاپن , تصوف و عرفان )  کتاب ماه ادبیات و فلسفه  ,  شماره 44, خرداد 1380,صص 85 , 82 .,  دریافت متن کامل مقاله ,

 6) زبان و ادبیات فارسی در اینترنت ( ادبیات جهانی , هنر , دانشگاه کالیفرنیا , شاملو و شاعران معاصر )  ,  کتاب ماه ادبیات و فلسفه , شماره 45,  تیر , 1380, صص 85 , 82 , دریافت متن کامل مقاله

 7)  ادبیات و شعر در اینترنت ( جایگاه ادبیات فارسی , شعر کردی , شعر امریکایی و افریقایی , شکسپیر , شاعران عرب )  , کتاب ماه ادبیات و فلسفه , شماره 47 و 46   ,  مرداد و شهریور 1380, صص 111, 107 . , دریافت متن کامل مقاله

......     ......      ......     .......     .......    .......    ......     ......    .......    .......    .......    ......    ......    .......    ......   .....

  مصاحبه ها  :

1) سيد جمال الدين اسد آبادي ، مصاحبه با پايگاه  بين المللي همكاري هاي خبري شيعه (شفقنا) ، اسفند 91 ، دريافت متن مصاحبه 

2) میز گرد با کارگردان و تهیه کننده  مستند تلویزیونی " پدر طالقانی" ، خبرگزاری آنا ، یکشنبه 27 ابان 1398 ، دریافت متن مذاکرات

......     ......      ......     .......     .......    .......    ......     ......    .......    .......    .......    ......    ......    .......    ......   .....

 

راهنمایی یا مشاوره رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

توجه: در فهرست زیر ، فقط مشخصات رساله ها و دانشجویانی ذکر شده که از پایان نامه و رساله خود دفاع کرده اند و فارغ التحصیل شده اند. بنابراین به دانشجویانی که هنوز تدوین و دفاع از رساله

خود را تمام نکرده اند ، اشاره ای نشده است.

 

راهنمایی رساله دکتری :

1) راهنمایی رساله دکتری آقای محمد باقر طالبی، با عنوان: علل بی ثباتی دولتها از سال 1320 تا 1332 ش. ، تاریخ جلسه دفاع  1397/6/24

2) راهنمایی رساله دکتری آقای هادی دل آشوب ، با عنوان : واکاوی عملکرد مسعود رجوی در تبدیل سازمان مجاهدین خلق به یک فرقه تروریستی، تاریخ جلسه دفاع 30 / 6 / 1398

3) راهنمایی رساله دکتری آقای غلامعلی رموی ، با عنوان: نقش و جایگاه نظارت و کنترل بازار در تشدید فرایند سقوط حکومت پهلوی، (راهنمایی رساله مشترکا با دکتر  حسین مفتخری) ، تاریخ جلسه دفاع : شهریور 1399

4) راهنمایی رساله دکتری آقای مهدی صادقی ، با عنوان: رضاشاه و روحانیان ؛ با تاکید بر جایگاه دین و علماء در نظام آموزشی ، تاریخ جلسه دفاع  : 28 مهر 1400

5) راهنمایی رساله دکتری آقای ماجد صدقی، با عنوان: تاثیر انقلاب اسلامی بر جنبش های اسلامی معاصر (مطالعه موردی اخوان المسلمین مصر ) ، تاریخ جلسه دفاع : 8 شهریور 1401

6) راهنمایی رساله دکتری آقای حسن خداکرمی ، با عنوان: نقش و عملکرد فوج سیلاخوری در حوادث مشروطه ، تاریخ جلسه دفاع : 29 شهریور 1401

7) رهنمایی رساله دکتری خانم سهیلا شکری ، با عنوان: تحولات سیاسی اجتماعی و اقتصادی تبریز از سلطنت ناصرالدین شاه تا صدور فرمان مشروطه ،(رهنمایی رساله مشترکا با دکتر حسین محمدی)، تاریخ جلسه دفاع : 29 شهریور 1401

8) راهنمایی رساله دکتری خانم آذر اردیانیان ، با عنوان: سیاست و عملکرد مالی حکومت پهلوی اول (بر اساس بودجه ریزی دولتی) ، (راهنمایی رساله مشترکا با دکتر فواد پور آرین) ، تاریخ جلسه دفاع :

 

......     ......      ......     .......     .......    .......    ......     ......    .......    .......    .......    ......    ......    .......    ......   .....

 

مشاوره رساله دکتری :

1) مشاوره رساله دکتری آقای پیام نیکپور ، با عنوان: تاریخ مناسبات فرهنگی ایران و فرانسه در دوره پهلوی، (به راهنمایی دکتر  فواد پورآرین) ، تاریخ جلسه دفاع: 29 / 6 / 1397

2) مشاوره رساله دکتری آقای محمود دهقان (رشته جغرافیای سیاسی) ، با عنوان: نقش بازیگران محلی قفقاز در رقابت میان روس و انگلیس در جدایی 17 شهر قفقاز از ایران) ، (به راهنمایی دکتر عبدی و دکتر متقی) ، تاریخ جلسه دفاع: 5 / 10 / 1396

  3)  مشاوره رساله دکتری آقای جمشید قاسمی ، با عنوان: نقش مجلس سنا در تحولات سیاسی ایران (از دوره اول تا دوره هفتم) ، (به راهنمایی دکتر فواد پورآرین) ، تاریخ جلسه دفاع 1397/6/29

4) مشاوره رساله دکتری خانم لیلا قنبری ، با عنوان: چالش های پزشکی سنتی و مدرن در دوره قاجار (به راهنمایی دکتر محمد حسن رازنهان) ، تاریخ جلسه دفاع  29 / 11 /  1399

5) مشاوره رساله دکتری آقای علی شکری ، با عنوان : مسئله تاریخی هیرمند : چالش ها و راه کارهای ژئوپلتیکی (به راهنمایی دکتر حسین مفتخری) ، تاریخ جلسه دفاع اسفند 1399

6) مشاوره رساله دکتری اقای غلامرضا دوست زاده ، با عنوان: بررسی نقش مجالس اول تا پنجم مشروطه در نوسازی اقتصادی ایران (به راهنمایی دکتر فواد پورآرین) ، تاریخ جلسه دفاع : 28 مهر 1400

7) مشاوره رساله دکتری خانم روشنک نمازی، با عنوان: مسئله جانشینی در دوران سلاجقه بزرگ ایران ( به راهنمایی دکتر حسین مفتخری) ، تاریخ جلسه دفاع : 8 اسفند 1400

8) مشاوره رساله دکتری خانم پریسا حاجی بابایی ، با عنوان: تحول مولفه های فرهنگی و اجتماعی زنان در گذار از قاجار به پهلوی ، با تکیه بر روزنامه های شکوفه ، دانش و زبان زنان؛(به راهنمایی دکتر مفتخری و دکتر رازنهان) ، تاریخ دفاع: 27 شهریور 1401

9)

......     ......      ......     .......     .......    .......    ......     ......    .......    .......    .......    ......    ......    .......    ......   .....

 

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد :

1) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ، خانم نسرین قاسمی فر ، با عنوان : بررسی مطبوعات ایران از ورود متفقین تا پایان جنگ جهانی دوم در زمینه سلطنت و اقدامات رضا شاه ، تاریخ جلسه دفاع : 7 / 10 / 1394

2) راهمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ، آقای سعید صدیق منفرد ، با عنوان : انقلاب اسلامی و چالش ها ، مطالعه موردی و بررسی چالش های سالهای 57 تا 60 ، تاریخ جلسه دفاع : 28 / 6 / 1395

3) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد عباسی کنگوری ، با عنوان : زندگی سیاسی مظفر بقایی ، تاریخ  جلسه دفاع : 6 / 7 / 1395

4) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میثم یاری مطلق ، با عنوان : نقش جمهوری اسلامی در شکل گیری و تداوم جریان مقاومت (حزب الله) در لبنان ، تاریخ جلسه دفاع : 18 / 7 / 1395

5) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نرگس کیا اشکوریان، با عنوان: بررسی سیاستهای آموزش عالی پهلوی دوم از سال 32 تا 1350 ، تاریخ جلسه دفاع : 13/ 11/ 1395

6) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم حمیرا امامی قرا ، با عنوان : مطالعه آراء اندیشمندان ایرانی در باره مسئله حجاب و کشف حجاب در دوره رضاشاه ، تاریخ جلسه دفاع : 22/ 9 / 1396

7) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم معصومه مرادی ، با عنوان: مناسبات خارجی ایران و امریکا در دوره پهلوی دوم (1357- 1350) ، تاریخ  جلسه دفاع : 2 / 11 / 1396

8) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جمشید اسدی میر احمدی ، با عنوان : مقایسه اندیشه های شیخ فضل الله نوری با علامه نائینی ، تاریخ جلسه دفاع : 10 / 11 / 1396

9) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد اقای احمد احمدی کلیسانی ، با عنوان: مقابله اهل سنت ایران با جریانهای تکفیری و سلفی بعد از انقلاب اسلامی ، تاریخ جلسه دفاع   10 / 11/ 1395

10 ) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فائزه السادات حسینی ، با عنوان: نقش محمد امین رسول زاده در مشروطیت ایران، تاریخ جلسه دفاع 25 / 6/ 1397

11) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی محمد یوسفی کوپایی ، با عنوان: نقش حوزه علمیه اصفهان در دوران قاجار از نهضت تنباکو تا فتح تهران، تاریخ جلسه دفاع  1396/11/10

12) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فائزه علی پور، با عنوان: بررسی واکاوی نهادهای فرهنگی عصر پهلوی اول ، تاریخ جلسه دفاع 23 / 10 / 1397

13) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد  خانم لیلا حقی گلباغی ، با عنوان: بررسی مناسبات بازرگانان با روحانیون در دوره قاجار، تاریخ جلسه دفاع 29 / 11/ 1397

14) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین مداحی ، با عنوان: تطبیق اندیشه سیاسی و عملکرد آیت الله سید حسین بروجردی ، تاریح جلسه دفاع 5 / 3/ 1398

15) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای روح الله صادق نیا، با عنوان: بررسی اندیشه سیره و عمل سیاسی آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی و سید حسین بروجردی با توجه به مقتضیات زمان، تاریخ جلسه دفاع 31 / 6/ 1398

16) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فایق کرمی ، با عنوان: زندگی سیاسی جمشید آموزگار ، تاریخ جلسه دفاع 30 / 6/ 1398

17) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اکرم خدابخشی زنگویی ، با عنوان: خلع سلاح بختیاری ها ( 1304 - 1320) ، تاریخ جلسه دفاع 30 /6/ 1398

18) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم طوبی اله یاری، با عنوان: حضور حزب ایران در صحنه سیاسی از سال 1320 تا 1332 ، تاریخ جلسه دفاع 30 / 6 / 1398

19) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد پورچی ، با عنوان: تاثیر تحولات آموزشی بر تاریخ ایران از پهلوی تا انقلاب اسلامی، تاریخ جلسه دفاع : شهریور 1399

20) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد اقای باقر اسفندیاری، با عنوان: انگیزه هاي شخصی محمدرضا پهلوي در انجام اصلاحات ارضی، تاریخ دفاع 31 / 6/ 1399

21) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احمد کرمی ، با عنوان : نقش انگلیس در جریان بست نشینی در ایران (از آغاز دوره قاجاریه تا انقلاب مشروطه) ، تاریخ  جلسه دفاع  29 / 11 / 1399

22) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد اقای نوید نجفی ، با عنوان: باستان گرایی در عصر پهلوی ، تاریخ جلسه دفاع  31 / 3 / 1400

23) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا سادات شهرستانی ، با عنوان : رویارویی حاج محمد کریمخان کرمانی با جریان بابیه ، تاریخ جلسه دفاع : 25 مهر 1400

24) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم رضوان ادیبی ، با عنوان : بررسی تاریخی جایگاه امنیت اجتماعی در دوره پهلوی دوم (از 32 تا 57 ) ، تاریخ جلسه دفاع : 21 مهر 1400

25) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بهاره ممتاز ، با عنوان : تاثیر تقابل اندیشه سنت و مدرنیسم بر توسعه نیافتگی ایران ( از مشروطیت تا عصر پهلوی دوم) ، تاریخ جلسه دفاع : 27 مهر 1400

26)  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد  خانم زینب خاکپور، با عنوان: روابط ایران  و فرانسه  در دوره حکومت محمد رضا پهلوی، تاریخ حلسه دفاع : 24 بهمن 1400

27) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد اقای محسن غفاری اذر ، با عنوان: برنامه ها و اقدامات ابوالحسن بنی صدر در دوران ریاست جمهوری ، تارخ جلسه دفاع : 27 بهمن 1400

28) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه وکیلی ، با عنوان : تاثیر نظام قضایی در روابط اجتماعی در دوره پهلوی اول ، تاریخ جلسه دفاع : 18 اسفند 1400

29) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد علی محمدی ، با عنوان:  بررسی نقش مطبوعات در تحولات سیاسی دوره دوم نخست وزیری مصدق ، تاریخ جلسه دفاع: 20 شهریور 1401

30) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه فرهادی ، با عنوان: تحلیل تاریخی از عملکرد اقتصادی حکومت محمد رضا پهلوی بر تحولات جامعه از سال 1340 تا 1357 ، تاریخ جلسه دفاع:

......     ......      ......     .......     .......    .......    ......     ......    .......    .......    .......    ......    ......    .......    ......   .....

 

مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد :

1) مشاوره پایان نامه کارشناشی ارشد خانم فاطمه زارع ، با عنوان : سوانح زندگی و تکاپوهای سیاسی وثوق الدوله ، ( به راهنمایی : دکتر فواد پورآرین) ، تاریخ جلسه دفاع : 31 / 6/ 1393

2) مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سجاد رحمانی فلاح ، با عنوان: بررسی زمینه های اجتماعی و اقتصادی انقلاب مشروطه ، (به راهنمایی: دکتر چنگیزی) ، تاریخ جلسه دفاع : 8 / 11 / 1393

3) مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فریدون تقی نژاد ، با عنوان: نقش نیروهای داخلی و خارجی در استقرار نظام آموزشی جدید در دوره قاجار تا انقلاب مشروطه، (به راهنمایی دکتر  حسین مفتخری) ، تاریخ جلسه دفاع: 21 / 6/ 1395

4) مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم حبیبه نوعی رازلیقی، با عنوان: تعامل و تقابل علمای اصولی و اخباری در دوره فتحعلیشاه مطالعه موردی (میرزا محمد اخباری نیشابوری) ، (به راهنمایی دکتر  حسین مفتخری) ، تاریخ جلسه دفاع: 30 / 10 / 1396

5) مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم دلنیا احمدی ، با عنوان: دموکراسی و آزادی در ایران از 1320 تا 1325 (با تکیه بر آذربایجان و کردستان) ، (به راهنمایی دکتر فواد پورآرین) ، تاریخ جلسه دفاع: 2/ 11 / 1396

6) مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم معصومه طاهر پور، با عنوان: اقدامات و برنامه های سیاسی دولت اول هاشمی رفسنجانی، (به راهنمایی دکتر فواد پورآرین) ، تاریخ جلسه دفاع: 2 / 11 / 1396

7) مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سعیده حیاتی ، با عنوان: چگونگی گسترش اندیشه وهابیت در حاشیه جنوبی خلیج فارس (نیمه دوم قرن 18 تا قرن 20) ، (به راهنمایی دکتر  حسین مفتخری)، تاریخ جلسه دفاع: 10 /11/ 1395

8) مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین رسول زاده، با عنوان : بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی و اقتصادی کاشان در دوره مشروطه، (به راهنمایی دکتر  فواد پورآرین) ، تاریخ جلسه دفاع : 10 /11 / 1395

9) مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد شعبانی حیدر آبادی ، با عنوان: مبارزه قدرت های محلی در فارس در دوران انقلاب مشروطیت، (به راهنمایی دکتر  سهراب یزدانی) ، تاریخ جلسه دفاع: 13 / 11/ 1395

 10) مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد آقای قاسم صنایعی همراه ، با عنوان: اوضاع فرهنگی آموزشی و اقتصادی یهودیان و ارامنه همدان از انقلاب مشروطیت تا شهریور 20 ، (به راهنمایی دکتر  سهراب یزدانی)، تاریخ جلسه دفاع: 13 / 11 /1395

11)  مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم معصومه سعیدی ، با عنوان: عملکرد سیاسی الهیار صالح با تاکید بر نقش وی در جبهه ملی، (به راهنمایی دکتر  سهراب یزدانی)، تاریخ جلسه دفاع: 18 / 11 / 1396

12) مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  علی اصغر ملا محمدی، با عنوان: مناسبات سیاسی دولت قاجار با بریتانیا (به راهنمایی دکتر محمد حسن رازنهان)، تاریخ جلسه دفاع : 13 / 6/ 1397

13) مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سجاد عباسی مسلم، با عنوان: تحلیل انقلاب اسلامی بر مبنای مکتب کارکردگرایی - ساختاری با تکیه بر تئوری تحول انقلابی چلمرز جانسون (با راهنمایی دکتر فواد پورآرین) ، تاریخ دفاع 25 / 8 /  1398

14) مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  حبیب الله عباسی، با عنوان: زمانه ، زندگی و کارنامه علمی سیاسی و اجتماعی ایت الله بروجردی، (به راهنمایی  دکتر  محمد حسن رازنهان) ، تاریخ دفاع : 27 / 11/ 1397

15) مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سهیلا آهنپنجه ؛ با عنوان: بررسی و بازتاب فرقه دموکرات آذربایجان از دریچه مطبوعات (به راهنمایی دکتر  محمد حسن رازنهان) ، تاریخ دفاع 31 / 6/ 1399

16) مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد اقای محمد حنیف ناصری ، با عنوان :  جنگ اول افغان و انگلیس ( 1838-1842) (به راهنمایی دکتر حسین محمدی) ، تاریخ دفاع: 14 / 6 / 1400 

17) مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فریبا افراسیابی ناوان ، با عنوان : بررسی رویکرد پهلوی دوم نسبت به فرهنگ و تمدن غرب (مدرنیته) ، ( به راهنمایی دکتر صالح پرگاری) ، تاریخ دفاع : 24 / 11 /1400

18) مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نفیسه رحمتی ، با عنوان: زندگی زمانه آراء و افکار سیاسی امام موسی صدر،(به راهنمایی دکتر فواد پورآرین)، تاریخ جلسه دفاع: 4 اسفند 1400

19) مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم کلثوم رمضانی، با عنوان: زندگی زمانه آراء و افکار سیاسی شهید بهشتی ، (به راهنمایی دکتر فواد پورآرین)، تاریخ جلسه دفاع: 4 اسفند 1400

 

......     ......      ......     .......     .......    .......    ......     ......    .......    .......    .......    ......    ......    .......    ......   .....

 

داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری

داوری بیش از 30 رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد تا پایان سال 1400