اين صفحه بطور مرتب روز آمد خواهد شد. منتظر باشيد . ضمناً كليه مقالات اين پايگاه منعكس كننده نظرات مولف محترم مي باشد بنابراين درج آن به معني تاييد يا تكذيب نيست قضاوت با محقق است

 

 

 

 تاريخ ساسانيان
...................................................................
براي مشاهده متن مقالات ، روي عنوان آن كليك كنيد.
برای ذخيره مقالات ، روي عنوان آن، راست كليك كرده ، سپس گزینه  Save Target as را انتخاب نماييد.
بسياري از فايلها با فرمت PDF است بنابراين براي مشاهده آنها به نرم افزار Acrobat نياز است.

 
رديف  عنوان مقاله  مولف 
1  نقش رستم .......
2  ساسانيان / پادشاهان ساساني .......
3  بناهاي باستاني Dietrich Huff
4  شاهنامه: دژ شخصيت ايرانيان علي مكي
5  شكوه ايران : ساسانيان Robert Payne
6  ساسانيان در سايت ساسانيكا دانشكده علوم انساني - دانشگاه كلمبيا - ايروين
7  تاريخ سياسي ايران در دوره ساسانيان تورج دريايي ( دانشگاه كاليفرنيا )
8  شجره خاندان ساساني .......
9  تجارت در امپراتوري ساساني ريچارد نلسون فراي
10  اهورا و مزدا در گاتاها فريبرز رهنمون
11  دوگانگي در دين زرتشت برزو نجمي
12  دانش در ايران باستان پرويز شهرياري
13  دانش در ايران باستان خانك عشقي صنعتي
14  توليد اشربه در دوره ساساني ......
15   آثار ساساني عشق آباد .....
16  سكه هاي ساساني  : اردشير اول .......
17   سكه هاي ساساني  شاپور اول  ......
18  سكه هاي ساساني هرمز ؛ بهرام اول  .....
19    سكه هاي ساساني  بهرام دوم  ......
20   سكه هاي ساساني بهرام سوم ؛ نارسه  ......
21   سكه هاي ساساني  هرمز دوم  .....
22    سكه هاي ساساني شاپور دوم  .....
23   سكه هاي ساساني اردشير دوم  ......
24   سكه هاي ساساني  شاپور سوم  .....
25  سكه هاي ساساني  بهرام چهارم  ......
26   سكه هاي ساساني  يزدگرد اول  .....
27  سكه هاي ساساني بهرام پنجم  .....
28   سكه هاي ساساني  يزدگرد دوم ؛ هرمز سوم  .....
29   سكه هاي ساساني  فيروز اول  ......
30   سكه هاي ساساني  بلاش  ......
31 سكه هاي ساساني قباد اول    جاماسپ    قباد اول ( پادشاهي دوباره ) .......
32  سكه هاي ساساني خسرو اول ( انوشيروان )   هرمز چهارم   بهرام ششم  .......
33  سكه هاي ساساني خسرو دوم   قباد دوم  ؛ اردشير سوم ؛ خسرو سوم ......
34 سكه هاي ساساني   پور اندخت ؛ آذر مي دخت ؛ هرمز پنجم ؛ خسرو چهارم و پنجم  ......
35    سكه هاي ساساني يزدگرد سوم  .....
36 طلاق در دوره پارتي و ساساني منصور شاكي
37 حقوق خانواده در دوره ساساني منصور شاكي
38 امور قضايي منصور شاكي
39 ساسانيان در افريقا Matteo Compareti
40 اسپهبد RIKA GYSELEN
41 الفباي پهلوي : قسمت اول ،  قسمت دوم ......
42 موقعيت شهرهاي ساساني روي نقشه ......
43 نام هاي ساساني ......
44 فهرست مقالاتي در خصوص سكه هاي باستاني .......
45  آئين مانوي در چين Sammuel L.C. Lieu
46 متون مانوي ......
47 انديشه هاي ماني  ......
48 مقدمه اي به دين ماني مركز مطالعات ايراني دانشگاه هاروارد 
49 حيات ماني ....
50 فهرست  تعداي از مقالات ، كتب و پايان نامه هاي مربوط به دين ماني .....
51 بهداشت در ايران باستان    خورشيد مومني
52  به دنبال هراكليوس، در كاخ خسرو ......
53 ديوار دفاعي خسرو پرويز در قصر شيرين .....
54 تالار كاخ خسرو و شيرين در قصر شيرين .....
55  در باره قصر شيرين  .....
56 بررسي تصاوير و كتيبه هاي ساساني اصغر محمود ابادي
57 آتشكده بنديان .......
58 بيشاپور شهري در قلب تاريخ .....
59 غار شاپور در روستاي ساسان ......
60 تخت سليمان  Dietrich Huff
61 مجموعه جالبي از سكه هاي دوره ساساني كانون مطالعات ايران باستان _ دانشگاه لندن
62 كاخ هاي ساساني و تاثيرات آن در معماري اوليه اسلامي Lionel Bier
63 حجاري هاي دوره ساساني Georgina Herrmann & Dr Vesta S. Curtis
64 گروه هاي باستان شناسي در ايران مرضيه يزداني
65 گنبد در معماري ايران ساساني Bernard O'Kane
66 تصاويري از آتشكده هاي ساساني ......
67  گاهانبار   ( جشن هاي دوره ايران باستان) ماري بويس
68 جشن هاي زرتشتي داريوش مهرگان
69 جشن تيرگان Joseph H. Peterson
70 هفت سين .....
71 آموزش در دوره ساساني احمد تفضلي
72 رسوم ايراني در دوره ساساني جلال خالقي مطلق
73 اقتصاد در ايران دوره ساساني Rika Gyselen
74 بيشاپور : شهري در قلب تاريخ ....
75 فيروزآباد Dietrich Huff
76 جندي شاپور Lutz Richter-Bernburg 
77 شهر جندي شاپور شاپور شهبازي
78 شهر حيره در دوره ساساني ادموند كليفورد باسورث 
79 تاريخ و باستان شناسي استخر A. David H. Bivar
80 تصاويري از آثار باستاني شهر ميمند .....
81 تخت سليمان (آتشكده آذر گشنسب ) Dietrich Huff
82 سدها و آب بندها .......
83 تصاويري از تيسفون (ايوان خسرو ، طاق كسري ) ......
84 ايوان يا طاق خسرو   E. J. Keall
85 تيسفون پايتخت امپراتوري اشكاني و ساساني Jens Kröger
86 ارتش ساساني ....
87 كلاه خود B. A. Litvinsky
88 نقشه ايران در دوره ساساني .......
89 ساسانيان و بنياد شهر كنستانتينوپل ( قسطنطنيه ) David Frendo
90 مجسمه هاي سلطنتي دوره  ساساني Pierfrancesco Callieri
91 مصر در دوره تسلط  ساسانيان Ruth Altheim-Stiehl
92 امپراتوري اردشير و گردش تاريخ ريچارد نلسون فراي
93 امپراتوري ساساني شاپور شهبازي ( دايراة المعارف ايرانيكا )
94 تخت سليمان ......
95 نقشه هايي از امپراتوري ساساني .....
96 هنر دوره ساساني اديت پورادا
97 تاج هاي دوره ساساني .....
98 آثار و بقاياي دوره ساساني ....
99 ساسانيان در افريقا Matteo Compareti
100 دين ماني Jona Lenderi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه فهرست مقالات